wymowa: IPA: ˈʦ̑ɨfra /ˈt͡s̪ɨfra/    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Ziffer   
  (Noun  f) (noun   )
   
  symboliczna reprezentacja cyfry .
   
  mat. matematyka, matematyczny abstrakcyjny obiekt matematyczny, stanowiący element ciągu, reprezentującego liczbę w danym systemie liczbowym.
   
  pot. potocznie znak pisarski symbolizujący cyfrę systemu dziesiętnego: , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 • Chiffre   
 • Nummer   
  (Noun  ) (noun   )
 • Stelle   
  (noun   )
 • Zahl   
  (noun   )
 • Zahlzeichen   

Pozostałe znaczenia:

 
pot. potocznie → aparat cyfrowy
 
etn. etnografia ornament, wzór, deseń
 
daw. dawniej, dawny monogram, inicjały imienia i nazwiska

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (6)

cyfra arabskaarabische Ziffer
cyfra mantysyDezimale
cyfra po przecinkuDezimale
cyfry arabskiearabischen Ziffern
cyfry rzymskierömischen Ziffern
suma wszystkich cyfrQuersumme

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cyfra", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dodatkowe trzy cyfry umieszczone w pobliżu prostokąta służą do oznaczenia klocka lub płyty metalowejDie zusätzlichen drei in der Nähe des Rechtecks angebrachten Ziffern dienen der Bezeichnung der Bremsbacke oder der Grundplatte
Pieczęć władz wydających można jednak zastąpić wytłoczonym odciskiem suchej pieczęci składającym się z liter lub cyfr uzyskanych przez perforację, bądź nadrukiem na pozwoleniuDer Stempel der erteilenden Behörde kann jedoch durch einen Trockenstempel in Verbindung mit einem durch Lochen hergestellten Buchstaben- und Zahlensatz oder durch einen Aufdruck auf der Genehmigung ersetzt werden
Dwie pierwsze cyfry takiego numeru (obecnie ‧) oznaczają serię poprawek obejmujących ostatnie główne zmiany dostosowujące regulamin do postępu technicznego przed datą udzielenia homologacjiIhre ersten beiden Ziffern (derzeit ‧) bezeichnen die Änderungsserie mit den neuesten, wichtigsten technischen Änderungen, die zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung in die Regelung aufgenommen sind
z jednocyfrowego numeru służącego do oznaczenia roku kontyngentowego lub roku rejestracji wywozu w przypadku wyrobów wymienionych w tabeli A w niniejszym załączniku, odpowiadającego ostatniej cyfrze w zapisie omawianego roku, npeine einstellige Zahl zur Bezeichnung des Kontingentsjahres bzw., im Falle der in Tabelle A aufgeführten Waren, des Erfassungsjahres, die der letzten Ziffer der betreffenden Jahreszahl entspricht (Beispiel
dla cyfr na miejscach parzystych numeru podstawowego (przy odliczaniu od prawej), przyjmuje się do obliczeń ich wartość dziesiętnąDie Ziffern an gerader Stelle in der Grundnummer (von rechts gesehen) werden mit ihrem eigenen Dezimalwert genommen
Kod towaru może na użytek krajowy zostać rozszerzony do ośmiu cyfrDie Warennummer kann für einzelstaatliche Zwecke auf ‧ Stellen erweitert werden
Okres referencyjny jest określony sześciocyfrowym kodem, w którym pierwsze cztery cyfry oznaczają rok, a ostatnie dwie cyfry – miesiącDie Angaben über den Bezugszeitraum bilden einen sechsstelligen Zahlenkode; darin bezeichnen die vier ersten Stellen das Jahr und die beiden letzten Stellen den Monat
Każdy wariant i każda wersja identyfikowane są przy pomocy kodu alfanumerycznego składającego się z kombinacji liter i cyfr, który należy również wskazać w świadectwie zgodności (załącznik IX) danego pojazduJede Variante und jede Version ist durch einen alphanumerischen Code zu bezeichnen, der auch in der Übereinstimmungsbescheinigung (Anhang IX) für das betreffende Fahrzeug anzugeben ist
Dwie ostatnie cyfry oznaczają numer programu: dopuszcza się cyfry od ‧ doDie letzten ‧ Ziffern bezeichnen das betreffende Programm, wobei hierfür Zahlen zwischen ‧ und ‧ zulässig sind
Kształt powierzchni emitujących światło musi być prosty i nie może być z normalnej odległości obserwacji mylony z literą, cyfrą lub trójkątemDie Form der leuchtenden Flächen muss einfach sein und darf aus üblichen Beobachtungsentfernungen nicht mit einem Buchstaben, einer Ziffer oder einem Dreieck leicht zu verwechseln sein
W tym celu należy wpisać cyfręIn Feld ‧ der Bescheinigung ist dementsprechend die Zahl
