Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Duckwalk   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (25)

cake-walkcakewalk
Dystrykt Orange WalkOrange Walk District
Dzień walki z AIDSWelt-Aids-Tag
Gmina WalceWalce
Hollywood Walk of FameHollywood Walk of Fame
integrowane działania w walce z chorobamiintegriertes pest management
kimono do walki dżudoJudoanzug
metody walki z chorobamikrankheitsbek.verfahren (pflanze)
sztuki walkiKampfsport; Kampfsportarten; Kampfkunst
uprawiać sztuki walkiKampfsport machen
walkaGefecht; Konflikt; kampf; Bekämpfung; Ringen; Schlacht; Streit; Kampf
walka klasklassenkampf; Klassenkampf
walka termiczna ze szkodnikamithermische schaedlingsbekaempfung
walka z bezrobociemBekämpfung der Arbeitslosigkeit
walka z dyskryminacjąKampf gegen die Diskriminierung
walka z erozjąerosionsbekaempfung; Erosionsschutz
walka z grzybami (dezynfekcja)pilzbekaempfung (desinfektion)
walka z hałasemLärmbekämpfung
walka z przestępczościąVerbrechensbekämpfung
walka z przestępczością drobnąEindämmung der Kriminalität
walka z pustynnieniemWüstenausbreitungskontrolle
walka z susząDürreschutz
walka z zanieczyszczeniemBekämpfung der Umweltbelastungen
zintegrowana walka ze szkodnikamiintegrierte schaedlingsbekaempfung
zwierzę do walkikampftier

Przykładowe zdania z "Duck-walk", pamięć tłumaczeniowa

add example
mając na uwadze, że Komisja proponuje także zapewnienie zgodności TDCA ze zrewidowaną Umową z Kotonu w zakresie rozprzestrzeniania broni masowego rażenia, walki z terroryzmem, walki z bezkarnością oraz zapobiegania działalności najemnikówin der Erwägung, dass die Kommission ferner vorschlägt, das TDCA dem überarbeiteten Abkommen von Cotonou in den Bereichen Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen, Bekämpfung des Terrorismus, Bekämpfung der Straflosigkeit und Vermeidung von Söldneraktivitäten anzupassen
wzywa Komisję i Radę Ministrów Rolnictwa UE do zbadania możliwości wprowadzenia finansowania wspólnotowego na rzecz wdrożenia w całej Unii elektronicznego systemu identyfikacji owiec, planowanego na ‧ grudnia ‧ r., ponieważ o ile system ten poprawi identyfikowalność i zarządzanie stadami oraz wzmocni walkę z oszustwami, będzie generować dodatkowe wydatki administracyjne i wysokie koszty dla sektora znajdującego się w kryzysiefordert den Rat der Landwirtschaftsminister und die Kommission auf, die Möglichkeit zu prüfen, eine Gemeinschaftsfinanzierung für die Anwendung des für ‧.‧.‧ geplanten elektronischen Kennzeichnungssystems für Schafe in der gesamten Union einzuführen, denn dieses System wird zwar die Rückverfolgbarkeit, die Herdenhaltung und die Betrugsbekämpfung verbessern, wird jedoch für diesen in der Krise befindlichen Sektor neue Verwaltungslasten und höhere Kosten mit sich bringen
Przekazywanie danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do krajów trzecich jest niezbędnym komponentem ponadnarodowej walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością.Die Übermittlung der Fluggastdatensätze (PNR) an Drittländer ist ein wesentliches Element für die transnationale Bekämpfung des Terrorismus und des internationalen Verbrechens.
Chciałabym zapewnić Parlament, że polityka rozwoju UE, w tym walka z ubóstwem, będzie centralną częścią działań zewnętrznych Komisji.Ich kann dem Parlament versichern, dass die EU-Entwicklungspolitik einschließlich der Armutsbeseitigung ein zentraler Teil der Außentätigkeit der Kommission sein wird.
