wymowa: IPA: ˌalfabɛˈtɨʧ̑nɨ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • alphabetisch   
    (Adjective  )
     
    ułożony w kolejności zgodnej z układem liter w alfabecie

Pozostałe znaczenia:

 
odnoszący się do alfabetu, związany z alfabetem

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

indeks alfabetycznyRegister
katalog alfabetycznyalphabetischer Katalog
w porządku alfabetycznymalphabetisch

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "alfabetyczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
nazwy nieuwzględnione w pkt ‧.‧ zostały podane w porządku alfabetycznym, a za nimi umieszczono skrót dla państwa członkowskiego lub państwa EFTA, w którym ta nazwa jest używanadie etwaigen nicht von Punkt ‧.‧ erfassten Sortenbezeichnungen werden in alphabetischer Reihenfolge mit der abgekürzten Bezeichnung des Mitgliedstaats oder EFTA-Staats aufgeführt, in dem sie verwendet werden
kod alfabetycznyder alphabetischen Codierung
alfabetycznyalphabetisch
Akta są ułożone w porządku alfabetycznymHier wird alles noch mal alphabetisch abgelegt
W obrębie każdego gatunku lub, w odpowiednim przypadku, podgatunku, wyszczególnia on odmiany w porządku alfabetycznym przyjętych dla nich nazw odmianInnerhalb der Arten oder der angegebenen Unterarten sind die Sorten in alphabetischer Reihenfolge der für sie zulässigen Sortenbezeichnungen aufgeführt
W części ‧ Załącznika do decyzji ‧/EWG, w specjalnej kolumnie dotyczącej zwierząt z rodziny koniowatych, dodaje się następujące wiersze, zgodnie z porządkiem alfabetycznym kodu ISOIm Anhang, Teil ‧, zur Entscheidung ‧/EWG werden in die Sonderrubrik
Bezpośrednio pod nazwą formalną zostały powtórzone (w porządku alfabetycznym) i poprzedzone myślnikiem inne nazwy tej odmiany, pod którymi oficjalnie zarejestrowano ją w państwach członkowskich lub państwie EFTA; podano tylko jedną na kraj rejestrującyUnmittelbar unter der Leitbezeichnung werden- eingerückt mit einem Gedankenstrich- in alphabetischer Reihenfolge die anderen Bezeichnungen der betreffenden Sorten wiederholt, unter denen diese in den Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten amtlich zugelassen worden ist, und zwar höchstens eine je Zulassungsland
zwracają uwagę na fakt, że państwa stowarzyszone wyraziły gotowość zrzeczenia się, w razie konieczności, przewodniczenia i jego rotacji według porządku alfabetycznego od chwili wejścia w życie Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej jej włączenia we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengennehmen den Wunsch der assoziierten Staaten zur Kenntnis, den Vorsitz gegebenenfalls abzutreten und diesen ab Inkrafttreten des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands abwechselnd in der alphabetischen Reihenfolge ihrer Namen wahrzunehmen
Lista zastępców przedstawicieli, w porządku alfabetycznym, obecnie lub dawniej realizowanych projektów w dziedzinie rzadkich chorób, finansowanych w ramach wspólnotowych programów ramowych na rzecz badań i rozwoju technologicznegoListe der stellvertretenden Vertreter(innen) laufender und/oder abgeschlossener, mit Mitteln aus den Rahmenprogrammen der Gemeinschaft für Forschung und technologische Entwicklung finanzierter Projekte im Bereich seltener Krankheiten in alphabetischer Reihenfolge
W część ‧ Załącznika do decyzji ‧/EWG w specjalnej kolumnie dla zarejestrowanych koni dodaje się następujący wiersz zgodnie z kolejnością alfabetyczną krajowych kodów ISOIn Teil ‧ des Anhangs der Entscheidung ‧/EWG wird in der Sonderrubrik für registrierte Pferde die folgende Zeile in der alphabetischen Reihenfolge des ISO-Ländercodes eingefügt
Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych sporządza listę, w porządku alfabetycznym, wszystkich zgłoszonych w ten sposób kandydatów, ze wskazaniem Państw, które ich zgłosiły, oraz przedkłada ją Państwom Stronom niniejszej konwencjiDer Generalsekretär fertigt sodann eine alphabetische Liste aller auf diese Weise benannten Personen an, unter Angabe der Vertragsstaaten, die sie benannt haben, und übermittelt sie den Vertragsstaaten
W ramach poszczególnych grup prezesi podlegają uszeregowaniu zgodnie z konwencją obowiązującą w instytucjach UE, według listy krajowych banków centralnych ułożonej w porządku alfabetycznym nazw poszczególnych państw członkowskich w ich językach narodowychDie Zentralbankpräsidenten werden nach der vereinbarten Praxis der EU in den einzelnen Gruppen gemäß einer Liste ihrer nationalen Zentralbanken angeordnet, die der alphabetischen Reihenfolge der Bezeichnungen der Mitgliedstaaten in den Landessprachen folgt
