wymowa: IPA: dvãˈnaɕʨ̑ɛ    

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • zwölf   
    (Cardinal number  ) [hyphenation: zwölf;]
     
    Die ganze Zahl zwischen elf und dreizehn, welche in römischen Zahlen XII geschrieben wird und in der sogenannten 'arabischen' oder Dezimalschreibweise in Numeralen einer modernen lateinischen Schrift als 12.
  • Zwölf   

Pozostałe znaczenia:

 
liczba 12

Picture dictionary

zwölf
zwölf

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (4)

Dwanaście krzesełZwölf Stühle
Dwanaście prac AsteriksaAsterix erobert Rom
dwunasto-dwudziestościan rombowy małyRhombenikosidodekaeder
Dwunastu ApostołówTwelve Apostles

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dwanaście", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dlatego też przekonywałam do ostrożnego i praktycznego podejścia polegającego na przyjęciu wyższej minimalnej granicy wieku na poziomie dwunastu lat. Rada zgodziła się wyłączyć z obowiązku poddawania się pobieraniu odcisków palców dzieci poniżej dwunastego roku życia, zastrzegając weryfikację tej granicy wieku po trzech latach, po przeprowadzeniu szczegółowego badania, za które ma być odpowiedzialna Komisja.Ich bestand also auf einem klugen und praktischen Ansatz mit einem höheren Mindestalter von zwölf Jahren. Der Rat stimmte zu, Kinder unter zwölf auszunehmen, wobei diese Altersbeschränkung nach drei Jahren im Anschluss an eine detaillierte Studie unter der Verantwortung der Kommission überprüft werden sollte.
W otoku monety umieszczono dwanaście gwiazd Unii Europejskiej oraz napis „CITTA » DEL VATICANO »Der äußere Münzring trägt die zwölf Sterne der Europäischen Union und die Aufschrift „CITTA » DEL VATICANO »
Jeśli wypłaty z zysku i płatności z tytułu premii nie są w całości należne w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu, w którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę, płatności te należy zaliczyć do innych długoterminowych świadczeń pracowniczych (zob. paragrafy ‧–Sind Zahlungen aus Gewinn- und Erfolgsbeteiligungsplänen nicht in voller Höhe innerhalb von zwölf Monaten nach Ende der Periode, in der die damit verbundene Arbeitsleistung von den Arbeitnehmern erbracht wurde, fällig, so fallen sie unter andere langfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer (vgl. hierzu Paragraphen
W takich przypadkach Zarząd sporządza, najpóźniej na dwanaście miesięcy przed zakończeniem okresu sprawowania funkcji, opinię z wnioskiem do Rady o przedłużenie okresu sprawowania funkcjiIn diesem Fall hat der Verwaltungsrat bis spätestens zwölf Monate vor Ablauf der Amtszeit eine Stellungnahme abzugeben, in der dem Rat die Verlängerung der Amtszeit empfohlen wird
Wszystkie spłaty lub wykorzystanie o terminie wymagalności krótszym niż dwanaście miesięcy od dnia bilansowego wykazuje się jako zaliczkowanie krótkoterminowe, a zatem jako aktywa obrotoweSämtliche Rückzahlungen oder Nutzungen vor Ablauf von zwölf Monaten nach dem Berichtstermin werden als kurzfristige Vorfinanzierung und daher als Umlaufvermögen ausgewiesen
Z tego względu w przypadku sierocych produktów leczniczych zamiast przedłużenia dodatkowego świadectwa ochronnego powinno się przedłużyć dziesięcioletni okres wyłączności rynkowej dla tych produktów do dwunastu lat pod warunkiem całkowitego spełnienia wymogów dotyczących danych o stosowaniu produktu u populacji pediatrycznejBei Arzneimitteln für seltene Leiden sollte daher statt einer Verlängerung des ergänzenden Schutzzertifikats die zehnjährige Marktexklusivität auf zwölf Jahre verlängert werden, wenn die Anforderung in Bezug auf Daten über die Verabreichung an die pädiatrische Bevölkerungsgruppe uneingeschränkt erfüllt ist
korzystanie z Internetu do zamawiania biletów na wydarzenia w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (należy podać oddzielnie, razem z biletami na przejazd: czy dostarczone onlineNutzung des Internets in den letzten zwölf Monaten zur Bestellung von Eintrittskarten für Veranstaltungen (gesonderte Meldung für Online-Auslieferung gemeinsam mit Fahrkarten
