wymowa:  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Komplex   
  (  m)
 • Einheit   
  (noun   )
 • Ganze     
 • Minderwertigkeitskomplex   
  (Noun  )
 • komplex   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (11)

choroba kompleksów immunologicznychimmunkomplexkrankheit
kompleks antygen-przeciwciałoantigen antikoerper komplex
kompleks EdypaÖdipuskomplex; Ödipuskonflikt
kompleks ElektryElektrakomplex
kompleks glebowy mineralno-organicznyorganomineralische verbindung
kompleks immunologicznyimmunkomplex
kompleks kastracyjnyKastrationsangst; Kastrationskomplex
kompleks niższościMinderwertigkeitskomplex
kompleks prostychGeradenkomplex
kompleks rolno-przemysłowyagroindustrieller komplex
witamina b kompleksvitamin b komplex

Przykładowe zdania z "kompleks", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pomoc państwa- Niderlandy- Pomoc państwa C ‧/‧ (ex N ‧/‧)- Inwestycja gminy Rotterdam w kompleks Ahoy- Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu WEStaatliche Beihilfe- Niederlande- Staatliche Beihilfe C ‧/‧ (ex N ‧/‧)- Investition der Stadt Rotterdam in den Ahoy-Komplex- Aufforderung zur Stellungnahme gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ des EG-Vertrags
Dzierżawca kompleksu, Ahoy Rotterdam NV, działa również aktywnie na rynku międzynarodowym i eksportuje swoje własne tytuły targów handlowychDer Betreiber des Komplexes, das Unternehmen Ahoy’ Rotterdam N.V., ist auch auf dem internationalen Markt aktiv und exportiert seine eigenen Messetitel
Statyczny(-e) geologiczny(-e) model(-e) górotworu powinien(-nny) ilustrować kompleks pod względemDie statischen geologischen Erdmodelle charakterisieren den Komplex im Bezug auf
Dane te obejmują przynajmniej następujące nieodłączne cechy kompleksu składowaniaDieses Datenmaterial betrifft mindestens die folgenden inhärenten Charakteristika des Speicherkomplexes
kompleks składowania oznacza składowisko i otaczające je obszary geologiczne, które mogą mieć wpływ na ogólną integralność i bezpieczeństwo składowania, tj. drugorzędne formacje uszczelniająceSpeicherkomplex: die Speicherstätte und die umliegenden geologischen Gegebenheiten, die die allgemeine Speicherintegrität und die Speichersicherheit beeinflussen können (d. h. sekundäre Rückhalteformationen
Grupa przemysłowa ds. amunicji (Armament Industries Group): Grupa przemysłowa ds. amunicji (AIG) wytwarza i serwisuje różne rodzaje broni strzeleckiej i lekkiej, w tym karabiny dużego i średniego kalibru, oraz zajmuje się związanymi z nimi technologiami. AIG zdobywa większość produktów poprzez kompleks przemysłowy HadidArmament Industries Group: Armament Industries Group (AIG) produziert und wartet eine Reihe von Kleinwaffen und leichten Waffen, einschließlich groß- und mittelkalibriger Rohrwaffen und dazugehöriger Technologie. AIG führt einen Großteil seiner Beschaffungstätigkeit über den Hadid Industries Complex durch
W wyniku podania niektórych leków po zastosowaniu sugammadeksu może teoretycznie mieć miejsce wyparcie rokuronium lub wekuronium z kompleksu z sugammadeksemTheoretisch können Rocuronium oder Vecuronium durch Verabreichung bestimmter Arzneimittel aus Sugammadex verdrängt werden
Instalacje składowania (obiekt lub kompleks składowania o zdolności co najmniej ‧ ktSpeicherungsanlagen (Speicherstätte oder Speicherkomplex mit einer Speicherkapazität von ‧ kt oder mehr
Ponadto znane są następujące działania niepożądane konwencjonalnego kompleksu toksyny botulinowej typu A zawartego w preparatach porównywanych w badaniach klinicznych z lekiem XeominFür das Vergleichspräparat mit herkömmlichem Botulinumtoxin Typ A-Komplex, das in den klinischen Studien zu Xeomin eingesetzt wurde, sind zudem die im Folgenden aufgeführten Nebenwirkungen bekannt
WYCIEK Z KOMPLEKSU SKŁADOWANIALECKAGE AUS DEM SPEICHERKOMPLEX
Pomoc państwa C ‧/‧ (ex N ‧/‧)- Inwestycja gminy Rotterdam w kompleks AhoyStaatliche Beihilfe C ‧/‧ (ex N ‧/‧)- Investition der Stadt Rotterdam in den Ahoy-Komplex
U kobiety leczonej z powodu kurczowego kręczu szyi dwa dni po wstrzyknięciu konwencjonalnego preparatu zawierającego kompleks toksyny botulinowej typu A wystąpiło uszkodzenie nerwu zaopatrującego ramię, które ustąpiło po pięciu miesiącachEine Patientin entwickelte zwei Tage nach der Injektion eines herkömmlichen Präparates mit dem Botulinumtoxin Typ A-Komplex zur Behandlung des Schiefhalses eine Nervenschädigung mit einer Beeinträchtigung des Arms (brachiale Plexopathie), die etwa fünf Monate andauerte
Temsyrolimus wywiera swoje działanie poprzez FKBP-‧ i tworzenie kompleksu z mTORDer Effekt von Temsirolimus beruht darauf, dass es in einem Komplex mit FKBP-‧ und mTOR bindet
