Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Amplifikation des Textes   
    (  f)

Przykładowe zdania z "amplifikacja tekstu", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadku stosowania innych metod oznaczania ekspresji białka HER‧ lub amplifikacji genu, oznaczenia takie powinny być wykonywane tylko w laboratoriach zdolnych do zapewnienia odpowiedniej jakości oznaczeńFür jede andere Methode, die zur Bestimmung des HER‧-Proteins oder der Genexpression verwendet wird, sollten die Untersuchungen nur in Laboratorien durchgeführt werden, die eine Durchführung validierter Methoden nach aktuellem Stand der Technik anbieten
Jeżeli w przypadku żywego dawcy (z wyjątkiem dawców szpiku kostnego i komórek krwi obwodowej) próbka donacyjna, jak określona w pkt ‧.‧ lit. a) powyżej, jest dodatkowo badana przy pomocy techniki amplifikacji kwasów nukleinowych (NAT) pod kątem obecności wirusów HIV, HBV i HCV, nie jest konieczne badanie dodatkowej próbki krwiWird bei einem lebenden Spender (ausgenommen Spender von Knochenmarkstammzellen und peripheren Blutstammzellen) die Spendenprobe, wie in Nummer ‧.‧ Buchstabe a definiert, zusätzlich mittels Nukleinsäure-Amplifikationsverfahren (NAT) auf HIV, HBV und HCV getestet, kann der Test einer Wiederholungsblutprobe entfallen
Dodatkowe wymagania w odniesieniu do technik amplifikacji kwasu nukleinowego (NATZusätzliche Anforderungen für Nukleinsäuren-Amplifikationstechniken (NAT
Przede wszystkim amplifikacja i umieszczanie w żelu/elektroforeza powinny odbywać się w innym pomieszczeniu niż ekstrakcja DNA, przygotowanie mieszaniny reakcyjnej PCR i dozowanie DNAInsbesondere sollten die Amplifikation und die Beladung des Gels/Elektrophorese in einem anderen Raum stattfinden als die DNA-Extraktion, die Zubereitung des PCR-Gemisches und die Verteilung der DNA
Fartuch laboratoryjny i rękawice należy zmieniać najlepiej po każdym głównym etapie: ekstrakcji DNA, przygotowaniu mieszaniny reakcyjnej PCR, dozowaniu próbek, amplifikacji i umieszczaniu w żeluDer Laborkittel und die Handschuhe sind vorzugsweise nach jedem Hauptschritt (DNA-Extraktion, Zubereitung des PCR-Gemisches, Einbringung der Probe, Amplifikation und Beladung des Gels) zu wechseln
termocyklera w celu przeprowadzenia amplifikacjiein Thermocycler für die Amplifikation
AmplifikacjaAmplifikation
końcówek do pipet (‧ μl) w celu zebrania próbek do analizy EB i do umieszczenia produktów amplifikacji w żelu agarozowymPipettenspitzen (‧ μl) für die Aufnahme von EtBr und für die Beladung des Agarose-Gels mit Amplifikationsprodukten
Techniki amplifikacji kwasu nukleinowego (NATNukleinsäuren-Amplifikationstechniken (NAT
Termin NAT odnosi się do testów służących do wykrywania lub ilościowego oznaczania kwasów nukleinowych poprzez amplifikację określonych sekwencji, amplifikację sygnału lub hybrydyzacjęDer Begriff NAT bezeichnet Tests für den Nachweis bzw. die Quantifizierung von Nukleinsäuren entweder durch Amplifikation einer Zielsequenz oder durch Amplifikation eines Signals oder auch durch Hybridisierung
Inną cechą, niemniej ważną, są specyficzne cechy genetyczne, które potwierdzono techniką amplifikacji DNA, a które są wynikiem naturalnej selekcji, jaka dokonywała się dzięki stosowaniu metod selekcji przekazywanych z pokolenia na pokolenieEine andere, nicht weniger bedeutende Eigenschaft ist die besondere genetische Identität, die durch verschiedene DNS-Amplifikationstechniken nachgewiesen wurde und das Ergebnis einer natürlichen Auslese ist, die dank der Anwendung der von einer Generation zur nächsten weitergegebenen Selektionsmethoden erreicht wurde
