Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Duckwalk   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (25)

cake-walkcakewalk
Dystrykt Orange WalkOrange Walk District
Dzień walki z AIDSWelt-Aids-Tag
Gmina WalceWalce
Hollywood Walk of FameHollywood Walk of Fame
integrowane działania w walce z chorobamiintegriertes pest management
kimono do walki dżudoJudoanzug
metody walki z chorobamikrankheitsbek.verfahren (pflanze)
sztuki walkiKampfsport; Kampfsportarten; Kampfkunst
uprawiać sztuki walkiKampfsport machen
walkaGefecht; Konflikt; kampf; Bekämpfung; Ringen; Schlacht; Streit; Kampf
walka klasklassenkampf; Klassenkampf
walka termiczna ze szkodnikamithermische schaedlingsbekaempfung
walka z bezrobociemBekämpfung der Arbeitslosigkeit
walka z dyskryminacjąKampf gegen die Diskriminierung
walka z erozjąerosionsbekaempfung; Erosionsschutz
walka z grzybami (dezynfekcja)pilzbekaempfung (desinfektion)
walka z hałasemLärmbekämpfung
walka z przestępczościąVerbrechensbekämpfung
walka z przestępczością drobnąEindämmung der Kriminalität
walka z pustynnieniemWüstenausbreitungskontrolle
walka z susząDürreschutz
walka z zanieczyszczeniemBekämpfung der Umweltbelastungen
zintegrowana walka ze szkodnikamiintegrierte schaedlingsbekaempfung
zwierzę do walkikampftier

Przykładowe zdania z "Duck-walk", pamięć tłumaczeniowa

add example
Sądzę, że powinniśmy dobitnie powiedzieć, że wybraliśmy autorytarne odstępstwo od państwa prawa zamiast wybrania ochrony państwa prawa w celu walki z terroryzmem.Meiner Meinung nach muss mit Bestimmtheit gesagt werden, dass wir uns für eine autoritäre Verdrehung des Rechtsstaats anstatt für seinen Schutz entschieden haben, um den Terrorismus zu bekämpfen.
Dzięki działaniom OECD i Komisji wiele rajów podatkowych zgodziło się ostatnio współpracować w walce z uchylaniem się od płacenia podatków, znosząc lub ograniczając tajemnicę bankową, tak że żaden kraj nie figuruje już na czarnej liścieDank des Engagements der OECD und der Kommission haben sich in letzter Zeit viele Oasen zur Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Steuerflucht bereit erklärt, indem das Bankgeheimnis abgeschafft oder eingeschränkt wurde, sodass kein Land mehr auf der schwarzen Liste steht
Konwencja o różnorodności biologicznej jest najważniejszym środkiem prawnym na świecie pozwalającym na walkę z utratą różnorodności biologicznej.Das Übereinkommen über biologische Vielfalt ist das wichtigste Rechtsinstrument der Welt im Kampf gegen den Verlust der biologischen Vielfalt.
A podejrzani, panie przewodniczący - zwłaszcza w tych czasach, kiedy okazuje się, że tak wiele podstawowych zasad może być nagiętych w imię walki z terroryzmem - nie mogą być uprowadzani, źle traktowani i pozbawiani ich podstawowych praw, bez konsekwencji.Und Verdächtige, Herr Präsident, dürfen gerade in der heutigen Zeit, da offenbar sehr viele Grundsätze im Namen der Terrorismusbekämpfung verletzt werden können, nicht entführt, misshandelt und ihrer Grundrechte beraubt werden, ohne dass dies irgendwelche Konsequenzen hätte.
Naprawdę zwracamy się do władz o natychmiastowe zawieszenie broni w celu umożliwienia ludności cywilnej opuszczenia terenów walk, ponieważ wiemy, że są tam zabici.Wir fordern von den Behörden einen sofortigen Waffenstillstand, damit die Zivilbevölkerung nicht länger in Gefahr ist, da wir wissen, dass dort Menschen getötet wurden.