Przewodnictwo Międzynarodowej Komisji obejmują Umawiające się Strony w kolejności alfabetycznej (w języku angielskim) na jeden rokDer Vorsitz der Internationalen Kommission wird durch die Vertragsparteien abwechselnd in alphabetischer Reihenfolge (Englisch) für ein Jahr wahrgenommen
W załączniku do decyzji ‧/WE wprowadza się następujący, nowy wiersz, w porządku alfabetycznym kodu ISOIm Anhang der Entscheidung ‧/EG wird entsprechend der alphabetischen Reihenfolge des ISO-Codes folgende Zeile eingefügt
W obrębie każdego gatunku lub – gdzie dotyczy – podgatunku wyszczególnia on odmiany w porządku alfabetycznym przyjętych dla nich nazw odmianInnerhalb der Arten oder der angegebenen Unterarten sind die Sorten in alphabetischer Reihenfolge der für sie zulässigen Sortenbezeichnungen aufgeführt
Obecnie jednak zaistniała techniczna możliwość rejestracji nazw w językach urzędowych Wspólnoty pod Domeną Najwyższego Poziomu.eu (zwaną dalej TLD) z wykorzystaniem również znaków alfabetycznych, które nie były wówczas dostępne na potrzeby rejestracjiEs ist nun aber technisch möglich geworden, in den Gemeinschaftssprachen unter der Domäne oberster Stufe.eu auch Namen zu registrieren, welche Schriftzeichen enthalten, die zum damaligen Zeitpunkt für die Registrierung noch nicht zur Verfügung standen
Symbole takie mogą zawierać międzynarodowo uznawane oznaczenia alfabetyczne lub numeryczneDieses Symbol darf international anerkannte alphabetische oder numerische Zeichen enthalten
Numer ten uzupełniają oznaczenia alfabetyczneDiese Nummer wird durch alphabetische Kennzeichnungen ergänzt
W przypadku zaistnienia technicznej możliwości rejestracji nazw w językach urzędowych w domenie.eu TLD z wykorzystaniem znaków alfabetycznych, które nie były dostępne na potrzeby rejestracji na początku okresu rejestracji stopniowej, przewidzianego w rozdziale IV, Rejestr powiadamia o tym fakcie KomisjęSobald es technisch möglich wird, in den Gemeinschaftssprachen unter der Domäne oberster Stufe.eu Namen zu registrieren, welche Schriftzeichen enthalten, die zu Beginn der gestaffelten Registrierung gemäß Kapitel ‧ für die Registrierung noch nicht zur Verfügung standen, setzt das Register die Kommission hiervon in Kenntnis
W przypadku zaistnienia technicznej możliwości rejestracji nazw w językach urzędowych w domenie.eu TLD z wykorzystaniem znaków alfabetycznych, które nie były dostępne na potrzeby rejestracji na początku okresu rejestracji stopniowej, przewidzianego w rozdziale IV, Rejestr ogłasza na swojej stronie internetowej, że możliwa będzie rejestracja nazw zawierających te znaki w domenie.eu TLDSobald es technisch möglich wird, in den Gemeinschaftssprachen unter der Domäne oberster Stufe.eu Namen zu registrieren, welche Schriftzeichen enthalten, die zu Beginn der gestaffelten Registrierung gemäß Kapitel ‧ für die Registrierung noch nicht zur Verfügung standen, gibt das Register auf seiner Website bekannt, dass es möglich sein wird, Namen mit solchen Schriftzeichen unter der Domäne oberster Stufe.eu zu registrieren
w art. ‧ ust. ‧ pod nagłówkiem Państwa trzecie do wykazu alfabetycznego dodaje się następujące państwoIn Artikel ‧ Absatz ‧ wird unter der Überschrift Drittstaaten folgender Staat in die alphabetische Liste eingefügt
W granicach każdego obszaru stada ryb wymienia się zgodnie z kolejnością alfabetyczną łacińskich nazw gatunkówDie Bestände sind für jedes Gebiet nach der alphabetischen Reihenfolge der lateinischen Bezeichnungen der Arten aufgeführt
W wyniku przyjęcia na czternastym spotkaniu Konferencji Stron Konwencji decyzji o zmianie odesłań do nomenklatury oraz przeredagowaniu wykazu gatunków zwierząt w załącznikach tak, aby rzędy, rodziny i rodzaje były ułożone w porządku alfabetycznym, zmieniono nazwy i kolejność gatunków wymienionych w załącznikach konwencjiNachdem auf der vierzehnten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien beschlossen wurde, die Nomenklaturreferenzen zu ändern und die Verzeichnisse der Tierarten in den Anhängen neu zu ordnen, so dass Ordnungen, Familien und Gattungen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt sind, wurden die in den Anhängen des Übereinkommens aufgeführten Arten neu benannt und neu geordnet
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 194 zdań frazy alfabetyczny.Znalezione w 0,3 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.