Tłumaczenia na język niemiecki:

  • krankheit (mensch)   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

choroba człowiekamenschliche Krankheit

Przykładowe zdania z "choroby ludzi", pamięć tłumaczeniowa

add example
Każde Państwo Członkowskie powiadomi niezwłocznie pozostałe Państwa Członkowskie i Komisję o ognisku choroby na jego terytorium, poza ogniskami chorób określonych w dyrektywie ‧/EWG, chorób odzwierzęcych, chorób lub innych prawdopodobnych przyczyn powodujących poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt lub ludziJeder Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission unverzüglich über das Auftreten in seinem Hoheitsgebiet von Krankheiten gemäß der Richtlinie ‧/EWG sowie von allen Zoonosen, Krankheiten und andere Ursachen, die eine Gefahr für die Tiere oder die menschliche Gesundheit darstellen können
po kontroli granicznej przewidzianej dyrektywą ‧/‧/WE oraz zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. ‧ ust. ‧ wspomnianej dyrektywy produkty muszą dotrzeć bezpośrednio do zakładu technicznego w miejscu przeznaczenia i muszą zostać podjęte wszelkie środki bezpieczeństwa, łącznie z bezpiecznym składowaniem odpadów oraz materiału nieużytego lub jego nadmiaru, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się chorób na zwierzęta lub ludzidie Produkte müssen im Anschluss an die in der Richtlinie ‧/‧/EG vorgesehene Grenzkontrolle gemäß den Vorschriften von Artikel ‧ Absatz ‧ der genannten Richtlinie auf direktem Wege zur technischen Anlage am Bestimmungsort befördert werden, und es sind alle erforderlichen Vorkehrungen- einschließlich einer sicheren Entsorgung von Abfällen, nicht verwendetem oder überschüssigem Material- zu treffen, damit Risiken der Ausbreitung von Krankheiten auf Mensch oder Tier vermieden werden
czy występują objawy choroby lub ogólne zaburzenia stanu zdrowia, co może spowodować, że mięso nie będzie się nadawało do spożycia przez ludzib)ob die Tiere Anzeichen einer Krankheit oder einer Störung des Allgemeinbefindens erkennen lassen, durch die ihr Fleisch nicht zum Verzehr geeignet sein kann
choroby przenoszone na ludzi i zwierzętaauf Mensch oder Tier übertragbare Krankheiten
mając na uwadze, że obok problemu, jaki stanowią trzy najpoważniejsze choroby śmiertelne- HIV/AIDS, malaria i gruźlica- występuje szereg innych chorób, które dotykają łącznie około miliarda ludzi, co stanowi jedną szóstą mieszkańców ziemiin der Erwägung, dass es abgesehen von den drei verheerendsten tödlichen Krankheiten- HIV/AIDS, Malaria und Tuberkulose (TB)- eine Vielzahl weiterer Krankheiten gibt, von denen insgesamt schätzungsweise eine Milliarde Menschen, d. h. ein Sechstel der Weltbevölkerung, betroffen sind
Aby zapewnić dalszą skuteczność antybiotyków w zwalczaniu chorób u zwierząt i u ludzi musimy przyjąć skoordynowane podejście na szczeblu UE.Um Antibiotika auch künftig als wirksame Medikamente zur Bekämpfung von Krankheiten bei Tieren, aber ebenso auch bei Menschen zu erhalten, ist ein koordinierter Ansatz auf Gemeinschaftsebene unerlässlich.
mając na uwadze, że na terytorium Unii Europejskiej nie poświęca się dostatecznej uwagi i środków na ochronę zdrowia psychicznego dzieci i ludzi młodych, mimo że choroby psychiczne wykazują silną tendencję wzrostową wśród młodych osóbin der Erwägung, dass der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in der gesamten Europäischen Union nicht genügend Aufmerksamkeit und Finanzmittel zukommen, obwohl psychische Erkrankungen bei Jugendlichen ständig zunehmen
Dyrektywa ‧/EWG przewiduje zbieranie danych dotyczących przypadków występowania chorób odzwierzęcych u ludziDie Richtlinie ‧/EWG regelt die Erfassung von Daten über Fälle von Zoonosen beim Menschen
Czasami zwierzęta mogą być niebezpieczne dla ludzi, narażając ludzkie życie, zadając poważne obrażenia lub przenosząc śmiertelne chorobyBisweilen können Tiere gefährlich für den Menschen sein, indem sie möglicherweise das Leben eines Menschen gefährden, schwerwiegende Verletzungen verursachen oder tödliche Krankheiten übertragen
Ochrona młodych ludzi wymaga więcej działań, podobnie jak traktowanie alkoholizmu jako poważnej choroby dotykającej wszystkich w otoczeniu osoby na nią cierpiącej.Der Jugendschutz hätte mehr Aufmerksamkeit verdient ebenso wie die Behandlung des Alkoholismus als schwere Krankheit, die die Umgebung des Kranken beeinträchtigt.