Ten drugi wniosek ma na celu wdrożenie zasady dostępności i tym samym zapewnienie, że informacje dostępne właściwym organom państwa członkowskiego w związku z walką z przestępczością zostaną przekazane równoważnym organom innych państw członkowskichLetzterer zielt auf die Einführung des Verfügbarkeitsgrundsatzes ab, wodurch gewährleistet werden soll, dass Informationen, die den zuständigen Behörden eines Mitgliedstaates zur Kriminalitätsbekämpfung vorliegen, den entsprechenden Behörden anderer Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden
Grupa sugeruje , że kraje te mogłyby wziąć przykład z Niemiec i Belgii , które utworzyły skuteczne jednostki ds. walki z podróbkami .Die Gruppe empfiehlt , dass derartige Abkommen dann auf die Erreichung von Nullzöllen und den Abbau nichttariflicher Handelshemmnisse durch beide Partner zugleich ausgerichtet werden sollten .
Przedmiotowe sprawozdanie jest ważnym krokiem w walce z oszustami oraz w ochronie obywateli i przedsiębiorców na rynku wewnętrznym UE.Dieser Bericht setzt ein wichtiges Zeichen gegen Betrüger und für die Bürger und Bürgerinnen sowie die Unternehmen des europäischen Binnenmarktes.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie handlu i ubóstwa: projektowanie polityki handlowej z myślą o maksymalizacji przyczynianiu się handlu do walki z ubóstwem (‧/‧(INIEntschließung des Europäischen Parlaments zu Handel und Armut: Konzipierung von handelspolitischen Maßnahmen zur Optimierung des Beitrags des Handels zur Armutsminderung (‧/‧(INI
zwraca się do Komisji i europejskiego koordynatora ds. walki z terroryzmem o przedstawienie Parlamentowi Europejskiemu rocznego sprawozdania w sprawie postępów działań w tym zakresie oraz o uwzględnienie uwag i zaleceń formułowanych w tym względzie przez Parlament Europejskifordert die Kommission und den EU-Koordinator für die Terrorismusbekämpfung auf, dem Europäischen Parlament einen Jahresbericht über die Entwicklung ihrer Tätigkeiten in diesem Bereich vorzulegen und die einschlägigen Anmerkungen und Empfehlungen des Europäischen Parlaments zu berücksichtigen
wyraża zaniepokojenie poważnym i trwającym problemem przemocy wobec kobiet, co przekłada się na handel kobietami i ich seksualne wykorzystywanie w kraju i poza nim (‧ ofiar rocznie), a także przemoc domową, oraz wzywa rząd do podjęcia zdecydowanych kroków w odniesieniu do zapobiegania, uświadamiania i walki z tym problemem, we współpracy ze społeczeństwem, z odpowiednimi organizacjami pozarządowymi, z władzami sądowymi i policją na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowymäußert Besorgnis über das gravierende und fortbestehende Problem der Gewalt gegen Frauen, das besonders massiv im Zusammenhang mit dem Frauenhandel und der sexuellen Ausbeutung von Frauen innerhalb und außerhalb des Landes (‧ Opfer jährlich) sowie mit häuslicher Gewalt auftritt, und fordert die Regierung auf, entschiedene Maßnahmen zur Prävention und Bewusstseinsbildung und zur Bekämpfung dieses Verbrechens in Zusammenarbeit mit der allgemeinen Öffentlichkeit, den einschlägigen NRO sowie den Justiz- und Polizeibehörden auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene zu ergreifen
(HU) Proszę mi wybaczyć wyjątkowo osobistą uwagę, ale chciałabym powiedzieć, że podczas naszej dyskusji w sprawie programu walki z rakiem, gdy wielu posłów podkreślało, jak straszna jest to choroba i jak wiele osób z jej powodu umiera, nie mogłam powstrzymać się od wspomnień, ponieważ cztery lata temu sama zachorowałam na raka, i wydaje mi się, że właśnie w tym momencie zdołałam ustanowić swoisty rekord, zgodnie z danymi z oddziału onkologicznego.(HU) Verzeihen Sie meinen ungewöhnlich persönlichen Ton, aber während wir über das Programm zur Krebsbekämpfung sprechen und viele betont haben, um welch schreckliche Krankheit es sich dabei handelt und wie viele Menschen daran sterben, kann ich nicht anders, als daran zu denken, dass ich selbst vor 4 Jahren daran erkrankt bin, und gerade zu dieser Zeit im Jahr denke ich, dass ich wohl onkologisch gesehen einen Rekord aufgestellt habe.
