wymowa: IPA: ˌalfabɛˈtɨʧ̑nɨ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • alphabetisch   
    (Adjective  )
     
    ułożony w kolejności zgodnej z układem liter w alfabecie

Pozostałe znaczenia:

 
odnoszący się do alfabetu, związany z alfabetem

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

indeks alfabetycznyRegister
katalog alfabetycznyalphabetischer Katalog
w porządku alfabetycznymalphabetisch

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "alfabetyczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
W wyniku przyjęcia na czternastym spotkaniu Konferencji Stron Konwencji decyzji o zmianie odesłań do nomenklatury oraz przeredagowaniu wykazu gatunków zwierząt w załącznikach tak, aby rzędy, rodziny i rodzaje były ułożone w porządku alfabetycznym, zmieniono nazwy i kolejność gatunków wymienionych w załącznikach konwencjiNachdem auf der vierzehnten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien beschlossen wurde, die Nomenklaturreferenzen zu ändern und die Verzeichnisse der Tierarten in den Anhängen neu zu ordnen, so dass Ordnungen, Familien und Gattungen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt sind, wurden die in den Anhängen des Übereinkommens aufgeführten Arten neu benannt und neu geordnet
Alfabetyczna lista członków wspólnego zgromadzenia parlamentarnegoAlphabetisches Verzeichnis der Mitglieder der paritätischen parlamentarischen Versammlung
W granicach każdego obszaru stada ryb określa się zgodnie z kolejnością alfabetyczną łacińskich nazw gatunkówDie Bestände sind für jedes Gebiet nach der alphabetischen Reihenfolge der lateinischen Bezeichnungen der Arten aufgeführt
Przewodnictwo Międzynarodowej Komisji obejmują Umawiające się Strony w kolejności alfabetycznej (w języku angielskim) na jeden rokDer Vorsitz der Internationalen Kommission wird durch die Vertragsparteien abwechselnd in alphabetischer Reihenfolge (Englisch) für ein Jahr wahrgenommen
Bezpośrednio pod nazwą formalną zostały powtórzone (w porządku alfabetycznym) i poprzedzone myślnikiem inne nazwy tej odmiany, pod którymi oficjalnie zarejestrowano ją w państwach członkowskich lub państwie EFTA; podano tylko jedną na kraj rejestrującyUnmittelbar unter der Leitbezeichnung werden- eingerückt mit einem Gedankenstrich- in alphabetischer Reihenfolge die anderen Bezeichnungen der betreffenden Sorten wiederholt, unter denen diese in den Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten amtlich zugelassen worden ist, und zwar höchstens eine je Zulassungsland
Wspomniany organ krajowy może dodatkowo nakazać nanoszenie alfabetycznego kodu krajowego oraz oznaczenia VKM niezależnie od ‧-cyfrowego numeru pojazduDie Landesbehörden können vorschreiben, dass neben der ‧-stelligen Standardnummer auch der alphabetische Ländercode und die VHK zu vermerken sind
Alfabetyczna lista naukowców mianowanych przez Komisję na członków Komitetów Naukowych ustanowionych na mocy decyzji Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ marcaListe der Wissenschaftler, die von der Kommission zu Mitgliedern der mit dem Beschluss ‧/‧/EG eingesetzten wissenschaftlichen Ausschüsse ernannt werden, in alphabetischer Reihenfolge
Lista rezerwowa ekspertów (w porządku alfabetycznymAlphabetische Liste der in die Reserveliste aufgenommenen Sachverständigen
pierwszy poziom składający się z grupowań oznaczonych kodem alfabetycznym (sekcjeeiner ersten Ebene, deren Positionen mit einem alphabetischen Kode gekennzeichnet sind (Abschnitte
Alfabetyczne kodowanie krajów i terytoriów oparte jest o obowiązującą ‧-literową normę ISO, o ile jest ono zgodne z wymogami prawodawstwa wspólnotowegoFür die alphabetische Codierung der Länder und Gebiete ist die geltende ISO-Norm Alpha ‧ zugrunde zu legen, soweit sie mit den Anforderungen des Gemeinschaftsrechts vereinbar ist
W obrębie każdego gatunku lub – gdzie dotyczy – podgatunku wyszczególnia on odmiany w porządku alfabetycznym przyjętych dla nich nazw odmianInnerhalb der Arten oder der angegebenen Unterarten sind die Sorten in alphabetischer Reihenfolge der für sie zulässigen Sortenbezeichnungen aufgeführt
Państwa są wymienione w porządku alfabetycznym ich nazw w danym języku urzędowym, tj.: Belgia, Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Zjednoczone KrólestwoAusgehend von der alphabetischen Reihenfolge der Ländernamen in der jeweiligen Landessprache sind die Länder in der folgenden Reihenfolge aufgeführt: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Irland, Italien, Zypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungarn, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Slowenien, Slowakei, Finnland, Vereinigtes Königreich
