wymowa: IPA: dvãˈnaɕʨ̑ɛ    

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • zwölf   
    (Cardinal number  ) [hyphenation: zwölf;]
     
    Die ganze Zahl zwischen elf und dreizehn, welche in römischen Zahlen XII geschrieben wird und in der sogenannten 'arabischen' oder Dezimalschreibweise in Numeralen einer modernen lateinischen Schrift als 12.
  • Zwölf   

Pozostałe znaczenia:

 
liczba 12

Picture dictionary

zwölf
zwölf

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (4)

Dwanaście krzesełZwölf Stühle
Dwanaście prac AsteriksaAsterix erobert Rom
dwunasto-dwudziestościan rombowy małyRhombenikosidodekaeder
Dwunastu ApostołówTwelve Apostles

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dwanaście", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przewoźnicy lotniczy przekazują co miesiąc dyrekcji generalnej lotnictwa cywilnego, w odniesieniu do każdego obsługiwanego połączenia, zrealizowany program eksploatacji wraz ze szczegółowymi tygodniowymi danymi statystycznymi: ofertę wyrażoną w liczbie miejsc, zrealizowane przeloty, liczbę dzieci oraz liczbę dzieci podróżujących bez opieki, z podziałem na grupy wiekowe (dzieci do dwóch lat, od dwóch do dwunastu lat i od dwunastu do osiemnastu latDie Luftfahrtunternehmen übermitteln der Generaldirektion Zivilluftfahrt monatlich für jede der bedienten Verbindungen die Aufstellung der durchgeführten Flüge sowie die ausführlichen wöchentlichen Statistiken: Sitzangebot, durchgeführte Beförderungen, Anzahl der Kinder und Anzahl der ohne Begleitung reisenden Kinder, mit Aufschlüsselung nach Altersklassen (unter zwei Jahren, zwischen zwei und zwölf Jahren, zwischen zwölf und achtzehn Jahren
w przypadku refundacji zróżnicowanej w zależności od miejsca przeznaczenia, produkt został przywieziony w niezmienionym stanie w terminie dwunastu miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia wywozowego w określonym kraju trzecimim Fall einer je Bestimmung differenzierten Erstattung innerhalb einer Frist von ‧ Monaten nach dem Tag der Annahme der Ausfuhranmeldung in unverändertem Zustand in ein bestimmtes Drittland eingeführt worden ist
Rysunek otacza dwanaście gwiazd flagi europejskiejDas Münzbild wird durch die zwölf Sterne der Europaflagge umrandet
nie jest prawdopodobne, aby kolejne przypadki łamania tych warunków wystąpiły w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowegoes nicht wahrscheinlich ist, dass weitere Vertragsverletzungen innerhalb von zwölf Monaten nach dem Bilanzstichtag eintreten
korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w celach prywatnych do uzyskania informacji ze stron internetowych organów publicznychNutzung des Internets in den letzten zwölf Monaten zu Privatzwecken, um Informationen von Behörden-Webseiten abzurufen
Dwanaście gwiazd Unii Europejskiej jest rozmieszczonych w otoku monetyDie zwölf Sterne der Europäischen Union zieren den äußeren Münzring
Oświadczenia żywieniowe, na których stosowanie nie udzielono zezwolenia zgodnie z powyższą procedurą, mogą być w dalszym ciągu stosowane przez dwanaście miesięcy od wydania decyzjiNährwertbezogene Angaben, die nicht nach diesem Verfahren zugelassen wurden, können bis zu zwölf Monate nach Erlass des Beschlusses weiter verwendet werden
Mogę jedynie powiedzieć, że wielka wrzawa i zamieszanie w związku z moimi wydatkami na pomoc parlamentarną, o których przez ostatnie dziewięć czy dwanaście miesięcy informują media, są dla mnie bardzo dokuczliwym doświadczeniem.Ich möchte nur sagen, dass der große Wirbel um meine Ausgaben für parlamentarische Assistenz, über die in den letzten neun bis zwölf Monaten in den Medien berichtet wurde, eine schreckliche Erfahrung war.
