Tłumaczenia na język niemiecki:

  • stickstofffixierender baum   

Przykładowe zdania z "drzewa wiążące azot", pamięć tłumaczeniowa

add example
system płodozmianu nie zawiera roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferycznydie Fruchtfolge umfasst keine Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden
Intensywnie wykorzystywane użytki zielone nie obejmują roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferycznyIntensivgrünland umfasst keine Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden
użytki zielone nie obejmują roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferycznydie Fruchtfolge umfasst keine Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden
użytki zielone nie obejmują roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferycznyGrünland umfasst keine Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden
system płodozmianu nie zawiera roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferycznyDie Fruchtfolge umfasst keine Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden
jeżeli system płodozmianu zawiera rośliny strączkowe lub inne rośliny wiążące azot atmosferyczny, stosowanie nawozów zostaje odpowiednio zmniejszoneBeinhaltet die Fruchtfolge auch Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden, wird die Ausbringung von Düngemitteln entsprechend reduziert
mając na uwadze, że – podobnie jak systemów motywacyjnych- nie określono celów w zakresie ochrony klimatu uwzględniających specyfikę rolnictwa – jak na przykład wiążące założenia redukcji emisji metanu i tlenku azotu, aby wykorzystać już istniejący potencjał redukcji szkodliwych emisjiin der Erwägung, dass spezifische Klimaschutzziele in der Landwirtschaft – wie verbindliche Vorgaben zur Reduktion von Methan- und Lachgasemissionen – ebenso fehlen wie Anreizsysteme, um die bereits vorhandenen Emissionsreduktionspotenziale auszunutzen
System płodozmianu nie zawiera roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferycznyDie Fruchtfolge umfasst keine Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Sauerstoff binden
W przypadku niskiego poziomu wysycenia tlenem tlenek azotu może wiązać się z deoksyhemoglobiną, tworząc nietrwałą nitrozylohemoglobinę, która-wystawiona na działanie tlenu-jest przetwarzana na tlenki azotu i methemoglobinęBei niedriger Sauerstoffsättigung kann Stickstoffmonoxid eine Verbindung mit Deoxyhämoglobin eingehen und bildet so übergangsweise Nitrosylhämoglobin, welches dann bei Exposition mit Sauerstoff in Stickstoffoxide und Methämoglobin umgewandelt wird.Im Lungensystem kann Stickstoffmonoxid
wyliczenie udziału mineralizacji materii organicznej, upraw roślin strączkowych i wiązania azotu z powietrza, a także ilości azotu znajdującego się w glebie w czasie, kiedy uprawy zaczynają go wykorzystywać w znaczącym stopniuBerechnung des Nitratanteils aufgrund der Mineralisierung organischen Materials, von Leguminosen und des Eintrags aus der Atmosphäre sowie des Stickstoffgehalts des Bodens zu dem Zeitpunkt, an dem die Pflanze diesen in nennenswerten Umfang aufnimmt