Kontrola ta stosowana jest w największym możliwie zakresie w czasie trwania całego procesu, tj. ekstrakcji, amplifikacji/hybrydyzacji, detekcjiDiese Kontrolle soll möglichst das ganze Verfahren, d. h. die Extraktion, Amplifikation/Hybridisierung und den Nachweis überprüfen
Z tej grupy, wirusy wyizolowane od ‧ osób leczonych nelfinawirem i od ‧ osób leczonych lopinawirem z rytonawirem można było poddać amplifikacji w celu zbadania opornościVon diesen konnten Isolate von ‧ Nelfinavir-und ‧ Lopinavir/Ritonavir-behandelten Patienten für eine Resistenztestung amplifiziert werden
Wykrywanie nadekspresji receptora HER‧ lub amplifikacja genu HER‧ Produkt Herceptin należy podawać wyłącznie pacjentom z nadekspresją receptora HER‧ w komórkach guza lub amplifikacją genu HER‧, oznaczoną za pomocą odpowiednio walidowanych testówDiagnose der HER‧-Überexpression oder der HER‧-Genamplifikation Herceptin sollte nur zur Behandlung von Patienten angewendet werden, deren Tumoren das HER‧-Protein überexprimieren oder eine HER‧-Genamplifikation aufweisen, dies sollte mit einem präzisen und validierten Test bestimmt werden
Cykle amplifikacji przeprowadza się w termocyklerzeAmplifikationszyklen werden in einem Thermocycler durchgeführt
Herceptin powinien być stosowany wyłącznie u pacjentów, u których stwierdzono, za pomocą odpowiednio walidowanych testów, w komórkach guza, albo nadekspresję receptora HER‧ albo amplifikację genu HER‧ (patrz punkty ‧. ‧ iHerceptin ist nur bei Patienten anzuwenden, deren Tumore entweder eine HER‧-Überexpression oder eine HER‧-Genamplifikation aufweisen, die durch eine genaue und validierte Untersuchung ermittelt wurde (siehe ‧ und
W przypadku analizy sekwencyjnej amplifikacji kontrola funkcjonalności każdej próbki testowej (kontrola wewnętrzna) jest dokonywana zgodnie z najnowszą technologią. Kontrola ta stosowana jest w największym możliwie zakresie w czasie trwania całego procesu, tzn. ekstrakcji, amplifikacji/hybrydyzacji, wykrywaniaBei Assays zur Amplifikation von Zielsequenzen entspricht eine Funktionskontrolle für jede Probe (interne Kontrolle) dem Stand der Technik. Diese Kontrolle soll möglichst das ganze Verfahren, d. h. die Extraktion, Amplifikation/Hybridisierung und den Nachweis überprüfen
Nowotwory z nadekspresją receptora ErbB‧ identyfikowane są na podstawie wyników badań IHC‧+, lub IHC‧+ i amplifikacji genu lub samej amplifikacji genuErbB‧-überexprimierende Tumore sind definiert durch IHC‧+, oder IHC‧+ und Genamplifikation oder Genamplifikation allein
Dla testów amplifikacji określonej sekwencji kontrola funkcjonalności każdej próbki badanej (kontrola wewnętrzna) jest przeprowadzana zgodnie z aktualnym stanem wiedzyBei Assays zur Amplifikation von Zielsequenzen entspricht eine Funktionskontrolle für jede Probe (interne Kontrolle) dem Stand der Technik
wykazanie Neisseria gonorrhoeae w materiale klinicznym metodą amplifikacji kwasów nukleinowychNachweis von Neisseria gonorrhoeae durch einen Sondentest an nicht amplifizierter Nukleinsäure in einer klinischen Probe
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18226 zdań frazy amplifikacja tekstu.Znalezione w 2,983 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.