Tłumaczenia na język niemiecki:

  • psychisch krank   

Przykładowe zdania z "chory umysłowo", pamięć tłumaczeniowa

add example
zgodnego z prawem pozbawienia wolności osoby w celu zapobieżenia szerzeniu przez nią choroby zakaźnej, osoby umysłowo chorej, alkoholika, narkomana lub włóczęgirechtmäßige Freiheitsentziehung mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern
Być może ma tu rację, nie wiem; lecz Danny Cohn-Bendit, wielki mistrz wolnej wypowiedzi, stwierdził, że oponenci traktatu są chorzy umysłowo, a Martin Schulz, lider Socjalistów, po jednym z głosowań na "nie” powiedział, że nie należy się kłaniać populizmowi, a głosy na "nie” otwierają drogę do faszyzmu.Da ist vielleicht etwas dran, ich weiß es nicht; aber Danny Cohn-Bendit, der bedeutende Verfechter der Redefreiheit, sagte, dass die Gegner des Vertrags geistig krank seien, und Martin Schulz, der Anführer der Sozialisten, sagte nach einer der "Nein"Abstimmungen, dass wir uns nicht dem Populismus unterwerfen dürften, und dass die "Nein"Abstimmungen dem Faschismus die Tür öffnen würden.
Tylko ktoś umysłowo chory dałby swojemu dziecku na imię HogarthWeIcher Geisteskranke wÜrde sein Kind Hogarth
Bough, ze Szpitala dla Umysłowo ChorychBough, von der Vergeltungsschlag- Einheit der Geistesgestörten
Słyszeliśmy, jak poseł Cohn-Bendit powiedział, że przeciwnicy Traktatu są umysłowo chorzy.Herr Cohn-Bendit meinte, wer gegen diesen Vertrag ist, ist geisteskrank.
On jest chory umysłowo, nie głupiEr war körperlich und geistig behindert, aber nicht taubstumm
Państwo członkowskie może odmówić uznania wyroku i, w stosownych przypadkach, decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia, jeżeli dany wyrok został wydany w stosunku do osoby, która nie została uznana za winną – na przykład osoby chorej umysłowo – i wyrok ten lub, w stosownych przypadkach, decyzja w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia przewiduje poddanie się leczeniu lub terapii, których państwo wykonania nie jest w stanie zgodnie ze swoim prawem krajowym nadzorować w odniesieniu do danej osobyEin Mitgliedstaat kann die Anerkennung eines Urteils und gegebenenfalls einer Bewährungsentscheidung ablehnen, wenn das betreffende Urteil gegen eine Person ergangen ist, die, wie beispielsweise im Falle eines Geisteskranken, nicht als schuldig befunden wurde, oder wenn das Urteil oder gegebenenfalls die Bewährungsentscheidung eine medizinisch-therapeutische Maßnahme enthält, die der Vollstreckungsstaat gemäß seinem innerstaatlichen Recht bei solchen Personen nicht überwachen kann
w przypadku innych osób niezdolnych do wyrażenia zgody, takich jak osoby chore umysłowo, chorzy psychicznie itp., obejmowanie ich badaniam klinicznymi musi odbywać się na jeszcze bardziej restrykcyjnych zasadachBei sonstigen nichteinwilligungsfähigen Personen, z. B. Demenzkranken, psychiatrischen Patienten usw., sollte die Einbeziehung in klinische Prüfungen noch restriktiver erfolgen
odnotowuje postępy poczynione w dziedzinie ochrony zdrowia; zaniepokojony jest jednak faktem, iż nie odnotowano żadnych postępów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego; nalega na władze tureckie, by udostępniły większe środki na opiekę nad chorymi dotkniętymi chorobami umysłowymi oraz by znalazły rozwiązanie dla problemu nieodpowiedniej ogólnej opieki lekarskiej i niedostosowanego leczenia osób chorych umysłowo w specjalistycznych szpitalach i w centrach rehabilitacji; wzywa do instytucjonalnego leczenia niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych przy pełnym poszanowaniu ich prawnimmt die Fortschritte zur Kenntnis, die im Bereich des Gesundheitsschutzes erzielt wurden; ist jedoch besorgt, dass keine Fortschritte im Bereich der geistigen Gesundheit zu verzeichnen sind; fordert die türkischen Staatsorgane auf, mehr Mittel für die Versorgung von psychisch Kranken zur Verfügung zu stellen und eine Lösung für das Problem der inadäquaten medizinischen Grundversorgung sowie der Behandlung von geistig Behinderten in entsprechenden Einrichtungen und Rehabilitationszentren zu finden; fordert, dass bei der Betreuung von Kindern und Erwachsenen mit Behinderungen in Einrichtungen deren Rechte uneingeschränkt respektiert werden
Z jednej strony zmiany demograficzne oznaczają, że ludzie będą na szczęście mieli większą średnią długość życia i dłużej pozostaną aktywni fizycznie i umysłowo.Auf der einen Seite bedeutet der demografische Wandel, dass die Menschen glücklicherweise eine längere Lebenserwartung haben und körperlich und geistig länger aktiv bleiben.
