Tłumaczenia na język niemiecki:

  • psychisch krank   

Przykładowe zdania z "chory umysłowo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tylko ktoś umysłowo chory dałby swojemu dziecku na imię HogarthWeIcher Geisteskranke wÜrde sein Kind Hogarth
Słyszeliśmy, jak poseł Cohn-Bendit powiedział, że przeciwnicy Traktatu są umysłowo chorzy.Herr Cohn-Bendit meinte, wer gegen diesen Vertrag ist, ist geisteskrank.
On jest chory umysłowo, nie głupiEr war körperlich und geistig behindert, aber nicht taubstumm
w przypadku innych osób niezdolnych do wyrażenia zgody, takich jak osoby chore umysłowo, chorzy psychicznie itp., obejmowanie ich badaniam klinicznymi musi odbywać się na jeszcze bardziej restrykcyjnych zasadachBei sonstigen nichteinwilligungsfähigen Personen, z. B. Demenzkranken, psychiatrischen Patienten usw., sollte die Einbeziehung in klinische Prüfungen noch restriktiver erfolgen
Bough, ze Szpitala dla Umysłowo ChorychBough, von der Vergeltungsschlag- Einheit der Geistesgestörten
Być może ma tu rację, nie wiem; lecz Danny Cohn-Bendit, wielki mistrz wolnej wypowiedzi, stwierdził, że oponenci traktatu są chorzy umysłowo, a Martin Schulz, lider Socjalistów, po jednym z głosowań na "nie” powiedział, że nie należy się kłaniać populizmowi, a głosy na "nie” otwierają drogę do faszyzmu.Da ist vielleicht etwas dran, ich weiß es nicht; aber Danny Cohn-Bendit, der bedeutende Verfechter der Redefreiheit, sagte, dass die Gegner des Vertrags geistig krank seien, und Martin Schulz, der Anführer der Sozialisten, sagte nach einer der "Nein"Abstimmungen, dass wir uns nicht dem Populismus unterwerfen dürften, und dass die "Nein"Abstimmungen dem Faschismus die Tür öffnen würden.
odnotowuje postępy poczynione w dziedzinie ochrony zdrowia; zaniepokojony jest jednak faktem, iż nie odnotowano żadnych postępów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego; nalega na władze tureckie, by udostępniły większe środki na opiekę nad chorymi dotkniętymi chorobami umysłowymi oraz by znalazły rozwiązanie dla problemu nieodpowiedniej ogólnej opieki lekarskiej i niedostosowanego leczenia osób chorych umysłowo w specjalistycznych szpitalach i w centrach rehabilitacji; wzywa do instytucjonalnego leczenia niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych przy pełnym poszanowaniu ich prawnimmt die Fortschritte zur Kenntnis, die im Bereich des Gesundheitsschutzes erzielt wurden; ist jedoch besorgt, dass keine Fortschritte im Bereich der geistigen Gesundheit zu verzeichnen sind; fordert die türkischen Staatsorgane auf, mehr Mittel für die Versorgung von psychisch Kranken zur Verfügung zu stellen und eine Lösung für das Problem der inadäquaten medizinischen Grundversorgung sowie der Behandlung von geistig Behinderten in entsprechenden Einrichtungen und Rehabilitationszentren zu finden; fordert, dass bei der Betreuung von Kindern und Erwachsenen mit Behinderungen in Einrichtungen deren Rechte uneingeschränkt respektiert werden
zgodnego z prawem pozbawienia wolności osoby w celu zapobieżenia szerzeniu przez nią choroby zakaźnej, osoby umysłowo chorej, alkoholika, narkomana lub włóczęgirechtmäßige Freiheitsentziehung mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern
Państwo członkowskie może odmówić uznania wyroku i, w stosownych przypadkach, decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia, jeżeli dany wyrok został wydany w stosunku do osoby, która nie została uznana za winną – na przykład osoby chorej umysłowo – i wyrok ten lub, w stosownych przypadkach, decyzja w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia przewiduje poddanie się leczeniu lub terapii, których państwo wykonania nie jest w stanie zgodnie ze swoim prawem krajowym nadzorować w odniesieniu do danej osobyEin Mitgliedstaat kann die Anerkennung eines Urteils und gegebenenfalls einer Bewährungsentscheidung ablehnen, wenn das betreffende Urteil gegen eine Person ergangen ist, die, wie beispielsweise im Falle eines Geisteskranken, nicht als schuldig befunden wurde, oder wenn das Urteil oder gegebenenfalls die Bewährungsentscheidung eine medizinisch-therapeutische Maßnahme enthält, die der Vollstreckungsstaat gemäß seinem innerstaatlichen Recht bei solchen Personen nicht überwachen kann
