Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Vorprüfung   
    (  f)

Przykładowe zdania z "badanie wstępne", pamięć tłumaczeniowa

add example
Każdemu pacjentowi należy wykonać wstępne badanie okulistyczneAlle Patienten sollten sich zu Beginn der Behandlung einer Augenuntersuchung unterziehen
wstępne badanie przy użyciu szczepu teal/England/‧/‧ (H‧NErsttest mit Teal/England/‧/‧ (H‧N
Wstępne serologiczne badanie przesiewowe (cSerologisches Pre-Screening (c
W przypadku gdy badanie jest prowadzone jako wstępne do badań toksyczności przewlekłej długoterminowej, w obu badaniach należy wykorzystać ten sam gatunek/rasęWird die Studie als Vorstudie für eine Langzeitstudie über chronische Toxizität durchgeführt, sollten in beiden Studien dieselbe Art/Rasse verwendet werden
wstępne badanie przy użyciu szczepu turkey/England/‧/‧ (H‧NErsttest mit Turkey/England/‧/‧ (H‧N
Organ ds. badania zdarzeń lotniczych odpowiedzialny za badanie jest upoważniony do poinformowania ofiar i członków ich rodzin lub ich stowarzyszeń lub do podania do wiadomości publicznej uwag merytorycznych, informacji o procedurze badania zdarzenia lotniczego, w miarę możliwości wstępnych sprawozdań lub wniosków lub zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, pod warunkiem że nie będzie to miało niekorzystnego wpływu na realizację celu badania i jest w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowychDie leitende Sicherheitsuntersuchungsstelle ist berechtigt, Opfer und deren Angehörige oder deren Vereinigungen zu informieren oder Informationen zu veröffentlichen über die Tatsachenfeststellungen, den Fortgang der Sicherheitsuntersuchung, etwaige vorläufige Berichte oder Schlussfolgerungen und/oder Sicherheitsempfehlungen, sofern dies die Ziele der Sicherheitsuntersuchung nicht beeinträchtigt und die anwendbaren Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten uneingeschränkt eingehalten werden
Wstępne badanie środka wykazało ponadto, że gospodarstwa rolne i leśne przynajmniej częściowo skorzystały z pomocyDarüber hinaus hat die vorläufige Prüfung der Maßnahme ergeben, dass die Beihilfe zumindest teilweise land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zugute kam
BADANIE WSTĘPNEVORPRÜFUNG
Wstępne badanie powinno wykazać również brak fałszywie pozytywnych wyników przy panelu wybranych szczepów bakteryjnych (patrz: dodatekVorausgehende Tests dürfen keine falsch-positiven Ergebnisse bei bestimmten ausgewählten Bakterienstämmen zeigen (siehe Anlage
Zaleca się wstępne badanie przesiewowe metodą PCR dla genu M z szybkim przeprowadzeniem badań na pozytywną identyfikację w stosunku do H‧ (w terminie dwóch tygodni), a w przypadku pozytywnego wyniku jak najszybciej należy przeprowadzić analizę miejsca rozszczepu w celu ustalenia, czy mamy do czynienia z motywem DNA wysoce zjadliwej grypy ptaków czy nisko zjadliwej grypy ptakówEine Untersuchung mittels M-Gen-PCR wird empfohlen; bei Positivbefund ist unverzüglich (auf jeden Fall innerhalb von zwei Wochen) der Spaltbereich zu analysieren, um festzustellen, ob ein Motiv eines hoch pathogenen AI-Stamms (HPAI) oder eines gering pathogenen AI-Stamms (LPAI) vorliegt
Po wstępnym przygotowaniu pojazdu zgodnie z ppkt ‧.‧., badany pojazd jest poddawany badaniu typu I (część pierwsza i drugaNach der Vorkonditionierung des Fahrzeugs nach Absatz ‧.‧ wird mit dem Prüffahrzeug ein Fahrzyklus der Prüfung Typ I (Teile ‧ und ‧) durchgeführt
Badanie wstępneAnfangsuntersuchung
Decyzją Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie przyjęcia decyzji dotyczącej finansowania działań przygotowawczych w zakresie punktów kontroli na ‧ r. ustanowiono dwa etapy działań przygotowawczych na ‧ r.: w pierwszym rzędzie badanie wstępne przeprowadzone na podstawie procedury udzielania zamówień publicznych, a następnie kolejny etap realizowany z dotacjiMit dem Beschluss ‧/‧/EG der Kommission vom ‧. Oktober ‧ betreffend die Annahme eines Beschlusses über die Finanzierung einer vorbereitenden Maßnahme im Bereich der Kontrollstellen im Jahr ‧ wurden zwei Phasen für die vorbereitende Maßnahme ‧ festgelegt: erstens eine Vorstudie durch Auftragsvergabe und zweitens die Vergabe von Finanzhilfen
kod laboratorium przeprowadzającego wstępne badanieCode des an der Eingangsanalyse beteiligten Labors
wstępne badanie z użyciem szczepu Duck/Denmark/‧/‧ (H‧NErsttest mit Duck/Denmark/‧/‧ (H‧N
W przypadku gdy badanie ‧-dniowe jest stosowane jako wstępne do badań długoterminowych toksyczności przewlekłej, w obu badaniach powinien być użyty podobny pokarmWird eine ‧-Tage-Studie als Vorstudie für eine Langzeitstudie über chronische Toxizität verwendet, sollte in beiden Studien die gleiche Nahrung gegeben werden
Badanie wstępne, montaż i uruchomienieAnfangsuntersuchung, Aufbau und Inbetriebnahme
wstępne badanie dla potrzeb postępowania w rozważanych sprawach mieszczących się w ramach postanowień sekcji IVeine erste Prüfung zur Bearbeitung von Anträgen, die im Rahmen von Abschnitt ‧ geprüft werden
Badanie, określone w ppkt ‧.‧.‧, należy poprzedzić badaniem, w którym do środka odniesienia urządzenia sprzęgającego przykładane jest stopniowo wzrastające obciążenie wstępne wynoszące trzykrotną wartość dopuszczalnego obciążenia pionowego zalecanego przez producenta, rozpoczynając od wstępnego obciążenia ‧ daNVor der Prüfung gemäß Nummer ‧.‧.‧ ist eine Prüfung durchzuführen, bei der – beginnend mit einer Last von ‧ daN – unter allmählicher Erhöhung eine Vertikallast auf die Bezugsmitte der Anhängekupplung aufgebracht wird, die das Dreifache der vom Hersteller angegebenen höchstzulässigen vertikalen Stützlast beträgt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 86514 zdań frazy badanie wstępne.Znalezione w 15,96 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.