W ust. 27 stwierdza się też, że dzieci upośledzone umysłowo powinny mieć dostęp do sądownictwa.In Ziffer 27 wird ferner gefordert, dass geistig behinderte Kinder Zugang zu Gerichten haben sollen.
Dzięki projektowi udało się stworzyćmiejsce pracy dla 11 osób niepełnosprawnych umysłowo , którym towarzyszy zatrudniony w niepełnymwy miarze godzin czteroosobowy personel nadzorujący , w tym jeden mieszkaniec wsi .ImRahmendes Projekts konnten Arbeitsplätze für elf geistig behinderte Menschen geschaffen werden , die von vier in Teilzeit beschäftigten Betreuern , darunter ein Einwohner des Dorfs , beaufsichtigt werden .
Drogi Wielki Bracie,/ jestem pod wrażeniem, że postanowiłeś wpuścić do domu niestabilną umysłowo kobietęLiebes Big Brother, darf ich zum Ausdruck bringen wie sehr ich von eurer Einschleusung einer offensichtlich total überdrehten Frau in unser Haus beeindruckt bin
Druga kwestia dotyczy osób upośledzonych umysłowo.Das zweite Thema betrifft geistig Behinderte.
mając na uwadze, że mnożą się doniesienia na temat dokonywanych egzekucji lub nakładanych kar śmierci, co stoi w jawnej sprzeczności z międzynarodowo uznanymi gwarancjami, włączając w to wyroki przeciwko młodocianym przestępcom, ciężarnym kobietom i osobom upośledzonym umysłowounter Hinweis auf sich mehrende Berichte über vollstreckte Hinrichtungen oder Todesurteile, die unter offensichtlicher Missachtung international anerkannter Schutzvorschriften verhängt wurden, darunter Urteile gegen jugendliche Straftäter, schwangere Frauen und geistig Behinderte
Do jego zadań należy też dbanie o społeczną integrację grup zagrożonych, w szczególności niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowoEine weitere Aufgabe liegt darin, dafür zu sorgen, dass hilfsbedürftige Menschen an der Gesellschaft teilhaben und in sie integriert werden, vor allem Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen
Ustęp 27 zachęca Komisję i państwa członkowskie do podejmowania działań w celu zapewnienia przestrzegania praw dzieci upośledzonych umysłowo w zakresie ich dostępu do edukacji.In Ziffer 27 werden die Kommission und die Mitgliedstaaten aufgefordert, alle erforderlichen Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechte geistig behinderter Kinder in Bezug auf den Zugang zu Bildung zu ergreifen.
Szczególny problem stanowi kierowanie dzieci romskich do szkół specjalnych dla dzieci opóźnionych umysłowoEin besonderes Problem ist die Einweisung von Roma-Kindern in Sonderschulen für Kinder mit geistigen Behinderungen
Większość moich pacjentów jest...... starsza i trochę do tyłu umysłowoDie meisten meiner Patienten sind... eher älter und geistig weggetreten
Zasiłek na dziecko, pozostające na utrzymaniu pracownika, może zostać podwojony na mocy specjalnej uzasadnionej decyzji dyrektora, opartej na zaświadczeniu lekarskim, stwierdzającym, że dziecko to jest upośledzone umysłowo lub fizycznie, co wiąże się z poważnymi wydatkami ze strony członka personeluDie Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder kann durch besondere, mit Gründen versehene Verfügung des Direktors auf den doppelten Betrag erhöht werden, wenn durch beweiskräftige ärztliche Unterlagen nachgewiesen wird, daß das betreffende Kind wegen einer geistigen oder körperlichen Behinderung den Bediensteten mit erheblichen Ausgaben belastet