Stocznia Gdańska odegrała zasadniczą rolę w europejskiej historii oraz w walce o wolność i o ponownie zjednoczoną Europę.Die Danziger Werft hat eine maßgebliche Rolle in der europäischen Geschichte sowie im Kampf für die Freiheit und ein wiedervereintes Europa gespielt.
wzywa państwa członkowskie UE i społeczność międzynarodową do wsparcia Światowego Programu Żywnościowego (WFP), który stoi w obliczu nowych wyzwań w zakresie walki z głodem, będących wynikiem szybko rosnących cen żywności i ropy na świecie, coraz gwałtowniejszych zjawisk pogodowych spowodowanych po części zmianami klimatycznymi oraz malejących zapasów żywności na świeciefordert die EU-Mitgliedstaaten und die Völkergemeinschaft nachdrücklich auf, das Welternährungsprogramm (WFP) darin zu unterstützen, neuen Herausforderungen im Kampf gegen den Hunger wie etwa weltweit steigenden Nahrungsmittel- und Erdölpreisen, immer extremeren Wetterschwankungen teilweise aufgrund des Klimawandels und weltweit abnehmenden Nahrungsmittelbeständen zu begegnen
Grupa sugeruje , że kraje te mogłyby wziąć przykład z Niemiec i Belgii , które utworzyły skuteczne jednostki ds. walki z podróbkami .Die Gruppe empfiehlt , dass derartige Abkommen dann auf die Erreichung von Nullzöllen und den Abbau nichttariflicher Handelshemmnisse durch beide Partner zugleich ausgerichtet werden sollten .
A zatem zachęcam państwa do koncepcji przyjęcia nowego zielonego ładu w Europie, sposobu walki zarówno z kryzysem gospodarczym, jak i z kryzysem klimatycznym za pomocą ogromnych inwestycji w oszczędzanie energii i odnawialne źródła energii, w celu stworzenia milionów nowych ekologicznych miejsc pracy w Europie.Ich empfehle Ihnen daher, einen "Green New Deal" für Europa einzugehen, um sowohl etwas gegen die Wirtschaftskrise als auch gegen die Klimakrise zu unternehmen. Dabei müssen viele Mittel in Energieeffizienz und erneuerbare Energien fließen, wodurch in Europa Millionen von neuen Arbeitsplätzen entstehen würden.
Konwencja w sprawie walki z pustynnieniem (głosowanieÜbereinkommen zur Bekämpfung der Wüstenbildung (Abstimmung
Przykład ten nie jest mniej ważny tylko dlatego, że pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, które są oczywiście sojusznikiem UE w wielu obszarach - jest on wręcz ważniejszy, ponieważ w walce przeciwko karze śmierci nie ma mowy o podwójnych standardach.Dieses Beispiel verliert keineswegs dadurch an Bedeutung, dass es aus den Vereinigten Staaten stammt, die ja selbstverständlich in vielerlei Hinsicht ein Bündnispartner der EU sind - tatsächlich ist es daher vielleicht noch wichtiger, da es im Fall der Todesstrafe keinen Platz für Doppelmoral gibt.
mając na uwadze, że przedmiotowa zielona księga wpisuje się w ruch o zasięgu globalnym rozpoczęty na poziomie UE i mający na celu walkę z czynnikami najbardziej szkodliwymi dla zdrowia, w tym ze złymi nawykami żywieniowymi i brakiem aktywności fizycznej, które to czynniki, w połączeniu z paleniem tytoniu i nadmiernym spożywaniem alkoholu są źródłem chorób układu krążenia (stanowiących pierwszą przyczynę zgonów mężczyzn i kobiet w Unii Europejskiej), niektórych typów raka, chorób układu oddechowego, osteoporozy oraz cukrzycy typu ‧, które powodują wzrost obciążenia krajowych systemów opieki zdrowotnejin der Erwägung, dass das Grünbuch der Kommission Teil einer EU-Gesamtstrategie zur Bekämpfung der wichtigsten Krankheitsfaktoren ist, zu denen auch ungesunde Ernährungsgewohnheiten und Bewegungsmangel gehören, die genau wie Rauchen und übermäßiger Alkoholkonsum Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die die wichtigste Todesursache bei Frauen und Männern in der Europäischen Union sind, bestimmte Krebserkrankungen, Erkrankungen der Atemwege und ‧ Diabetes verursachen, die den Druck auf die nationalen Gesundheitssysteme verstärken
To musi dać nam wiele do myślenia, ponieważ zawsze podkreślamy fakt, że to my chcemy wziąć na siebie rolę lidera w światowej walce ze zmianami klimatycznymi.Das muss uns doch zu denken geben, weil wir doch immer betonen, dass wir diejenigen sind, die im Kampf gegen den Klimawandel weltweit führend sein wollen.