Wykorzystywanie takich zwierząt powinno być dozwolone wyłącznie w celu przeprowadzenia badań podstawowych, w celu zachowania danego gatunku zwierząt z rzędu naczelnych lub wtedy, gdy działania te, w tym ksenotransplantacja, są wykonywane w związku z potencjalnie zagrażającymi życiu stanami u ludzi lub w związku z przypadkami wywierającymi istotny wpływ na codzienne funkcjonowanie danej osoby, tzn. chorobami powodującymi przewlekłą niepełnosprawnośćIhre Verwendung sollte ausschließlich für Grundlagenforschung, die Erhaltung der jeweiligen Arten nichtmenschlicher Primaten oder in den Fällen erlaubt sein, in denen die Arbeit, einschließlich Xenotransplantation, im Zusammenhang mit potenziell lebensbedrohlichen Zuständen beim Menschen oder im Zusammenhang mit Fällen durchgeführt wird, die erhebliche Auswirkungen auf das alltägliche Leben von Menschen haben, d.h. zur Entkräftung führende Zustände
wszystkie żywe ryby są zabijane i utylizowane pod nadzorem odpowiednich urzędowych służb zgodnie z dyrektywą ‧/EWG lub, w przypadku ryb, które osiągnęły rozmiary handlowe i nie wykazują żadnych klinicznych objawów choroby, zostają one ubite pod nadzorem służb urzędowych i sprzedawane lub przetwarzane w celu spożycia przez ludziAlle lebenden Fische werden entweder unter Aufsicht der amtlichen Stelle gemäß der Richtlinie ‧/EWG getötet und unschädlich beseitigt, oder-wenn es sich um Fische handelt, die Vermarktungsgröße erreicht haben und keinerlei klinische Anzeichen für eine Krankheit aufweisen-unter Aufsicht der amtlichen Stelle im Hinblick auf die Vermarktung oder Verarbeitung für den menschlichen Verzehr geschlachtet
Opracowanie i koordynacja systemów wczesnego ostrzegania i systemów nadzoru w określonych obszarach (np. okresowe zwiększenia zachorowalności na przeziębienia, skutki powodzi dla zdrowia, alergeny w powietrzu, promieniowanie nadfioletowe i przenoszone przez wektory i inne choroby zakaźne ludzi i zwierząt) [mechanizm finansowania: zaproszenie do składania wniosków]Entwicklung und Koordinierung der Frühwarn- und Reaktionssysteme in spezifischen Bereichen (z. B. Kältewellen, gesundheitliche Auswirkungen von Überschwemmungen, aerogene Allergene, ultraviolette Strahlung und durch Vektoren übertragene oder andere übertragbare Krankheiten bei Mensch und Tier). [Finanzierungsmechanismus: Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen]
Fakty są jednak takie, że korupcja istnieje w wielu krajach rozwijających się i, chociaż musimy nadal promować dobre zarządzanie w tych krajach, bardziej pilnym obowiązkiem jest pomoc wielu milionom ludzi umierającym na całym świecie z powodu głodu i chorób.Tatsache ist jedoch, dass in vielen Entwicklungsländern Korruption herrscht, und während wir einerseits weiterhin gutes Regieren in diesen Ländern fördern müssen, stehen wir andererseits vor der noch dringlicheren Verantwortung, vielen Millionen in der Welt zu helfen, die vor Hunger und an Krankheit sterben.
W ‧ r. OIE przyjęła wytyczne dotyczące dobrostanu zwierząt odnośnie do ich przewozu drogą lądową i morską, uboju z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi i humanitarnego zabijania w celu zwalczania chorób. OIE zamierza dalej rozwijać te wytyczne, jak również przyjąć nowe wytyczne i wspierać wdrażanie wytycznych już przyjętych przez państwa członkowskie OIE, w szczególności poprzez szkolenia i poradnictwoDie OIE möchte diese Leitlinien weiterentwickeln, neue Leitlinien annehmen und die Umsetzung der bereits von den OIE-Mitgliedstaaten angenommenen Leitlinien unterstützen- insbesondere durch Fortbildung und Anleitung
W różny sposób oddziałują one również na ludzi – przyczyniają się m.in. do zwiększonej śmiertelności podczas upałów ; powodują też niedostatki wody oraz zmiany w zasięgu występowania chorób przenoszonych przez kl eszcze czy komary .Das hat für die Menschen unterschiedliche Folgen und äußert sich unter anderem in einer höheren Anzahl der Todesfälle bei Hitzewellen , Wasserknappheit und Veränderungen in der Ausbreitung von Krankheiten , die zum Beispiel durch Zecken oder Moskitos übertragen werden .