Osoby posiadające zezwolenie na wjazd (art. ‧) w celu wykonywania pracy zarobkowej przez ponad cztery miesiące w okresie dwunastu miesięcy mogą wykonywać pracę po zgłoszeniu swojego wjazdu, o ile nie została podjęta żadna inna decyzjaPersonen, die eine Einreiseerlaubnis (Art. ‧) zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit von insgesamt mehr als vier Monaten innerhalb eines Zeitraumes von ‧ Monaten in der Schweiz erhalten haben, können nach der Anmeldung ihre Erwerbstätigkeit aufnehmen, sofern keine abweichende Verfügung getroffen wurde
Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest przyznanie dotacji około dwunastu wnioskom dotyczącym organizacji dwóch rodzajów działań, obowiązkowo połączonych w jednym projekcieIm Rahmen dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen sollen Finanzhilfen für etwa ein Dutzend Projekte vergeben werden, in denen die folgenden zwei Arten von Maßnahmen organisiert sind, die in ein und demselben Projekt verknüpft sein müssen
Dwanaście gwiazd flagi europejskiej umieszczonych jest na zewnętrznym otoku monetyAuf dem äußeren Münzring sind die zwölf Sterne der Europaflagge dargestellt
Jeżeli jednostka zależna wcześniej wyłączona z konsolidacji na mocy postanowień paragrafu ‧ nie została zbyta w ciągu dwunastu miesięcy, konsoliduje się ją na dzień jej przejęcia (zob. MSRWenn ein zuvor gemäß Paragraph ‧ von der Konsolidierung ausgeschlossenes Tochterunternehmen nicht innerhalb von zwölf Monaten veräußert wird, muss es ab dem Erwerbszeitpunkt konsolidiert werden (siehe IAS
Statki starsze niż dwanaście lat są uważane za stwarzające większe zagrożenieMehr als ‧ Jahre alte Schiffe gelten als stärker risikobehaftet
rzeczywistej łącznej wartości podobnych zamówień na te same rodzaje usług lub produktów, udzielonych w poprzednim roku finansowym lub w ciągu poprzednich dwunastu miesięcy, skorygowanej, o ile to możliwe, pod względem przewidywanych zmian w ilości lub wartości w ciągu dwunastu miesięcy następujących po pierwotnym zamówieniu; alboentweder der tatsächliche Gesamtwert entsprechender Aufträge für ähnliche Arten von Leistungen oder Lieferungen aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr oder den vorangegangenen zwölf Monaten, nach Möglichkeit unter Anpassung an voraussichtliche Änderungen bei Mengen oder Kosten während der auf den ursprünglichen Vertrag folgenden zwölf Monate, oder
zapewniają, aby wszystkie dane wczytane zarówno z jednostki pojazdowej jak i z karty kierowcy, były przechowywane przez co najmniej dwanaście miesięcy po ich zarejestrowaniu oraz, na żądanie funkcjonariusza służb kontrolnych, były udostępnione, bezpośrednio albo na odległość, na terenie tego przedsiębiorstwaAlle sowohl vom Bordgerät als auch von der Fahrerkarte heruntergeladenen Daten werden nach ihrer Aufzeichnung mindestens zwölf Monate lang aufbewahrt und müssen für einen Kontrollbeamten auf Verlangen entweder direkt oder zur Fernabfrage von den Geschäftsräumen des Unternehmens zugänglich sein
Belgia , Bułgaria , Niemcy , Grecja , Hiszpania , Włochy , Cypr , Litwa , Luksemburg , Węgry , Malta , Austria , Portugalia , Rumunia , Słowenia i Słowacja oświadczają , że flaga przedstawiająca krąg dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle , hymn pochodzący z „ Ody do Radości ” z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena , dewiza „ Zjednoczona w różnorodności ” , euro będące walutą Unii Europejskiej oraz Dzień Europy obchodzony 9 maja pozostają dla nich symbolami wyrażającymi poczucie wspólnoty obywateli Unii Europejskiej oraz ich związek z nią .Belgien , Bulgarien , Deutschland , Griechenland , Spanien , Italien , Zypern , Litauen , Luxemburg , Ungarn , Malta , Österreich , Portugal , Rumänien , Slowenien und die Slowakei erklären , dass die Flagge mit einem Kreis von zwölf goldenen Sternen auf blauem Hintergrund , die Hymne aus der Ode an die Freude der Neunten Symphonie von Ludwig van Beethoven , der Leitspruch In Vielfalt geeint , der Euro als Währung der Europäischen Union und der Europatag am 9. Mai für sie auch künftig als Symbole die Zusammengehörigkeit der Menschen in der Europäischen Union und ihre Verbundenheit mit dieser zum Ausdruck bringen .
