wymowa: IPA: ʧ̑ɨˈtãɲɛ    

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Lesen     
    (  n)
  • Lesung   
  • lesen         

Pozostałe znaczenia:

 
rel. religia odczytywanie fragmentów Pisma Świętego podczas mszy świętej
 
rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → czytać
 
polit. polityka w parlamencie: przedstawianie propozycji tekstu ustawy w celu dyskusji nad nią

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (11)

być czytanysich lesen
czytaćkönnen; lesen; hören; vorlesen; studieren; gelesen; einlesen; lauten; sich lesen
czytać czasopismaZeitschriften lesen
czytać książkęBuch lesen
czytać między wierszamizwischen den Zeilen lesen
czytanywerden; gelesen; lesen
Kolejność czytania od prawej do lewejLeserichtung von rechts nach links
lekcja czytaniaLeseunterricht
szybkie czytanieSchnelllesen
Szybkie czytanieSchnelllesen
Widok do czytaniaLeseansicht

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "czytanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zalecenie do drugiego czytania: (wymagana większość kwalifikowana) Ruth HIERONYMI (AEmpfehlung für die zweite Lesung: (qualifizierte Mehrheit erforderlich) Ruth HIERONYMI (A
Komisja dostarcza z odpowiednim wyprzedzeniem szczegółowe wyjaśnienie przed wycofaniem wszelkich wniosków, wobec których Parlament zajął już stanowisko w pierwszym czytaniuDie Kommission stellt rechtzeitig ausführliche Erläuterungen zur Verfügung, bevor sie Vorschläge zurückzieht, zu denen das Parlament bereits in erster Lesung einen Standpunkt eingenommen hat
Aby tego dokonać, potrzebujemy pierwszego czytania w Parlamencie.Um das tun zu können, muss eine erste Lesung im Parlament stattfinden.
Szkolenie z zakresu czytania, pisania i liczenia ma na celu zwiększenie zdolności pracowników do formułowania pomysłów/koncepcji i ich płynnego przekazywania, a także do interpretowania zmian w otaczającym środowisku pod względem ilościowymDie sprachliche und rechnerische Ausbildungsmaßnahme dient der Vervollkommnung der Fähigkeit der Mitarbeiter, Gedanken oder Konzepte zu formulieren und diese fließend zu vermitteln sowie quantitative Änderungen von Umweltfaktoren zu interpretieren
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu. ‧ marca ‧ r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../‧ w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (przekształcenieStandpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am ‧. März ‧ im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EG) Nr. .../‧ des Europäischen Parlaments und des Rates über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen (Neufassung
Tego zdania proszę nie czytać.Lesen Sie diesen Satz nicht.
Dotyczy: umiejętności czytaniaBetrifft: Lesekompetenz
Uwaga: W odniesieniu do mechanizmów kontrolnych określonych jako częściowo skuteczne, tabelę tę należy czytać wraz z załącznikiem ‧.‧, w którym przedstawiono osiągnięte postępyAnmerkung: Falls die Kontrollen als bedingt wirksam eingestuft wurden, ist diese Tabelle zusammen mit Anhang ‧.‧ zu betrachten, aus dem hervorgeht, in welchen Bereichen Fortschritte erzielt wurden
Uczysz się czytać nie po to, by zmądrzeć, lecz odnaleźć ludzi, by ich zabićDu hast nur lesen gelernt, um die Männer zu finden, nicht um klug zu sein
Zdarzają się też osoby z trudnościami w widzeniu, którym najwygodniej jest czytać biały tekst na czarnym tle. Dzięki temu ustawieniu wyświetlany tekst jest dla nich łatwiejszy do przeczytaniaViele andere Sehbehinderte finden im Gegensatz dazu, dass weißer Text auf schwarzem Hintergrund lesbarer ist
Parlament Europejski przyjął opinię w pierwszym czytaniuMärz ‧ abgegeben
Procedura współdecyzji: pierwsze czytanieVerfahren der Mitentscheidung: erste Lesung
Te dwie tablice mają różne rozmiary, pomijam czytanie plików dziennikaDie beiden Datenfelder sind unterschiedlich groß. Das Auslesen der Protokolldateien wird übersprungen
Kiedy wróciliśmy do domu, bliźniaczki zaczęły czytać wierszeAls er nach Hause kam, lasen die Zwillinge gerade Gedichte