W dodatkowym badaniu, w którym uczestniczyło ‧ dzieci porównano skuteczność szczepionki, w przypadku gdy oba wstrzyknięcia podano w odstępie sześciu lub dwunastu miesięcyIn einer zusätzlichen Studie mit ‧ Kindern wurde die Wirksamkeit des Impfstoffes bei einem sechsmonatigen und einem ‧-monatigen Abstand zwischen den beiden Injektionen verglichen
Próg ten nie przekracza ‧ EUR w okresie dwunastu miesięcyDer Schwellenwert darf nicht höher sein als ‧ EUR innerhalb eines Zwölfmonatszeitraums
zapewniają, aby wszystkie dane wczytane zarówno z jednostki pojazdowej jak i z karty kierowcy, były przechowywane przez co najmniej dwanaście miesięcy po ich zarejestrowaniu oraz, na żądanie funkcjonariusza służb kontrolnych, były dostępne, bezpośrednio albo na odległość, na terenie tego przedsiębiorstwaAlle sowohl vom Bordgerät als auch von der Fahrerkarte heruntergeladenen Daten werden nach ihrer Aufzeichnung mindestens zwölf Monate lang aufbewahrt und müssen für einen Kontrollbeamten auf Verlangen entweder direkt oder zur Fernabfrage von den Geschäftsräumen des Unternehmens zugänglich sein
Sprawozdanie na temat oceny zagrożeń jest przekazywane Komisji i Radzie w imieniu komitetu przez jego przewodniczącego, w terminie dwunastu tygodni od daty przekazania EMCDDA przez Sekretariat Generalny Rady informacji, o której mowa w ustDer Ausschussvorsitzende unterbreitet der Kommission und dem Rat den Risikobewertungsbericht im Namen des Ausschusses binnen ‧ Wochen ab dem Zeitpunkt der Mitteilung durch das Generalsekretariat des Rates an die EBDD gemäß Absatz
(HU) Panie przewodniczący! Jako Węgier i przyjaciel Polski, a także mieszkaniec Europy Wschodniej i obywatel nowego państwa członkowskiego odczuwam wielką przyjemność i satysfakcję z powodu pańskiej pracy w roli przewodniczącego, ponieważ może się ona przyczynić do pełnej emancypacji dwunastu nowych państw członkowskich.(HU) Herr Präsident! Als Ungar und Freund Polens bzw. als Osteuropäer und Bürger eines neuen Mitgliedstaats sehe ich Ihre Arbeit als Präsident mit großer Freude und Befriedigung, weil sie imstande ist, einen Beitrag zur vollen Emanzipation der 12 neuen Mitgliedstaaten zu leisten.
Średnią z trzech lat oblicza się na podstawie obserwacji ostatnich trzech okresów obejmujących dwanaście miesięcy każdy, dokonywanych na koniec roku obrotowegoDer Dreijahresdurchschnitt wird errechnet aus den letzten drei Zwölfmonatsbeobachtungen zum Abschluss des Geschäftsjahres
Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich publikuje ogłoszenia określone w art. ‧ i ‧ w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nie później niż w ciągu dwunastu dni kalendarzowych od ich przesłaniaDie in Artikel ‧ und ‧ genannten Bekanntmachungen werden vom Amt für amtliche Veröffentlichungen spätestens zwölf Kalendertage nach ihrer Übermittlung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht
(DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! W sprawozdaniu Broka Parlament Europejski pokazuje bardzo jasno, że zdołał nauczyć się czegoś z ostatniej wielkiej fali rozszerzenia, która przyniosła przystąpienie dwunastu nowych państw członkowskich i że udało mu się skatalogować wszystkie wynikłe z tego problemy, skutecznie podkreślając przy tym wszystkie korzyści, które rozszerzenie przyniosło zarówno nowym, jak i starym państwom członkowskim.Herr Präsident, meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen! Das Europäische Parlament hat mit dem Bericht Brok sehr klar aufgezeigt, dass es die Lehren aus der letzten großen Erweiterung um 12 Mitgliedstaaten gezogen hat und dass es verstanden hat, auf der einen Seite die Probleme aufzulisten, die daraus resultierten, aber auf der anderen Seite sehr wohl all die Vorzüge herauszustreichen weiß, die uns die Erweiterung gebracht hat, den neuen wie den alten Mitgliedstaaten.
mając na uwadze, że na dwunastu działaczy opozycyjnych, jak również wielu dziennikarzy, nałożono karę aresztu od ‧ do ‧ dni lub karę grzywny za udział w wiecu w dniu ‧ lutego ‧ r. zorganizowanym ku pamięci zabitego przywódcy opozycji- Ałtynbeka Sarsenbajewain der Erwägung, dass zwölf Oppositionsaktivisten sowie einige Journalisten zu Haftstrafen zwischen fünf und fünfzehn Tagen bzw. zu Geldstrafen verurteilt wurden, weil sie am ‧. Februar ‧ eine Versammlung zum Gedenken an den ermordeten Oppositionsführer Altynbek Sarsenbajew abgehalten hatten
