wymowa: IPA: ʧ̑ɨˈtãɲɛ    

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Lesen     
    (  n)
  • Lesung   
  • lesen         

Pozostałe znaczenia:

 
rel. religia odczytywanie fragmentów Pisma Świętego podczas mszy świętej
 
rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → czytać
 
polit. polityka w parlamencie: przedstawianie propozycji tekstu ustawy w celu dyskusji nad nią

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (11)

być czytanysich lesen
czytaćkönnen; lesen; hören; vorlesen; studieren; gelesen; einlesen; lauten; sich lesen
czytać czasopismaZeitschriften lesen
czytać książkęBuch lesen
czytać między wierszamizwischen den Zeilen lesen
czytanywerden; gelesen; lesen
Kolejność czytania od prawej do lewejLeserichtung von rechts nach links
lekcja czytaniaLeseunterricht
szybkie czytanieSchnelllesen
Szybkie czytanieSchnelllesen
Widok do czytaniaLeseansicht

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "czytanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Komisja na jak najwcześniejszym etapie poinformuje obie delegacje o swoich zamiarach w odniesieniu do swojej opinii na temat poprawek Parlamentu Europejskiego wprowadzonych w drugim czytaniu .Die Kommission bringt möglichst frühzeitig beiden Delegationen ihre Absichten im Hinblick auf ihre Stellungnahme zu den Abänderungen aus der zweiten Lesung des Europäischen Parlaments zur Kenntnis .
Jak czytamy w pracy zbiorowej pod redakcją DORIOZA , mamy do czynienia z około dziesięcioma zespołami roślinności, w skład których wchodzi w sumie ponad ‧–‧ wyższych gatunków roślinNach DORIOZ et al. handelt es sich um rund zehn Pflanzengemeinschaften, denen insgesamt über ‧ bis ‧ Arten höherer Pflanzen angehören
Ponieważ w drugim czytaniu zachowano 99 % tekstu, pozwolę sobie jedynie podsumować aspekty, którym nadaliśmy priorytetowe znaczenie.Da bei Einigung in zweiter Lesung 99 % des Textes beibehalten wurden, werde ich die Aspekte, denen wir Priorität verliehen haben, nur kurz zusammenfassen.
Jej ciężka praca umożliwiła osiągnięcie porozumienia z Radą przy pierwszym czytaniu, co zachwyciło Komisję.Aber diese intensive Arbeit hat eine Einigung mit dem Rat in erster Lesung möglich gemacht, was die Kommission ausdrücklich begrüßt.
uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Kultury i Edukacji (Ain Kenntnis der Empfehlung des Ausschusses für Kultur und Bildung für die zweite Lesung (A
Uwaga : Mechanizmy pierwszego czytania PE1Zur Erinnerung : Verfahren der ersten Lesung des Europäischen Parlaments1
To właśnie w ten sposób możemy osiągnąć faktyczny wzrost i rozwój w Unii Europejskiej w krótkim terminie, jak również ustanowić solidne podstawy na długi czas, nawet jeżeli niektóre czytane przez państwa nagłówki będą niosły złe wieści.Auf diesem Weg können wir tatsächlich kurzfristig echtes Wachstum und echte Entwicklung in der Europäischen Union erzielen sowie langfristig gesehen solide Grundlagen schaffen, auch wenn es immer wieder Schlagzeilen gibt, negative Botschaften verkünden.
Obecnie Parlament Europejski ma zadecydować w drugim czytaniu, czy przyjąć proponowaną dyrektywę na temat norm jakości dotyczących substancji priorytetowych w wodach powierzchniowych.Heute muss das Europäische Parlament in zweiter Lesung über den Vorschlag für eine Richtlinie über Umweltqualitätsnormen für prioritäre Stoffe in Oberflächengewässern befinden.
Procedura współdecyzji: drugie czytanieVerfahren der Mitentscheidung: zweite Lesung
Teraz jest to kwestia tego, jak zrozumiemy to, co przeczytamy - zależy to od naszej umiejętności czytania.Jetzt geht es darum, wie wir das verstehen, was wir da lesen, wie es also um unsere Lesefähigkeiten bestellt ist.
To pierwszy raz, kiedy budżet Unii Europejskiej zostaje przyjęty podczas jednego czytania, a tak w ogóle uważam, że proces ten jeszcze bardziej podkreślił potrzebę lepszego dialogu między obydwoma organami budżetowymi, czego Parlament domaga się od długiego czasu.Dies ist das erste Mal, dass über den Haushaltsplan der Europäischen Union in einer Lesung entschieden wird, und ich denke, dass sich, wenn überhaupt, gerade bei diesem Verfahren gezeigt hat, dass es eines besseren Dialogs zwischen den beiden Haushaltsbehörden bedarf, und dies ist etwas, was vom Parlament schon seit langer Zeit gefordert worden ist.