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ czerwca ‧ r.- Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego- Dyrektywa ‧/‧/EWG- Ochrona siedlisk przyrodniczych- Dzika fauna i flora- Teren mający znaczenie dla Wspólnoty- System ochrony- Kompleks turystyczny Is ArenasRechtssache C-‧/‧: Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom ‧. Juni ‧- Europäische Kommission/Italienische Republik (Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats- Richtlinie ‧/‧/EWG- Erhaltung der natürlichen Lebensräume- Wildlebende Tiere und Pflanzen- Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung- Schutzregelung- Ferienanlage Is Arenas
Parametry farmakokinetyczne sugammadeksu w niniejszym punkcie przedstawiają całkowitą sumę stężenia sugammadeksu związanego i nie związanego w kompleksDie pharmakokinetischen Parameter von Sugammadex wurden anhand der Gesamtsumme der Konzentrationen von nicht im Komplex gebundenem und im Komplex gebundenem Sugammadex berechnet
Mam taki kompleks niższościIch habe Minderwertigkeitskomplexe
W związku z tym dyrekcja argumentowała podczas rozmów z gminą, że aspekt ten nie powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu ceny akcji Ahoy Rotterdam NV ani wysokości czynszu za dzierżawę kompleksu AhoyDaher argumentierte die Geschäftsführung bei den Gesprächen mit der Stadt, dass bei der Festsetzung des Preises der Aktien der Ahoy’ Rotterdam N.V. und des Mietwertes des Ahoy’-Komplexes der Investition nicht Rechnung getragen werden müsse
Jak zaznaczono powyżej, wysokości czynszu za dzierżawę kompleksu oraz cena akcji Ahoy Rotterdam NV były zgodne z warunkami rynkowymiWie weiter oben festgestellt, entsprachen Miete und Aktienpreis der Ahoy’ Rotterdam N.V. den Marktbedingungen
[...] W okresie dzierżawy prognozowana przez Deloitte marża zysku brutto (pomniejszona o czynsz) była średnio wyższa niż progowe ‧,‧ mln EUR w roku obrotowym następującym po planowanym sfinalizowaniu inwestycji, nawet bez uwzględnienia ewentualnej dodatkowej marży zysku brutto, którą generuje wzrost wartości kompleksu[...] Für die Laufzeit des Mietvertrags liegt die von Deloitte prognostizierte Bruttomarge (abzüglich der Miete) in den Geschäftsjahren nach dem voraussichtlichen Abschluss der Investition im Durchschnitt selbst dann über dem Schwellenwert von ‧,‧ Mio. EUR, wenn der durch die Wertsteigerung des Komplexes möglicherweise entstehenden zusätzlichen Bruttomarge nicht Rechnung getragen wird
Uznanie niektórych państw członkowskich za małe kraje jest tak naprawdę niekiedy przejawem kompleksu mniejszości.Tatsächlich ist es manchmal ein Anzeichen für einen Minderwertigkeitskomplex, einige unserer Mitgliedstaaten als kleine Länder zu betrachten.
Jako że kompleks zbudowano w objętym pomocą obszarze Alicante, władze hiszpańskie twierdzą, że- zgodnie z zasadami udzielania pomocy regionalnej- dopuszczalne byłoby przyznanie pomocy państwa o wartości nieprzekraczającej ‧ % całości kwalifikowalnych kosztów inwestycji w latach ‧–Da der Studiokomplex in dem Fördergebiet Alicante gebaut wurde, führt Spanien an, dass gemäß den Vorschriften über Regionalbeihilfen für die Jahre ‧-‧ bei förderfähigen Investitionen eine Beihilfeintensität von bis zu ‧ % zulässig gewesen sei
Potencjalne reakcje związane z kompleksami immunologicznymi Potencjalne reakcje związane z kompleksami immunologicznymi, takie jak reakcje typu choroby posurowiczej, zapalenie wielostawowe z towarzyszącą wysypką oraz proliferacyjne kłębuszkowe zapalenie nerek obserwowano niezbyt częstoMögliche Immunkomplex-vermittelte Reaktionen Mögliche Immunkomplex-vermittelte Reaktionen, wie Serumkrankheit oder Serumtypreaktionen, Polyarthritis mit Ausschlag und proliferative Glomerulonephritis wurden gelegentlich berichtet
Kompleks jest zarządzany przez Producciones Aguamarga SLDer Studiokomplex wird von Producciones Aguamarga SL verwaltet
Do najsilniej hamowanych czynników naleza trombina i czynnik Xa, oraz czynniki aktywacji kontaktowej, szlaku wewnatrzpochodnego i kompleks czynnika VIIa z czynnikiem tkankowymDie Hemmwirkung ist bei Thrombin und Faktor Xa am stärksten, betrifft jedoch auch Faktoren zur Aktivierung des Kontaktphasensystems, des intrinsischen Systems und den Faktor-VIIa/Gewebefaktor-Komplex
Klopidogrel wybiórczo hamuje wiązanie difosforanu adenozyny (ADP) z jego receptorem płytkowym i dalszą aktywację kompleksu GPIIb/IIIa, w której pośredniczy ADP, tym samym hamując agregację płytekClopidogrel hemmt selektiv die Bindung von Adenosindiphosphat (ADP) an dessen Thrombozytenrezeptor sowie die anschließende ADP-vermittelte Aktivierung des GP-IIb/IIIa-Rezeptorkomplexes, so dass es zur Hemmung der Thrombozytenaggregation kommt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 384 zdań frazy kompleks.Znalezione w 0,314 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.