Tłumaczenia na język niemiecki:

  • es ist drei Uhr zwanzig   
  • es ist zwanzig nach drei   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

jest 3:00es ist drei Uhr
jest 3:15es ist viertel nach drei; es ist drei Uhr fünfzehn
jest 3:30es ist halb vier; es ist drei Uhr dreißig

Przykładowe zdania z "jest 3:20", pamięć tłumaczeniowa

add example
( * ) W przypadk u operacji , o których mowa w art . 25 ust . 3 , wskaźniki ( B ) dla grupy 2 podwyższane o 20 punktów procentowych .( *)Für Vorhaben nach Artikel 25 Absatz 3 werden die B-Sätze in Gruppe 2 um 20 % erhöht .
Artykuł ten jest oparty na Konwencji z Nowego Jorku o prawach dziecka , podpisanej 20 listopada 1989 roku i ratyfikowanej przez wszystkie Państwa Członkowskie , w szczególności na jej artykułach 3 , 9 , 12 i 13 .Dieser Artikel stützt sich auf das am 20. November 1989 unterzeichnete und von allen Mitgliedstaaten ratifizierte Übereinkommen von New York über die Rechte des Kindes , insbesondere auf die Artikel 3 , 9 , 12 und 13 dieses Übereinkommens .
Wskaźniki ( A ) odpowiednio podwyższane . ( * * * ) W przypadku operacji , o których mowa w art . 29 i 35 , podejmowanych przez przedsiębiorstwa nieobjęte definicją zawartą w art . 3 lit. f ) , zatrudniające mniej niż 750 pracowników lub posiadające obrót niższy niż 200 mln EUR , wskaźniki ( B ) podwyższane o 30 punktów procentowych w regionach objętych celem „ konwergencja ” , z wyjątkiem peryferyjnych wysp greckich , a w regionach nieobjętych celem „ konwergencja ” podwyższane o 20 punktów procentowych .Die A-Sätze werden entsprechend erhöht.(***)Im Falle von Vorhaben nach Artikel 29 und 35 , die von nicht unter die Definition in Artikel 3 Buchstabe f fallenden Unternehmen mit weniger als 750 Beschäftigten oder mit einem Umsatzvon unter 200 Mio. EUR durchgeführt werden , werden die B-Sätze in den unter das Konvergenzziel fallenden Regionen mit Ausnahme der abgelegenen griechischen Inseln um 30 % undin den nicht unter das Konvergenzziel fallenden Regionen um 20 % erhöht .
Zdaniem Komisj i kwota powinna być obliczona poprzez pomnożenie stawki bazowej wynoszącej 500 EUR przez współczynnik 11 ( w skali od 1 do 20 ) w odniesieniu do wagi naruszenia , przez współczynnik 1 ( w skali od 1 do 3 )Die Höhe dieses Zwangsgelds werde berechnet , indem ein Grundbetrag von 500 Euro mit dem Koeffizienten 11 ( bei einer Skala von 1 bis 20 ) für die Schwere de s Verstoßes , dem Koeffizienten 1 ( auf einer Skala von 1
A zatem na przykład przedsiębiorstwo posiadające trzechinwestorów , z których każdy posiada 20 % kapitału lub głosów w tymprzedsiębiorstwie , nie będzie uważane za niezależne , lecz zazwiązane z grupą przedsiębiorstw , jeśli ci trzej inwestorzy sami będąze sobą związani , bezpośrednio lub za pośrednictwem jednego lubkilku przedsiębiorstw ( patrz : art . 3 definicji i przykład na str . 30 ) .So gilt z. B. ein Unternehmen mit drei Investoren , die jeweils einen Anteil von 20 % am Kapital oder an den Stimmrechten halten , nichtals eigenständig , sondern als mit einer Unternehmensgruppeverbunden , wenn die drei Investoren selbst entweder direkt oderüber eines bzw. mehrere Unternehmen miteinander verbundensind ( siehe Artikel 3 der Definition und Beispiel auf S. 30 ) .
W konsekwencji wydatki na lata 2000-2006 podzielone na poziom NUTS 3, na 20 kategorii wydatków na tym poziomie oraz dostępne dla regionów objętych celem I, celem II, inicjatywą na rzecz obszarów miejskich, inicjatywą Interreg i Funduszem Spójności.Im Ergebnis dessen werden nun die Ausgaben 2000-2006 auf die Ebene NUTS 3 heruntergebrochen, auf 20 Ausgabenkategorien auf dieser Ebene, und zwar für Ziel-I-Regionen, Ziel-II-Regionen, die Programme Urban und Interreg sowie den Kohäsionsfonds.
