Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Steuererklärung (US 1099)   

Przykładowe zdania z "deklaracja PIT-11", pamięć tłumaczeniowa

add example
Kolejnym punktem posiedzenia jest deklaracja Rady i Komisji o upamiętnieniu 11 lipca jako dnia pamięci ofiar masakry w Srebrenicy.Als nächster Punkt folgt die Erklärung von Rat und Kommission zum 11. Juli als Gedenktag für die Opfer des Massakers von Srebrenica.
Nie jest to deklaracja - numer 11, nie jest to też protokół; jest to "Karta”, nad przyjęciem której będziemy głosować tutaj w przyszłym miesiącu, formalnie z trzema przewodniczącymi trzech instytucji Wspólnoty, przez rozpoczęciem procesu ratyfikacji.Es ist jetzt keine Erklärung mehr - Nummer 11 -, es ist auch kein Protokoll, es ist "die Charta", über die wir hier im kommenden Monat förmlich abstimmen werden, mit den Präsidenten der drei Gemeinschaftsinstitutionen, bevor der Ratifizierungsprozess beginnt.
Dlatego musimy być ostrożni, ponieważ stwierdzenie zawarte w art. 3, zgodnie ze sformułowaniem zaproponowanym w poprawce 52 w sprawozdaniu sporządzonym przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych wprowadza zasadę diametralnie różną do treści Deklaracji 11 w art.Deshalb müssen wir vorsichtig sein, denn die Aussage in Artikel 3 nach dem Wortlaut des Änderungsantrags 52 des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres führt ein genau entgegengesetztes Prinzip zur Erklärung 11 in Artikel 17 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ein.
(RO) Podczas nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się 11 lutego, szefowie państw lub rządów przyjęli deklarację o wsparciu wysiłków Grecji zmierzających do zaradzenia jej sytuacji gospodarczej i finansowej.(RO) Auf der informellen Tagung des Europäischen Rates am 11. Februar nahmen die Staats- bzw. Regierungschefs eine Erklärung an, die Anstrengungen Griechenlands zur Verbesserung seiner wirtschaftlichen und finanziellen Lage zu unterstützen.
Prezydencja portugalska otrzymała - i mówię to jako przedstawiciel Parlamentu Europejskiego podczas konferencji międzyrządowej - projekt, w którym Karta praw podstawowych jest tylko deklaracją nr 11.Der portugiesische Ratsvorsitz erhielt - und ich sage dies als Vertreter des EU-Parlaments auf der Regierungskonferenz - einen Entwurf, in dem die Charta der Grundrechte lediglich Erklärung Nr. 11 war.
Równocześnie dyrektywa jasno odnosi się do Deklaracji nr 11 w sprawie statusu Kościołów i organizacji niewyznaniowych, w której Unia Europejska w wyraźny sposób uznała, że szanuje i nie narusza statusu, z którego, na mocy prawa krajowego, korzystają Kościoły i wspólnoty religijne w państwach członkowskich.Gleichzeitig bezieht sich die Richtlinie ausdrücklich auf die Erklärung Nr. 11 zum Status der Kirchen und weltanschaulichen Gemeinschaften, in der die Europäische Union den Status der Kirchen und religiösen Gemeinden nach nationalem Recht in den Mitgliedstaaten respektiert und nicht beeinträchtigt.
Wysoką przedstawiciel poproszono o opracowanie dalszego planu zgodnie z rezolucją ONZ i deklaracją Rady Europejskiej z dnia 11 marca w sprawie wsparcia na rzecz pomocy humanitarnej oraz działań ochrony cywilnej, w tym wykorzystania do tego celu zasobów morskich.Die Hohe Vertreterin wurde gebeten, in Übereinstimmung mit der UN-Resolution und der Erklärung des Europäischen Rates vom 11. März weitere Pläne für die humanitäre Hilfe und für Maßnahmen zum Zivilschutz, einschließlich des Einsatzes maritimer Ressourcen zu diesem Zweck, auszuarbeiten.
Teraz przyszedł jednak czas, aby przejść od deklaracji do działań, które zbiegną się w czasie z VI Międzynarodowym Kongresem w Sprawie Ofiar Terroryzmu, który odbędzie się 11, 12 i 13 dnia tego miesiąca w Salamance.Es ist jetzt aber an der Zeit, anlässlich des VI Internationalen Kongresses für Terrorismusopfer am 11., 12. und 13. diesen Monats in Salamanca den Worten Taten folgen zu lassen.
