wymowa: IPA: ˌkɔ̃ndɔˈlɛ̃nʦ̑jjɛ

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Beileid   

Pozostałe znaczenia:

 
książk. książkowy wyrażanie żalu z powodu czyjejś śmierci, wyrazy współczucia składane komuś, kto stracił bliską osobę

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

kondolencjaKondolenz; Beileid; Empathie
składać kondolencjekondolieren

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kondolencje", pamięć tłumaczeniowa

add example
(EL) Po pierwsze, chciałbym przekazać swoje kondolencje rodzinom ofiar dzisiejszych ataków w Atenach.(EL) Zuallererst möchte ich den Familien der Opfer der heutigen Krawalle in Athen mein Beileid bekunden.
Pani Przewodnicząca! Podobnie jak moi przedmówcy, ja również chciałabym wyrazić kondolencje dla ludzi poszkodowanych tragedią, do której doszło w Japonii, a która nadal trwa.Frau Präsidentin, ich möchte wie andere Redner den in Japan von der Tragödie betroffenen Menschen mein Beileid aussprechen, eine Tragödie, die immer noch anhält.
W imieniu SGC chciałbym wyrazić moje szczere przeprosiny i kondolencje za śmierć Tok' raMartouf, Anise, ich möchte mich im Namen des SGC entschuldigen und..... lhnen unser Beileid für die verstorbenen Tok' ra aussprechen
Przewodniczący Barroso, pani Ferrero-Waldner oraz ja złożyliśmy kondolencje i wyraziliśmy pragnienie mieszkańców Europy, aby pomóc narodowi chińskiemu.Präsident Barroso, Frau Ferrero-Waldner und ich haben unser Mitgefühl zum Ausdruck gebracht und den Willen des europäischen Volkes unterstrichen, dem chinesischen Volk zu Hilfe zu eilen.
Chciałabym przekazać swoje kondolencje rodzinom wszystkich tych, którzy stracili życie lub zaginęli.Ich möchte den Familien all derer, die gestorben sind oder vermisst werden, mein Beileid aussprechen.
na piśmie - (EL) Ja również chciałbym ze swej strony wyrazić kondolencje i poparcie dla narodu japońskiego poszkodowanego przez katastrofę wywołaną siejącymi spustoszenie trzęsieniem ziemi i tsunami, które spowodowały tysiące ofiar śmiertelnych i poczyniły na swojej drodze ogromne zniszczenia.schriftlich. - (EL) Auch ich möchte dem japanischen Volk, das unter der Katastrophe leidet, die durch das schwere Erdbeben und den Tsunami angerichtet wurde, die Tausende Leben gefordert und enormen Schaden hinterlassen haben, mein Beileid und meine Unterstützung aussprechen.
Pragniemy też przekazać kondolencje rodzinom ofiar.Wir möchten unsere Beileidsbezeugung an die Familien der Opfer übermitteln.
w imieniu grupy ECR - Panie Przewodniczący! Moja grupa również składa szczere kondolencje wszystkim poszkodowanym.im Namen der ECR-Fraktion. - Herr Präsident, auch meine Fraktion spricht den Betroffenen ihr tief empfundenes Beileid aus.
(NL) Panie Przewodniczący! Przede wszystkim chciałbym złożyć wyrazy sympatii i kondolencje mieszkańcom Japonii.(NL)Herr Präsident, zunächst einmal möchte ich dem japanischen Volk mein Mitgefühl und mein Beileid aussprechen.
Przede wszystkim chciałbym, w imieniu Jobbik - Ruchu na rzecz Lepszych Węgier - i całego narodu węgierskiego, przekazać kondolencje obywatelom japońskim.Zuerst möchte ich dem japanischen Volk im Namen von Jobbik, der Bewegung für ein besseres Ungarn, und im Namen des gesamten ungarischen Volkes mein Beileid aussprechen.
Co się tyczy bardzo smutnego przypadku śmierci człowieka na Kubie - śmierci pana Orlando Zapaty, pragnę w imieniu Komisji przekazać kondolencje jego rodzinie i zdecydowanie potępić dalsze przetrzymywanie w więzieniu ponad dwustu kubańskich dysydentów politycznych, jak też inne przejawy braku poszanowania dla podstawowych praw człowieka.In dem sehr traurigen Fall des Verlustes eines Menschenlebens in Kuba, dem Tod von Herrn Orlando Zapata, möchte ich seiner Familie das Beileid der Kommission aussprechen und die fortwährende Inhaftierung von mehr als 200 politischen Dissidenten in Kuba, sowie andere Bekundungen von Missachtung grundlegender Menschenrechte, aufs Äußerste verurteilen.
Unia Europejska ma do odegrania trudną rolę na scenie wojny i pokoju, a w momencie otwarcia sesji proszę, by Parlament przyłączył się do kondolencji i wsparcia dla rodzin ofiar w tych trudnych dla nich chwilach.Die Europäische Union spielt eine schwierige Rolle auf der Bühne von Krieg und Frieden, und ich bitte darum, dass sich das Parlament bei der Eröffnung der Sitzung den Beileidsbezeugungen und der Unterstützung für die Familien der Opfer in dieser schwierigen Zeit anschließt.
w imieniu grupy ALDE. - Pani przewodnicząca! W imieniu mojej grupy politycznej chciałabym przede wszystkim złożyć kondolencje rodzinie pana Orlando Zapaty Tamayo, który zapłacił za swoje przekonania najwyższą cenę.im Namen der ALDE-Fraktion. - Frau Präsidentin, im Namen meiner Fraktion möchte ich zunächst der Familie von Herrn Orlando Zapata Tamayo unser Beileid aussprechen. Sie hat den höchsten Preis für seine Überzeugungen gezahlt.
