wymowa: IPA: kljjɛ̃nt /ˈklijɛn̪t̪/  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Kunde   
  (Noun  m) (noun   )
   
  osoba kupująca w sklepie, interesant załatwiający sprawy w urzędzie lub placówce usługowej
 • Client   
   
  inform. informatyka oprogramowanie korzystające z usług dostarczanych przez serwer
 • Klient   
  (Noun  )
   
  Ein Computerprogramm oder -system, das auf einen entfernten Dienst oder einen anderen Computer, den Server, über ein Netzwerk zugreift.
 • Abnehmer   
  (Noun  )
 • Clientcomputer   
 • Debitor   
 • Firma   
  (noun   )
 • Konto   
 • Käufer   
  (Noun  )
 • client   
 • klient   
 • kunde   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (81)

Automatyczne usuwanie klienta multiemisjiAutomatisches Entfernen von Multicastclients
baza danych klientaClientdatenbank
certyfikat klientaClientzertifikat
certyfikat uwierzytelniania klientaClientauthentifizierungszertifikat
dodatkowy klientsekundärer Kunde
dostosowanie do oczekiwań klientaAnpassung
formant rozszerzenia klientaClienterweiterungs-Steuerelement
karta dla klientów indywidualnychVerbraucherkarten
karta dla klientów instytucjonalnych (typu business)Firmen- und Geschäftskarten
kierownik ds. klientówKonto-Manager; Account Manager
Klient aktywacji systemu WindowsWindows-Aktivierungsclient
klient bankuBankkunde
klient biznesowyGeschäftskunde
Klient kształtówZeichenformclient
klient nadrzędnyübergeordneter Kunde
klient oddzielonyverwaister Client
Klient pakietu Windows MediaWindows Media-Client
klient pamięci podręcznejCacheclient
klient pasywnypassiver Client
Klient pobierania metadanych urządzeniaClient für den Gerätemetadatenempfang
klient programu Enterprise VoiceEnterprise-VoIP-Client
klient prostyeinfacher Client
klient routinguRoutingclient
klient serwera proxy WinsockWinsock-Proxyclient
klient sieci WebWebclient
klient śledzeniaAblaufverfolgungsverbraucher
Klient witrynySite-Client
klient wstępnie przygotowanyvorbereiteter Client
klient zablokowanygesperrter Client
klient zależnyabhängiger Client
Klient zasad grupyGruppenrichtlinienclient
Klient zasad grupy bezprzewodowejGruppenrichtlinienclient für Funkverbindungen
Klient zasad grupy przewodowejGruppenrichtlinienclient für Kabelverbindungen
kontekst klientaClientkontext
licencja dostępu klienta usług pulpitu zdalnegoClientzugriffslizenz für Remotedesktopdienste
licencja dostępu klienta usług pulpitu zdalnego na urządzenie"Pro Gerät"-Clientzugriffslizenz für Remotedesktopdienste
licencja dostępu klienta usług pulpitu zdalnego na użytkownika"Pro Benutzer"-Clientzugriffslizenz für Remotedesktopdienste
niestandardowy formant klientabenutzerdefiniertes Clientsteuerelement
numer klientaFirmennummer
Numer klientaKontonummer
obsługa klientaKundenservice
obsługa klientówKundendienst; Betreuung der Kunden; Kundenservice
obsługa należności od klientówDebitorenabwicklung
obszar klientaClientbereich
Ochrona klientów systemu WindowsWindows-Clientschutz
ogół zleceń, obsługa pojedynczego klienta (mandanta)Einzelmandat
ogółem baza klientówKUNDENSTAMM INSGESAMT
po stronie klientaclientseitig
Portal klientów w witrynie Microsoft Online ServicesMicrosoft Online Services-Kundenportal
poszukiwać ewentualnych klientówuntersuchen; potentieller Kunde
potencjalny klientKundenlead; Vertriebslead; potenzieller Kunde
potrzeby klientaKundenbedürfnisse
powrót klienta do pracy po awariiClientfailback
pozyskiwać (klientów)akquirieren
pozyskiwanie klientówAbwerbung von Kunden
praca awaryjna klientaClientfailover
pracownik działu obsługi klientaKundenservicemitarbeiter
Program poprawy jakości obsługi klientaProgramm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit
programy stałego klienta, zwrot gotówki, ochrona płatnosci i inne korzyściKundenbindungsprogramme, Rückerstattungen, Zahlungsschutz und andere Leistungen
rekord klientaFirmendatensatz
relacje z klientemKundenbeziehung
rola serwera dostępu klientaClientzugriffs-Serverrolle
rozszerzenie klientaClienterweiterung