Młode drzewa powinny być nawożone dosyć często lekkim nawozem, przy użyciu łatwo dostępnego azotu jako głównego składnika nawozu, z fosforanem i nawozami potasowymi jako dodatkamiDie jungen Bäume sind in kurzen Abständen mit leichtem Dünger (hauptsächlich Stickstoffdünger und ergänzend Phosphat- und Kalidünger) zu düngen
Wiązanie azotu atmosferycznego przez mikroorganizmyBiologische Fixierung atmosphaerischen Stckstoffs
Zostanie zbadana możliwość oszacowania współczynnika wiązania azotu z atmosferyDie Möglichkeit der Berechnung von Stickstoff-Ablagerungsraten aus der Atmosphäre wird untersucht werden
Z tlenkami azotu (NOx) wiążą się dwa skutki pośrednio wpływające na klimatStickoxide (NOx) haben zwei indirekte Klimaauswirkungen
W porównaniu z Euro ‧ (obowiązującym w wypadku nowych rejestracji od ‧ października ‧ r.), nowe zaproponowane wartości graniczne emisji spalin z rury wydechowej (Euro ‧) wiążą się z ograniczeniem o ‧ % emisji tlenków azotu i o ‧ % cząstek stałychDie neuen Euro ‧ Grenzwerte für Abgasemissionen bewirken im Vergleich zu der ab dem ‧. Oktober ‧ für alle neuen Typgenehmigungen geltenden Euro-V-Norm eine Senkung des Ausstoßes von Stickoxiden um ‧ % und von Partikeln um ‧ %
znaczące angażowanie w procesy przebiegające w środowisku (takie jak wiązanie azotu lub korygowanie pHbedeutende Beteiligung an Umweltprozessen (wie Stickstoffixierung oder pH-Wert-Einstellung
Wentylacja z przerywanym przepływem stosowana u noworodków może wiązać się z występowaniem gwałtownych skoków stężenia tlenku azotuBeatmungsgeräte für Neugeborene mit intermittierendem Fluß können zu Spitzen in der Stickstoffmonoxid-Konzentration führen
Roślina pnąca Lathyrus clymenum L. jest chroniona od silnych wiatrów, jej kserofilny charakter pozwala jej na przetrwanie w warunkach prawie pustynnych, ponadto dzięki zdolności do wiązania azotu z powietrza roślina ta potrafi zapobiec brakowi podstawowych składników odżywczychDurch ihren Kriechwuchs ist die Pflanze vor den starken Winden geschützt; da sie Trockenheit gewohnt ist, kann sie unter den fast wüstenartigen Bedingungen der Insel überleben; und dank ihrer Fähigkeit, den in der Luft vorhandenen Stickstoff zu binden, trotzt sie dem Mangel an elementaren Nährstoffen
Przy tym poziomie wysycenia krwi tlenem, tlenek azotu wiąże się głównie z oksyhemoglobiną, wytwarzając methemoglobinę i azotanBei diesem Niveau der Sauerstoffsättigung geht Stickstoffmonoxid vorwiegend Verbindungen mit Oxyhämoglobin ein und bildet so Methämoglobin und Nitrat
Badania w zakresie środowiska lądowego obejmują: toksyczność w stosunku do dżdżownic; trzech roślin lądowych; mikroorganizmów w glebie (np. oddziaływanie na wiązanie azotuDie Untersuchungen in Bezug auf den Boden umfassen Regenwürmer (Toxizität), drei Bodenpflanzen und im Boden lebende Mikroorganismen (z. B. Auswirkungen auf die Stickstoff-Fixierung
Osobiście jestem przekonana, że rolnictwo i leśnictwo to najważniejsze czynniki w naszych dążeniach do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, zwłaszcza jeżeli zamierzamy wiązać dwutlenek węgla w drzewach, roślinach, korzeniach oraz w glebie.Ich bin persönlich davon überzeugt, dass die Land- und Forstwirtschaft die wichtigsten Faktoren unserer Bemühungen zur Verringerung von Kohlenstoffemissionen sind, insbesondere, wenn wir Kohlenstoff in Bäumen, Pflanzen und Wurzeln binden und im Boden speichern müssen.
