Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Fahrzeugbrief   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

karta dopuszczenia pojazduFahrzeuggenehmigungsbogen
karta opisu (pojazdu)Beschreibungsbogen

Przykładowe zdania z "karta pojazdu", pamięć tłumaczeniowa

add example
O ile pojazd nie posiada ekoetykiety, odpowiednia liczba ekopunktów jest przypisywana ekokarcie i wykreślana z kartySoweit das Fahrzeug keinen Umweltdatenträger benutzt, wird die erforderliche Anzahl von Ökopunkten auf die Ökokarte aufgeklebt und entwertet
Karta kierowcy umożliwia przechowywanie, dla każdego dnia kalendarzowego, w którym karta jest użyta, i dla każdego okresu używania danego pojazdu w tym dniu (okres używania obejmuje cały okres włożenia wyjęcia karty w danym pojeździe z punktu widzenia karty), następujących danychDie Fahrerkarte muss für jeden Kalendertag, an dem die sie benutzt wurde, sowie für jeden Betriebszeitraum eines Fahrzeugs an diesem Tag (ein Betriebszeitraum umfasst alle aufeinander folgenden Einsteck-/Entnahmevorgänge der Karte in dem Fahrzeug im Hinblick auf diese Karte) die folgenden Daten speichern können
Wprowadzenie urządzenia rejestrującego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧, pozwalającego na elektroniczną rejestrację czynności kierowcy na jego karcie kierowcy przez okres ‧ dni i ruchu pojazdu przez okres ‧ dni, umożliwi w przyszłości szybszą i dokładniejszą kontrolę drogowąMit der Einführung des Aufzeichnungsgeräts gemäß Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ und somit der elektronischen Aufzeichnung der Tätigkeiten des Fahrers auf seiner Fahrerkarte über einen Zeitraum von ‧ Tagen und des Fahrzeugs über einen Zeitraum von ‧ Tagen wird in Zukunft eine schnellere und umfassendere Kontrolle auf der Straße ermöglicht
Informacje przechowywane na karcie kierowcy lub warsztatowej dotyczące okresu używania pojazdu w czasie dnia kalendarzowego (wymagania ‧ iAuf einer Fahrer-oder Werkstattkarte gespeicherte Information zur Einsatzzeit eines Fahrzeugs an einem Kalendertag (Randnummer ‧ und
Dolna część pojazdów zdolnych do wjazdu na promy powinna w późniejszym czasie być zgodna z UIC Karta ‧ (wagony towarowe) albo ‧ (wagony pasażerskie i bagażoweDer untere Teil von Fahrzeugen, die auf Fähren fahren können, muss später mit UIC-Merkblatt ‧ (Güterwagen) oder ‧ (Reisezugwagen und Gepäckwagen) konform sein
Informacje przechowywane na karcie kierowcy lub warsztatowej dotyczące pojazdów używanych przez posiadacza karty (wymagania ‧ iAuf einer Fahrer-oder Werkstattkarte gespeicherte Information zu den vom Karteninhaber gefahrenen Fahrzeugen (Randnummer ‧ und
w zakresie, w jakim jest to możliwe, ubezpieczenia pojazdu, znajdujących się normalnie na zielonej karcie, którymi dysponuje posiadacz pojazdu, w zakresie, w jakim są one wymagane przez państwo członkowskie, na terytorium którego pojazd normalnie przebywasoweit möglich über die normalerweise in der Grünen Karte enthaltenen, im Besitz des Fahrzeughalters befindlichen Angaben über die Versicherung des betreffenden Fahrzeugs, soweit diese von dem Mitgliedstaat, in dessen Gebiet das Fahrzeug seinen gewöhnlichen Standort hat, verlangt werden
Celem zapewnienia dalszego właściwego funkcjonowania systemu zielonej karty oraz porozumień między krajowymi biurami ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia komunikacyjne właściwe jest, by państwa członkowskie mogły wymagać od zakładów ubezpieczeń, które oferują na ich terytorium ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów na zasadzie świadczenia usług, przystąpienia do biura krajowego oraz do funduszu gwarancyjnego ustanowionego w tym państwie członkowskim, jak również udziału w ich finansowaniuUm zu gewährleisten, dass das Grüne-Karte-System und die Vereinbarungen zwischen den nationalen Büros der Kraftfahrzeugversicherer weiterhin ordnungsgemäß funktionieren, sollten die Mitgliedstaaten von Versicherungsunternehmen, die auf ihrem Gebiet im Rahmen der Dienstleistungserbringung Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungen anbieten, verlangen können, dass sie sich dem nationalen Versicherungsbüro und dem in diesem Mitgliedstaat eingerichteten Garantiefonds anschließen und sich an deren Finanzierung beteiligen
Posiadanie karty parkingowej upoważnia do parkowania na drogach publicznych lub obszarach przeznaczonych do ruchu pojazdów , pieszych lub zwierząt , zgodnie z priorytetem .Der Gebrauch von Parkausweisen berechtigt zum Parken auf öentlichen Straßen oder Plätzen für den Straßenverkehr , Fußgänger oder Tiere entsprechend der Priorität .