Do jego zadań należy też dbanie o społeczną integrację grup zagrożonych, w szczególności niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowoEine weitere Aufgabe liegt darin, dafür zu sorgen, dass hilfsbedürftige Menschen an der Gesellschaft teilhaben und in sie integriert werden, vor allem Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen
Wyraża swoje głębokie zaniepokojenie w związku z wymierzaniem kary śmierci nieletnim oraz osobom upośledzonym umysłowo i intelektualnie oraz wzywa do niezwłocznego i definitywnego skończenia z tą praktyką.Es drückt seine tiefe Besorgnis über die Verhängung der Todesstrafe gegen Minderjährige und Personen mit geistiger Behinderung aus und fordert ihre sofortige und endgültige Beendigung.
Dzięki projektowi udało się stworzyćmiejsce pracy dla 11 osób niepełnosprawnych umysłowo , którym towarzyszy zatrudniony w niepełnymwy miarze godzin czteroosobowy personel nadzorujący , w tym jeden mieszkaniec wsi .ImRahmendes Projekts konnten Arbeitsplätze für elf geistig behinderte Menschen geschaffen werden , die von vier in Teilzeit beschäftigten Betreuern , darunter ein Einwohner des Dorfs , beaufsichtigt werden .
ponawia swój ogólny sprzeciw wobec kary śmierci, a szczególnie stanowczo potępia wyroki śmierci wydane i/lub wykonane na młodocianych przestępcach, ciężarnych kobietach i osobach upośledzonych umysłowowiederholt seine generelle Ablehnung der Todesstrafe, und verurteilt insbesondere nachdrücklich Todesurteile gegen bzw. die Hinrichtung von jugendlichen Straftätern, schwangeren Frauen und geistig Behinderten
wzywa Państwa Członkowskie, w których dzieci romskie wysyłane są do szkół dla upośledzonych umysłowo lub umieszczane w innych klasach niż ich rówieśnicy, do wdrażania w z góry określonym terminie programów dotyczących likwidacji segregacji rasowej, zapewniając w ten sposób swobodny dostęp dzieci romskich do edukacji na dobrym poziomie i zapobiegając powstawaniu niechęci do Romów wśród uczniówfordert jene Mitgliedstaaten, in denen Roma-Kinder auf Schulen für geistig Behinderte geschickt oder in separaten Klaßen unterrichtet werden, auf, innerhalb einer bestimmten Frist Programme zur Beseitigung der Segregation aufzulegen und so den freien Zugang der Roma-Kinder zu qualitativ hochwertiger Schulbildung zu gewährleisten und das Entstehen von Abneigung gegenüber den Roma unter den Schulkindern zu verhindern
dlatego też domaga się, aby państwa członkowskie realizowały cel całkowitej desegregacji klas i instytucji romskich w szkolnictwie podstawowym, a także nadzorowały oraz znosiły nielegalne praktyki umieszczania dzieci romskich w klasach dla dzieci upośledzonych umysłowofordert die Mitgliedstaaten daher mit Nachdruck auf, das Ziel einer vollständigen Aufhebung getrennter Klassen/Einrichtungen für Roma in der Grundschulbildung zu verfolgen sowie die illegale Praxis, die Kinder der Roma in Klassen für geistig Behinderte zu unterrichten, zu überwachen und abzuschaffen
Dotyczy: traktowania osób upośledzonych umysłowo w zakładach psychiatrycznych w Republice CzeskiejBetrifft: Behandlung geistig Behinderter in psychiatrischen Anstalten der Tschechischen Republik
Ustęp 27 zachęca Komisję i państwa członkowskie do podejmowania działań w celu zapewnienia przestrzegania praw dzieci upośledzonych umysłowo w zakresie ich dostępu do edukacji.In Ziffer 27 werden die Kommission und die Mitgliedstaaten aufgefordert, alle erforderlichen Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechte geistig behinderter Kinder in Bezug auf den Zugang zu Bildung zu ergreifen.
