Tłumaczenia na język niemiecki:

  • öffentliche Verwaltungseinrichtung   
     
    instytucja publiczna wykonująca działania o charakterze administracyjnym
  • oeffentliche verwaltung   
  • öffentliche Verwaltung   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

Europejski Instytut Administracji PublicznejEuropäisches Institut für öffentliche Verwaltung

Przykładowe zdania z "administracja publiczna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Skuteczna realizacja niezbędnych reform zależy w znacznym stopniu od zdolności Bułgarii do szybkiej poprawy wydajności i skuteczności administracji publicznejDie wirksame Umsetzung der erforderlichen Reformen hängt entscheidend von der Fähigkeit Bulgariens ab, die Effizienz und Effektivität der öffentlichen Verwaltung umgehend zu verbessern
zwiększenie – w kontekście konsolidacji budżetowej w perspektywie średnioterminowej oraz w ramach reformy administracji publicznej – wysiłków zmierzających do przekierowania wydatków publicznych na rzecz sektorów, które mogą przyczynić się do podniesienia krajowego potencjału wzrostu oraz zwiększenia konkurencyjności zewnętrznej, przy utrzymaniu ścisłej kontroli ogółu wydatkówim Zusammenhang mit der mittelfristigen Haushaltskonsolidierung und der Reform der öffentlichen Verwaltung die Anstrengungen zu verstärken, die darauf gerichtet sind, die öffentlichen Ausgaben in Bereiche zu lenken, die zur Steigerung des Wachstumspotenzials und der außenwirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit Portugals beitragen, und gleichzeitig die öffentlichen Gesamtausgaben streng zu kontrollieren
Usprawnienie działania administracji publicznejVerbesserung der Funktionsweise der öffentlichen Verwaltung
na rzecz administracji wszystkich szczebli: skuteczność, otwartość i odpowiedzialność, na rzecz światowej klasy administracji publicznej oraz łączność z obywatelami i przedsiębiorstwami w celu wspierania demokracji i ułatwiania ogółowi społeczeństwa dostępu do informacjiim Bereich der öffentlichen Verwaltung auf allen Ebenen: Effizienz, Offenheit und Rechenschaftspflicht; öffentliche Verwaltung von Weltklasse und Verbindungen zu Bürgern und Unternehmen, Unterstützung der Demokratie, Ermöglichung des Zugangs zu Informationen für alle
wyraża uznanie dla wysiłków Nikiforosa Diamandourosa, który od objęcia przez siebie urzędu w kwietniu ‧ r., pomyślnie dąży do poprawy skuteczności instytucji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz propagowania dobrej publicznej administracji, poszanowania rządów prawa oraz poszanowania praw człowiekalobt die Bemühungen von Nikiforos Diamandouros, der seit seiner Amtsübernahme im April ‧ bei der Verfolgung der Ziele- die Wirksamkeit des Amts des Europäischen Bürgerbeauftragten und eine gute öffentliche Verwaltung, die Achtung des Rechtsstaats, eine gute Verwaltung und die Wahrung der Menschenrechte zu verbessern- vorangekommen ist
nalega, aby działalność agencji podlegała regularnej kontroli (oraz kontroli ad hoc) Trybunału Obrachunkowego lub innego niezależnego audytora; uważa, że kontrole te nie powinny ograniczać się do tradycyjnych elementów zarządzania finansami i właściwego wykorzystania finansów publicznych, lecz powinny dotyczyć również efektywności i skuteczności administracji oraz obejmować ocenę każdej agencji pod kątem zarządzania finansamifordert, dass die Leistung der Agenturen regelmäßig (und auch ad hoc) vom Rechnungshof oder von einem anderen unabhängigen Rechnungsprüfer geprüft wird; ist der Auffassung, dass sich diese Prüfung nicht auf die traditionellen Elemente der Haushaltsführung und die ordnungsgemäße Verwendung öffentlicher Gelder beschränken sollte, sondern sich auch auf die administrative Effizienz und Effektivität erstrecken und eine Beurteilung der Mittelbewirtschaftung jeder einzelnen Agentur einschließen sollte
Należy uwzględnić w większym stopniu materiały statystyczne będące w posiadaniu administracji publicznej, instytutów badawczych, firm ubezpieczeniowych i struktur samorządowych różnych państw członkowskichVorhandene statistische Materialien in der öffentlichen Verwaltung, bei Forschungsinstituten, Versicherungen und Selbstverwaltungsstrukturen der verschiedenen Mitgliedstaaten sollten verstärkt Berücksichtigung finden