Artykuł ten jest oparty na Konwencji o prawach dziecka , podpisanej w Nowym Jorku 20 listopada 1989 roku i ratyfikowanej przez wszystkie Państwa Członkowskie , w szczególności na jej artykułach 3 , 9 , 12 i 13 .Dieser Artikel stützt sich auf das am 20. November 1989 unterzeichnete und von allen Mitgliedstaaten ratifizierte Übereinkommen von New York über die Rechte des Kindes , insbesondere auf die Artikel 3 , 9 , 12 und 13 dieses Übereinkommens .
Wniosek Komisji i Rady dotyczący inicjatywy 3 razy 20% jest w tym względzie jedynie początkiem, ale początkiem pozytywnym.Der Vorschlag von 3,20 % der Kommission und des Rates ist in diesem Sinne nur ein Ausgangspunkt, wenn auch ein positiver.
Jako patriota europejski uważam, że prawdziwy sukces na Bali wynika z niewątpliwie istotnych decyzji podjętych przez Unię Europejską w marcu ubiegłego roku, dotyczących redukcji "3 x 20%", i to jest podstawa, na której w najbliższych latach będzie opierało się nasze życie na tym kontynencie.Ich glaube - als europäischer Patriot -, dass der wirkliche Erfolg von Bali eigentlich darin lag, dass die Europäische Union im März vergangenen Jahres ganz entscheidende Entscheidungen getroffen hat, nämlich dreimal 20 % Reduktion, und auf dieser Grundlage wird sich das Leben auf diesem Kontinent in den nächsten Jahren abspielen.
Jednym z celów uwzględnionych w dokumencie przedstawionym 3 marca bieżącego roku przez Komisję jest ograniczenie liczby osób zagrożonych ubóstwem do 20 milionów.Eines der Ziele, das in dem am 3. März von der Kommission vorgestellten Dokument aufgeführt ist, ist es, die Anzahl der in Armut geratenden Menschen um 20 Millionen zu reduzieren.
to: rozdział 3 - Swoboda świadczenia usług; rozdział 6 - Prawo spółek; rozdział 7 - Prawo własności intelektualnej; rozdział 9 - Usługi finansowe; rozdział 10 - Społeczeństwo informacyjne i media; rozdział 17 - Polityka gospodarcza i monetarna; rozdział 18 - Statystyki; rozdział 20 - Przedsiębiorczość i polityka przemysłowa; rozdział 29 - Unia celna, oraz rozdział 32 - Kontrola finansowa.Diese sind: Kapitel 3 - Niederlassungsrecht und Dienstleistungsfreiheit; Kapitel 6 - Gesellschaftsrecht; Kapitel 7 - Rechte an geistigem Eigentum; Kapitel 9 - Finanzdienstleistungen; Kapitel 10 - Informationsgesellschaft und Medien; Kapitel 17 - Wirtschafts- und Währungspolitik; Kapitel 18 - Statistik; Kapitel 20 - Unternehmens- und Industriepolitik; Kapitel 29 - Zollunion und schließlich Kapitel 32 - Finanzkontrolle.
„ 1 ) Czy uregulowanie , zgodnie z którym w związku z powszechną praktyką przyjętą dla hodowli bydła uzyskanie prawa do premii na hodowlę krów mamek jest uzależnione od tego , aby krowa , której dotyczy wniosek , w okresie rozpoczynającym się 20 miesięcy przed rozpoczęciem terminu na złożenie wniosku i kończącym się 4 miesiące po upływie tego terminu ocieliła się przynajmniej raz i aby jej cielak został odłączony od stada nie wcześniej niż przed upływem 4 miesięcy od jego urodzenia , jest zgodne z art . 3 lit. f ) rozporządzenia ( WE ) nr 1254 / 1999 ?1. Ist eine Regelung , die für einen Anspruch auf die Gewährung einer Mutterkuhprämie aufgrund der in der Rinderzucht üblichen Praxis voraussetzt , dass eine Kuh , um berücksichtigt werden zu können , in einem Zeitraum von 20 Monaten vor und vier Monaten nach dem Zeitpunkt , zu dem der betreffende Antragszeitraum beginnt , mindestens einmal gekalbt haben muss und dass das Kalb frühestens vier Monate nach seiner Geburt aus dem Bestand herausgenommen werden darf , mit Art. 3 Abs. 1 Buchst . f der Verordnung ( EG ) Nr. 1254/ 1999 vereinbar ?