Wystosowaliśmy nasze najszczersze kondolencje dla narodu chińskiego z powodu wielkiej liczby ofiar śmiertelnych i ogromu zniszczenia.Wir haben dem chinesischen Volk unser tief empfundenes Beileid für die große Anzahl von Todesopfern und für die Zerstörung im betroffenen Gebiet ausgesprochen.
Panie przewodniczący! Na początku pragnę przekazać kondolencje rodzinom ofiar tajfunu Morakot.Herr Präsident, ich möchte zuerst den Familien derjenigen, die durch den Taifun Morakot ums Leben gekommen sind, mein tief empfundenes Beileid aussprechen.
Panie przewodniczący! Po pierwsze chcę złożyć kondolencje rodzinie Benazir Bhutto.(EN) Herr Präsident! Zunächst einmal möchte ich den Angehörigen und Freunden von Benazir Bhutto mein Beileid aussprechen.
Sprawozdanie w sprawie Chin zaczyna się od zdania, które mówi, że Parlament "składa narodowi chińskiemu szczere kondolencje w związku z dużą liczbą ofiar i wyraża swoją solidarność; wyraża smutek z powodu wszystkich, którzy odczuwają skutki trzęsienia ziemi”, ale w sprawozdaniu dotyczącym Birmy są tylko względy polityczne.Der Bericht über China beginnt mit einem Satz, in dem es heißt, das Parlament "bekundet sein tief empfundenes Beileid und seine Solidarität gegenüber dem chinesischen Volk und den zahlreichen Opfern; äußert sein Bedauern gegenüber all denjenigen, die unter den Auswirkungen des Erdbebens leiden", aber in dem Bericht zu Birma geht es nur um politische Überlegungen.
(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Byłoby prawdziwą hipokryzją, gdyby Parlament po przyjęciu znaczną większością głosów ustnej poprawki pani poseł Angelilli dotyczącej przesłania wyrazów kondolencji i wsparcia rodzinom ofiar tej niczym nieumotywowanej i ciężkiej zbrodni popełnionej w naszym kraju, nie zajął jasnego stanowiska, aby zapobiec tym haniebnym czynom, tej masakrze niewinnych obywateli spowodowanej brakiem kontroli.(IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nachdem das Parlament mit überwältigender Mehrheit für den mündlichen Änderungsantrag von Frau Angelilli gestimmt hat, in dem die Familie eines Opfers eines solchen unmotivierten und schweren Verbrechens in unserem Land des Beileids und der Unterstützung des Europäischen Parlaments versichert wird, wäre es eine wirkliche Heuchelei, wenn das Parlament jetzt keine eindeutige Position zur Verhinderung solcher Vorgänge beziehen würde, solcher Massaker an ehrlichen Bürgern, die durch einen Mangel an Kontrolle ermöglicht werden.
na piśmie - Pani Przewodnicząca! Chciałabym wyrazić moje najszczersze kondolencje dla narodu Japonii, który w ostatnich tygodniach cierpi wskutek straszliwej klęski żywiołowej.schriftlich. - Frau Präsidentin, ich möchte dem japanischen Volk, das in den letzten Wochen unter einer schrecklichen Naturkatastrophe gelitten hat, mein aufrichtiges Beileid aussprechen.
Jestem tutaj, żeby mówić o Iranie, ale najpierw chciałbym także złożyć kondolencje rodzinom ofiar katastrofy lotniczej, która miała miejsce dziś rano.Ich möchte hier über den Iran sprechen und zunächst auch den Opfern des Flugzeugabsturzes von heute morgen mein Beileid aussprechen.
Współprzewodniczący złożyli kondolencje w imieniu Zgromadzenia z powodu niespodziewanej śmierci dr Chosani Njobvu dnia ‧ marca; kondolencje zostaną przesłane jego rodzinie oraz kolegom parlamentarzystom w ZambiiDie Ko-Präsidenten sprechen der Familie und den Abgeordneten-Kollegen von Dr. Chosani Njobvu, der am ‧. März unerwartet verstarb, im Namen der Versammlung ihr Beileid aus
Panie przewodniczący! Ja również chcę wyrazić najgłębsze wyrazy współczucia zarówno w moim własnym imieniu, jak i w imieniu mojej grupy, deklarując solidarność z dotkniętymi regionami, ubolewając z powodu poważnych konsekwencji gospodarczych tych klęsk oraz składając szczególne kondolencje rodzinom ofiar.Herr Präsident, auch ich möchte mein tief empfundenes Mitgefühl - im Namen meiner Fraktion und in meinem eigenen Namen - und meine Solidarität mit den betroffenen Regionen zum Ausdruck bringen. Dabei bedauere ich die schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen dieser Katastrophen und möchte insbesondere den Familien der Opfer unser Beileid aussprechen.
Panie przewodniczący, panie i panowie! Ja również chciałabym dodać swoje kondolencje do tych już złożonych narodowi nigeryjskiemu po śmierci jego prezydenta.Herr Präsident, meine Damen und Herren, auch ich möchte mich denjenigen, die gerade ihre Anteilnahme dem nigerianischen Volk am Tod ihres Präsidenten zum Ausdruck gebracht haben, anschließen.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 188 zdań frazy kondolencje.Znalezione w 0,454 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.