wymowa: IPA: ˌkɔ̃ndɔˈlɛ̃nʦ̑jjɛ

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Beileid   

Pozostałe znaczenia:

 
książk. książkowy wyrażanie żalu z powodu czyjejś śmierci, wyrazy współczucia składane komuś, kto stracił bliską osobę

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

kondolencjaKondolenz; Beileid; Empathie
składać kondolencjekondolieren

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kondolencje", pamięć tłumaczeniowa

add example
Współczuję ich rodzinom i składam kondolencje rodzinom i przyjaciołom tych nieszczęsnych osób, które straciły życie.Ich habe Mitleid mit den Familien, und mein Beileid gilt den Familien und Freunden dieser armen Menschen, die gestorben sind.
Panie Przewodniczący! Ja także chciałabym w imieniu Grupy Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego złożyć kondolencje wszystkim rodzinom i osobom dotkniętym skutkami straszliwych powodzi, wszystkim tym, którzy stracili bliskich i tym, którzy ponieśli straty materialne.Herr Präsident, auch ich möchte im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz allen Familien und allen Menschen, die von diesen tragischen Überschwemmungen getroffen wurden, all denen, die geliebte Menschen verloren haben und all denen, die materielle Schäden erlitten haben, mein Beileid aussprechen.
Ja byłem w tym czasie we Włoszech i złożyłem także kondolencje publicznie, na sali wobec naszych przyjaciół, partnerów, Włochów.Ich war zu der Zeit selbst in Italien und habe öffentlich mein Beileid all unseren Freunden, Partnern und allen Italienern ausgesprochen.
składa szczere kondolencje i wyraża swoją solidarność z ludem Birmy i licznymi ofiarami; wyraża swój smutek wobec tych wszystkich, którzy odczuwają skutki katastrofybekundet sein tief empfundenes Beileid und seine Solidarität gegenüber dem birmanischen Volk und den zahlreichen Opfern; äußert sein Bedauern gegenüber all denjenigen, die unter den Auswirkungen der Katastrophe leiden
W związku z tym proponuję, aby Unia Europejska przeprowadziła rewizję wszystkich swoich strategii politycznych - strategii w zakresie zapobiegania i działania we wszystkich obszarach - oraz opracowała strategie pomocne w tych kwestiach. W przeciwnym razie, jeśli za kilka miesięcy wystąpią kolejne takie poważne problemy pogodowe, spotkamy się tu ponownie w celu przekazania kondolencji ofiarom: obywatelom, rodzinom i przedsiębiorstwom.Ich schlage daher vor, dass die Europäische Union all ihre politschen Maßnahmen - Präventions- und aktive Maßnahmen in allen anderen Bereichen - überarbeiten und solche entwickeln sollte, die in dieser Angelegenheit helfen können; andernfalls finden wir uns, wenn in ein paar Monaten das nächste extreme Wetterphänomen auftritt, wieder hier und drücken den Opfern unser Beileid aus - Menschen, Familien und Unternehmen.
Moje kondolencjeWas kannst du uns empfehlen?
W tych trudnych chwilach składamy również kondolencje rodzinie i bliskim.Wir möchten seinen Angehörigen in ihrer Trauerstunde unser Beileid aussprechen.
Chcę też przy tej okazji złożyć kondolencje narodowi nigeryjskiemu w związku ze śmiercią prezydenta.Ich möchte dabei auch die Gelegenheit ergreifen, um der nigerianischen Bevölkerung mein Beileid anlässlich des Todes ihres Präsidenten auszudrücken.
potępia z mocą wszystkie te zabójstwa i składa kondolencje rodzinom ofiardrückt seine entschiedene Ablehnung all dieser Morde aus und übermittelt den Angehörigen der Opfer sein Beileid
Proszę rodziny osób, które zginęły wskutek powodzi i osunięć ziemi spowodowanych ulewami na Maderze, o przyjęcie moich kondolencji.Ich möchte den Angehörigen derjenigen, die infolge der durch die starken Regenfälle auf Madeira verursachten Überschwemmungen und Erdrutsche getötet wurden, mein Beileid aussprechen.
Przewodniczący w imieniu Parlamentu przekaże ofiarom oraz dotkniętej tragedią społeczności wyrazy solidarności oraz kondolencje.Der Präsident wird den Opfern und der betroffenen Gemeinschaft im Namen des Parlaments eine Botschaft der Solidarität und des Beileids übermitteln.
"Składa narodowi birmańskiemu szczere kondolencje w związku z dużą liczbą ofiar i wyraża swoją solidarność; wyraża smutek z powodu wszystkich, którzy odczuwają skutki katastrofy;”.(EN) "bekundet sein tief empfundenes Beileid und seine Solidarität gegenüber dem birmanischen Volk und den zahlreichen Opfern; äußert sein Bedauern gegenüber all denjenigen, die unter den Auswirkungen der Katastrophe leiden;"