Także 11 marca 1990 roku Kongres Estonii (demokratyczny tymczasowy parlament) przyjął deklarację o odrodzeniu państwa po 50 latach sowieckiej okupacji.Ebenfalls am 11. März 1990 verabschiedete der Kongress von Estland, ein provisorisches, demokratisches Parlament, eine Erklärung zur Wiederherstellung des Staates nach 50 Jahren sowjetischer Besatzung.
Jeżeli Umowa pomiędzy UE, WE i Konfederacją Szwajcarską dotycząca włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen oraz protokoły do tej umowy dotyczące Liechtensteinu wejdą w życie do czasu zakończenia negocjacji z Republiką Albanii, podobna deklaracja zostanie wydana w odniesieniu do Szwajcarii i LiechtensteinuWenn das Abkommen zwischen der EU, der EG und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands und die Protokolle zu diesem Abkommen betreffend Liechtenstein bis zum Abschluss der Verhandlungen mit der Republik Albanien in Kraft getreten sind, wird auch eine entsprechende Erklärung zur Schweiz und zu Liechtenstein abgegeben
Deklaracja Rzeczypospolitej Polskiej dotycząca Protokołu w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w odniesieniu do Polski i Zjednoczonego KrólestwaErklärung der Republik Polen zu dem Protokoll über die Anwendung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union auf Polen und das Vereinigte Königreich
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy ‧- budżet korygującyEinnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr ‧- Berichtigungshaushaltsplan
Deklaracja powinna być napisana w tym samym języku co dokumentacja techniczna i zawierać co następujeDie Erklärung muss in derselben Sprache wie die technischen Unterlagen abgefasst sein und folgende Angaben enthalten
Wywozowa deklaracja skrócona nie jest wymagana w przypadku gdy elektroniczne zgłoszenie tranzytowe zawiera dane wywozowej deklaracji skróconej, pod warunkiem że urząd przeznaczenia jest również urzędem celnym wyprowadzenia lub urząd przeznaczenia znajduje się poza obszarem celnym WspólnotyKeine summarische Ausgangsanmeldung ist erforderlich, wenn eine elektronische Versandanmeldung die Angaben in der summarische Ausgangsanmeldung enthält, sofern die Bestimmungsstelle auch die Ausgangszollstelle ist oder sich die Bestimmungsstelle außerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft befindet
Deklaracja odnosząca się do artykułów I-‧, I-‧ i IErklärung zu den Artikeln I-‧, I-‧ und I
mając na uwadze, że UE i NATO obecnie podejmują ponowną ocenę swoich odnośnych strategii bezpieczeństwa (europejskiej strategii bezpieczeństwa i deklaracji o bezpieczeństwie sojuszuwie der Erwägung, dass sowohl die Europäische Union als auch die NATO derzeit eine Neubewertung ihrer jeweiligen Sicherheitsstrategien (Europäische Sicherheitsstrategie und Erklärung zur Sicherheit des Bündnisses) vornehmen
W przypadku gdy odbiorcy dotacji, którzy wykonują projekty, sporządzają sprawozdania bezpośrednio dla odpowiedzialnej władzy, szczegółowe deklaracje wydatków określone w ust. ‧, stanowią nadal dokumentację towarzyszącą dokumentacji księgowej prowadzonej przez odpowiedzialną władzę, która opracowuje wykaz współfinansowanych projektów określony w ustIn Fällen, in denen die mit der Projektabwicklung beauftragten Einrichtungen der zuständigen Behörde unmittelbar berichten, bilden die detaillierten Ausgabenerklärungen gemäß Absatz ‧ die Belege zu den Buchführungsunterlagen dieser Behörde, die die Erstellung der in Absatz ‧ genannten Liste kofinanzierter Projekte übernimmt
Organy celne państw członkowskich Wspólnoty i Albanii udostępniają sobie wzajemnie za pośrednictwem Komisji Wspólnot Europejskich wzory odcisków pieczęci używanych w ich urzędach celnych przy wystawianiu świadectw przewozowych EUR.‧ oraz adresy organów celnych odpowiedzialnych za weryfikację tych świadectw i deklaracji na fakturzeDie Zollbehörden der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und Albaniens übermitteln einander über die Kommission der Europäischen Gemeinschaften Musterabdrücke der Stempel, die ihre Zollstellen bei der Ausstellung der Warenverkehrsbescheinigungen EUR.‧ verwenden, und teilen einander die Anschriften der Zollbehörden mit, die für die Prüfung dieser Bescheinigungen und der Erklärungen auf der Rechnung zuständig sind
Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka (zwane dalej nowymi Państwami Członkowskimi) stają się Stronami Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, który został podpisany w Brukseli dnia ‧ lutego ‧ roku i wszedł w życie ‧ lutego ‧ roku (zwanego dalej Układem Europejskim) oraz przyjmują i respektują, w identyczny sposób, jak inne Państwa Członkowskie Wspólnoty, teksty Układu Europejskiego, jak również Porozumień w formie wymiany listów, Wspólnych deklaracji oraz Jednostronnych deklaracji, dołączonych do Aktu końcowego podpisanego w tym samym dniuDie Tschechische Republik, die Republik Estland, die Republik Zypern, die Republik Lettland, die Republik Litauen, die Republik Ungarn, die Republik Malta, die Republik Polen, die Republik Slowenien und die Slowakische Republik (im Folgenden neue Mitgliedstaaten genannt) werden Vertragsparteien des am ‧. Februar ‧ in Brüssel unterzeichneten und am ‧. Februar ‧ in Kraft getretenen Europa-Abkommens zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Rumänien andererseits (im Folgenden Europa-Abkommen genannt) und nehmen das Europa-Abkommen und die der am gleichen Tag unterzeichneten Schlussakte beigefügten Abkommen in Form eines Briefwechsels, gemeinsamen Erklärungen und einseitigen Erklärungen in gleicher Weise wie die anderen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft an bzw. zur Kenntnis
Komisja dokonuje płatności pośredniej w terminie nieprzekraczającym ‧ dni od daty rejestracji deklaracji wydatków spełniającej warunki określone w ust. ‧, bez uszczerbku dla decyzji, o których mowa w art. ‧ iDie Kommission leistet die Zwischenzahlung unbeschadet der Entscheidungen nach den Artikeln ‧ und ‧ innerhalb einer Frist von höchstens ‧ Tagen ab Registrierung einer Ausgabenerklärung, die die Bedingungen von Absatz ‧ des vorliegenden Artikels erfüllt
Przepisy niniejszego rozporządzenia nie naruszają specjalnych przepisów mających zastosowanie do miast Ceuta i Melilla, określonych w Deklaracji Królestwa Hiszpanii w sprawie miast Ceuta i Melilla w Akcie końcowym do Umowy w sprawie przystąpienia Królestwa Hiszpanii do Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia ‧ czerwca ‧ rDie Bestimmungen dieser Verordnung berühren nicht die für die Städte Ceuta und Melilla geltenden Sonderregelungen, die in der Erklärung des Königreichs Spanien in Bezug auf die Städte Ceuta und Melilla in der Schlussakte zur Akte über den Beitritt des Königreichs Spanien zum Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom ‧. Juni ‧ festgelegt sind
Producent musi umieścić oznakowanie WE na każdym artykule i sporządzić pisemną deklarację zgodnościDer Hersteller bringt auf jedem pyrotechnischen Erzeugnis die CE-Kennzeichnung an und stellt eine Konformitätserklärung aus
w przypadkach określonych w art. ‧ ust. ‧, deklaracji (zwanej dalej deklaracją na fakturze), sporządzonej przez eksportera na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub jakimkolwiek innym dokumencie handlowym opisującym dane produkty w sposób wystarczająco szczegółowy, aby można je było zidentyfikować; tekst deklaracji na fakturze zamieszczony jest w załączniku IVin den in Artikel ‧ Absatz ‧ genannten Fällen vom Ausführer eine Erklärung (im Folgenden Erklärung auf der Rechnung genannt) mit dem in Anhang ‧ angegebenen Wortlaut auf einer Rechnung, einem Lieferschein oder einem anderen Handelspapier abgegeben wird, in dem die Erzeugnisse so genau bezeichnet sind, dass die Feststellung der Nämlichkeit möglich ist
Deklaracja odnosząca się do artykułu ‧ ustęp ‧ Traktatu o Unii EuropejskiejErklärung zu Artikel ‧ Absatz ‧ des Vertrags über die Europäische Union
obowiązkową deklarację odpowiadającą właściwej kategorii określonej w wykazie w załączniku V; obowiązkowa deklaracja może być zastąpiona informacjami szczegółowymi określonymi we wspólnotowym katalogu, o którym mowa w art. ‧, dla każdego materiału paszowego z danej kategoriidie obligatorische Angabe entsprechend der jeweiligen Kategorie gemäß dem Verzeichnis in Anhang V; die obligatorische Angabe kann in Bezug auf jedes Einzelfuttermittel der betreffenden Kategorie durch die im in Artikel ‧ genannten Gemeinschaftskatalog vorgesehenen Angaben ersetzt werden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 11565 zdań frazy deklaracja PIT-11.Znalezione w 2,355 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.