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Chorwacja może być postrzegana jako funkcjonująca gospodarka rynkowa i że będzie w stanie sprostać konkurencji, jeżeli kontynuować będzie wdrażanie reform; zwraca uwagę Chorwacji na pozostałe słabe punkty, takie jak nadmierny interwencjonizm państwowy w gospodarce oraz skomplikowane przepisy i niedociągnięcia w administracji publicznej, które hamują rozwój sektora prywatnego oraz obszaru bezpośrednich inwestycji zagranicznych; wzywa władze chorwackie do zezwolenia wszystkim obywatelom UE w sposób niedyskryminacyjny na dostęp do rynku mieszkaniowegobegrüßt, dass Kroatien als eine funktionierende Marktwirtschaft angesehen werden kann und fähig sein wird dem Wettbewerbsdruck standzuhalten, sofern es seine Reformen weiter umsetzt; lenkt die Aufmerksamkeit Kroatiens auf die noch bestehenden Schwächen, wie die ausgedehnten staatlichen Interventionen in der Wirtschaft und die umfassenden Vorgaben und Mängel in der Verwaltung, die die Entwicklung im Privatsektor und im Bereich ausländischer Direktinvestitionen behindern; fordert die kroatischen Behörden auf, allen Bürgern der Europäischen Union unterschiedslos den Zugang zum Wohnungsmarkt zu gestatten
W odniesieniu do rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, administracji publicznej i obrony, obowiązkowego zabezpieczenia społecznego oraz dodatkowych charakterystyk dotyczących grup przedsiębiorstw, Komisja może, na wniosek państw członkowskich, zezwolić na odstępstwo w okresie przejściowym trwającym nie dłużej niż do ...Für Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht, öffentliche Verwaltung, Verteidigung und obligatorische Sozialversicherung sowie für die zusätzlichen Merkmale betreffend Unternehmensgruppen kann die Kommission auf Antrag eines Mitgliedstaates eine Ausnahmeregelung für einen Übergangszeitraum bis höchstens ... zulassen
odnotowuje na podstawie sprawozdania z działalności ETO, że postanowił on dokonać oceny własnej opierając się na Powszechnym Modelu Oceny opracowanym wspólnie przez Europejski Instytut Administracji Publicznej i Grupę ds. innowacyjnych służb publicznych (Innovative Public Service Group) w wyniku współpracy unijnych ministrów odpowiedzialnych za administrację publicznąentnimmt dem Tätigkeitsbericht des Rechnungshofs, dass der Rechnungshof ‧ beschlossen hat, eine Selbstbewertung auf der Grundlage des Gemeinsamen Qualitätsbewertungssystems (Common Assessment Framework) vorzunehmen, das als Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen den für öffentliche Verwaltung zuständigen Ministern der Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemeinsam vom Europäischen Institut für öffentliche Verwaltung und der Innovative Public Service Group entwickelt wurde
w najlepszym przypadku kandydat zdobył wspomniane poniżej doświadczenie zawodowe w krajowej, europejskiej lub międzynarodowej administracji publicznej i był odpowiedzialny m.in. za utrzymywanie kontaktów z przemysłem farmaceutycznymdie unten erwähnte Berufserfahrung sollte möglichst in einer nationalen, europäischen oder internationalen Behörde, die Kontakte zur Pharmaindustrie unterhält, erworben worden sein
W ‧ sprawozdaniu na temat lepszego stanowienia prawa z ‧ r. przypominane zostały: plan działania Komisji zatytułowany Uproszczenie i poprawa otoczenia prawnego, porozumienie międzyinstytucjonalne z grudnia ‧ r. oraz strategia Państw Członkowskich przedstawiona w międzyrządowym programie działań przyjętym w maju ‧ r. przez ministrów ds. administracji publicznejIn dem Bericht der Kommission Bessere Rechtsetzung ‧ (‧. Bericht) werden in Erinnerung gerufen: der Aktionsplan der Kommission zur Vereinfachung und Verbesserung des Regelungsumfelds, die Interinstitutionelle Vereinbarung (AII) Bessere Rechtsetzung vom Dezember ‧ und die Strategie der Mitgliedstaaten, die in dem zwischenstaatlichen Programm, das im Mai ‧ von den Ministern für die öffentliche Verwaltung verabschiedet worden ist, festgelegt wurde
Głównymi obszarami, na które przeznaczono fundusze, są: wzmacnianie praworządności i struktur administracji publicznej, rozwój społeczno-gospodarczy oraz stabilizacja demokracjiZu den Hauptaktionsbereichen zählen die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der öffentlichen Verwaltungsstrukturen, die Wirtschafts- und Sozialentwicklung sowie die Stabilisierung der Demokratie
To oznacza w analizowanym przypadku, że o ile beneficjenci programu realizują zadania administracji publicznej lub obowiązki ustawowe, które nie stanowią działalności gospodarczej, nie ma do nich zastosowania ocena dotycząca pomocy państwa, obejmująca zgodność środka pomocyFür den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die Bewertung, ob die Regelung eine staatliche Beihilfe darstellt oder mit dem EWR-Abkommen vereinbar ist, nicht auf die Begünstigten der Regelung angewandt werden kann, sofern diese öffentliche Verwaltungsaufgaben oder gesetzliche Verpflichtungen wahrnehmen, die keine wirtschaftliche Tätigkeit darstellen
