wymowa: IPA: ˈʨ̑ɔ̃w̃ʒa [ˈt͡ɕɔ̃ʐa]

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Schwangerschaft   
    (Noun  f)
     
    u ssaków płci żeńskiej okres od zapłodnienia do porodu;
  • traechtigkeit   
  • trächtigkeit   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (20)

być w ciążyschwanger sein
ciąża bliźniaczazwillinge
ciąża brzusznabauchhoehlentraechtigkeit
ciąża jajowodowaeileitertraechtigkeit
ciąża kobietschwangerschaft
ciąża mnogamehrlingsgeburt
ciąża pozamacicznaExtrauteringravidität; extrauterine traechtigkeit; ektopische Schwangerschaft
ciąża ssakówträchtigkeit
ciąża urojonaScheinschwangerschaft; scheintraechtigkeit
długość ciążytragezeit
kobieta w ciążywerdende Mutter; Schwangere
nadciśnienie tętnicze w ciąży#rzucawkaeklampsie
okres ciążytraechtigkeitsdauer; tragezeit
powikłania ciążytraechtigkeitskomplikation
rozpoznawanie ciążytraechtigkeitsdiagnose
trwanie ciążyschwangerschaftsdauer
w ciążyschwanger
zajść w ciążęschwanger werden
zapobieganie ciążyEmpfängnisverhütung
zapobieganie ciąży u zwierzątkontrazeption (tier)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ciąża", pamięć tłumaczeniowa