rozszerzenie klienta zasad grupyclientseitige Gruppenrichtlinienerweiterung
Serwer dostępu klientaClientzugriffsserver
skrypt po stronie klientaClientskript
sposób rozpatrywania wniosku klientaBearbeitung des Kundenantrags
standardowa karta dla klientów indywidualnychStandardverbraucherkarte
standardowa karta dla klientów instytucjonalnychStandardfirmenkarte
strona odnajdowania partnerów kont klientów w sieci WebWebseite für die Ermittlung des Clientkontopartners
strona sieci Web logowania klientaClientanmeldungs-Webseite
strona sieci Web wylogowywania klientaClientabmeldungs-Webseite
transmisja do klientaherunterstreamen
transmisja od klientahochstreamen
transport własny klientaAbholung
typ klientaClienttyp
typu firma-klientBusiness-to-Consumer
utrzymanie klientaKundenbindung
warstwa klientaClientebene
współrzędna klientaClientkoordinate
wyciąg z konta klientaDebitorenaufstellung; Debitorenkontoauszug

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "klient", pamięć tłumaczeniowa

add example
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do przygotowywania i przechowywania, w sklepach detalicznych lub miejscach przyległych do punktów sprzedaży, produktów mięsnych i innych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, tam gdzie przygotowywanie i przechowywanie odbywa się jedynie w celu bezpośredniego zaopatrzenia klientaSie gilt nicht für die Herstellung und Lagerung von zum Verzehr bestimmten Fleischerzeugnissen und anderen Erzeugnissen tierischen Ursprungs in Einzelhandelsgeschäften oder in an Verkaufsstellen angrenzenden Räumlichkeiten, in denen das Erzeugnis ausschließlich zum Zwecke des an Ort und Stelle stattfindenden Direktverkaufs an den Verbraucher hergestellt und gelagert wird
nieobowiązkowo) wymiana informacji dotyczących planów produkcji z klientamifakultativ) Informationsaustausch mit Kunden über Produktionspläne
Oczekiwania wobec klientów i dostawców [nazwa organizacji]Erwartungen der Kunden und Lieferanten der/des Name der Organisation bzw. des Unternehmens
Dzięki celowemu doborowi portfela i wykluczeniu kredytów obarczonych ryzykiem, wprowadzeniu polityki cenowej uwzględniającej ryzyko oraz koncentracji działalności na głównych segmentach klientów prowadzących działalność gospodarczą oraz regionalnych klientach korporacyjnych osiągnięto, pomimo średniego wzrostu rynku w Berlinie w latach ‧ do ‧ o ‧ %, niewielką redukcję wartości kredytów z [...]* EUR do [...]* EURDurch gezielte Portfoliosteuerung und die damit verbundene Aussteuerung von risikobehafteten Krediten, die Einführung von risikoorientiertem Pricing sowie die Konzentration der Geschäftstätigkeit auf die Kernsegmente Gewerbekunden und regionale Firmenkunden komme es trotz eines durchschnittlichen Marktwachstums in Berlin im Zeitraum ‧ bis ‧ von ‧ % zu einer leichten Rückführung des Kreditvolumens von [...]* EUR auf [...]* EUR
Tendencję tą potwierdziło badanie rynku, które wykazało również, że koszty zapewnienia wszelkiej dodatkowej przepustowości potrzebnej do obsługi nowych klientów nie są istotneDie Marktuntersuchung hat diesen Trend bestätigt und auch gezeigt, dass die Kosten für die Abdeckung des zusätzlichen Kapazitätsbedarfs neuer Kunden nicht erheblich sind
Internetowa sprzedaż elektroniczna według typu klienta: B‧B i B‧Ge-Verkäufe über Internet nach Kundenart: B‧B und B‧G
Przypadki, gdy osoby, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ pkt ‧) lit. a) i b), starają się odwieść klienta od udziału w nielegalnej działalności, nie stanowią ujawnienia w rozumieniu ustWenn die in Artikel ‧ Absatz ‧ Nummer ‧ Buchstaben a und b genannten Personen sich bemühen, einen Klienten davon abzuhalten, eine rechtswidrige Handlung zu begehen, so gilt dies nicht als Informationsweitergabe im Sinne von Absatz
Ponieważ ich klienci są w ich rękach miękcy jak wosk, po prostu obciążą ich dodatkowym kosztem.Da ihren Kunden ja die Hände gebunden sind, werden sie die Mehrkosten eben einfach an diese weiterreichen.