To bardzo interesujący pierwszy dzień w pracy i cieszę się, że możemy wspólnie debatować nad tym ważnym zagadnieniem, jakim jest wymiana informacji z USA do celów walki z terroryzmem, tym razem w kontekście programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (TFTP).Dies ist ein interessanter erster Arbeitstag, und ich bin dankbar, dass ich mit Ihnen an dem wichtigen Thema des Informationsaustauschs mit den US zum Zwecke des Kampfes gegen den Terrorismus teilhaben kann, dieses Mal im Zusammenhang mit dem Programm zum Aufspüren der Finanzierung des Terrorismus.
Z zadowoleniem odbieram nacisk, jaki przewodniczący Barroso kładzie na potrzebę pokazywania, w jaki sposób walka ze zmianami klimatycznymi może dopomóc w modernizacji gospodarki naszych krajów.Ich begrüße den Nachdruck, mit dem Präsident Barroso die Notwendigkeit angesprochen hat, zu zeigen, wie die Bekämpfung des Klimawandels bei der Modernisierung unserer Wirtschaften helfen kann.
Jaki wpływ na Wasz cel określony w strategii UE 2020 będzie miała walka z ubóstwem, jeżeli dowiadujemy się dzisiaj, na podstawie danych za rok 2008, że w Unii Europejskiej 116 milionów ludzi jest zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym?Welche Auswirkungen wird der Kampf gegen die Armut auf Ihr Ziel für die Strategie Europa 2020 haben, wenn wir heute erfahren müssen, dass nach den für 2008 gültigen Zahlen in der Europäischen Union 116 Mio. Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind?
Program sztokholmski utożsamiany jest z poprawą bezpieczeństwa, zwłaszcza w walce z przestępczością i terroryzmem transgranicznym przy jednoczesnym poszanowaniu praw obywateli.Das Stockholm-Programm beschäftigt sich mit der Verbesserung der Sicherheit, insbesondere was die Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität und Terrorismus angeht, während es gleichzeitig die Bürgerrechte achtet.
Ponadto chciałabym zaapelować, aby komisarz do spraw wewnętrznych, pani Cecilia Malmström, nie zmniejszała pomocy finansowej przyznawanej organizacjom pozarządowym zajmujących się walką z przemocą wobec kobiet.Darüber hinaus möchte ich die Frau Kommissarin für Inneres Cecilią Malmström dringend darum ersuchen, nicht die Finanzhilfen zu reduzieren, die Nichtregierungsorganisationen (NRO) zugewiesen sind, die Gewalt gegen Frauen bekämpfen.
Tylko razem, łącząc nasze wysiłki, możemy wygrać walkę z nowotworem.Der Krebs kann nur besiegt werden, wenn wir Seite an Seite stehen und unsere Anstrengungen koordinieren.
Islamska Republika Iranu (nazywana dalej Iranem) stoi przed szeregiem wyzwań związanych z zarządzaniem, poczynając od walk o władzę pomiędzy konkurującymi frakcjami wśród elit rządzących państwem, aż po wyniszczającą społeczną i gospodarczą apatię, trudną sytuację w zakresie bezpieczeństwa regionalnego i rosnące powszechne niezadowolenie w kraju.Die Islamische Republik Iran (im Folgenden als Iran bezeichnet) steht vor einer Reihe von politischen Herausforderungen - von Machtkämpfen zwischen rivalisierenden Fraktionen innerhalb der herrschenden Eliten des Landes bis hin zu einer lähmenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Malaise, einer problematischen regionalen Sicherheitslage und der steigenden Unzufriedenheit in der Bevölkerung im Iran.