add example
Niniejszy wniosek w sprawie dyrektywy zmieniającej dyrektywę ‧/‧/EWG ma na celu poprawę ochrony przysługującej pracownicom w ciąży, pracownicom, które niedawno rodziły, i pracownicom karmiącym piersiąMit dem Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinie ‧/‧/EWG soll ein besserer Schutz schwangerer Arbeitnehmerinnen sowie von Wöchnerinnen und/oder stillenden Arbeitnehmerinnen erreicht werden
Ciąża Dane dotyczące ograniczonej ilości przypadków stosowania mitotanu w okresie ciąży wykazują nieprawidłowości w korze nadnerczy u płodu ludzkiegoSchwangerschaft Daten über eine begrenzte Anzahl von exponierten Schwangeren lassen auf Anormalitäten an den Nebennieren des Fetus nach Mitotan-Exposition schließen
Z tego powodu stosowanie lornoksykamu w ‧ trymestrze ciąży jest przeciwwskazane (patrz punktDie Anwendung von Lornoxicam ist daher während des dritten Trimenons der Schwangerschaft kontraindiziert (siehe Abschnitt
Wnioski przyjęte przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia zapewniają realizację dwojakiego celu będącego konsekwencją rozszerzenia podstawy prawnej. Składają się nań: poprawa w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią oraz promowanie równouprawnienia i możliwości godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.Die vom Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter angenommenen Vorschläge stellen die beiden miteinander verbundenen Ziele sicher, die sich aus einer Erweiterung der Rechtsgrundlage ergeben, nämlich die Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz sowie die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben.
W przypadku jednoczesnego stosowania produktu Kaletra ze środkami antykoncepcyjnymi zawierającymi etynyloestradiol (niezależnie od postaci farmaceutycznej, np. środki doustne lub plastry przezskórne), należy zastosować inne metody zapobiegania ciążyIm Falle einer gleichzeitigen Anwendung von Kaletra und östrogenhaltigen Kontrazeptiva (unabhängig von der Darreichungsform des Kontrazeptivums, z.B. oral oder Pflaster) müssen andere kontrazeptive Maßnahmen angewendet werden
Z powodu braku danych dotyczących stosowania u ludzi nie należy stosować produktu leczniczego Xelevia w czasie ciążyAufgrund der fehlenden Humandaten sollte Xelevia in der Schwangerschaft nicht eingenommen werden
Zastosowanie się do zalecanego dawkowania, schematu podawania i zasad monitorowania leczenia zmniejsza częstość występowania przypadków nadmiernej stymulacji jajników i ciąży mnogiejEinhaltung der empfohlenen Dosierung für Ovitrelle, Anwendung des empfohlenen Behandlungsschemas und sorgfältige Überwachung der Therapie minimieren die Inzidenz für ein ovarielles Überstimulationssyndrom oder eine Mehrlingsschwangerschaft
O ile kontynuacja leczenia za pomocą antagonisty receptora angiotensyny ‧ nie jest niezbędna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować leki przeciwnadciśnieniowe, które mają ustalony profil bezpieczeństwa stosowania w ciążySofern ein Fortsetzen der Angiotensin ‧ Rezeptor-Antagonisten-Therapie nicht als notwendig erachtet wird, sollten Patientinnen, die planen schwanger zu werden, auf eine alternative antihypertensive Therapie mit bewährtem Sicherheitsprofil für Schwangere umgestellt werden
Pacjentki w ciąży nie powinny przyjmować leku VISTIDESie dürfen VISTIDE nicht erhalten, wenn Sie schwanger sind
Ze względu na fakt, że miasta Lüdinghausen i Olfen, jak również gminy Nordkirchen, Senden oraz Ascheberg zawierały umowy w sprawie wywozu śmieci z pominięciem reguł dotyczących ogłoszeń, przewidzianych w przepisach art. ‧, ‧ ust.‧ oraz ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. odnoszącej się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywyDie Bundesrepublik Deutschland hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus der Richtlinie ‧/‧/EWG des Rates vom ‧. Juni ‧ über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge verstoßen, dass die von den Städten Lüdinghausen und Olfen sowie den Gemeinden Nordkirchen, Senden und Ascheberg abgeschlossenen Müllentsorgungsverträge ohne Einhaltung der in Artikel ‧ in Verbindung mit den Artikeln ‧ Absatz ‧ und ‧ Absatz ‧ dieser Richtlinie vorgesehenen Bekanntmachungsvorschriften vergeben wurden
Cieszę się z przyjęcia przedmiotowego sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy wprowadzającej środki służące poprawie bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią, a także środki służące ułatwieniu pracownikom wyważenia życia zawodowego i prywatnego.Ich begrüße die Annahme dieses Berichts über den Vorschlag für eine Richtlinie für die Einführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz sowie von Maßnahmen, die Arbeitnehmern helfen sollen, Beruf und Familie miteinander vereinbar zu machen.
Może być stosowany w okresie ciąży i w laktacjiKann während der Trächtigkeit und Laktation angewendet werden
Republika Austrii uchybiła swoim zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacjieingeschränkt hat
Ciąża i laktacjaSchwangerschaft und Stillzeit
U kobiet: • pierwotna niewydolność jajników, • wady rozwojowe narządów płciowych uniemożliwiające rozwój ciąży, • włókniako-mięśniaków macicy uniemożliwiających rozwój ciążyDies gilt für Frauen bei: primärer Ovarialinsuffizienz Missbildungen der Sexualorgane, die eine Schwangerschaft unmöglich machen fibrösen Tumoren der Gebärmutter, die eine Schwangerschaft unmöglich machen
Ciąża i karmienie piersią Lek Savene nie powinien być stosowany u kobiet w ciążySchwangerschaft und Stillzeit Savene sollte nicht angewendet werden, wenn Sie schwanger sind
Ponieważ takrolimus może zmniejszać klirens leków antykoncepcyjnych zawierających steroidy i w następstwie zwiększać stężenia hormonów, należy wziąć to pod uwagę podczas podejmowania decyzji o wyborze metody zapobiegania ciążyDa Tacrolimus die Clearance von Steroid-Kontrazeptiva herabsetzen und damit die Hormonexposition erhöhen kann, ist bei Entscheidungen über empfängnisverhütende Maßnahmen besonders vorsichtig vorzugehen
Trzeci trymestr ciąży (patrzy punktDrittes Trimenon der Schwangerschaft (siehe Abschnitt
Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśnościAnwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania natalizumabu u kobiet w ciążyEs liegen keine hinreichenden Daten für die Verwendung von Natalizumab bei Schwangeren vor
Należy zawsze stosować skuteczne mechaniczne środki antykoncepcyjne w połączeniu z innymi metodami zapobiegania ciąży (na przykład doustnymi lub innymi hormonalnymi produktami antykoncepcyjnymiIn Kombination mit anderen empfängnisverhütenden Methoden (wie zum Beispiel oralen oder anderen hormonellen Kontrazeptiva) sollte immer eine Barriere-Methode angewendet werden
Czy art. ‧ WE należy interpretować w ten sposób, że wybiórcze obniżanie cen przez zajmujące pozycję dominującą przedsiębiorstwo pocztowe, na którym ciąży obowiązek świadczenia powszechnych usług pocztowych, do poziomu niższego niż całkowite koszty średnie tego przedsiębiorstwa, lecz wyższego niż jego średnie koszty przyrostowe, może stanowić nadużycie eliminujące, w sytuacji gdy zostanie dowiedzione, że ustalenie ceny na takim właśnie poziomie nie miało na celu wyeliminowania konkurenta?Ist Art. ‧ EG dahin auszulegen, dass die selektive Preissenkung eines beherrschenden Postunternehmens, das der Beförderungspflicht unterliegt, auf ein Niveau, das niedriger als die durchschnittlichen Gesamtkosten, aber höher als die durchschnittlichen inkrementellen Kosten dieses Unternehmens ist, einen auf die Ausschließung eines Wettbewerbers gerichteten Missbrauch darstellen kann, wenn davon auszugehen ist, dass die Preise nicht zum Zweck der Verdrängung eines Wettbewerbers auf dieses Niveau festgesetzt worden sind?
Przepis ten nie powinien wpłynąć na uzasadnione oczekiwania tych beneficjentów programów pomocy, na których nie ciąży obowiązek zwrotu pomocyDiese Bestimmung sollte nicht die berechtigten Erwartungen von Beihilfeempfängern beeinträchtigen, gegenüber denen keine Rückforderungsansprüche bestehen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5593 zdań frazy ciąża.Znalezione w 1,629 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.