Czytanie poprawekLesung der Abänderungen
Delegacja Partii Pracy wstrzymała się od ostatecznego głosu, aby zaznaczyć, że te dwa zagadnienia muszą zostać rozstrzygnięte podczas drugiego czytania.Die Labour-Delegation hat sich bei der Endabstimmung enthalten, um anzudeuten, dass diese beiden Belange in einer zweiten Lesung behandelt werden müssen.
Zalecenie do drugiego czytania: SEPPÄNEN (AEmpfehlung für die zweite Lesung SEPPÄNEN (A
Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nrDa Parlament und Rat eine Einigung erzielt haben, entspricht der Standpunkt des Parlaments in erster Lesung dem endgültigen Rechtsakt, Verordnung (EG) Nr
Jesteśmy zadowoleni, że wyniki drugiego czytania w Radzie oraz drugiego czytania w Parlamencie pozwalają przyjąć projekt wspólny dla dwóch organów władzy budżetowej, zgodnie z art. 314 traktatu lizbońskiego.Wir glauben, dass die zweite Lesung des Parlaments zusammen mit dem Ergebnis der zweiten Lesung des Rates als gemeinsamer Entwurf der beiden Teile der Haushaltsbehörde gemäß dem neuen Artikel 314 des Vertrags von Lissabon betrachtet werden kann.
uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu w sprawie wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COMunter Hinweis auf seinen Standpunkt aus erster Lesung zu dem Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (KOM
Ostatnio czytałam wspomnienia polskiej studentki, która uczestniczyła w wymianie studentów w Sarajewie i która nie spotkała żadnego obcokrajowca przebywającego tam na wymianie, któremu by się nie podobało.Ich habe kürzlich die Erinnerungen einer polnischen Studentin gelesen, die an einem Studentenaustausch in Sarajevo teilnahm - sie traf keinen einzigen ausländischen Studenten, der im Rahmen des Austauschs dort war und Sarajevo nicht mochte.
Nie można czytać z %Aus Datei %‧ kann nicht gelesen werden
Umiejętność czytania i pisania umożliwia ludziom rozumienie oraz przekazywanie różnych informacji i treści. Gdy stosuje się ją do przetwarzania informacji na temat zdrowia, mówimy właśnie o kompetencjach zdrowotnych.Wenn Kompetenz Menschen in die Lage ver setzt, Gesundheitsinformationen und -belange zu verstehen und zu kommunizieren, wenn diese in einen gesundheitlichen Kontext gestellt werden, spricht man von Gesundheitskompetenz.
Dobra umiejętność czytania, posiadanie podstawowych umiejętności matematycznych oraz solidna znajomość podstawowych zasad rządzących przyrodą i elementarnych pojęć naukowych to punkt wyjścia do późniejszego nabywania kompetencji kluczowych potrzebnych w procesie uczenia się przez całe życie, a zatem należy poświęcać im uwagę od wczesnych latEin gutes Niveau bei den Lese- und Rechenfähigkeiten bildet zusammen mit einem soliden Verständnis der Grundsätze der natürlichen Umwelt und grundlegender naturwissenschaftlicher Konzepte das Fundament für den Erwerb von Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen und muss daher schon ab dem Kindesalter angestrebt werden
Procedura współpracy: drugie czytanieVerfahren der Zusammenarbeit: zweite Lesung
Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych, uchylającej dyrektywę Rady ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG oraz zmieniającej dyrektywę Rady ‧/‧/EWG [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony KonsumentówEmpfehlung für die zweite Lesung: Gemeinsamer Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von Nennfüllmengen für Erzeugnisse in Fertigpackungen, zur Aufhebung der Richtlinien ‧/‧/EWG und ‧/‧/EWG des Rates und zur Änderung der Richtlinie ‧/‧/EWG des Rates [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz
Współpraca po czytaniu w obu organach władzy budżetowejZusammenarbeit nach den Lesungen durch die beiden Teile der Haushaltsbehörde
W dokumencie czytamy, iż w ciągu ostatnich pięciu lat Turcja nie poczyniła w zasadzie żadnych godnych uwagi postępów w procesie reform ani nie spełniła unijnych kryteriów przystąpienia do UE.Laut Bericht hat die Türkei in den vergangenen 5 Jahren kaum nennenswerte Fortschritte in ihrem Reformprozess sowie in der Erfüllung der EU-Beitrittskriterien gemacht.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4652 zdań frazy czytanie.Znalezione w 1,316 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.