wymowa: IPA: ˈbaʨ̑‿ɕɛ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • fürchten   
  (Verb  ) [hyphenation: fürch·ten;]
   
  martwić się, niepokoić się
 • befürchten   
 • sich ängsten   
 • sich ängstigen   
 • zagen   
 • abschrecken   
 • angst   
 • einschüchtern   
 • verscheuchen   
 • ängstigen   

Pozostałe znaczenia:

 
odczuwać strach, bojaźń, lęk przed czymś lub przed kimś

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "bać się", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pan boi się złego wilka - kontroli budżetowej - a rolnicy boją się inspekcji. Boją się także państwa członkowskie.Herr Kommissar, Sie haben Angst vor dem großen, bösen Wolf - Haushaltskontrolle - und Landwirte vor Kontrollen und die Mitgliedstaaten sind ebenfalls ängstlich.
Bo faceci, którzy nie boją się broni, Indian czy grzechotników, boją się wyśmiewania za ich plecamiMänner, die keine Gewehre, Indianer oder Schlangen fürchten, haben Angst davor, lächerlich gemacht zu werden
wyraża uznanie dla znaczących wyników spotkania stron MOP ‧ na Bali w zakresie uczynienia operacyjnym funduszu adaptacyjnego poprzez połączenie konkretnych projektów adaptacyjnych ze środkami finansowania za pomocą opłat od projektów związanych z mechanizmem czystego rozwoju (CDM) realizowanych w krajach rozwijających się, które są stronami Protokołu z Kioto; podkreśla, że ta przełomowa decyzja na temat niezależnego od darczyńców finansowania adaptacyjnego w krajach rozwijających się została podjęta przez przyjęciem planu działania z Balibegrüßt die auf der dritten Konferenz der Unterzeichnerstaaten in Bali erzielten Erfolge bei der Inbetriebnahme des Anpassungsfonds, wobei konkrete Anpassungsvorhaben mit Mitteln aus der Steuer auf Projekte des Clean Development Mechanism (CDM)- in den dem Kyoto-Protokoll beigetretenen Entwicklungsländern finanziert werden; betont, dass diese Entscheidung über die Finanzierung der Anpassung in Entwicklungsländern unabhängig von den Gebern vor der Annahme des Aktionsplans von Bali getroffen wurde
Jeśli myślałem, że boję się Andre Seniora... to wiedziałem, że boję się Andre JunioraFalls ich dachte, Andre Sr. Wäre Furcht einflößend, Andre Jr
Boję się wyjść z domu. Boję się że zadzwoni i będzie potrzebowała mojej pomocyIch verlasse das Haus kaum, weil ich hoffe, dass sie sich meldet
Nie musicie się bać społeczności międzynarodowej tak samo jak nie musicie się bać własnego narodu.Sie müssen die internationale Gemeinschaft ebenso wenig fürchten wie Ihr eigenes Volk.
Boję się być sama, boję się być z kimśIch habe Angst, allein zu sein, und Angst, nicht allein zu sein
Ja coś mówię- ty robisz.Każę się bać, to się boiszIch sage, du gehorchst
Jeśli dziewczyna mówi, że się nie boi, a nie może nawet zapalić papierosa, znaczy, że się czegoś boiEine Frau, die sagt, alles sei prima, und ihre Zigarette nicht anbekommt, die hat vor irgendetwas Angst
Bardziej niepokojące jest to, że bojąc się utraty głosów, czy też bojąc się uzyskania jakichkolwiek głosów, stosuje pan wybieg proceduralny, aby zapobiec debacie.Noch beunruhigender ist es, dass Sie aus Angst, eine Stimme zu verlieren, oder vielleicht aus Angst, überhaupt abstimmen zu lassen, ein Verfahren zur Verhinderung einer Aussprache anwenden.
Jeśli chodzi o dzieci, to chcą one oczywiście widzieć uśmiechniętą mamę, która się nie boi, że straci pracę oraz nie boi się, że nie będzie mogła ich wykarmić i wychować.Was die Kinder angeht, möchten diese natürlich eine glückliche Mutter, die keine Angst hat, ihre Arbeit zu verlieren, und keine Angst hat, nicht in der Lage zu sein, sie zu ernähren oder aufzuziehen.