korzystanie z internetu do zamawiania książek, czasopism, gazet lub materiałów do e-learningu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (należy uwzględnić oddzielnie: czy zostały dostarczone onlineNutzung des Internets in den letzten zwölf Monaten zur Bestellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen oder E-Learning-Material (gesonderte Meldung für Online-Auslieferung
Wskutek tego liczba partnerów , z którymi UE ustaliła wzajemne zobowiązania w ramach EPS , wzrosłado dwunastu .Hierdurch erhöht sichdie Zahl der Partner , mit denen die EU konkrete gegenseitige Verpflichtungen im Rahmen der ENP eingegangenist , auf zwölf .
W okresie dwunastu miesięcy do marca ‧ r. włącznie, trzema państwami członkowskimi o najbardziej stabilnych cenach były Finlandia, Polska i Szwecja, ze stopami inflacji wynoszącymi odpowiednio ‧,‧ %, ‧,‧ % i ‧,‧ %In dem Zwölfmonatszeitraum bis einschließlich März ‧ waren Finnland, Polen und Schweden mit Inflationsraten von ‧,‧ %, ‧,‧ % bzw. ‧,‧ % die drei preisstabilsten Mitgliedstaaten
Dwanaście gwiazd flagi europejskiej umieszczonych jest na zewnętrznym otoku monetyDer äussere Münzring zeigt die zwölf Sterne der Europaflagge
Wszystkie spłaty lub wykorzystanie o terminie wymagalności krótszym niż dwanaście miesięcy od dnia bilansowego wykazuje się jako zaliczkowanie krótkoterminowe, a zatem jako aktywa obrotoweAlle Rückzahlungen oder jede Nutzung, die zwölf Monate vor dem Abschlussstichtag fällig sind, werden als kurzfristige Vorfinanzierungen und daher als Umlaufvermögen ausgewiesen
Państwa członkowskie podejmują decyzję o przedłużeniu zezwolenia na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu najpóźniej dwanaście miesięcy po przedłużeniu zatwierdzenia substancji czynnej, sejfnera lub synergetyku zawartego w środku ochrony roślinDie Mitgliedstaaten entscheiden über die Erneuerung der Zulassung eines Pflanzenschutzmittels spätestens zwölf Monate nach der Erneuerung der Genehmigung für den enthaltenen Wirkstoff, Safener oder Synergisten
W wyjątkowych okolicznościach wspólnik może znaleźć nabywcę udziału, o którym mowa w paragrafie ‧ a), ale może nie być w stanie doprowadzić do zakończenia jego sprzedaży w ciągu dwunastu miesięcy od daty przejęcia ze względu na konieczność uzyskania zgody regulatorów lub innych podmiotówIn Ausnahmefällen kann ein Partnerunternehmen einen Käufer, wie in Paragraph ‧(a) beschrieben, für eine Beteiligung gefunden, den Verkauf jedoch aufgrund der erforderlichen Genehmigungen durch Aufsichtsbehörden oder andere Instanzen nicht innerhalb von zwölf Monaten nach Erwerb abgeschlossen haben
Na podstawie przeglądu wspólnego działania ‧/‧/WPZiB mandat SPUE powinien zostać przedłużony o dwanaście miesięcyAusgehend von einer Überprüfung der Gemeinsamen Aktion ‧/‧/GASP sollte das Mandat des Sonderbeauftragten um einen Zeitraum von zwölf Monaten verlängert werden
Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które nie wysyłały przez Internet wypełnionych formularzy do organów publicznych w celach prywatnych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i które nie podały jako powodu braku konieczności składania urzędowych formularzyZu erhebende Variablen für Einzelpersonen, die das Internet in den letzten zwölf Monaten zu Privatzwecken nicht dazu genutzt haben, um ausgefüllte Vordrucke an eine Behörde zu übermitteln, und die als Begründung nicht angegeben haben, dass keine Übermittlung von Vordrucken erforderlich war
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1395 zdań frazy dwanaście.Znalezione w 0,71 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.