Zapewnienie Urzędowi Koordynatora Administracji Publicznej niezbędnych zasobów ludzkich i zaplecza technicznego, aby mógł sprawować swoje funkcjeAusstattung des Büros des Koordinators für die öffentliche Verwaltung mit den für dessen Arbeit erforderlichen personellen und materiellen Mitteln
Interoperacyjność dla europejskich administracji publicznych (ISA) ***IInteroperabilitätslösungen für europäische öffentliche Verwaltungen (ISA) ***I
W szczególności duże znaczenie dla Bułgarii ma przeprowadzenie reform w obszarze opieki zdrowotnej, emerytur, edukacji, administracji publicznej i otoczenia działalności gospodarczejBesonders wichtig für Bulgarien sind Reformen in den Bereichen Gesundheitswesen, Renten, Bildung, öffentliche Verwaltung sowie Rahmenbedingungen für Unternehmen
Jego kwalifikacje w obszarze administracji publicznej, międzynarodowego prawa podatkowego i gospodarki są doskonałe, podobnie jak jego szerokie doświadczenie w nadzorowaniu, monitorowaniu i kontrolowaniu rachunków publicznych oraz zwalczaniu nadużyć, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim.Seine Fähigkeiten in den Bereichen öffentliche Verwaltung, Internationales Steuerprogramm und Ökonomie sind genauso herausragend wie seine umfassende Erfahrung bei der Kontrolle, Überwachung und Prüfung der öffentlichen Finanzen und der Betrugsbekämpfung in seinem Land und auf europäischer Ebene. Ich habe seine Anhörung aufmerksam verfolgt und mich informiert, wie er seine Pflichten erfüllt hat.
Administracje publiczne powinny dostarczać podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, precyzyjnych informacji dotyczących harmonogramu przejścia na euro oraz związanych z nim przepisów prawnych, podatkowych i księgowychDie öffentlichen Verwaltungen sollten die Unternehmen, insbesondere die KMU, genau über den Zeitplan sowie die rechtlichen, steuerlichen und bilanziellen Regelungen für die Umstellung informieren
Obejmuje instalacje użyteczności publicznej, takie jak: kanalizacja, zarządzanie odpadami, dostawa energii i dostawa wody, administracyjne i społeczne służby państwowe lub samorządowe, takie jak: administracja publiczna, obiekty ochrony cywilnej, szkoły i szpitaleVersorgungseinrichtungen wie Abwasser- und Abfallentsorgung, Energieversorgung und Wasserversorgung; staatliche Verwaltungs- und Sozialdienste wie öffentliche Verwaltung, Katastrophenschutz, Schulen und Krankenhäuser
Uważa, że powinny istnieć ogólne ramy strategiczne jednoczące podejścia różnych zainteresowanych podmiotów (administracji publicznej, wyższych uczelni, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw) pozwalające na przeprowadzenie w sposób skoordynowany trzech wspomnianych powyżej procesówist der Ansicht, dass ein strategischer Gesamtrahmen fehlt, der die Sichtweisen der verschiedenen beteiligten Akteure, wie öffentliche Verwaltungen, Universitäten, Forschungszentren und Unternehmen, vereint und ermöglicht, den drei zuvor beschriebenen Prozessen auf koordinierte Weise zu begegnen
Uchwały te nie podlegały ratyfikacji ani kontroli administracji publicznejDiese Beschlüsse unterlagen keiner Bestätigung oder Kontrolle durch den Staat
Dalsza poprawa działania administracji publicznejWeitere Verbesserung der Funktionsweise der öffentlichen Verwaltung
Przyczyni się on do tego, że w ramach reformy administracji publicznej bardziej zdecydowanie będą usuwane istniejące jeszcze braki, choćby w zakresie zwalczania korupcjiEr wird dazu beitragen, dass im Rahmen der Reform der öffentlichen Verwaltung die noch bestehenden Defizite, etwa im Bereich der Korruptionsbekämpfung, weiter aufgehoben werden
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia ‧ maja ‧ r.- Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego- Dyrektywa ‧/‧/WE- Organizacja czasu pracy- Pracownicy mundurowi administracji publicznej- Brak transpozycji w wyznaczonym terminieRechtssache C-‧/‧: Urteil des Gerichtshofs (Fünfte Kammer) vom ‧. Mai ‧- Europäische Kommission/Königreich Spanien (Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats- Richtlinie ‧/‧/EG- Arbeitszeitgestaltung- Nichtziviles Personal der öffentlichen Verwaltung- Nicht fristgerechte Umsetzung
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 46093 zdań frazy administracja publiczna.Znalezione w 13,694 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.