zwraca uwagę, że w szkołach specjalnych jest zbyt wiele dzieci romskich, że wiele z nich jest kierowanych do tego rodzaju szkół bezzasadnie, głównie z powodu dyskryminacji; wskazuje, że zmuszanie dzieci, które uznano bezprawnie za upośledzone umysłowo, do uczęszczania do szkół specjalnych jest przejawem dyskryminacji i poważnie narusza ich podstawowe prawo do szkolnictwa o wysokiej jakości i jest przyczyną trudności na późniejszych etapach kształcenia dziecka oraz trudności w znalezieniu pracy, a także braku aktywności na tym polu, co stanowi równocześnie obciążenie budżetów państwowychstellt fest, dass Roma-Kinder an Sonderschulen unverhältnismäßig stark vertreten sind und es bei einem großen Teil der Kinder nicht gerechtfertigt, sondern meistens auf diskriminierende Verfahren zurückzuführen ist, dass sie auf Sonderschulen geschickt werden; weist darauf hin, dass die zwangsweise Versetzung von Kindern, die unrechtmäßig als geistig behindert eingestuft wurden, an eine Sonderschule eine Diskriminierung und eine schwerwiegende Verletzung ihres Grundrechts auf eine qualitativ hochwertige Bildung darstellt und die Fortsetzung des Bildungswegs und die Stellensuche am Arbeitsmarkt erschwert, häufiger zu Erwerbslosigkeit führt und zudem mit einer stärkeren Belastung des Haushalts verbunden ist
Jest to jeszcze istotniejsze, gdy chodzi o osoby cierpiące na brak uznania społecznego, jak osoby starsze, w trudnej sytuacji społecznej, niepełnosprawne fizycznie, psychicznie lub umysłowo itpDies gilt umso mehr für Menschen, denen es bereits an sozialer Anerkennung mangelt: alte und sozial schwache Menschen, Menschen mit einer körperlichen, psychischen oder geistigen Behinderung usw
namawia państwa utrzymujące politykę kary śmierci, aby nie stosowały jej wobec osób, które w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończyły ‧ lat, kobiet ciężarnych i osób upośledzonych umysłowo oraz nalega, aby kara śmierci była orzekana jedynie w przypadku najpoważniejszych przestępstwfordert die Staaten, die die Todesstrafe beibehalten, nachdrücklich auf, die Todesstrafe nicht gegen Personen, die zum Zeitpunkt der Begehung der Straftat unter ‧ Jahre waren, schwangere Frauen oder Menschen mit einer geistigen Behinderung zu verhängen, und fordert, dass die Todesstrafe nur für die allerschwersten Straftaten verhängt wird
Artykuły przeznaczone specjalnie do edukacji, zatrudnienia lub przystosowania i rozwoju społecznego osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo, innych niż osoby niewidome, zwolnione są z należności celnych przywozowych, jeśliVON DEN EINGANGSABGABEN BEFREIT SIND DIE EIGENS FÜR DIE ERZIEHUNG, BESCHÄFTIGUNG UND SOZIALE FÖRDERUNG ANDERER KÖRPERLICH ODER GEISTIG BEHINDERTER PERSONEN ALS BLINDER GESTALTETEN GEGENSTÄNDE, SOFERN SIE
domaga się, by dzieci romskie, w szczególności-choć nie tylko- w państwach członkowskich, gdzie Romowie stanowią znaczącą mniejszość etniczną- były objęte specjalnymi środkami mającymi na celu położenie kresu dyskryminacji, segregacji, wykluczeniu społecznemu i szkolnemu, których często padają ofiarą; domaga się w szczególności, by państwa członkowskie podjęły wysiłki na rzecz ograniczenia nadmiernej i całkowicie nieuzasadnionej populacji dzieci romskich w ośrodkach dla niepełnosprawnych umysłowo, zorganizowały kampanie informacyjne dotyczące uczęszczania do szkoły i zwalczały zjawisko pozbawiania dzieci romskich dowodu tożsamościfordert, dass für Romakinder, vor allem, jedoch nicht nur in den Mitgliedstaaten, in denen die Roma eine wichtige ethnische Minderheit darstellen, besondere Maßnahmen ergriffen werden, damit Diskriminierung, Segregation sowie soziale und schulische Ausgrenzung, denen diese Kinder oft zum Opfer fallen, ein Ende haben; fordert insbesondere die Mitgliedstaaten auf, sich dafür einzusetzen, dass die vollkommen ungerechtfertigte Überrepräsentation von Romakindern in Heimen für geistig behinderte Kinder beseitigt wird, Kampagnen zu organisieren, die für den Schulbesuch werben, und dafür zu sorgen, dass Romakindern nicht länger die Personalausweise verweigert werden, wie es häufig der Fall ist
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2471 zdań frazy chory umysłowo.Znalezione w 0,832 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.