Zdaniem beneficjenta sytuacja organu publicznego jest tu analogiczna z sytuacją prywatnego wierzyciela, będącego dostawcą, w którego interesie leży dalsze funkcjonowanie klientaNach Auffassung des Empfängers ist hier die Situation der Behörde analog zu der Situation des Gläubigers in der Marktwirtschaft in der Rolle des Lieferanten, der Interesse am Überleben des Kunden hat
W odniesieniu do instytucji lub osób wymienionych w art. ‧ ust. ‧ pkt ‧, ‧ i ‧ lit. a) i b), w przypadkach dotyczących tego samego klienta oraz tej samej transakcji obejmującej co najmniej dwie instytucje lub osoby, zakaz określony w ust. ‧ nie uniemożliwia ujawniania informacji pomiędzy odpowiednimi instytucjami z zastrzeżeniem, że są one usytuowane w Państwie Członkowskim, albo w państwie trzecim, które nakłada wymogi równoważne wobec wymogów określonych w niniejszej dyrektywie oraz że należą one do tej samej kategorii zawodowej i podlegają równorzędnym zobowiązaniom w odniesieniu do tajemnicy zawodowej i ochrony danych osobowychBei den in Artikel ‧ Absatz ‧ Nummer ‧ und Nummer ‧ Buchstaben a und b genannten Instituten oder Personen steht das Verbot nach Absatz ‧ in Fällen, die sich auf denselben Kunden und dieselbe Transaktion beziehen, an der zwei oder mehr Institute oder Personen beteiligt sind, einer Informationsweitergabe zwischen den betreffenden Instituten nicht entgegen, sofern sie in einem Mitgliedstaat oder in einem Drittland gelegen sind, in dem dieser Richtlinie gleichwertige Anforderungen gelten, und sofern sie aus derselben Berufskategorie stammen und für sie gleichwertige Verpflichtungen in Bezug auf das Berufsgeheimnis und den Schutz personenbezogener Daten gelten
Stosunki umowne między usługodawcą a klientem, jak również między pracodawcą a pracownikiem nie powinny być przedmiotem niniejszej dyrektywyVertragsbeziehungen zwischen dem Dienstleistungserbringer und dem Kunden sowie zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten nicht unter diese Richtlinie fallen
W Niemczech socjalistyczny minister sprawiedliwości ogłosił drakońskie kary dla klientów przymusowej prostytucji.In Deutschland hat die sozialdemokratische Justizministerin drakonische Strafen für Freier von Zwangsprostituierten angekündigt.
z jednej strony – zawieranie umów na dostawy, które – ze względu na swój zakres zastosowania, okres realizacji i charakter – w znaczny sposób ograniczają możliwości innych przedsiębiorstw w zakresie zawierania z dużymi klientami przemysłowymi we Francji umów na dostawy energii elektrycznej w charakterze głównych dostawców lub dostawców drugorzędnycherstens Lieferverträge abschloss, die aufgrund ihres Anwendungsbereichs, ihrer Laufzeit und ihrer Art die Möglichkeiten anderer Unternehmen, als Haupt- oder Zweitlieferant Stromlieferverträge mit gewerblichen Großabnehmern in Frankreich zu schließen, stark einschränken
Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez przemysł Wspólnoty, wstępne oferty przedstawione przez przemysł Wspólnoty odpowiadały poziomowi ceny uzgodnionemu z odpowiednimi klientami w ramach poprzednich negocjacji cenowychDem Wirtschaftszweig der Gemeinschaft zufolge entsprachen die von ihm unterbreiteten Eingangsangebote dem Niveau, das mit dem jeweiligen Kunden in den früheren Preisverhandlungen vereinbart worden war
gdy istnieją wątpliwości co do prawdziwości lub stosowności wcześniej otrzymanych danych dotyczących identyfikacji klientaZweifel an der Echtheit oder der Angemessenheit zuvor erhaltener Kundenidentifikationsdaten
Zastrzeżenia te dotyczą również taryf stosowanych wobec klientów, którzy skorzystali jedynie z uprawnienia do taryf powrotnychDiese Schlussfolgerungen gelten sowohl für die Tarife, die für Kunden gelten, welche noch nicht von ihrer Wahlmöglichkeit Gebrauch gemacht haben, als auch für die Rückkehrtarife
