Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Fahrzeugbrief   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

karta dopuszczenia pojazduFahrzeuggenehmigungsbogen
karta opisu (pojazdu)Beschreibungsbogen

Przykładowe zdania z "karta pojazdu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Karta kierowcy umożliwia przechowywanie, dla każdego dnia kalendarzowego, w którym karta jest użyta, i dla każdego okresu używania danego pojazdu w tym dniu (okres używania obejmuje cały okres włożenia wyjęcia karty w danym pojeździe z punktu widzenia karty), następujących danychDie Fahrerkarte muss für jeden Kalendertag, an dem die sie benutzt wurde, sowie für jeden Betriebszeitraum eines Fahrzeugs an diesem Tag (ein Betriebszeitraum umfasst alle aufeinander folgenden Einsteck-/Entnahmevorgänge der Karte in dem Fahrzeug im Hinblick auf diese Karte) die folgenden Daten speichern können
rozpoznania typu karty, posiadacza karty, wcześniej używanego pojazdu, daty i godziny ostatniego wyjęcia karty i czynności wybranej dla tego czasuzur Identifizierung der Kartenart, des Karteninhabers, des zuvor genutzten Fahrzeugs, des Datums und der Uhrzeit der letzten Kartenentnahme und der zu jenem Zeitpunkt gewählten Tätigkeit
Karta warsztatowa umożliwia przechowywanie zapisów z danymi dotyczącymi używanego pojazdu, w taki sam sposób jak karta kierowcyDie Werkstattkarte muss Datensätze zu gefahrenen Fahrzeugen so speichern können wie eine Fahrerkarte
Informacje przechowywane na karcie kierowcy lub warsztatowej dotyczące pojazdów używanych przez posiadacza karty (wymagania ‧ iAuf einer Fahrer-oder Werkstattkarte gespeicherte Information zu den vom Karteninhaber gefahrenen Fahrzeugen (Randnummer ‧ und
pojazd porusza się i karta znajduje się w szczelinie czytnika karty kierowcywenn das Fahrzeug fährt, während die Karte in den Kartensteckplatz für den Fahrer eingeführt ist
Urządzenie rejestrujące rejestruje i przechowuje w swojej pamięci danych za każdym razem, kiedy następuje zmiana czynności kierowcy i/lub współkierowcy, i/lub za każdym razem, kiedy następuje zmiana stanu prowadzenia pojazdu, i/lub za każdym razem, kiedy następuje włożenie lub wyjęcie karty kierowcy lub karty warsztatowejBei jedem Wechsel der Tätigkeit des Fahrers und/oder zweiten Fahrers und/oder bei jedem Wechsel des Status der Fahrzeugführung und/oder bei jedem Einstecken bzw. jeder Entnahme einer Fahrer-oder Werkstattkarte wird im Massenspeicher des Kontrollgeräts aufgezeichnet und gespeichert
Zdarzenie Konflikt ruchowy pojazdu nie jest zapisywane na karcie kierowcy ani na karcie warsztatowejDas Ereignis Datenkonflikt Fahrzeugbewegung wird nicht auf der Fahrer- und der Werkstattkarte gespeichert
zachęca posiadacza karty do ręcznego wprowadzenia czynności, w porządku chronologicznym, za okres od ostatniego wyjęcia karty do godziny zakończenia związanego dziennego okresu pracy (lub czynności związanych z tym pojazdem, w przypadku gdy w rejestrze kontynuowany jest dzienny okres pracyfordert ihn das Kontrollgerät zur manuellen Eingabe der Tätigkeiten in chronologischer Reihenfolge vom Zeitpunkt der Kartenentnahme bis zum Zeitpunkt des Endes des entsprechenden Arbeitstages auf (oder der Tätigkeiten in Bezug auf dieses Fahrzeug, sofern der Arbeitstag auf einem Schaublatt fortgeführt wird