i/lub [- krew zwierząt po uboju, odrzucona jako nienadająca się do spożycia przez ludzi, ale nienosząca znamion chorób przenoszonych na ludzi i zwierzęta, otrzymana z tusz nadających się do spożycia przez ludzi zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym; ]und/oder [- Blut von geschlachteten Tieren, das als genussuntauglich abgelehnt wird, jedoch keine Anzeichen einer auf Mensch oder Tier übertragbaren Krankheit zeigt und von Schlachtkörpern stammt, die gemäß dem Gemeinschaftsrecht genusstauglich sind; ]
Można uznać, że szczepy nie będące wirulentnymi pochodzące z potwierdzonych gatunków patogennych, takich jak żywe szczepionki dla ludzi i zwierząt nie wywołają choroby i w związku z tym spełniają kryteria załącznika IIB, pod warunkiem, żeDie Gefahr einer Krankheitserregung durch nichtvirulente Stämme von nachgewiesenermaßen pathogenen Arten, wie Lebendimpfstoffe für Mensch und Tier, kann als unwahrscheinlich betrachtet werden, womit die Kriterien des Anhangs ‧ Teil B erfüllt wären, wenn
oświadczenie o zmniejszaniu ryzyka choroby oznacza każde oświadczenie zdrowotne, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że spożycie danej kategorii żywności, danej żywności lub jednego z jego składników znacząco zmniejsza jakiś czynnik ryzyka w rozwoju choroby dotykającej ludziAngabe über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos jede Angabe, mit der erklärt, suggeriert oder auch nur mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, dass der Verzehr einer Lebensmittelkategorie, eines Lebensmittels oder eines Lebensmittelbestandteils einen Risikofaktor für die Entwicklung einer Krankheit beim Menschen deutlich senkt
Preparatu Plavix nie należy stosować u ludzi, którzy mogą być nadwrażliwi (uczuleni) na klopidogrel lub którykolwiek składnik preparatu oraz u pacjentów z ostrą chorobą wątroby lub chorobą, która może wywoływać krwawieniaPlavix darf nicht bei Patienten angewendet werden, die möglicherweise überempfindlich (allergisch) gegenüber Clopidogrel oder einem der sonstigen Bestandteile sind, sowie bei Patienten mit schwerer Lebererkrankung oder Patienten mit einer Erkrankung, die Blutungen verursachen kann
Na zapadanie ludzi na niektóre choroby mogą mieć wpływ również inne czynniki, takie jak wiek, uwarunkowania genetyczne, poziom aktywności fizycznej, stosowanie tytoniu i innych używek, warunki środowiskowe i stresAndere Faktoren wie Alter, genetische Veranlagung, körperliche Aktivität, Konsum von Tabak und anderen Drogen, Umweltbelastungen und Stress können ebenfalls das Auftreten von Krankheiten beeinflussen
Niektórzy ludzie są nosicielami choróbDie Gene mancher Menschen bergen eine Krankheit
Wyniki otrzymane z systemu gromadzenia danych wskazują, że niektóre odzwierzęce czynniki chorobotwórcze, a mianowicie Salmonella spp. i Campylobacter spp., stanowią przyczynę występowania większości chorób odzwierzęcych u ludziDie Ergebnisse dieser Datenerfassung zeigen, dass die meisten Zoonosen beim Menschen durch ganz bestimmte Zoonoseerreger, nämlich Salmonella spp. und Campylobacter spp., verursacht werden
Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego powstają przede wszystkim przy uboju zwierząt do spożycia przez ludzi, przy produkcji wyrobów pochodzenia zwierzęcego, na przykład produktów mlecznych, oraz przy usuwaniu zwierząt martwych oraz podczas stosowania środków zwalczania choróbTierische Nebenprodukte entstehen hauptsächlich während der Schlachtung von Tieren, die für den menschlichen Verzehr bestimmt sind, bei der Herstellung von Erzeugnissen tierischen Ursprungs wie Milcherzeugnissen, bei der Beseitigung toter Tiere und im Zuge der Seuchenbekämpfung
Grypa ptaków jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i innych ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które w szybkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi oraz znacznie obniżyć opłacalność hodowli drobiuAviäre Influenza (Geflügelpest) ist eine hoch infektiöse und von hoher Mortalität gekennzeichnete Viruserkrankung von Geflügel und anderen Vogelarten, die schnell epidemische Ausmaße annehmen und die Tiergesundheit und öffentliche Gesundheit ernsthaft gefährden sowie die Produktivität der Geflügelwirtschaft stark beeinträchtigen kann
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 61381 zdań frazy choroby ludzi.Znalezione w 16,427 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.