Przeczytałem także, o ile się nie mylę, że w programie pracy przygotowanym w ubiegłym tygodniu w Bangkoku w celu kontynuacji działań rozpoczętych na Bali - gdyż spotkanie w Bangkoku było pierwszym większym spotkaniem od spotkania na Bali - zaplanowano kolejne spotkanie w Bonn w czerwcu tego roku, podczas którego zostaną rozpatrzone przede wszystkim kwestie dotyczące dostosowania.Ich habe außerdem gelesen, wenn ich richtig verstanden habe, dass der vorige Woche auf der Bali-Folgekonferenz in Bangkok - denn Bangkok ist die erste wichtige Konferenz nach Bali - aufgestellte Arbeitsplan für die nächste Konferenz im Juni in Bonn vorsieht, speziell das Thema Anpassung ins Visier zu nehmen.
wzywa Unię Europejską do potwierdzenia swojej wiodącej roli oraz do dążenia do konkretnej współpracy w ramach zbliżającej się Konferencji Klimatycznej w Bali i przy okazji dalszych działań, a także do dołożenia starań, by w czasie tego posiedzenia uzgodniono niezbędny mandat negocjacyjny ustanawiający ramy realistycznej międzynarodowej umowy klimatycznej dotyczącej okresu po ‧ r. zgodnie z celem ograniczenia ocieplenia do ‧°C w porównaniu z poziomem sprzed uprzemysłowienia; jest zdania, że Unia Europejska może potwierdzić swoją kluczową rolę, wysyłając na konferencję w Bali grupę szefów rządów, co pokaże zarazem, że zmiany klimatyczne stanowią złożony problem, który nie powinien być jedynie przedmiotem zainteresowania ministrów środowiskafordert die Europäische Union eindringlich auf, ihre führende Rolle zu bestätigen und sich auf der bevorstehenden Klimakonferenz in Bali und in der Zeit danach für konkrete Zusammenarbeit und dafür einzusetzen, dass auf dem Treffen eine Einigung über das notwendige Verhandlungsmandat erzielt wird, um einen realistischen Rahmen für ein internationales Klimaabkommen für die Zeit nach ‧ festzulegen, das mit dem Ziel vereinbar ist, die Klimaänderung auf unter ‧°C im Vergleich zum vorindustriellen Stand zu begrenzen; ist der Auffassung, dass die Europäische Union ihre führende Rolle dadurch untermauern kann, dass sie mehrere Regierungschefs nach Bali entsendet, was außerdem deutlich machen würde, dass Klimawandel ein vielschichtiges Problem ist, worüber nicht nur im Kreis der Umweltminister diskutiert werden darf
Jednakowoż najbardziej boję się, że takie podejście, odzwierciedlające zasadę "cel uświęca środki”, obróci się przeciwko nam i w następnych latach dosięgnie nas reakcja zwrotna, a nacisk na przyjęcie traktatu lizbońskiego obróci się w sprzeciw przybierający formę rosnącego poparcia dla prawdziwych przeciwników Europy, ekstremistów, ksenofobów i sił antyeuropejskich, a odniesione zwycięstwo okaże się pyrrusowe.Meine größte Sorge ist jedoch, dass ein Ansatz wie dieser, der das Prinzip von "der Zweck heiligt die Mittel" verkörpert, sich am Ende gegen uns alle richten wird, und dass wir alle in den kommenden Jahren eine Gegenreaktion erleben werden, und dass der Druck, den Vertrag von Lissabon zu genehmigen, eine Rückwirkung in Form einer wachsenden Sympathie für Anti-Europäer, Extremisten, Fremdenfremden und anti-europäische Kräfte provozieren wird, und das wäre in der Tat dann ein Pyrrhussieg.
Pamiętam, kiedy pełniąc inną funkcję, przyjeżdżałem do Parlamentu Europejskiego w poprzednim składzie jako przedstawiciel kraju ubiegającego się o akcesję i również spotykałem się z tymi, którzy bali się, że dalsze rozszerzenie poza ówczesną dwunastkę będzie związane z ryzykiem rozmycia się politycznych ambicji Unii.Ich erinnere mich daran, wie ich in einer anderen Position in ein früheres Europäisches Parlament kam und einen Staat vertrat, der sich um den Beitritt bemühte, und mich auch mit denen traf, die befürchteten, dass eine weitere Erweiterung der damals aus 12 Mitgliedern bestehenden Union das Risiko der Verwässerung der politischen Ambitionen der Union beinhalten würde.
