wymowa: IPA: ˌalfabɛˈtɨʧ̑nɨ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • alphabetisch   
    (Adjective  )
     
    ułożony w kolejności zgodnej z układem liter w alfabecie

Pozostałe znaczenia:

 
odnoszący się do alfabetu, związany z alfabetem

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

indeks alfabetycznyRegister
katalog alfabetycznyalphabetischer Katalog
w porządku alfabetycznymalphabetisch

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "alfabetyczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
W granicach każdego obszaru stada ryb określa się zgodnie z kolejnością alfabetyczną łacińskich nazw gatunkówDie Bestände sind für jedes Gebiet nach der alphabetischen Reihenfolge der lateinischen Bezeichnungen aufgeführt
Porty i subporty objęte statystyką klasyfikowane są w porządku alfabetycznym dla każdego z Państw CzłonkowskichStatistisch relevante Häfen und Nebenhäfen sind für jeden Mitgliedstaat in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt
Stada ryb w granicach każdego obszaru podaje się zgodnie z kolejnością alfabetyczną łacińskich nazw gatunkówDie Bestände sind für jedes Gebiet nach der alphabetischen Reihenfolge der lateinischen Bezeichnungen der Arten aufgeführt
Państwa są wymienione w porządku alfabetycznym ich nazw w danym języku urzędowym, tj.: Belgia, Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Zjednoczone KrólestwoAusgehend von der alphabetischen Reihenfolge der Ländernamen in der jeweiligen Landessprache sind die Länder in der folgenden Reihenfolge aufgeführt: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Irland, Italien, Zypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungarn, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Slowenien, Slowakei, Finnland, Vereinigtes Königreich
zwracają uwagę na fakt, że państwa stowarzyszone wyraziły gotowość zrzeczenia się, w razie konieczności, przewodniczenia i jego rotacji według porządku alfabetycznego od chwili wejścia w życie Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej jej włączenia we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengennehmen den Wunsch der assoziierten Staaten zur Kenntnis, den Vorsitz gegebenenfalls abzutreten und diesen ab Inkrafttreten des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands abwechselnd in der alphabetischen Reihenfolge ihrer Namen wahrzunehmen
Lista zastępców przedstawicieli organizacji pacjentów w porządku alfabetycznymListe der stellvertretenden Vertreter(innen) von Patientenorganisationen in alphabetischer Reihenfolge
W art. ‧ ust. ‧ pod nagłówkiem Państwa trzecie do wykazu alfabetycznego dodaje się następujące państwoIn Artikel ‧ Absatz ‧ wird unter der Überschrift Drittstaaten folgender Staat in die alphabetische Liste eingefügt
Alfabetyczne kodowanie krajów i terytoriów oparte jest o obowiązującą ‧-literową normę ISO, o ile jest ono zgodne z wymogami prawodawstwa wspólnotowegoFür die alphabetische Codierung der Länder und Gebiete ist die geltende ISO-Norm Alpha ‧ zugrunde zu legen, soweit sie mit den Anforderungen des Gemeinschaftsrechts vereinbar ist
Bezpośrednio pod nazwą formalną zostały powtórzone (w porządku alfabetycznym) i poprzedzone myślnikiem inne nazwy tej odmiany, pod którymi oficjalnie zarejestrowano ją w Państwach Członkowskich lub państwie EFTA; podano tylko jedną na kraj rejestrującyUnmittelbar unter der Leitbezeichnung werden- eingerückt mit einem Gedankenstrich- in alphabetischer Reihenfolge die anderen Bezeichnungen der betreffenden Sorten wiederholt, unter denen diese in den Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten amtlich zugelassen worden ist, und zwar höchstens eine je Zulassungsland
Alfabetyczne określenie kraju jest zgodne ze znakami wyróżniającymi stosowanymi na pojazdach w ruchu międzynarodowym (Konwencja wiedeńska Narodów Zjednoczonych o ruchu drogowym z ‧ rDie alphabetische Bezeichnung eines Staats erfolgt im Einklang mit den auf Fahrzeugen im grenzüberschreitenden Verkehr gemäß dem Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr (Vereinte Nationen, ‧) verwendeten Unterscheidungszeichen