W przypadku statków , o któryc h mowa w art . 24 ust . 3 lit. b ) ( tj. statków o długości do 24 metrów , innych niż statkiwykorzystywane do łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego ) i art . 24 ust . 3 lit. c ) ( tj. trawlery o długości powyżej24metrów podlegające planowi ratowania i restrukturyzacji ) , wsparcie w ramach EFR jest przyznawane na wymianęsilnika pod warunkiem , że nowy silnik będzie miał moc przynajmniej o 20 % mniejszą niż stary .Für Fahrzeuge gemäß Artikel 25 Absatz 3 Buchstabe b ( Fischereifahrzeuge bis zu 24 m ohne kleine Schiffe ) und Artikel 25Absatz 3 Buchstabe c ( Trawler über 24 m , die Gegenstand eines Rettungs- und Umstrukturierungsplans sind ) EEF-VOwerden Zuschüsse aus dem EFF für einen Motoraustausch gezahlt , wenn der neue Motor mindestens 20 % weniger Leistung hat als der alte Motor .
W przypadku aktualizacji dokumentów rejestracyjnych zgodnie z art . 22 rejestrujący może kontynuować produkcję lub import substancji lub produkcję lub import wyrobu , jeżeli brak jest przeciwwskazań ze strony Agencji zgodnie z art . 20 ust . 2 w ciągu 3 tygodni od daty aktualizacji , bez uszczerbku dla przepisów art . 27 ust . 8 .Bei der Vervollständigung eines Registrierungsdossiers nach Artikel 22 darf ein Registrant unbeschadet des Artikels 27 Absatz 8 mit der Herstellung oder Einfuhr des Stoffes bzw. mit der Produktion oder Einfuhr des Erzeugnisses fortfahren , sofern die Agentur innerhalb von drei Wochen nachdem Aktualisierungsdatum keine gegenteilige Mitteilung nach Artikel 20 Absatz 2 macht .
Generalnie zgadzamy się na realizację dotychczas określonych celów 3 x 20 %, natomiast skala i koszty przedsięwzięć związanych z ew. przyjęciem 30 % redukcji emisji GHG będą ogromne.Im Allgemeinen stimmen wir der Umsetzung der bereits festgelegten 20-20-20-Ziele zu, allerdings wären die Tragweite und die Kosten der Verpflichtungen, die mit der möglichen Festlegung einer Verringerung der Treibhausgasemissionen um 30 % verknüpft wären, enorm.
a ) numery rejestracji , o których mowa w art . 20 ust . 3 , jeżeli one dostępne , dla każdej substancji , dla której informacje przekazywane zgodnie z lit. b ) , c ) lub d ) ni niejszego ustępu ;a ) die Registrierungsnummer(n ) nach Artikel 20 Absatz 3 , falls verfügbar , bei Stoffen , für die Informationen nach Buchstaben b , c oder d des vorliegenden Absatzes übermittelt werden ; b ) eine etwaige Zulassungspflicht und Einzelheiten zu den nach Titel VII in dieser Lieferkette erteilten oder versagten Zulassungen ;
Obszar zależny głównie od rybactwa , wybierany jako cel pomocy ma ograniczoną wielkość i co do zasady jest mniejszy niż NUTSpoziom 3 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych w rozumieniu rozporządzenia ( WE ) nr 1059 / 2003Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych ( NUTS ) [ 20 ] .Bei den zur Intervention ausgewählten Fischwirtschaftsgebieten muss es si ch um Gebiete mit begrenzter Ausdehnung , in der Regel unterhalb der NUTS-Ebene 3 der gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik im Sinne der Verordnung(EG ) Nr. 1059/ 2003 des Europäischen Parlaments und de s Rates vom 26. Mai 2003 über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik ( NUTS ) handeln .
- (DE) Pani Przewodnicząca! Tylko około 3 tysięcy tunezyjskich uchodźców zatrzymanych na Lampeduzie to osoby rzeczywiście starające się o azyl, podczas gdy 20 tysięcy lub więcej to migranci z przyczyn ekonomicznych.Frau Präsidentin! Von den in Lampedusa aufgegriffenen tunesischen Flüchtlingen sind angeblich nur etwa 3 000 wirklich Asylanten, 20 000 oder mehr sind Wirtschaftsflüchtlinge.
