wymowa: IPA: ʧ̑ɨˈtãɲɛ    

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Lesen     
    (  n)
  • Lesung   
  • lesen         

Pozostałe znaczenia:

 
rel. religia odczytywanie fragmentów Pisma Świętego podczas mszy świętej
 
rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → czytać
 
polit. polityka w parlamencie: przedstawianie propozycji tekstu ustawy w celu dyskusji nad nią

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (11)

być czytanysich lesen
czytaćkönnen; lesen; hören; vorlesen; studieren; gelesen; einlesen; lauten; sich lesen
czytać czasopismaZeitschriften lesen
czytać książkęBuch lesen
czytać między wierszamizwischen den Zeilen lesen
czytanywerden; gelesen; lesen
Kolejność czytania od prawej do lewejLeserichtung von rechts nach links
lekcja czytaniaLeseunterricht
szybkie czytanieSchnelllesen
Szybkie czytanieSchnelllesen
Widok do czytaniaLeseansicht

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "czytanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Popieramy 35 wniosków złożonych wspólnie przez grupę PPE oraz socjalistów, liberałów i konserwatystów, ponieważ w naszym przekonaniu daje to gwarancję zatwierdzenia tego instrumentu w pierwszym czytaniu i uruchomienia go jak najszybciej.Wir unterstützen ebenfalls die 35 Anträge, die von der PPE-Fraktion zusammen mit den Sozialisten, Liberalen und Konservativen eingereicht wurden, weil wir überzeugt sind, dass dies eine Garantie darstellt, dass wir dieses Instrument in erster Lesung genehmigen und so rasch wie möglich einführen können.
Komisja na jak najwcześniejszym etapie poinformuje obie delegacje o swoich zamiarach w odniesieniu do swojej opinii na temat poprawek Parlamentu Europejskiego wprowadzonych w drugim czytaniu .Die Kommission bringt möglichst frühzeitig beiden Delegationen ihre Absichten im Hinblick auf ihre Stellungnahme zu den Abänderungen aus der zweiten Lesung des Europäischen Parlaments zur Kenntnis .
Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady ‧/‧/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Kultury i EdukacjiEmpfehlung für die zweite Lesung: Gemeinsamer Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie ‧/‧/EWG des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Ausschuss für Kultur und Bildung
Zalecenia do ‧. czytania: Jean LAMBERT (A‧-‧/‧) (wymagana większość kwalifikowanaEmpfehlung für die zweite Lesung: Jean LAMBERT (A‧-‧/‧) (qualifizierte Mehrheit erforderlich
Jane czytała kiedyś „Krainę śniegu”.Jane hat "Schneeland" bereits gelesen.
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wdrażania inteligentnych systemów transportowych w dziedzinie transportu drogowego oraz ich interfejsów z innymi rodzajami transportu (pierwsze czytanieVorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung eines Rahmens für die Einführung intelligenter Verkehrssysteme im Straßenverkehr und für deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern (erste Lesung
To niedopuszczalne - choć może się mylę - żebyśmy czytali w prasie, że Francja chce tego, Zjednoczone Królestwo chce tamtego, a kanclerz Merkel jeszcze czegoś innego.Ich halte es für inakzeptabel - aber möglicherweise liege ich falsch -, in den Zeitungen zu lesen, dass Frankreich dies möchte, dass das Vereinigte Königreich jenes möchte, und dass Frau Merkel etwas anderes möchte.
Uwaga : Mechanizmy pierwszego czytania PE1Zur Erinnerung : Verfahren der ersten Lesung des Europäischen Parlaments1
W Parlamencie powinny odbywać się oddzielne czytania, dzięki czemu Unia Europejska podlegałaby rządom oddolnym, zamiast odgórnych.Im Parlament sollten eigene Lesungen erfolgen, dann würde die Europäische Union von unten statt von oben regiert werden.
***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady tworzącego europejską procedurę dotyczącą nakazu płatniczego (‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- komisja JURI***II Empfehlung für die zweite Lesung betreffend den Gemeinsamen Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens (‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- JURI-Ausschuss
Czytanie poprawekLesung der Abänderungen
