wymowa: IPA: rɛˈpubljika ˈɡãmbjji

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Republik Gambia   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

republika gambiirepublik gambia

Przykładowe zdania z "Republika Gambii", pamięć tłumaczeniowa

add example
PREZYDENT ORAZ SZEF PAŃSTWA REPUBLIKI GAMBIIDER PRÄSIDENT UND DAS STAATSOBERHAUPT DER REPUBLIK GAMBIA
Odpowiadając na pytanie delegacji UE, delegacja USA wyjaśniła, że na dzień podpisania niniejszej umowy następujące państwa wprowadzają w życie zawarte ze Stanami Zjednoczonymi umowy o otwartym niebie: Burkina Faso, Republika Zielonego Przylądka, Republika Kamerunu, Republika Czadu, Republika Gabońska, Republika Gambii, Republika Ghany, Federalna Demokratyczna Republika Etiopii, Republika Liberii, Republika Madagaskaru, Republika Mali, Królestwo Marokańskie, Republika Namibii, Federalna Republika Nigerii, Republika Senegalu, Zjednoczona Republika Tanzanii i Republika UgandyAuf eine Frage der Delegation der EU erläuterte die US-Delegation, dass zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens die folgenden Länder mit den USA geschlossene Open-Skies-Luftverkehrsabkommen durchführen: Burkina Faso, die Republik Kap Verde, die Republik Kamerun, die Republik Tschad, die Gabunische Republik, die Republik Gambia, die Republik Ghana, die Demokratische Bundesrepublik Äthiopien, die Republik Liberia, die Republik Madagaskar, die Republik Mali, das Königreich Marokko, die Republik Namibia, die Bundesrepublik Nigeria, die Republik Senegal, die Vereinigte Republik Tansania und die Republik Uganda
Poicephalus robustus z Botswany, Gambii, Namibii, Senegalu, Republiki Południowej Afryki i SuaziPoicephalus robustus aus Botswana, Gambia, Namibia, Senegal, Südafrika und Swasiland
Prezydenta oraz Szefa Państwa Republiki Gambiides Präsidenten und Staatsoberhauptes der Republik Gambia
wyraża zaniepokojenie pogorszeniem sytuacji w Gambii, co wiąże się z licznymi przypadkami naruszenia wolności prasy, i wzywa do śledztwa w sprawie morderstwa dziennikarza Deyda Hydara w grudniu ‧ rist besorgt über die Verschlimmerung der Lage in Gambia, wozu zahlreiche Verstöße gegen die Pressefreiheit zählen, und fordert die Einleitung einer Untersuchung im Zusammenhang mit dem Mord an dem Journalisten Deyda Hydara im Dezember
potępia wydanie w trybie nadzwyczajnym Bishera Al-Rawiego, zamieszkałego w Wielkiej Brytanii obywatela Iraku, oraz Jamila El-Banny, zamieszkałego w Wielkiej Brytanii obywatela Jordanii, którzy zostali aresztowani przez gambijskie władze w Gambii w listopadzie ‧ r., przekazani agentom amerykańskim i przewiezieni samolotem do Afganistanu, a następnie do Guantánamo, gdzie byli przetrzymywani bez procesu czy innej formy pomocy sądowejverurteilt die außerordentliche Überstellung von Bisher Al-Rawi, einem irakischen Staatsbürger, der im Vereinigten Königreich ansässig ist, und von Jamil El-Banna, einem jordanischen Staatsbürger, der ebenfalls im Vereinigten Königreich lebt, die von den gambischen Behörden im November ‧ in Gambia verhaftet wurden, anschließend US-Agenten übergeben und zunächst nach Afghanistan und später nach Guantánamo geflogen wurden, wo sie ohne Prozess und ohne jede Art von Rechtsbeistand inhaftiert sind
Deputowany do Parlamentu GambiiMitglied des gambischen Parlaments
Dotyczy: praw obywatelskich w GambiiBetrifft: Bürgerrechte in Gambia
Dotyczy: aresztowania Davida i Fiony Fulton w GambiiBetrifft: Verhaftung von David und Fiona Fulton in Gambia
Aby uniknąć zakłóceń w handlu, należy wprowadzić okres przejściowy obejmujący wysyłki produktów akwakultury z Gambii i miodu z Indii, wysłanych do Unii przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszej decyzjiFür Sendungen von Aquakulturerzeugnissen aus Gambia und Honig aus Indien, die vor dem Geltungsbeginn des vorliegenden Beschlusses in die Union versandt wurden, sollte eine Übergangsfrist festgelegt werden, damit es nicht zu Störungen im Handelsverkehr kommt
Należy zatem skreślić odpowiedni wpis dotyczący Gambii w wykazie zawartym w załączniku do decyzji ‧/‧/WEDaher sollte der diesbezügliche Eintrag für Gambia aus der Liste im Anhang zur Entscheidung ‧/‧/EG gestrichen werden
Zaproszeni zostaną przedstawiciele: Czadu, Gabonu, Gambii, Ghany, Gwinei, Gwinei Bissau, Gwinei Równikowej, Kamerunu, Kenii, Mauretanii, Nigerii, Sudanu, Tanzanii, Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Wysp Świętego Tomasza i KsiążęcejGeplant sind Einladungen an Vertreter von Kamerun, Tschad, Äquatorialguinea, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Côte d’Ivoire, Gabun, Kenia, Mauretanien, Nigeria, São Tomé und Príncipe, Sudan und Tansania
Chargé d'Affaires a.i., Ambasada Gambii, BrukselaChargé d'Affaires a.i., Botschaft von Gambia, Brüssel
Decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z GambiiEntscheidung ‧/‧/EG der Kommission vom ‧. Mai ‧ mit Sonderbedingungen für die Einfuhr von Erzeugnissen der Fischerei und Aquakultur mit Ursprung in Gambia
Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej będzie otrzymywać 682 500 euro rocznie, z czego kwota 227 500 euro będzie przeznaczona na wsparcie jej sektorowej polityki rybołówstwa.São Tomé wird jährlich 682 500 EUR erhalten, wovon 227 500 EUR zur Unterstützung seiner fischereipolitischen Maßnahmen sein werden.
Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnieMitteilung über das Inkrafttreten des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Moldau über die Rückübernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt
Republika DominikańskaDominikanische Republik
UWZGLĘDNIAJĄC, że Wspólnota i jej państwa członkowskie oraz Republika Tadżykistanu zobowiązały się z całą stanowczością do pełnej realizacji wszystkich zasad i postanowień zawartych w Akcie Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), w dokumentach końcowych szczytów w Madrycie i w Wiedniu, w dokumencie z Konferencji KBWE w Bonn w sprawie współpracy gospodarczej, w Paryskiej Karcie Nowej Europy i w dokumencie helsińskim KBWE Wyzwania czasu przemian z ‧ roku oraz w innych dokumentach OBWE o zasadniczym znaczeniuIN ANBETRACHT der festen Verpflichtung der Gemeinschaft, ihrer Mitgliedstaaten und der Republik Tadschikistan zur vollen Verwirklichung aller Grundsätze und Bestimmungen der Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), der Abschließenden Dokumente der Folgetreffen in Madrid und Wien, des Dokuments der KSZE-Konferenz in Bonn über wirtschaftliche Zusammenarbeit, der Pariser Charta für ein neues Europa und des Dokuments der KSZE-Konferenz in Helsinki von ‧, Die Herausforderungen des Wandels, sowie weiterer Basisdokumente der OSZE
REPUBLIKA WŁOSKADIE ITALIENISCHE REPUBLIK
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23885 zdań frazy Republika Gambii.Znalezione w 8,195 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.