Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Vorprüfung   
    (  f)

Przykładowe zdania z "badanie wstępne", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wstępne badanie środka wykazało ponadto, że gospodarstwa rolne i leśne przynajmniej częściowo skorzystały z pomocyDarüber hinaus hat die vorläufige Prüfung der Maßnahme ergeben, dass die Beihilfe zumindest teilweise land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zugute kam
wstępne badanie z użyciem szczepu Duck/Denmark/‧/‧ (H‧NErsttest mit Duck/Denmark/‧/‧ (H‧N
Wstępne badanie zachowania w warunkach wibracjiEinleitende Untersuchung des Schwingverhaltens
Odnośnie do charakteru, warunków przyznania lub metody finansowania planowanej pomocy, badanie wstępne działania nie wywołało zasadniczych wątpliwości, pomimo że, w przypadku pomocy na rzecz działań reklamowych, Komisja uznała za konieczne, aby Francja zobowiązała się wyraźnie, że wszelkie odniesienie do krajowego pochodzenia produktów będzie miało drugorzędną rolęWas die Art der Beihilfen, ihre Vergabebedingungen oder Finanzierungsmethode betrifft, hat die Vorprüfung der Maßnahmen keine grundlegenden Zweifel aufgeworfen, wenngleich es die Kommission im Fall der Werbebeihilfen für notwendig erachtet, dass sich Frankreich ausdrücklich dazu verpflichtet, etwaigen Hinweisen auf den nationalen Ursprung der Erzeugnisse nur eine untergeordnete Rolle beizumessen
Zaleca się, aby przed badaniem przeprowadzić badanie wstępne w celu określenia odpowiednich odstępów próbkowaniaEine Vorstudie vor Durchführung des eigentlichen Tests wird empfohlen, um die geeigneten Intervalle für die Probenahme zu bestimmen
kod laboratorium przeprowadzającego wstępne badanieCode des an der Eingangsanalyse beteiligten Labors
Komisja przeprowadziła wstępne badanie orzeczenia Sądu Najwyższego Salwadoru w sprawach ‧-‧ oraz ‧-‧ i uznała za konieczne dalsze przeanalizowanie skutków prawnych tego orzeczenia w celu ustalenia, czy uzasadniają one czasowe wycofanie szczególnego rozwiązania motywacyjnegoIm Rahmen einer vorläufigen Prüfung des Urteils des Obersten Gerichts von El Salvador in den Rechtssachen ‧-‧ und ‧-‧ gelangte die Kommission zu dem Schluss, dass zur Klärung der Frage, ob die Rechtswirkungen dieses Urteils eine vorübergehende Zurücknahme der Sonderregelung rechtfertigen, eine weitere Analyse dieser Rechtswirkungen erforderlich ist
Po wstępnym przygotowaniu pojazdu zgodnie z ppkt ‧.‧., badany pojazd jest poddawany badaniu typu I (część pierwsza i drugaNach der Vorkonditionierung des Fahrzeugs nach Absatz ‧.‧ wird mit dem Prüffahrzeug ein Fahrzyklus der Prüfung Typ I (Teile ‧ und ‧) durchgeführt
Wstępne badanie skargi ma na celu weryμ-kację , czy skarga spełnia warunki do wszczęcia dalszego dochodzenia , w ̄ tym czy istnieją wystarczające podstawy do wszczęcia dochodzenia .Die Vorabprüfung einer Beschwerde dient im Besonderen dazu , zu überprüfen , ob eine Beschwerde die Voraussetzungen für eine weitergehende Untersuchung erfüllt , und ferner , ob e s ausreichende Gründe für eine Untersuchung gibt .