dodatkowy wkład w Światowy Fundusz na rzecz Walki z HIV/AIDS, Gruźlicą i Malarią (GFATM) wartości ‧ mln EURErgänzung der Unterstützung für den Globalen Fonds zur Bekämpfung von HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria (GFATM) in Höhe von ‧ Mio. EUR
W świetle celu interesu ogólnego o znaczeniu tak podstawowym dla wspólnoty międzyn arodowej jak walka wszelkimi środkami , zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych , z zagrożeniami dla pokoju międzynarodowego i bezpieczeństwa międzynarodowego , jakie niosą akty terrorystyczne , zamrożenie funduszy , środków finansowych i innych zasobów gospodarczych osób zidentyfikowanych przez Radę Bezpieczeństwa lub Komitet ds . Sankcji jako powiązane z Osamą bin Ladenem , siecią Al-Kaida i talibami , nie może samo w sobie uchodzić za niewłaściwe lub nieproporcjonalne .Angesichts eines für die Völkergemeinschaft derart grundlegenden Ziels wie des mit allen Mitteln gemäß der UN-Charta geführten Kampfes gegen die Bedrohungen , die durch terroristische Handlungen auf dem Weltfrieden und der internationalen Sicherheit lasten , kann das Einfrieren von Geldern , Finanzvermögen und and eren wirtschaftlichen Ressourcen der Personen , die der Sicherheitsrat oder der Sanktionsausschuss als mit Osama bin Laden , dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban verbunden identifiziert hat , für sich genommen nicht als unangemessen oder unver hältnismäßig angesehen werden .
wiceprzewodniczący Komisji. - (IT) Pani przewodnicząca, szanowni państwo! Moim zdaniem jako ogólny cel kwestia ta nie dotyczy tylko krajów Europy Wschodniej, ponieważ ogólnym celem jest wspieranie zdecydowanej, bezkompromisowej i systematycznej walki z korupcją.Vizepräsident der Kommission. - (IT) Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Diese Zielsetzung gilt meines Erachtens nicht nur für die osteuropäischen Länder, denn es ist ein allgemeines Ziel, die energische, intensive und stetige Bekämpfung der Korruption zu fördern.
Musimy zmniejszyć koszty związane z adopcją międzynarodową, zapewnić korzystne pożyczki z banków, wprowadzić wspomniane już przeze mnie odbiurokratyzowane, uproszczone procedury, wraz z mechanizmami nadzoru umożliwiającymi monitorowanie tego, co się dzieje w państwach członkowskich, zapewnić rzeczywisty mechanizm zapobiegania handlowi ludźmi, w związku z którym Parlament interweniował niedawno pakietem aktów prawnych, podjąć realne działania na rzecz walki z nielegalną adopcją, a także zagwarantować przejrzystość.Ferner müssen wir, wie von mir bereits erwähnt, verschlankte und vereinfachte Verfahrensweisen mit funktionierenden Kontrollmechanismen einführen, um die Vorgehensweisen in den Mitgliedstaaten prüfen zu können. Wir müssen sicherstellen, dass der Menschenhandel unterbunden wird, gegen den das Parlament unlängst mit einem spezifischen Dossier vorging.
Przyjęcie tej poprawki będzie ważnym krokiem w walce z karą śmierci na całym świecie.Die Verabschiedung dieses Änderungsantrages wäre ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Todesstrafe weltweit.
zgadza się ze sformułowanym przez Komisję celem dalszego wspomagania Ameryki Łacińskiej w walce z narkotykami oraz wspólnego przyczyniania się do wzrostu bezpieczeństwa i stabilności w obu regionach poprzez przestrzeganie zasady współodpowiedzialności w walce z narkotykami we wszystkich odnośnych dziedzinach i organachteilt das von der Kommission erwähnte Ziel, Lateinamerika weiter bei der Drogenbekämpfung zu unterstützen und einen gemeinsamen Beitrag zur Steigerung der gegenseitigen Sicherheit und Stabilität durch die Aufrechterhaltung eines Ansatzes der geteilten Verantwortung im Bereich der Drogenbekämpfung auf allen Ebenen und in allen Gremien zu leisten
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9868 zdań frazy Duck-walk.Znalezione w 2,178 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.