(RO) Pragnę dołączyć do osób składających kondolencje Nigeryjczykom, których prezydent zmarł wczoraj wieczorem.(RO) Auch ich möchte mich denjenigen anschließen, die ihre Anteilnahme dem nigerianischen Volk, dessen Präsident in der letzten Nacht verstorben ist, entgegengebracht haben.
Moje kondolencje, panowieMein Beileid, Gentlemen
Pragnę podziękować Panu Przewodniczącemu za wyrażenie kondolencji dla rodziny w imieniu własnym i Parlamentu.Ich danke dem Präsidenten und den Abgeordneten des Parlaments, dass sie heute der Familie ihr Beileid ausgesprochen haben.
Uważam, że oprócz należytego wyrażenia kondolencji z powodu tych krwawych wydarzeń musimy zaproponować rządowi filipińskiemu nasze zdecydowanie wsparcie, aby pokazać, że Europa może być użyteczna w rozwiązywaniu poważnych konfliktów zbrojnych i oporu, które zanurzają ten nieszczęsny kraj we krwi.Neben dem Ausdruck unseres Beileids über diese blutigen Ereignissen finde ich, dass wir der philippinischen Regierung unsere Unterstützung anbieten müssen, um die Rolle Europas bei der Lösung ernster bewaffneter Konflikte und Widerstände herauszufinden, die dieses unglückliche Land in ein Blutbad gestürzt haben.
W przyszłym tygodniu delegacja Parlamentu uda się do Australii, aby osobiście wyrazić nasze kondolencje.Nächste Woche wird eine Delegation unseres Parlaments nach Australien reisen und das Beileid des Europäischen Parlaments persönlich übermitteln.
Dlatego, przekazujemy nasze współczucie i kondolencje wszystkim ofiarom i ich rodzinom.Wir übermitteln allen Opfern und deren Familien unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme.
W imieniu Parlamentu Europejskiego chciałbym złożyć najszczersze kondolencje i przekazać słowa solidarności rodzinom i krewnym ofiar - niewinnych młodych uczniów oraz trojga nauczycieli tej szkoły.Im Namen des Europäischen Parlaments möchte ich mein tief empfundenes Beileid und meine Solidarität mit den Familien und allen Verwandten der Opfer aussprechen. Die Opfer sind schuldlose junge Schülerinnen und Schüler sowie drei Lehrer aus der Schule.
W imieniu Parlamentu Europejskiego składam kondolencje rodzinom ofiar.Im Namen des Europäischen Parlaments spreche ich den Angehörigen der Opfer unser Beileid aus.
(ES) Panie przewodniczący, pani komisarz, panie komisarzu! Na wstępie chciałbym złożyć kondolencje i podziękować rodzinom i przyjaciołom czterech hiszpańskich żołnierzy, którzy w ubiegłym tygodniu zginęli na Haiti.(ES) Herr Präsident, Frau Kommissarin, Herr Kommissar, ich möchte zunächst den Familien, Kolleginnen und Kollegen der vier spanischen Soldaten, die vergangene Woche auf Haiti ums Leben kamen, mein Beileid aussprechen.
(RO) Ja również pragnę dołączyć do osób składających kondolencje obywatelom Nigerii z powodu śmierci prezydenta Umaru Yar'Aduy.(RO) Auch ich möchte mich denjenigen anschließen, die dem nigerianischen Volk angesichts des Todes von Präsident Umaru Yar'Adua ihr Beileid bekundet haben.
(ES) Pani Przewodnicząca! Chcę się przyłączyć do kondolencji złożonych przez moich kolegów posłów dwudziestu jeden ofiarom epidemii bakterii E. Coli, a także oburzenia wywołanego przypadkami nieskoordynowanej reakcji, która doprowadziła do strat finansowych wśród producentów i pracowników sektorów, które są kluczowe dla rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej, zwłaszcza producentów hiszpańskich ogórków.(ES) Frau Präsidentin! Ich möchte mich den anderen Mitgliedern anschließen und den 21 Opfern des E. colimein Beileid aussprechen, über die einfache Sorge hinaus aber auch meine Empörung über die unkoordinierte Reaktion zum Ausdruck bringen, die bei den Erzeugern und Arbeitskräften der Sektoren, die für die Landwirtschaft der EU-Mitgliedstaaten von entscheidender Bedeutung sind, vor allem bei spanischen Erzeugern von Gurken, erhebliche finanzielle Schäden verursacht haben.
W imieniu Parlamentu wzywam pana, panie przewodniczący, do przekazania naszych kondolencji rodzinie pana Zapaty, która była szykanowana na jego pogrzebie.Ich rufe Sie, Herr Präsident, im Namen des Parlaments dazu auf, der Familie von Herrn Zapata, die auf seiner Beerdigung belästigt wurde, Ihr Beileid auszudrücken.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 188 zdań frazy kondolencje.Znalezione w 0,282 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.