w zakresie, w jakim jest to możliwe, ubezpieczenia pojazdu, znajdujących się normalnie na zielonej karcie, którymi dysponuje posiadacz pojazdu, w zakresie, w jakim są one wymagane przez państwo członkowskie, na terytorium którego pojazd normalnie przebywasoweit möglich über die normalerweise in der Grünen Karte enthaltenen, im Besitz des Fahrzeughalters befindlichen Angaben über die Versicherung des betreffenden Fahrzeugs, soweit diese von dem Mitgliedstaat, in dessen Gebiet das Fahrzeug seinen gewöhnlichen Standort hat, verlangt werden
Do wniosku należy dołączyć kartę informacyjną, której wzór, w przypadku homologacji typu pojazdów, jest określony w załączniku II, a w przypadku homologacji typu układów, oddzielnych zespołów lub części znajduje się w załączniku lub dodatku do dyrektywy dotyczącej odpowiedniego układu, oddzielnego zespołu lub części, a także inne dokumenty wymienione w karcie informacyjnejDem Antrag auf Erteilung einer Fahrzeug-Typgenehmigung ist ein Beschreibungsbogen nach dem Muster des Anhangs ‧ und dem Antrag auf Erteilung einer Typgenehmigung für Systeme, selbständige technische Einheiten oder Bauteile ein Beschreibungsbogen nach dem Muster in einem Anhang oder einer Anlage zu der für das System, die selbständige technische Einheit oder das Bauteil geltenden Einzelrichtlinie beizufügen; ferner sind die im Beschreibungsbogen bezeichneten anderen Unterlagen beizufügen
W przypadku pojazdów, dla których prędkość maksymalna nie jest ograniczona odpowiednią definicją podaną w art. ‧ punkty ‧ i ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, nie jest konieczny test homologacji typu, a prędkość maksymalna zostanie przyjęta taka, jaką podał producent pojazdu w karcie informacyjnej podanej w załączniku ‧ do dyrektywy ‧/‧/WEBei Fahrzeugen, deren Höchstgeschwindigkeit nicht entsprechend Artikel ‧ Absätze ‧ und ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG bauartbedingt begrenzt ist, ist für die Typgenehmigung keine Prüfung der Höchstgeschwindigkeit erforderlich, die vom Hersteller im Beschreibungsbogen nach Anhang ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG angegebene Höchstgeschwindigkeit wird übernommen
W tej sytuacji, i tylko wtedy, właściciel pojazdu może wprowadzić VRN, używając swojej karty firmowej przed rozpoczęciem korzystania z pojazdu w zakresie objętym rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ (np. używając poleceń poprzez odpowiednie menu interfejsu człowiek-maszyna przyrządu rejestrującegoUnter diesen Umständen und nur zu diesem Zeitpunkt muss der Fahrzeugeigentümer die Möglichkeit haben, unter Verwendung seiner Unternehmenskarte das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs einzugeben (beispielsweise mittels Befehlen in einer geeigneten Menüstruktur der Mensch-Maschine-Schnittstelle der Fahrzeugeinheit), bevor das Fahrzeug im Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ betrieben wird
data i godzina ostatniego użycia pojazdu, (tj. ostatnie wyjęcie karty w tym okresie używania pojazdu lub ‧, jeżeli okres używania trwał w tym czasieDatum und Uhrzeit des letzten Einsatzes des Fahrzeugs (d. h. letzte Kartenentnahme für diesen Betriebszeitraum des Fahrzeugs oder ‧ Uhr, wenn der Betriebszeitraum zu jenem Zeitpunkt andauert
dzienny czas prowadzenia pojazdu, przerwy i dzienne oraz tygodniowe okresy odpoczynku; wykresówki z dni poprzednich, które powinny znajdować się w pojeździe zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ i/lub dane z tego samego okresu przechowywane na karcie kierowcy i/lub w pamięci urządzenia rejestrującego zgodnie z postanowieniami załącznika ‧ do niniejszej dyrektywy i/lub na wydrukutägliche Lenkzeiten, Ruhepausen sowie tägliche und wöchentliche Ruhezeiten; daneben die Schaublätter der vorhergehenden Tage, die gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ im Fahrzeug mitzuführen sind, und/oder die für den gleichen Zeitraum auf der Fahrerkarte und/oder im Speicher des Kontrollgeräts gemäß Anhang ‧ der vorliegenden Richtlinie aufgezeichneten Daten und/oder Ausdrucke
dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, zsumowany całkowity czas prowadzenia podczas dwóch kolejnych tygodni, przerwy i dzienne oraz tygodniowe okresy odpoczynku i wyrównawczy okres odpoczynku, wykresówki z poprzednich dwóch tygodni, które powinny znajdować się w pojeździe zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ i/lub dane z tego samego okresu przechowywane na karcie kierowcy i/lub w pamięci urządzenia rejestrującego zgodnie z postanowieniami załącznika ‧ do niniejszej dyrektywy i/lub na wydruku z poprzedzających ‧ dniTägliche und wöchentliche Lenkzeiten, summierte Gesamtlenkzeit während zweier aufeinanderfolgender Wochen, Ruhepausen sowie tägliche und wöchentliche Ruhezeiten und die Ausgleichruhezeit; daneben die Schaublätter der zwei zurückliegenden Wochen, die gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ im Fahrzeug mitzuführen sind, und/oder die für den gleichen Zeitraum auf der Fahrerkarte und/oder im Speicher des Kontrollgeräts gemäß Anhang ‧ der vorliegenden Richtlinie aufgezeichneten Daten und/oder Ausdrucke der letzten ‧ Tage
Alfabetyczne określenie państwa, zgodnie z konwencjonalnym oznakowaniem państw na nalepkach umieszczanych na zderzakach pojazdów, i/lub jak używane w międzynarodowych, zharmonizowanych dokumentach ubezpieczeniowych pojazdów (zielona kartaAlphabetische Bezeichnung eines Landes entsprechend der üblichen Landeskennzeichen an Kraftfahrzeugen und/oder entsprechend der Verwendung in den international einheitlichen Fahrzeugversicherungspapieren (grüne Versicherungskarte
dzienne i tygodniowe czasy prowadzenia pojazdu, przerwy i dzienne oraz tygodniowe okresy odpoczynku; wykresówki z dni poprzednich, które powinny znajdować się w pojeździe zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ lub dane z tego samego okresu przechowywane na karcie kierowcy lub w pamięci urządzenia rejestrującego zgodnie z postanowieniami załącznika ‧ do niniejszej dyrektywy lub na wydrukutägliche und wöchentliche Lenkzeiten, Ruhepausen sowie tägliche und wöchentliche Ruhezeiten; daneben die Schaublätter der vorhergehenden Tage, die gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ im Fahrzeug mitzuführen sind, und/oder die für den gleichen Zeitraum auf der Fahrerkarte und/oder im Speicher des Kontrollgeräts gemäß Anhang ‧ der vorliegenden Richtlinie aufgezeichneten Daten und/oder Ausdrucke
data i godzina pierwszego użycia pojazdu (tj. pierwsze włożenie karty w tym okresie używania pojazdu lub ‧, jeżeli okres używania trwał w tym czasieDatum und Uhrzeit des ersten Einsatzes des Fahrzeugs (d. h. erstes Karteneinstecken für diesen Betriebszeitraum des Fahrzeugs oder ‧ Uhr, wenn der Betriebszeitraum zu diesem Zeitpunkt andauert
zwraca uwagę, że bardzo duża liczba pojazdów została zajęta, skonfiskowana i sprzedana na aukcji, co uważa za niezgodne z zasadami Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności z jej rozdziałem ‧ (zatytułowanym Wymiar sprawiedliwości) oraz za nieuzasadnione bezwzględnie obowiązującymi wymogami egzekucji i prewencji, gdy weźmie się pod uwagę powagę naruszenia prawa; zauważa, że zgodnie z tym, co podkreślił już wcześniej Trybunał Sprawiedliwości, w przypadku niesystematycznego użytkowania pojazdu w jednym z Państw Członkowskich, możliwe jest zastosowanie innych kar niż konfiskatastellt fest, dass eine sehr