nazwy nieuwzględnione w pkt ‧.‧ zostały podane w porządku alfabetycznym, a za nimi umieszczono skrót dla państwa członkowskiego lub państwa EFTA, w którym ta nazwa jest używanadie etwaigen nicht von Punkt ‧.‧ erfassten Sortenbezeichnungen werden in alphabetischer Reihenfolge mit der abgekürzten Bezeichnung des Mitgliedstaats oder EFTA-Staats aufgeführt, in dem sie verwendet werden
Znak ten zawiera, poza nazwą Edam Holland, niepowtarzalną dla każdego sera kombinację cyfr i liter (w kolejności alfabetycznej i według kolejności liczbAuf dieser Marke steht eine nur einmal vergebene Kombination aus Zahlen und Buchstaben (alphabetisch und numerisch aufwärts
W Załączniku do decyzji ‧/EWG część ‧ w specjalnej kolumnie dotyczącej koni zarejestrowanych dodaje się wiersz zgodnie z porządkiem alfabetycznym według kodu ISO kraju w brzmieniuIn Teil ‧ des Anhangs der Entscheidung ‧/EWG wird in die Sonderspalte für registrierte Pferde die folgende Zeile in der alphabetischen Reihenfolge des ISO-Ländercodes eingefügt
opublikowaniu ich w formie obszernej listy, sporządzonej w kolejności alfabetycznej i uporządkowanej według kategorii dochodów i gminin einem Druckerzeugnis, in alphabetischer Reihenfolge und nach Einkommenskategorien aufgeführt, in Form umfassender, nach Gemeinden geordneter Listen veröffentlicht werden
nazwy nieuwzględnione w pkt ‧.‧ zostały podane w porządku alfabetycznym, a za nimi umieszczono skrót dla Państwa Członkowskiego lub państwa EFTA, w którym ta nazwa jest używanadie etwaigen nicht von Punkt ‧.‧ erfassten Sortenbezeichnungen werden in alphabetischer Reihenfolge mit der abgekürzten Bezeichnung des Mitgliedstaats oder EFTA-Staats aufgeführt, in dem sie verwendet werden
Alfabetyczna lista naukowców stanowiąca listę rezerwową ekspertów zgodnie z art. ‧ decyzji Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ marcaListe der Wissenschaftler, die die Sachverständigen-Reserveliste gemäß Artikel ‧ des Beschlusses ‧/‧/EG bilden, in alphabetischer Reihenfolge
Znak ten zawiera oznaczenie Gouda Holland wraz z niepowtarzalną kombinacją cyfr i liter (w rosnącej kolejności alfabetycznej i liczbowejAuf dieser Marke steht eine nur einmal vergebene Kombination aus Zahlen und Buchstaben (alphabetisch und numerisch aufwärts
Zasoby rybne w każdym obszarze są wymieniane w porządku alfabetycznym według łacińskich nazw gatunkówDie Bestände sind in den einzelnen Gebieten in der alphabetischen Reihenfolge der lateinischen Bezeichnungen aufgeführt
Ponieważ jak najszybsze umożliwienie rejestracji nazw w domenie.eu TLD w językach urzędowych Wspólnoty z wykorzystaniem znaków alfabetycznych, które nie były dostępne na potrzeby rejestracji na początku okresu rejestracji stopniowej, przewidzianego w rozdziale ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, leży w interesie obywateli i przedsiębiorstw europejskich, nie należy w nieuzasadniony sposób odwlekać wejścia w życie niniejszego rozporządzeniaDa es im Interesse der europäischen Bürger und Unternehmen liegt, sobald wie möglich in den Gemeinschaftssprachen Namen registrieren zu können, welche Schriftzeichen enthalten, die zu Beginn der gestaffelten Registrierung gemäß Kapitel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ für die Registrierung noch nicht zur Verfügung standen, sollte das Inkrafttreten dieser Verordnung nicht unnötig verzögert werden
pierwszy poziom składający się z pozycji oznaczonych kodem alfabetycznym (sekcjeeiner ersten Ebene, deren Positionen mit einem alphabetischen Kode versehen sind (Abschnitte
Lista ekspertów mianowanych stałymi członkami grupy (w porządku alfabetycznymAlphabetische Liste der als ständige Mitglieder der Gruppe ernannten Sachverständigen
zmienna order_r określa właściwy porządek listy MIF, jeśli nie można zastosować kolejności alfabetycznej zgodnie z alfabetem angielskim, oraz czy każdej MIF jest nadawany numer w porządku rosnącymbei der Variablen order_r die gewünschte Reihenfolge der MFIs in der Liste der MFIs angegeben wird, wenn die alphabetische Reihenfolge im Englischen nicht zutrifft und dass jedem MFI in aufsteigender Reihenfolge ein numerischer Wert zugeordnet wird
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 190 zdań frazy alfabetyczny.Znalezione w 0,523 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.