Ponadto w pkt 56 zaskarżonego wyroku Sąd orzekł , że w tej sprawie nie można zastosować rozwiązania przyjętego w wyroku Trybunału z dnia 20 września 2001 r. w sprawie C-38 3 / 99 P P rocter & Gamble przeciwko OHIM , nazywanego „ Baby-dry ” , Rec. s . I-6251 , ponieważ „ [ w ] ystępująca w tamtej sprawie syntagma stanowiła nowy pomysł językowy , nietypowy pod względem struktury , czego nie można powiedzieć o oznaczeniu słownym EUROHYPO ” . 2156 des angefochtenen Urteils entschieden , dass die im Urteil des Gerichtshofs vom 20. September 2001 , Procter & Gamble/ HABM ( Baby-dry , C-383/ 99 P , Slg . 2001 , I-6251 ) , entwickelte Lösung auf den vorliegenden Fall nicht übertragen werden könne , da [ d ] ie in dieser Rechtssache in Rede stehende Wortverbindung eine lexikalische Erfindung [ war ] , die in ihrer Struktur ungewöhnlich war , was bei dem Wortzeichen EUROHYPO nicht der Fall ist . 21
Akapit ten wywodzi się również z artykułu 20 zmienionej Europejskiej Karty Społecznej z 3 maja 1996 roku oraz punktu 16 Wspólnotowej Karty Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników .Er lehnt sich an Artikel 20 der revidierten Europäischen Sozialcharta vom 3. Mai 1996 und an Nummer 16 der Gemeinschaftscharta der Arbeitnehmerrechte an .
Artykuł 39 ustęp 1 odpowiada prawu zagwarantowanemu w artykule 20 ustęp 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ( zob. także podstawa prawna w artykule 22 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dla przyjęcia ustaleń dotyczących wykonywania tego prawa ) , a ustęp 2 tego artykułu odpowiada artykułowi 14 ustęp 3 Traktatu o Unii Europejskiej .Absatz 1 des Artikels 39 entspricht dem Recht , das durch Artikel 20 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union garantiert ist ( siehe auch die Rechtsgrundlage in Arti kel 22 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union für die Festlegung der Einzelheiten für die Ausübung dieses Rechts ) , und Absatz 2 dieses Artikels entspricht Artikel 14 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union .
— ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. zmusza przedsiębiorstwa mające siedzibę w innym państwie członkowskim i delegujące pracowników w ramach świadczenia usług do Luksemburga do przestrzegania warunków pracy i zatrudnienia , które wykraczają poza wymogi określone w art . 3 ust . 1 i 10 dyrektywy 96 / 71 ,Das Gesetz vom 20. Dezember 2002 zwinge Unternehmen , die ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat haben und Arbeitnehmer zur Erbringung von Dienstleistungen nach Luxemburg entsenden zur Beachtung von Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen , die über das hinausgingen , was Art. 3 Abs. 1 und 10 der Richtlinie 96/ 71 vorschreibe ;
W takich przypadkach Rada stosuje zazwyczaj art . 4 ust . 3 rozporz _ 20dzenia udzielaj _ 20c dost _ 21pu do zawarto _ 24ci dokumentów przygotowawczych , gdy s _ 20 one wci _ 20 _ 27 w trakcie omawiania , usuwaj _ 20c jedynie odniesienia do nazw delegacji .In diesen Fällen wendet der Rat in der Regel Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung an , indem er Zugang zum Inhalt der vorbereitenden Dokumente , über die noch beraten wird , gewährt und dabei lediglich die namentlichen Hinweise auf Delegationen entfernt .
Ambitne plany strategii Europa 2020, takie jak zwiększenie wskaźnika zatrudnienia do 85 %, zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem o 20 % czy wzrost wydatków na badania do poziomu 3 %, wydają się już w niespełna rok od rozpoczęcia realizacji strategii zagrożone.Die ehrgeizigen Europa-2020-Pläne, die eine Erhöhung des Beschäftigungsniveaus auf 85 %, eine Reduktion der Anzahl der Armutsgefährdeten um 20 % und eine Steigerung der Forschungsausgaben um 3 % vorsehen, scheinen weniger als ein Jahr nach Beginn der Umsetzung der Strategie bereits gefährdet zu sein.
Derogacja określona w artykule 139 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powoduje , że następujące artykuły niniejszego Statutu nie przyznają żadnych praw ani nie nakładają żadnych zobowiązań na dane Państwa Członkowskie : 3 , 6 , 9.2 , 12.1 , 14.3 , 16 , 18 , 19 , 20 , 22 , 23 , 26.2 , 27 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 i 49 .Eine Ausnahmeregelung nach Artikel 139 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union bewirkt , dass folgende Artikel dieser Satzung für den betreffenden Mitgliedstaat keinerlei Rechte oder Verpflichtungen entstehen lassen : Artikel 3 , 6 , 9.2 , 12.1 , 14.3 , 16 , 18 , 19 , 20 , 22 , 23 , 26.2 , 27 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 und 49.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 805206 zdań frazy jest 3:20.Znalezione w 103,114 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.