mając na uwadze, że mnożą się doniesienia na temat dokonywanych egzekucji lub nakładanych kar śmierci, co stoi w jawnej sprzeczności z międzynarodowo uznanymi gwarancjami, włączając w to wyroki przeciwko młodocianym przestępcom, ciężarnym kobietom i osobom upośledzonym umysłowounter Hinweis auf sich mehrende Berichte über vollstreckte Hinrichtungen oder Todesurteile, die unter offensichtlicher Missachtung international anerkannter Schutzvorschriften verhängt wurden, darunter Urteile gegen jugendliche Straftäter, schwangere Frauen und geistig Behinderte
zachęca Komisję do utrzymania raportu amicus curiae (dosł. przyjaciel sądu) w sprawach rozpatrywanych przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, jak miało to miejsce w ‧ r., dotyczących nieletnich i osób upośledzonych umysłowo skazanych na karę śmierciermuntert die Kommission, den amici curiae-Schriftsatz in Fällen vor dem Obersten Gerichtshof der USA (Supreme Court) wie im Jahr ‧ beizubehalten, die Minderjährige und geistig behinderte Personen betreffen, die zum Tode verurteilt wurden
domaga się, by dzieci romskie, w szczególności-choć nie tylko- w państwach członkowskich, gdzie Romowie stanowią znaczącą mniejszość etniczną- były objęte specjalnymi środkami mającymi na celu położenie kresu dyskryminacji, segregacji, wykluczeniu społecznemu i szkolnemu, których często padają ofiarą; domaga się w szczególności, by państwa członkowskie podjęły wysiłki na rzecz ograniczenia nadmiernej i całkowicie nieuzasadnionej populacji dzieci romskich w ośrodkach dla niepełnosprawnych umysłowo, zorganizowały kampanie informacyjne dotyczące uczęszczania do szkoły i zwalczały zjawisko pozbawiania dzieci romskich dowodu tożsamościfordert, dass für Romakinder, vor allem, jedoch nicht nur in den Mitgliedstaaten, in denen die Roma eine wichtige ethnische Minderheit darstellen, besondere Maßnahmen ergriffen werden, damit Diskriminierung, Segregation sowie soziale und schulische Ausgrenzung, denen diese Kinder oft zum Opfer fallen, ein Ende haben; fordert insbesondere die Mitgliedstaaten auf, sich dafür einzusetzen, dass die vollkommen ungerechtfertigte Überrepräsentation von Romakindern in Heimen für geistig behinderte Kinder beseitigt wird, Kampagnen zu organisieren, die für den Schulbesuch werben, und dafür zu sorgen, dass Romakindern nicht länger die Personalausweise verweigert werden, wie es häufig der Fall ist
ponawia wezwanie do poprawy warunków życia i sytuacji sanitarnej w domach dziecka i zakładach dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, uznając, że istniejące projekty i priorytety nie pokrywają w wystarczającym stopniu potrzeb osób przebywających w tych ośrodkach, i w związku z tym wzywa do potraktowania problemów zinstytucjonalizowanej opieki jako krajowego priorytetu poprzez zapewnienie lepszej jakości oraz przemyślanych programów deinstytucjonalizacji oraz funduszy spójności, mających na celu osiągnięcie znacznych i zauważalnych postępów, jeśli chodzi o stan budynków, warunki życia i opiekę; ponawia wezwanie do promowania reform ustawodawstwa w zakresie praktyk adopcyjnychwiederholt seine Forderung, die Lebensbedingungen und hygienischen Verhältnisse in Kinderheimen und Heimen für geistig und körperlich Behinderte zu verbessern, und verkennt dabei nicht die Tatsache, dass bestehende Projekte und Prioritäten den Bedürfnissen derjenigen, die in den Einrichtungen leben, nicht gerecht werden, und fordert daher, dass den Problemen bei der Betreuung von Menschen in öffentlichen Einrichtungen mit verbesserten und gut durchdachten Programmen zur Deinstitutionalisierung und Mitteln des Kohäsionsfonds, die darauf abzielen, umfangreiche und sichtbare Verbesserungen in Bezug auf die Gebäude, die Lebensbedingungen und die Betreuung herbeizuführen, nationale Priorität eingeräumt wird; wiederholt seine Forderung, Reformen der Rechtsvorschriften für Adoptionsverfahren zu fördern