Zezwolenie na obsługę trasy lotniczej, na której obowiązują ograniczone prawa przewozowe, jest ważne przez dwanaście kolejnych sezonów rozkładowych Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (zwanego dalej IATA), licząc od dnia określonego przez władze lotnicze jako termin rozpoczęcia świadczenia usług lotniczychDie Genehmigung zur Nutzung der beschränkten Verkehrsrechte für den Flugbetrieb auf festgelegten Strecken ist gültig für zwölf aufeinander folgende, vom Internationalen Luftverkehrsverband (nachstehend: IATA) festgelegte Flugplanperioden ab dem Tag, an dem der von der Luftfahrtbehörde festgelegte Flugverkehrsdienst aufgenommen wird
Każda z dwunastu miała co najmniej jedno zabójstwo na koncie, a wszyscy wiemy, że Rzeźnik kocha zabójcówJeder der ‧ hatte mindestens einen Mord in der Akte, und wir wissen alle wie sehr der Butcher Mörder liebt
samiec lub samica z gatunku bydła w wieku ponad dwunastu miesięcy o wadze minimalnej ‧ kgein weibliches oder männliches Rind, das älter als zwölf Monate ist und ein Mindestgewicht von ‧ kg hat
Prezydium sekcji specjalistycznej, wybierane na okres dwuletni, składa się z dwunastu członków, w tym przewodniczącego i trzech wiceprzewodniczących, po jednym z każdej grupyDer Vorstand einer Fachgruppe wird für zwei Jahre gewählt und besteht aus zwölf Mitgliedern einschließlich des Vorsitzenden und dreier stellvertretender Vorsitzender, einer aus jeder Gruppe
korzystanie z Internetu do zamawiania leków w ciągu ostatnich dwunastu miesięcyNutzung des Internets in den letzten zwölf Monaten zur Bestellung von Arzneimitteln
W roku ‧ dwunastu lokalnych podwykonawców trzech filii podjęło decyzję o wspólnym utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, SORENI, dla przejęcia działalności stoczniowej trzech filiibeschlossen zwölf ortsansässige Zulieferer der drei ehemaligen Tochtergesellschaften die gemeinsame Gründung des neuen Unternehmens SORENI, das die Schiffsreparaturtätigkeiten der drei Vorgängerunternehmen übernehmen sollte
Jeśli w terminie dwunastu miesięcy od rozpoczęcia przeglądu określonego w art. ‧ ust. ‧ umowy nie zostanie osiągnięte porozumienie w drugim etapie negocjacji, którekolwiek z państw członkowskich może w terminie kolejnych ‧ dni powiadomić Komisję, które z praw przewozowych zamierza zawiesić w odniesieniu do swojego terytoriumWenn die Vertragsparteien innerhalb von ‧ Monaten nach Beginn der Überprüfung nach Artikel ‧ Absatz ‧ des Abkommens kein Abkommen der zweiten Stufe erzielt haben, kann jeder Mitgliedstaat innerhalb von ‧ Tagen der Kommission mitteilen, welche Verkehrsrechte er in Bezug auf sein Hoheitsgebiet gegebenenfalls aussetzen möchte
Niderlandy mogą przedłużyć do dwunastu miesięcy maksymalny okres przewidziany w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, ustanowiony na kolczykowanie cieląt hodowanych w niektórych rezerwatach przyrody z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich warunków przewidzianych w niniejszej decyzjiDie Niederlande dürfen die Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ vorgesehene Frist für die Ohrmarkung von Kälbern in bestimmten Naturschutzgebieten auf zwölf Monate verlängern, sofern alle in dieser Entscheidung genannten Bedingungen erfüllt sind
pozostałe długoterminowe świadczenia pracownicze, w tym urlop udzielany pracownikom z tytułu wysługi lat, urlop naukowy, jubileusz bądź inne długoterminowe świadczenia pracownicze, długoterminowe świadczenia rentalne oraz, jeśli nie są one płatne w całości w okresie dwunastu miesięcy od zakończenia okresu, udziały w zyskach, premie i odroczone wynagrodzenie; orazandere langfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer, einschließlich Sonderurlaub nach langjähriger Dienstzeit und andere vergütete Dienstfreistellungen, Jubiläumsgelder oder andere Leistungen für langjährige Dienstzeit, Versorgungsleistungen im Falle der Erwerbsunfähigkeit und- sofern diese Leistungen nicht vollständig innerhalb von zwölf Monaten nach Ende der Berichtsperiode zu zahlen sind- Gewinn- und Erfolgsbeteiligungen, sowie später fällige Vergütungsbestandteile; und
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1303 zdań frazy dwanaście.Znalezione w 0,45 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.