STANDARDOWE OZNACZENIA NUMERYCZNE WAGONÓW (CYFRY OD ‧ DOSTANDARDNUMMER ZUR KENNZEICHNUNG VON GÜTERWAGEN (‧. BIS ‧. ZIFFER
Kolejne cztery cyfry zostały przydzielone przez władzę homologacyjną jako podstawowy numer homologacji wymiennego katalizatoraDie folgenden vier Ziffern wurden dem Austauschkatalysator von der Typgenehmigungsbehörde als Grundgenehmigungsnummer zugeteilt
Pierwsze dwie cyfry numerów homologacji wskazują, że w terminach udzielenia odnośnych homologacji regulamin nr ‧ obejmował serię poprawek ‧, a regulamin nr ‧ serię poprawekAus den ersten beiden Ziffern der Genehmigungsnummern geht hervor, dass bei der Erteilung der jeweiligen Genehmigungen die Regelung Nr. ‧ die Änderungsserie ‧ und die Regelung Nr. ‧ die Änderungsserie ‧ enthielt
Na każdym przewodzie, maksymalnie co ‧,‧ m, powinny być umieszczone następujące oznaczenia identyfikacyjne składające się ze znaków, cyfr lub symboli, łatwe do odczytania i nieusuwalneJeder Schlauch muss in Abständen von höchstens ‧,‧ m folgende deutlich lesbare und dauerhafte Angaben bestehend aus Buchstaben, Zahlen oder Symbolen tragen
W rubryce zatytułowanej shipped weight należy wpisać ilość słownie i cyframiIm Feld shipped weight ist das Verschiffungsgewicht in Zahlen und in Buchstaben anzugeben
pierwsze cztery cyfry todie vier ersten Stellen lauten
Producent pojazdu, nazwa i opis modelu pojazdu, napęd pojazdu i numer VIN, obejmujący co najmniej WMI, VDS i pierwszą cyfrę VIS, opisujący rok modelowy (patrz ISOFahrzeughersteller, Modellbezeichnung und-beschreibung, Fahrzeugleistung und Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN), die zumindest die WMI-Nummer (Weltherstellernummer), die VDS-Nummer (vehicle description section) und die erste Ziffer der VIS-Nummer (vehicle identification section), aus der das Baujahr hervorgeht (siehe ISO ‧-‧), umfasst
Należy wprowadzić sześć cyfr Systemu Zharmonizowanego (HSEs ist der sechsstellige Code des Harmonisierten Systems (HS‧) zu verwenden
Data urodzenia (cyframi: dd/mm/rrrrGeburtsdatum (in Ziffern: TT/MM/JJJJ
Pierwsze dwie cyfry numeru homologacji wskazują, że homologacji udzielono zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu zmienionego serią poprawekAus den ersten beiden Ziffern der Genehmigungsnummer geht hervor, dass die Genehmigung nach den Vorschriften dieser Regelung in ihrer durch die Änderungsserie ‧ geänderten Fassung erteilt worden ist
TYPY TABORU TRAKCYJNEGO ORAZ JEDNOSTEK ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH O STAŁYM LUB Z GÓRY OKREŚLONYM SKŁADZIE (CYFRY ‧–TYPEN VON TRIEBFAHRZEUGEN UND EINHEITEN IN ZUGEINHEITEN IN FESTER ODER VORGEGEBENER ANORDNUNG (‧. UND ‧. ZIFFER
Wprowadź hasło dla % ‧: Hasło powinno zawierać inne znaki niż litery i cyfry (np. $ ‧) oraz ciągi przypadkowePasswort für %‧ eingeben: Der Kennsatz sollte nicht-alphanumerische Zeichen und zufällige Sequenzen enthalten
trzy cyfry oznaczające nazwę obiektu produkcyjnego (przypisane przez władze krajoweZiffern zur Bezeichnung des Herstellungsorts (wird von den nationalen Behörden zugeteilt
Można wybrać dowolną nazwę, pod warunkiem, iż nie odnosi się ona już do niczego. Np. nie można nazwać kontenera naprzód, jako, że jest to nazwa komendy. ‧ tutaj naprzód jest używane jako kontener, ale ta nazwa jest już używana jako komenda ‧ zatem pokaże się komunikat błędu: naprzód = ‧ natomiast działać będzie: naprzód ‧ Nazwy mogą zawierać tylko litery, cyfry oraz linie poziome (_). ale muszą zaczynać się od literySie können jeden beliebigen Namen wählen, solange dieser Name noch nicht benutzt wird. Sie können zum Beispiel eine Funktion nicht vorwärts nennen, da dieser Name bereits für einen Befehl benutzt wird. ‧ hier wird vorwärts als Name für eine Funktion benutzt, aber er ‧ ist schon der Name für einen Befehl, so dass dies einen Fehler gibt: lerne vorwärts { drucke " dies ist nicht erlaubt " } ‧ dies funktioniert: lerne meinvorwärts { drucke " dies ist ok " } Namen dürfen nur Buchstaben, Zahlen und Unterstriche (_) enthalten. Außerdem müssen sie mit einem Buchstaben anfangen. Namen für Container müssen mit dem Zeichen $ beginnen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 947 zdań frazy cyfra.Znalezione w 0,9 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.