Pani komisarz Vassiliou! Proszę nie przyczyniać się do utrwalenia przekonania, które ostatnio stało się dość powszechne, że Komisja Europejska zaczęła się tak bardzo bać poszczególnych państw członkowskich, że zrezygnowała z rozwiązywania problemów, z jakimi boryka się Europa.Sie sollten sich nicht dem Gedanken anschließen, Frau Vassiliou - der in letzter Zeit so beliebt geworden ist -, dass die Kommission so sehr befürchtet, sie könnte die Mitgliedstaaten beunruhigen, dass sie es aufgegeben hat, die Probleme der Europäer zu lösen.
Wiesz, wydaje mi się, że pomyślisz sobie, że jestem wariatem, ale wydaje mi się, że boisz się swoich braciHalt mich nicht für verrückt, aber ich wollte dir beweisen, dass ich keine Angst vor deinen Brüdern habe
Przy okazji pomocy po klęsce powodzi zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo reżim ten boi się, że obcokrajowcy mogą dowiedzieć się z pierwszej ręki, jak źle rysuje się tam sytuacja lub że będą mieli oni wpływ na ludność.Im Rahmen der Hilfeleistungen nach der Flutkatastrophe war erkennbar, wie groß die Angst des Regimes vor der Möglichkeit ist, dass Ausländer mit eigenen Augen sehen, wie schlimm die Lage ist, bzw. dass sie die Bevölkerung beeinflussen.
Bała się, że gdybyś wiedział, przeprowadziłbyś się do miasta, aby się z nią ożenićSie befürchtete, dass du dann in die Stadt gezogen wärst, um sie zu heiraten
Nie zamierzamy rezygnować z tak sprawiedliwego i koniecznego celu, który cieszy się poparciem większości Europejczyków, tylko dlatego, że są tacy, którzy się boją i nigdy nie ośmielają się pójść o krok dalej.Wir werden dieses reelle und notwendige Ziel, das von der Mehrheit der Europäer unterstützt wird, nicht aufgeben, nur weil es manche gibt, die Angst haben und nie den Mut besitzen, diesen einen Schritt weiter zu gehen.
Okropnie się boję, że się wygłupię... i wszyscy... będą się na mnie gapiliIch habe diese schreckliche Angst, ich könnte einen Fehler machen, und alle stünden herum... und starrten mich an
Podczas gdy ludzie w naszych krajach boją się o swoje miejsca pracy i dochody oraz oczekują, że charyzmatyczni politycy będą oszczędzać, gdzie się da i inwestować wszędzie tam, gdzie jest to konieczne, Komisji i Parlamentowi tak naprawdę udało się prawie we wszystkich pozycjach zwiększyć wydatki na wszelkiego rodzaju bezużyteczne i niepotrzebne hobby.Während die Menschen zu Hause sich um ihre Arbeitsplätze und ihr Einkommen Sorgen machen und auf inspirierende Politiker warten, die sparen, wo es möglich ist und investieren, wo es dringend notwendig ist, haben es die Kommission und das Parlament tatsächlich geschafft, in fast allen Bereichen die Ausgaben für verschiedenste unsinnige und unnötige Hobbies zu erhöhen.
Wszyscy powinniśmy obawiać się o demokrację, gdy partia rządząca uchwala ustawy ugruntowujące jej władzę w sposób znacznie wykraczający czasowo poza jej kadencję i ograniczające znaczenie przyszłych wyborów, i powinniśmy się bać przywódców politycznych posuwających się do pisania lub zmiany podstawowych ustaw w sposób odpowiadający tylko ich kredo politycznemu lub polityce gospodarczej.Wir alle sollten uns um die Demokratie sorgen, wenn eine Regierungspartei Gesetze erlässt, die ihre Macht noch weit über das Ende ihrer Regierungszeit festigt und die Bedeutung zukünftiger Wahlen schmälert und wenn politische Führungskräfte so weit gehen, ein Grundgesetz zu schreiben oder zu ändern, das nur ihrem politischen Credo oder ihrer Wirtschaftspolitik entspricht.
wiceprzewodniczący Komisji. - (DE) Boję się, że pan poseł i ja musielibyśmy się zgodzić, aby się nie zgodzić.Vizepräsident der Kommission. - Herr Abgeordneter, ich befürchte, dass ich nicht ganz Ihrer Meinung sein kann.
Skoro tak się stanie, nie będzie trzeba bać się, że rozwinie się przy tym biurokracja.Dann bräuchten wir auch vor Bürokratismus, der eventuell entstehen könnte, keine Angst zu haben.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 510658 zdań frazy bać się.Znalezione w 68,449 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.