Bezpośrednio pod nazwą formalną zostały powtórzone (w porządku alfabetycznym) i poprzedzone myślnikiem inne nazwy tej odmiany, pod którymi oficjalnie zarejestrowano ją w państwach członkowskich lub państwie EFTA; podano tylko jedną na kraj rejestrującyUnmittelbar unter der Leitbezeichnung werden- eingerückt mit einem Gedankenstrich- in alphabetischer Reihenfolge die anderen Bezeichnungen der betreffenden Sorten wiederholt, unter denen diese in den Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten amtlich zugelassen worden ist, und zwar höchstens eine je Zulassungsland
nazwy nieuwzględnione w pkt ‧.‧ zostały podane w porządku alfabetycznym, a za nimi umieszczono skrót dla państwa członkowskiego lub państwa EFTA, w którym ta nazwa jest używanadie etwaigen nicht von Punkt ‧.‧ erfassten Sortenbezeichnungen werden in alphabetischer Reihenfolge mit der abgekürzten Bezeichnung des Mitgliedstaats oder EFTA-Staats aufgeführt, in dem sie verwendet werden
Lista zastępców przedstawicieli, w porządku alfabetycznym, obecnie lub dawniej realizowanych projektów w dziedzinie rzadkich chorób, finansowanych w ramach programów działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowiaListe der stellvertretenden Vertreter(innen) laufender und/oder abgeschlossener, mit Mitteln aus den Aktionsprogrammen der Gemeinschaft im Bereich der Gesundheit finanzierter Projekte zu seltenen Krankheiten in alphabetischer Reihenfolge
Alfabetyczna lista członków wspólnego zgromadzenia parlamentarnegoAlphabetisches Verzeichnis der Mitglieder der paritätischen parlamentarischen Versammlung
Wspomniane władze krajowe mogą dodatkowo nakazać nanoszenie alfabetycznego kodu krajowego oraz oznaczenia VKM niezależnie od ‧-cyfrowego numeru pojazduDie Landesbehörden können vorschreiben, dass neben der ‧-stelligen Standardnummer auch der alphabetische Ländercode und die VHK zu vermerken sind
W Załączniku dodaje się, co następuje, zgodnie z porządkiem alfabetycznym kodów ISOIn den Anhang wird in alphabetischer Reihenfolge gemäß dem ISO-Code folgender Text eingefügt
Klawisze skrótów ułożone w porządku alfabetycznymKurzbefehle alphabetisch sortiert
pierwszy poziom składający się z pozycji oznaczonych kodem alfabetycznym (sekcjeeiner ersten Ebene, deren Positionen mit einem alphabetischen Kode versehen sind (Abschnitte
Sporządzona w porządku alfabetycznym zmieniona lista naukowców mianowanych przez Komisję na członków Komitetów Naukowych powołanych na mocy decyzji Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ marca ‧ rGeänderte alphabetische Liste der von der Kommission zu Mitgliedern der mit dem Beschluss ‧/‧/EG der Kommission vom ‧. März ‧ eingesetzten wissenschaftlichen Ausschüsse ernannten Wissenschaftler
W załączniku ‧ dodaje się pozycję siarka w porządku alfabetycznymIn Anhang ‧ wird der Eintrag Schwefel in alphabetischer Reihenfolge eingefügt
Jeżeli dyrektywa lub rozporządzenie zawiera różne daty wejścia w życie w odniesieniu do różnych norm technicznych, należy dodać znak alfabetyczny, aby określić normę, według której udzielono homologacjiEnthält eine Richtlinie oder eine Verordnung unterschiedliche Umsetzungstermine für unterschiedliche technische Vorschriften, ist ein Buchstabe hinzuzufügen, der angibt, nach welcher Vorschrift die Typgenehmigung erteilt wurde
Do tabeli ‧ załącznika do rozporządzenia (UE) nr ‧/‧ dodaje się następującą substancję, zachowując porządek alfabetycznyIn Tabelle I im Anhang der Verordnung (EU) Nr. ‧/‧ wird folgender Wirkstoff an der alphabetisch richtigen Stelle eingefügt
Znak ten zawiera oznaczenie Gouda Holland wraz z niepowtarzalną dla każdego sera kombinacją cyfr i liter (w rosnącej kolejności alfabetycznej i liczbowejAuf dieser Marke steht eine nur einmal vergebene Kombination aus Zahlen und Buchstaben (alphabetisch und numerisch aufwärts
Nie chcial wyrosnac na biedaka. – Cain jest alfabetycznym rabusiem? – Tego nie powiedzialemEr wollte kein armer Schlucker bleiben.- Cain ist der Alphabet- Killer?- Das habe ich nicht gesagt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 190 zdań frazy alfabetyczny.Znalezione w 0,262 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.