Po pierwsze, gdy produkt wiążący i związany mogą być użyte w różnych proporcjach jako nakład w procesie produkcji, na wzrost ceny produktu wiążącego klienci mogą reagować zwiększeniem popytu na produkt związany, a jednocześnie zmniejszeniem popytu na produkt wiążącyDurch Kopplung der beiden Produkte kann der Anbieter versuchen, diese Substitution zu unterbinden, um im Endeffekt in der Lage zu sein, seine Preise zu erhöhen
pismo zatwierdzające oznacza, w przypadku projektów wiążących się z wydawaniem ERU, pisemne wiążące zobowiązanie państwa członkowskiego, w którym realizowany jest projekt, do wydawania ERU zgodnie ze swoimi krajowymi wytycznymi i procedurami w zakresie zatwierdzania projektu, w myśl art. ‧ lit. a) Załącznika do decyzji ‧/CP.‧ UNFCCC; oraz, w przypadku projektów wiążących się z wydawaniem CER, pisemną zgodę na dobrowolne uczestnictwo, wydaną przez wyznaczony organ krajowy państwa członkowskiego, w którym realizowany jest projekt, w myśl art. ‧ lit. a) Załącznika do decyzji ‧/CP.‧ UNFCCCGenehmigungsschreiben (letter of approval, LoA): im Falle von ERU generierenden Projektmaßnahmen, die schriftliche Verpflichtung des als Gastland für die Projektmaßnahme fungierenden Mitgliedstaats, ERU nach Maßgabe seiner nationalen Leitlinien und Verfahrensvorschriften für die Genehmigung von Projektmaßnahmen im Sinne von Artikel ‧ Buchstabe a) des Annexes der UNFCCC-Entscheidung Nr. ‧/CP.‧ auszustellen, und im Falle von CER generierenden Projektmaßnahmen, die schriftliche Genehmigung der zuständigen nationalen Behörde des als Gastland für die Projektmaßnahme im Sinne von Artikel ‧ Buchstabe a) des Annexes der UNFCCC-Entscheidung Nr. ‧/CP.‧ fungierenden Mitgliedstaats zur freiwilligen Teilnahme
UE odgrywa kluczową rolę - rolę łącznika, rolę budowniczego - w procesie mającym na celu ostateczne osiągnięcie prawnie wiążącego porozumienia: miejmy nadzieję, że teraz będzie to porozumienie wiążące politycznie, uwzględniające wyraźny harmonogram prowadzący do osiągnięcia wiążącego prawnie porozumienia na okres rozpoczynający się 1 stycznia 2013 r.Die EU spielt eine Schlüsselrolle - mit Brückenfunktion - in einem Prozess mit der Absicht, schlussendlich zu einer rechtsverbindlichen Vereinbarung zu gelangen: Hoffentlich wird eine politisch verbindliche Einigung jetzt erzielt, mit einem klaren Zeitplan für die Erlangung einer rechtsverbindlichen Vereinbarung für den Zeitraum ab dem 1. Januar 2013.
mając na uwadze, że art. ‧ traktatu WE stanowi, że w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania i rozwoju wspólnego rynku Komisja formułuje zalecenia (...) w sprawach będących przedmiotem niniejszego Traktatu, o ile Traktat wyraźnie to przewiduje lub uważa ona to za niezbędne, jednakże zgodnie z art. ‧ akapit piąty zalecenia nie mają mocy wiążącej i, zdaniem Trybunału, zalecania są środkami, które nie mają wiążącego charakteru nawet wobec osób, do których są skierowane i nie są źródłem praw, na które obywatele mogą się powołać przed sądem krajowym, oraz mając na uwadze, że art. ‧ traktatu WE wyklucza możliwość orzeczenia nieważności zaleceń, ponieważ nie mają one mocy wiążącejin der Erwägung, dass Artikel ‧ des EG-Vertrags vorsieht, dass die Kommission, um das ordnungsgemäße Funktionieren und die Entwicklung des Gemeinsamen Marktes zu gewährleisten, [...] folgende Aufgaben [erfüllt]: [...] Empfehlungen oder Stellungnahmen auf den in diesem Vertrag bezeichneten Gebieten abzugeben, soweit der Vertrag dies ausdrücklich vorsieht oder soweit sie es für notwendig erachtet, dass jedoch nach Artikel ‧ Absatz ‧ Empfehlungen nicht verbindlich und nach Ansicht des EuGH Handlungen [sind], die auch gegenüber ihren Adressaten keine bindende Wirkung entfalten sollen und für die Einzelnen keine vor den innerstaatlichen Gerichten durchsetzbaren Rechte begründen; ferner in der Erwägung, dass nach Artikel ‧ des EG-Vertrags Empfehlungen nicht für nichtig erklärt werden können, da sie nicht verbindlich sind
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15323 zdań frazy drzewa wiążące azot.Znalezione w 15,949 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.