Wprowadzenie urządzenia rejestrującego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ pozwalającego na, elektroniczną rejestrację czynności kierowcy na jego karcie kierowcy przez okres ‧ dni i ruchu pojazdu przez okres ‧ dni, umożliwi w przyszłości szybszą i dokładniejszą kontrolę drogowąMit der Einführung des Aufzeichnungsgeräts gemäß Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ und somit der elektronischen Aufzeichnung der Tätigkeiten des Fahrers auf seiner Fahrerkarte über einen Zeitraum von ‧ Tagen und des Fahrzeugs über einen Zeitraum von ‧ Tagen wird in Zukunft eine schnellere und umfassendere Kontrolle auf der Straße ermöglicht
W przypadku pojazdów, dla których prędkość maksymalna nie jest ograniczona odpowiednią definicją podaną w art. ‧ punkty ‧ i ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, nie jest konieczny test homologacji typu, a prędkość maksymalna zostanie przyjęta taka, jaką podał producent pojazdu w karcie informacyjnej podanej w załączniku ‧ do dyrektywy ‧/‧/WEBei Fahrzeugen, deren Höchstgeschwindigkeit nicht entsprechend Artikel ‧ Absätze ‧ und ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG bauartbedingt begrenzt ist, ist für die Typgenehmigung keine Prüfung der Höchstgeschwindigkeit erforderlich, die vom Hersteller im Beschreibungsbogen nach Anhang ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG angegebene Höchstgeschwindigkeit wird übernommen
Powierzchnie techniczne i konserwacyjne są chronione przy pomocy ogrodzeń, straży, patroli, a dostęp do tych powierzchni jest kontrolowany za pomocą kart identyfikacyjnych portu lotniczego i przepustek dla pojazdówTechnik-und Instandhaltungsbereiche sind durch Zäune, Wachen und Streifen zu schützen, und der Zugang zu diesen Bereichen ist anhand von Flughafenausweisen und Fahrzeugpassierscheinen zu kontrollieren
zachęca posiadacza karty do ręcznego wprowadzenia czynności, w porządku chronologicznym, za okres od ostatniego wyjęcia karty do godziny zakończenia związanego dziennego okresu pracy (lub czynności związanych z tym pojazdem, w przypadku gdy w rejestrze kontynuowany jest dzienny okres pracyfordert ihn das Kontrollgerät zur manuellen Eingabe der Tätigkeiten in chronologischer Reihenfolge vom Zeitpunkt der Kartenentnahme bis zum Zeitpunkt des Endes des entsprechenden Arbeitstages auf (oder der Tätigkeiten in Bezug auf dieses Fahrzeug, sofern der Arbeitstag auf einem Schaublatt fortgeführt wird
Zaleca się, by właściwe organy państw członkowskich korzystały z możliwości kontrolowania pojazdów (i jednostek pojazdowych) oraz kierowców (i kart kierowców) znajdujących się na miejscu w trakcie kontroli na terenie przedsiębiorstwaEs wird empfohlen, dass die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die Möglichkeit nutzen, Fahrzeuge (und Fahrzeugeinheiten) sowie Fahrer (und Fahrerkarten) zu überprüfen, die sich bei einer Kontrolle auf Unternehmensgelände vor Ort befinden
data i godzina ostatniego użycia pojazdu, (tj. ostatnie wyjęcie karty w tym okresie używania pojazdu lub ‧, jeżeli okres używania trwał w tym czasieDatum und Uhrzeit des letzten Einsatzes des Fahrzeugs (d. h. letzte Kartenentnahme für diesen Betriebszeitraum des Fahrzeugs oder ‧ Uhr, wenn der Betriebszeitraum zu jenem Zeitpunkt andauert
PreviousVehicleInfo zawiera informacje o pojeździe poprzednio używanym przez kierowcę, zapisane na karciepreviousVehicleInfo enthält Informationen zum zuvor vom Fahrer gefahrenen Fahrzeug in der auf der Karte gespeicherten Form
Kopiowanie wraz z podpisem cyfrowym części lub całego zbioru danych zapisanych w pamięci danych pojazdu lub w pamięci karty tachografu, które są niezbędne do ustalenia zgodności z przepisami zawartymi w rozporządzeniu (WE) nrdas Kopieren eines Teils oder aller Datendateien im Massenspeicher eines Fahrzeugs oder im Speicher der Kontrollgerätkarte, für welche diese Daten zur Ermittlung der Einhaltung der Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ notwendig sind, zusammen mit der digitalen Signatur