Johannes Blokland przedstawił zalecenie do drugiego czytaniaJohannes Blokland erläutert die Empfehlung für die zweite Lesung
Rada już 14 lutego tego roku przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, a my, na wniosek Parlamentu, umieściliśmy później w dyrektywie zapis, zgodnie z którym przekażemy obywatelom polityczny sygnał dotyczący charakterystyk środowiskowych pojazdów ciężarowych.Der Rat hat seinen Standpunkt zur ersten Lesung bereits am 14. Februar dieses Jahres angenommen, wobei wir anschließend auf Ersuchen des Parlaments eine Bestimmung in die Richtlinie eingefügt haben, die besagt, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern in Bezug auf die Umwelteigenschaften der schweren Nutzfahrzeuge ein politisches Signal senden.
Dla celów niniejszego Porozumienia, przepisy rozporządzenia należy czytać z następującym dostosowaniemDie Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender Anpassung
uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu dotyczące projektu Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COMunter Hinweis auf seinen Standpunkt aus erster Lesung zu dem Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (KOM
Czytałem, że prezydentem Brazylii jest kobieta. Ona nazywa się Dilma.Ich habe gelesen, dass in Brasilien eine Frau Präsidentin ist. Sie heißt Dilma.
(DE) Panie przewodniczący, pani komisarz, panie i panowie! Pragnę zacząć od złożenia podziękowań naszemu sprawozdawcy, panu posłowi Graefe zu Baringdorfowi, ponieważ udało mu się osiągnąć autentyczny wykonalny kompromis podczas pierwszego czytania.(DE) Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mein Dank gilt zuerst unserem Berichterstatter, Herrn Graefe zu Baringdorf, denn es ist ihm gelungen, in der ersten Lesung einen wirklich gangbaren Kompromiss zu finden.
Głosowałam za przyjęciem poprawek do zalecenia do drugiego czytania sprawozdania w sprawie statystyk dotyczących środków ochrony roślin.Ich habe für die Änderungen in der Empfehlung für die zweite Lesung des Berichts über Statistiken zu Pflanzenschutzmitteln gestimmt.
wzywa instytucje UE do zapewnienia większej przejrzystości w odniesieniu do procedur komisyjnych, a także porozumień w pierwszym czytaniu negocjowanych między instytucjami w ramach procedury współdecyzji (tzw. dialogu trójstronnego), aby zagwarantować pełną zgodność porozumień międzyinstytucjonalnych z obowiązkiem publikacji, przejrzystości i jawności procedur legislacyjnych, z udziałem zgromadzenia parlamentarnego, które jest statutowo zobowiązane do jawności posiedzeń i publikacji rozpatrywanych dokumentówfordert die EU-Organe auf, größere Transparenz bei Ausschussverfahren sowie bei Vereinbarungen für die erste Lesung, die zwischen den EU-Organen in Mitentscheidungsverfahren ausgehandelt werden (so genannte Triloge), sicherzustellen und zu gewährleisten, dass interinstitutionelle Vereinbarungen umfassend mit den Pflichten zu Öffentlichkeit, Transparenz und Offenheit in Legislativverfahren im Einklang stehen, wobei eine parlamentarische Versammlung einbezogen wird, die rechtlich verpflichtet ist, öffentliche Sitzungen abzuhalten und die geprüften Dokumente zu veröffentlichen
Słyszałem kiedyś, że Winston Churchill czytał książki każdego wieczoru, nawet podczas bombardowańIch hab mal gehört, daß Winston Churchill jeden Abend ein Buch gelesen hat, sogar während des Luftangriffs
Harlem Désir przedstawił zalecenie do drugiego czytaniaHarlem Désir erläutert die Empfehlung für die zweite Lesung
(CS) Pani Przewodnicząca! Jestem bardzo zadowolona z przeznaczonego do dzisiejszego drugiego czytania tekstu dyrektywy w sprawie wyrobów budowlanych, uzgodnionego między sprawozdawcami przy pomocnej współpracy komisarzy Tajaniego i Barniera.(CS) Frau Präsidentin! Ich bin mit dem Text der Richtlinie über Bauprodukte, wie er zwischen den Berichterstattern und den äußerst hilfsbereiten Kommissaren Tajani und Barnier in der heutigen zweiten Lesung vereinbart wurde, sehr zufrieden.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4412 zdań frazy czytanie.Znalezione w 2,245 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.