Cieszę się także, że po kilku nieformalnych konsultacjach z Radą i Komisją Europejską osiągnęliśmy porozumienie już podczas pierwszego czytania.Ich bin auch hoch erfreut, dass wir nach etlichen informellen Gesprächen mit dem Rat und der Kommission in erster Lesung Übereinkunft erzielt haben.
Rozważając fakt, że Rada przedstawiła zasadniczo inne podejście do niniejszego projektu dyrektywy, jak wskazano powyżej, odzwierciedlenie we wspólnym stanowisku głównej części zmian zaproponowanych w pierwszym czytaniu przez Parlament Europejski nie było możliweAngesichts der Tatsache, dass der Rat für diesen Richtlinienentwurf einen Ansatz verfolgt, der- wie vorstehend ausgeführt- deutlich von dem ursprünglich vorgeschlagenen Text abweicht, war es größtenteils nicht möglich, die vom Europäischen Parlament in erster Lesung vorgeschlagenen Abänderungen im Rahmen des gemeinsamen Standpunkts zu berücksichtigen
Czytałem w twoich aktach ‧, że przed wojną byłeś oficeremIch hab in deiner ‧- Datei gelesen, dass du vor dem Krieg Offizier warst
Po wstrzymaniu przedmiotowego sprawozdania na czas wejścia w życie Traktatu z Lizbony i nowego rozporządzenia w sprawie środków wykonawczych, obecnie transponuje się za jego pośrednictwem zalecenia przyjęte w pierwszym czytaniu przez Generalną Komisję Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM).Da er - während der Vertrag von Lissabon und die neue Verordnung zu den Durchführungsmaßnahmen in Kraft getreten sind - auf Eis gelegt worden war, setzt dieser Bericht nun die Empfehlungen um, welche die Allgemeine Kommission für die Fischerei im Mittelmeer (GFCM; General Fisheries Commission for the Mediterranean) bei der ersten Lesung angenommen hat.
Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu różni się od początkowej wersji wniosku Komisji w trzech głównych kwestiachDer Standpunkt des Rates in erster Lesung weicht hier in drei Hauptpunkten vom ursprünglichen Vorschlag der Kommission ab
To owoc długotrwałych dyskusji, prowadzonych z prezydencją słoweńską, której gratuluję jakości tej pracy; powinien on pozwolić nam osiągnąć porozumienie przy pierwszym czytaniu, co pozwoli na szybkie uruchomienie satelitarnych usług komunikacji ruchomej.Er ist das Ergebnis langer Diskussionen mit der slowenischen Präsidentschaft, die ich zu ihrer hochqualitativen Arbeit beglückwünschen möchte, und er dürfte es ermöglichen, bereits in erster Lesung eine Einigung zu erreichen, so dass die Satellitenmobilfunkdienste sehr schnell zur Verfügung gestellt werden können.
Szczególni cieszy fakt, że porozumienie osiągnięto podczas drugiego czytania.Die Tatsache, dass in zweiter Lesung eine Einigung erzielt wurde, ist besonders erfreulich.
Procedura współdecyzji: pierwsze czytanieVerfahren der Mitentscheidung: erste Lesung
Panie Przewodniczący! W dyskusjach, czy rozsądne jest dochodzenie do porozumienia w pierwszym czytaniu, czy też nie, nie powinniśmy tak ściśle trzymać się naszych zasad, jak proponowali niektórzy posłowie.im Namen der ALDE-Fraktion. - Herr Präsident! Die Diskussion, ob es sinnvoll ist oder nicht, dass wir uns in erster Lesung einigen, sollten wir gar nicht so prinzipientreu führen, wie ich es von einigen Kollegen gehört habe.
Bardzo się cieszę, iż możliwe jest osiągnięcie porozumienia już podczas pierwszego czytania, biorąc pod uwagę szczególnie delikatny charakter tego dokumentu.Ich bin sehr erfreut darüber, dass es heute Abend möglich ist, eine Einigung in erster Lesung in dieser hochsensiblen Angelegenheit zu erzielen.
Stanowisko przyjęte przez Radę (UE) nr ‧/‧ w pierwszym czytaniuStandpunkt (EU) Nr. ‧/‧ des Rates in erster Lesung
uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (Ain Kenntnis der Empfehlung des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit für die zweite Lesung (A
Zalecenie do drugiego czytania: Lissy GRÖNER (A‧-‧/‧) (wymagana większość kwalifikowanaEmpfehlung für die zweite Lesung: Lissy GRÖNER (A‧-‧/‧) (qualifizierte Mehrheit erforderlich
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4652 zdań frazy czytanie.Znalezione w 2,204 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.