zwraca uwagę, że w szkołach specjalnych jest zbyt wiele dzieci romskich, że wiele z nich jest kierowanych do tego rodzaju szkół bezzasadnie, głównie z powodu dyskryminacji; wskazuje, że zmuszanie dzieci, które uznano bezprawnie za upośledzone umysłowo, do uczęszczania do szkół specjalnych jest przejawem dyskryminacji i poważnie narusza ich podstawowe prawo do szkolnictwa o wysokiej jakości i jest przyczyną trudności na późniejszych etapach kształcenia dziecka oraz trudności w znalezieniu pracy, a także braku aktywności na tym polu, co stanowi równocześnie obciążenie budżetów państwowychstellt fest, dass Roma-Kinder an Sonderschulen unverhältnismäßig stark vertreten sind und es bei einem großen Teil der Kinder nicht gerechtfertigt, sondern meistens auf diskriminierende Verfahren zurückzuführen ist, dass sie auf Sonderschulen geschickt werden; weist darauf hin, dass die zwangsweise Versetzung von Kindern, die unrechtmäßig als geistig behindert eingestuft wurden, an eine Sonderschule eine Diskriminierung und eine schwerwiegende Verletzung ihres Grundrechts auf eine qualitativ hochwertige Bildung darstellt und die Fortsetzung des Bildungswegs und die Stellensuche am Arbeitsmarkt erschwert, häufiger zu Erwerbslosigkeit führt und zudem mit einer stärkeren Belastung des Haushalts verbunden ist
Druga kwestia dotyczy osób upośledzonych umysłowo.Das zweite Thema betrifft geistig Behinderte.
nalega, żeby wszystkie instrumenty ochrony praw człowieka, dokumenty i sprawozdania, łącznie ze sprawozdaniami rocznymi zajmowały się wyraźnie kwestiami dotyczącymi dyskryminacji, w tym kwestiami mniejszości etnicznych, wolności wyznania (łącznie z dyskryminacją wobec mniejszości religijnych), prawami kobiet, dzieci, ludności autochtonicznej, osób niepełnosprawnych (w tym osób upośledzonych umysłowo) oraz prawami osób wszystkich orientacji seksualnych, przy pełnym zaangażowaniu ich organizacji, zarówno w UE, jak i, w stosownych przypadkach, w krajach trzecichbesteht darauf, dass sich alle Menschenrechtsinstrumente,-dokumente und-berichte, einschließlich der Jahresberichte, ausdrücklich mit Fragen der Diskriminierung befassen, einschließlich der Themen ethnische Minderheiten, Religionsfreiheit, einschließlich der Diskriminierung der Religion von Minderheiten, Menschenrechte von Frauen, Rechte der Kinder, Rechte der indigenen Bevölkerung, behinderte Menschen, einschließlich Menschen mit geistigen Behinderungen, und Menschen mit allen sexuellen Ausrichtungen, unter vollständiger Einbeziehung ihrer Organisationen sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch gegebenenfalls in Drittländern
Może się zdarzyć, że będziemy zmuszeni do robienia małych kroków, na przykład poprzez zawężenie kręgu osób, którym kara śmierci może zostać wymierzona, aby wykluczyć młodocianych i osoby niepełnosprawne umysłowo, bądź też poprzez ograniczanie zakresu przestępstw, za popełnienie których może grozić kara śmierci.Eventuell müssen wir schrittweise vorgehen. Wir müssen zum Beispiel den Personenkreis einengen und fordern, dass keine Minderjährigen mehr hingerichtet werden, dass die Todesstrafe nicht bei geistig Behinderten angewendet werden darf, oder wir müssen die Straftatbestände eingrenzen.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2471 zdań frazy chory umysłowo.Znalezione w 1,354 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.