beträchtliche Zahl von Fahrzeugen sichergestellt, beschlagnahmt und versteigert worden ist und hält dies für unvereinbar mit den Grundsätzen der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere deren Kapitel ‧ (mit dem Titel Justizielle Rechte) sowie für mit zwingenden Erfordernissen der Durchsetzung von Rechtsvorschriften und der Vorbeugung gegen Rechtsverstöße nicht zu rechtfertigen, wenn man die Schwere des Verstoßes berücksichtigt; merkt des weiteren an, dass, wie vom Gerichtshof zuvor bereits hinsichtlich des unregelmäßigen Gebrauchs eines Fahrzeugs in einem anderen Mitgliedstaat ausgeführt, andere Sanktionsformen als die Beschlagnahme möglich sind
Po włożeniu dwóch ważnych kart kierowcy wybierany jest stan prowadzenia pojazdu ZAŁOGA, w każdym innym przypadku wybierany jest stan prowadzenia pojazdu JEDEN KIEROWCAWenn zwei gültige Fahrerkarten in das Gerät eingesteckt sind, wird automatisch der Status TEAM gewählt, in allen anderen Fällen der Status EINMANNBETRIEB
pkt ‧.‧. (z wyjątkiem przepisów dotyczących kart identyfikacyjnych i przepustek dla pojazdów); lubNummer ‧.‧ (ausgenommen Bestimmungen zu Ausweisen und Fahrzeugpassierscheinen) oder
porównać dane dotyczące czynności kierowcy wczytane z karty i jednostki pojazdowej z wszelkimi innymi dokumentami znajdującymi się w pojeździe oraz z oświadczeniami kierowcyAbgleich der von der Fahrkarte und der Fahrzeugeinheit heruntergeladenen Daten zur Fahrertätigkeit mit etwaigen sonstigen Unterlagen im Fahrzeug sowie den Angaben des Fahrers
Austria wydaje i odpowiednio wcześniej udostępnia karty ekopunktów, niezbędne przy zarządzaniu systemem ekopunktów, zgodnie z załącznikiem ‧, dla pojazdów ciężarowych przejeżdżających przez Austrię w tranzycieÖsterreich sorgt nach Anhang ‧ für die rechtzeitige Ausgabe und Verfügbarkeit der für die Verwaltung des Ökopunktesystems erforderlichen Ökopunktkarten für Lastkraftwagen im Transit durch Österreich
Celem zapewnienia dalszego właściwego funkcjonowania systemu zielonej karty oraz porozumień między krajowymi biurami ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia komunikacyjne właściwe jest, by państwa członkowskie mogły wymagać od zakładów ubezpieczeń, które oferują na ich terytorium ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów na zasadzie świadczenia usług, przystąpienia do biura krajowego oraz do funduszu gwarancyjnego ustanowionego w tym państwie członkowskim, jak również udziału w ich finansowaniuUm zu gewährleisten, dass das Grüne-Karte-System und die Vereinbarungen zwischen den nationalen Büros der Kraftfahrzeugversicherer weiterhin ordnungsgemäß funktionieren, sollten die Mitgliedstaaten von Versicherungsunternehmen, die auf ihrem Gebiet im Rahmen der Dienstleistungserbringung Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungen anbieten, verlangen können, dass sie sich dem nationalen Versicherungsbüro und dem in diesem Mitgliedstaat eingerichteten Garantiefonds anschließen und sich an deren Finanzierung beteiligen
Powierzchnie techniczne i konserwacyjne są chronione przy pomocy ogrodzeń, straży, patroli, a dostęp do tych powierzchni jest kontrolowany za pomocą kart identyfikacyjnych portu lotniczego i przepustek dla pojazdówTechnik-und Instandhaltungsbereiche sind durch Zäune, Wachen und Streifen zu schützen, und der Zugang zu diesen Bereichen ist anhand von Flughafenausweisen und Fahrzeugpassierscheinen zu kontrollieren
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35776 zdań frazy karta pojazdu.Znalezione w 9,601 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.