Przy wyłączonym zapłonie pojazdu na odpowiednich wyjściach generowane są dane przynajmniej przy każdej zmianie czynności kierowcy lub współkierowcy i/lub włożeniu lub wyjęciu karty do tachografówIst die Zündung ausgeschaltet, ruft zumindest ein Tätigkeitswechsel des Fahrers oder des zweiten Fahrers und/oder das Einstecken oder die Entnahme einer Kontrollgerätkarte eine Datenausgabe hervor
W przypadku gdy dane szczegółowe zawarte w karcie informacyjnej do homologacji typu pojazdu uległy zmianie, producent przedstawia organowi zatwierdzającemu zrewidowane strony, wyraźnie pokazujące charakter zmiany i datę sporządzenia zrewidowanych stronFalls sich die Angaben im Beschreibungsbogen für die Fahrzeug-Typgenehmigung geändert haben, legt der Hersteller der Genehmigungsbehörde die geänderten Seiten vor, aus denen die Art der Änderung und das Datum der Neuausgabe deutlich hervorgehen
Interfejs człowiek-maszyna służący do ręcznego wprowadzania danych o czynnościach, podczas których kierowcy pozostawali poza pojazdem i w tym czasie nie mogli rejestrować swoich czynności na karcie kierowcy, powinien zostać uproszczony i objaśnionyDie Mensch-Maschine-Schnittstelle zur Vornahme manueller Einträge über die Tätigkeiten von Fahrern, die sich nicht in ihrem Fahrzeug befanden und für die betreffende Zeit ihre Tätigkeiten nicht auf ihren Fahrerkarten aufzeichnen können, sollte vereinfacht und geklärt werden
Oprócz punktów R.‧-R.‧, pojazdy zaprojektowane dla ruchu w Europie Zachodnie spełniają wymagania w UIC Karty ‧–‧ lubNeben den Punkten R.‧ bis R.‧ müssen die für den westlichen Verkehr ausgelegten Fahrzeuge ebenfalls die Vorschriften der UIC-Merkblätter ‧-‧ oder ‧ erfüllen
Regularne wczytywanie danych zarejestrowanych przez jednostkę pojazdową i na karcie kierowcy jest niezbędne dla skutecznej kontroli przestrzegania przez kierowcę i przedsiębiorstwo przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów i okresów odpoczynku ustanowionych rozporządzeniem (WE) nrUm wirksam kontrollieren zu können, ob die in der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ festgelegten Bestimmungen zu den Lenk- und Ruhezeiten von den Fahrern und Unternehmen eingehalten werden, müssen die von der Fahrzeugeinheit und auf der Fahrerkarte aufgezeichneten Daten regelmäßig heruntergeladen werden
Zastosowanie niniejszej dyrektywy do wypadków mających miejsce w państwach trzecich objętych systemem zielonej karty, w których stronami poszkodowanymi są rezydenci Wspólnoty i w których udział biorą pojazdy ubezpieczone i normalnie zrejestrowane w Państwie Członkowskim, nie pociąga za sobą poszerzenia obowiązkowego zasięgu terytorialnego ubezpieczenia komunikacyjnego, jak przewidziano w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWGDie Anwendung dieser Richtlinie auf Unfälle, die sich in Drittländern ereignen, die vom System der Grünen Karte für Unfälle abgedeckt sind, und in die Geschädigte mit Wohnsitz in der Gemeinschaft und Fahrzeuge verwickelt sind, die in einem Mitgliedstaat versichert sind und dort ihren gewöhnlichen Standort haben, bedeutet keine Ausdehnung der obligatorischen Gebietsdeckung der Kraftfahrzeugversicherung gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Richtlinie ‧/EWG
NoOfCardVehicleRecords jest liczbą zapisów dotyczących pojazdów możliwych do zarejestrowania na karcienoOfCardVehicleRecords-Anzahl der Fahrzeugdatensätze, die die Karte enthalten kann
jeśli pojazd wyposażony jest w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem I, wprowadza się na wykresówkę, ręcznie, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem, czytelnie i nie brudząc karty; lubwenn das Fahrzeug mit einem Kontrollgerät gemäß Anhang I ausgestattet ist, von Hand, durch automatische Aufzeichnung oder auf andere Weise lesbar und ohne Verschmutzung des Schaublatts auf dem Schaublatt eingetragen werden, oder
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37228 zdań frazy karta pojazdu.Znalezione w 8,858 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.