Badanie, określone w ppkt ‧.‧.‧, należy poprzedzić badaniem, w którym do środka odniesienia urządzenia sprzęgającego przykładane jest stopniowo wzrastające obciążenie wstępne wynoszące trzykrotną wartość dopuszczalnego obciążenia pionowego zalecanego przez producenta, rozpoczynając od wstępnego obciążenia ‧ daNVor der Prüfung gemäß Nummer ‧.‧.‧ ist eine Prüfung durchzuführen, bei der – beginnend mit einer Last von ‧ daN – unter allmählicher Erhöhung eine Vertikallast auf die Bezugsmitte der Anhängekupplung aufgebracht wird, die das Dreifache der vom Hersteller angegebenen höchstzulässigen vertikalen Stützlast beträgt
Wstępne badanie rynku potwierdziło opinie stron, że w przypadku powlekanych płyt wiórowych koszty transportu są mniej istotne niż dla płyt surowychDie Untersuchung in Phase I bestätigte die Auffassung der beteiligten Unternehmen, dass Transportkosten für beschichtete Spanplatten eine geringere Rolle spielen als für Rohspanplatten
mając na uwadze, że naukowcy potrzebują kapitału zakładowego na wstępne badanie rynku, opracowanie projektów pilotażowych i demonstracyjnych oraz prototypów roboczych, przy tworzeniu firm i komercjalizacji nowych produktów powstałych w wyniku badań, a także mając na uwadze, że kapitał wysokiego ryzyka jest niezbędny dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwain der Erwägung, dass Wissenschaftler finanzielle Starthilfe brauchen, um Marktbewertungen durchzuführen, Pilot- und Demonstrationsprojekte und funktionierende Prototypen zu entwickeln, wenn sie Unternehmen gründen oder neue Forschungserzeugnisse auf den Markt bringen wollen; und in der Erwägung, dass Risikokapital für das spätere Wachstum des Unternehmens notwendig ist
Niniejszy załącznik opisuje badanie wstępne, jakie musi zostać przeprowadzone przez właściwy organ w celu zapewnienia, że producent wdrożył niezbędne przedsięwzięcia i proceduryDieser Anlage beschreibt die Vorprüfung, die von dem zuständigen Gremium durchgeführt werden muss, um sicherzustellen, dass der Hersteller die erforderlichen Vorkehrungen getroffen und Verfahren eingeführt hat
Każdemu pacjentowi należy wykonać wstępne badanie okulistyczneAlle Patienten sollten sich zu Beginn der Behandlung einer Augenuntersuchung unterziehen
Wstępne wyniki tych konsultacji przedstawiono zainteresowanym stronom na konferencji w sprawie zrównoważonych modeli finansowania sportu lokalnego na rynku wewnętrznym, zorganizowanej w Brukseli w dniu 16 lutego przez podmiot prowadzący badanie.Die ersten Ergebnisse dieser Konsultationen wurden vor Interessengruppen auf einer Konferenz über nachhaltige Förderungsmittel für den Breitensport im Binnenmarkt präsentiert, die vom Auftragnehmer der Studie am 16. Februar in Brüssel veranstaltet wurde.
Wstępne badanie zgłoszenia i decyzje KomisjiVorläufige Prüfung der Anmeldung und Entscheidungen der Kommission
Warunkiem wstępnym dla budowy rurociągu powinno być prawdziwie niezależne badanie oddziaływania na środowisko pod nadzorem Komisji, które określiłoby podmiot odpowiedzialny za potencjalne szkody, oraz ratyfikowanie przez Rosję konwencji z Espoo.Voraussetzung für den Bau der Pipeline sollten eine wahrhaft unabhängige Umweltverträglichkeitsprüfung unter Aufsicht der Kommission, eine Einigung auf Haftung für potenzielle Schäden und die Ratifizierung des Espoo-Übereinkommens durch Russland sein.
wstępne badanie przy użyciu szczepu teal/England/‧/‧ (H‧NErsttest mit Teal/England/‧/‧ (H‧N
W pewnych okolicznościach, np. gdy wstępne badanie wskazuje, że substancja testowa nie ma toksycznych oddziaływań przy stężeniach do ‧ mg·l–‧ lub do jej granicznej rozpuszczalności w pożywce (zależnie od tego, co jest mniejsze), można przeprowadzić badanie graniczne polegające na porównaniu odpowiedzi w grupie kontrolnej i jednej grupie poddawanej zabiegowi (o stężeniu ‧ mg·l–‧ lub równym rozpuszczalności granicznejUnter gewissen Umständen, z. B. wenn ein vorläufiger Test darauf hindeutet, dass die Prüfsubstanz bei Konzentrationen bis zu ‧ mg · l–‧ bzw. bis zur Löslichkeitsgrenze im Prüfmedium (maßgeblich ist die jeweils niedrigere Konzentration) keine toxische Wirkung hat, kann ein Limit-Test durchgeführt werden, in dem die Reaktionen einer Kontrollgruppe und einer Behandlungsgruppe (‧ mg · l–‧ bzw. eine mit der Löslichkeitsgrenze identische Konzentration) verglichen werden
Wstępne serologiczne badanie przesiewowe (aSerologisches Pre-Screening (a
wstępne badanie z użyciem szczepu teal/England/‧/‧ (H‧NErsttest mit Teal/England/‧/‧ (H‧N
Komitet Nadzoru będzie kontynuował badanie sprawozdań dotyczących dochodzeń trwających dłużej niż dziewięć miesięcy przekazywanych przez dyrektora generalnego OLAF-u za ‧ r. wraz z analizą załączonych do tych sprawozdań ocen wstępnych informacjiDer Überwachungsausschuss wird die vom Generaldirektor des OLAF übersandten Neunmonatsberichte für den Zeitraum ‧ zusammen mit einer die Berichte begleitenden Studie der Bewertungen erster Informationen weiter prüfen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 91854 zdań frazy badanie wstępne.Znalezione w 27,926 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.