Ma to w szczególności miejsce, gdy silni klienci mają możliwość i motywację do wprowadzenia na rynek nowych źródeł zaopatrzenia w przypadku niewielkiego, ale stałego wzrostu cen relatywnychDies gilt insbesondere, wenn starke Kunden die Möglichkeit und den Anreiz haben, im Falle einer geringen, aber stetigen Erhöhung der relativen Preise neue Bezugsquellen auf den Markt zu bringen
W module tym można skonfigurować komponenty KDE. Komponenty to programy wykonujące podstawowe zadania, takie jak emulacja terminala, edytor tekstu czy klient poczty. Różne programy KDE wymagają czasem uruchomienia terminala, wysłania listu lub edycji jakiegoś tekstu. Żeby ułatwić pracę, programy te mogą zawsze korzystać z takich samych komponentów-komponenty te można wybrać tutajHier können Sie das Komponentenprogramm wechseln. Komponenten sind Programme, die elementare Aufgaben erledigen, so etwa der Terminal-Emulator, der Texteditor oder das E-Mail-Programm. KDE-Programme müssen gelegentlich einen Terminal-Emulator aufrufen, eine E-Mail verschicken oder Text darstellen. Um die Einheitlichkeit zu wahren, verwenden die Anwendungen dieselben Standardkomponenten. Hier können Sie die Programme für diese Komponenten auswählen
Określa się on jako grupę banków europejskich obsługujących dużych klientów w najważniejszych finansowo-gospodarczych miejscach świataSie bezeichnet sich selbst als eine europäische Bankengruppe im Großkundengeschäft mit Aktivitäten an den wichtigsten Finanz- und Wirtschaftsplätzen der Welt
Ponadto należy zagwarantować, że klienci i użytkownicy otrzymują obiektywne i dokładne informacjeEin solches Verfahren ist auch notwendig, um zu gewährleisten, dass die Verbraucher und Anwender objektive und genaue Informationen erhalten
Świadectwem prowadzonej przez Tomrę polityki zmierzającej do wiązania odbiorców, a w szczególności głównych odbiorców, umowami mającymi na celu eliminację z rynku konkurentów oraz odbieranie im szans rozwoju są dokumenty dotyczące strategii Tomry, jej negocjacji z klientami oraz składanych im ofertDarüber hinaus geht die von Tomra verfolgte Politik der Bindung von Kunden, insbesondere von Schlüsselkunden, über Vereinbarungen, die darauf abzielten, Wettbewerber aus dem Markt auszuschließen und diesen keinerlei Wachstumspotenzial zu belassen, auch aus Dokumenten betreffend die Strategie von Tomra, aus den mit Kunden geführten Verhandlungen und aus den seinen Kunden unterbreiteten Angeboten hervor
Częściowe płatności i zaliczki otrzymane od klientów często nie odzwierciedlają wykonanych usługAbschlagszahlungen oder erhaltene Anzahlungen des Kunden geben die erbrachten Leistungen zumeist nicht wieder
Jak wspomniano wyżej, wartość normalna była skonstruowana albo ustalona na podstawie cen płaconych lub należnych, w zwykłym obrocie handlowym, przez niezależnych klientów w TurcjiBekanntlich wurde der Normalwert entweder rechnerisch oder anhand der im normalen Handelsverkehr von unabhängigen Abnehmern in der Türkei gezahlten oder zu zahlenden Preise ermittelt
Urządzenie RVM identyfikuje wprowadzane do niego opakowanie na podstawie określonych parametrów takich jak kształt i/lub kod kreskowy oraz oblicza kaucję, która jest zwracana klientowiDie Leergutautomaten erkennen die zugeführten Verpackungen an bestimmten Parametern wie z. B. der Form und/oder einem Strichcode und berechnen das dem Kunden zu erstattende Pfand
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6292 zdań frazy klient.Znalezione w 1,098 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.