współpracy i pomocy technicznej w walce z przestępczością zorganizowaną, w szczególności z przemytem narkotyków i handlem ludźmiZusammenarbeit und technische Hilfe bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, einschließlich des Drogen-und des Menschenhandels
Gospodarstwa (manades – stada lub ganaderías – gospodarstwa produkujące zwierzęta do walki), gdzie muszą się urodzić i być utrzymywane zwierzęta, których mięso jest przeznaczone do wytwarzania produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia, muszą wypełnić oświadczenie, że spełniają warunki do jego produkcjiDie Zuchtbetriebe (manades oder ganaderías), in denen die Tiere geboren und aufgezogen werden müssen, die für die Erzeugung von unter die Ursprungsbezeichnung fallendes Fleisch bestimmt sind, müssen eine Tauglichkeitserklärung abgeben, aus der hervorgeht, dass sie in der Lage sind, der Spezifikation genügende Erzeugnisse zu erzeugen
Określenie walki z analfabetyzmem jako jeden z celów przekrojowych w zmienionej strategii lizbońskiej po rokudie Bekämpfung des Analphabetismus in die Querschnittsziele der überarbeiteten Lissabon-Strategie nach ‧ aufzunehmen
Efektywna wspólnotowa polityka w zakresie powrotów imigrantów jest niezbędnym uzupełnieniem wiarygodnej, zgodnej z prawem polityki imigracyjnej i azylowej oraz ważnym elementem w walce przeciw nielegalnej imigracjiEine wirksame Rückkehrpolitik der Gemeinschaft ist eine notwendige Ergänzung einer glaubwürdigen Asyl- und Einwanderungspolitik und spielt im Kampf gegen die illegale Einwanderung ebenfalls eine wichtige Rolle
W świetle celu interesu ogólnego o znaczeniu tak podstawowym dla wspólnoty międzyn arodowej jak walka wszelkimi środkami , zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych , z zagrożeniami dla pokoju międzynarodowego i bezpieczeństwa międzynarodowego , jakie niosą akty terrorystyczne , zamrożenie funduszy , środków finansowych i innych zasobów gospodarczych osób zidentyfikowanych przez Radę Bezpieczeństwa lub Komitet ds . Sankcji jako powiązane z Osamą bin Ladenem , siecią Al-Kaida i talibami , nie może samo w sobie uchodzić za niewłaściwe lub nieproporcjonalne .Angesichts eines für die Völkergemeinschaft derart grundlegenden Ziels wie des mit allen Mitteln gemäß der UN-Charta geführten Kampfes gegen die Bedrohungen , die durch terroristische Handlungen auf dem Weltfrieden und der internationalen Sicherheit lasten , kann das Einfrieren von Geldern , Finanzvermögen und and eren wirtschaftlichen Ressourcen der Personen , die der Sicherheitsrat oder der Sanktionsausschuss als mit Osama bin Laden , dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban verbunden identifiziert hat , für sich genommen nicht als unangemessen oder unver hältnismäßig angesehen werden .
Walka przeciwko interesom monopoli o obalenie tej polityki jest jedynym sposobem na zaspokojenie aktualnych potrzeb rodzin robotniczych.Der Kampf gegen Monopolinteressen zur Beendigung dieser Politik ist der einzige Weg, um die aktuellen Bedürfnisse von Familien der Arbeiterklasse zu erfüllen.
z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, aby nałożyć sankcje na pracodawców zatrudniających obywateli krajów trzecich przebywających nielegalnie na terytorium UE; podkreśla znaczenie walki z wykorzystywaniem obywateli krajów trzecich przebywających nielegalnie na terytorium UE, przy jednoczesnym poszanowaniu praw osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji; w tym kontekście wzywa Komisję do wspierania możliwości legalnego zatrudnienia obywateli krajów trzecich przebywających legalnie na terytorium UEbegrüßt den Vorschlag der Kommission, Sanktionen gegen Arbeitgeber zu verhängen, die illegal aufhältige Drittstaatsangehörige beschäftigen; betont, dass es darauf ankommt, die Ausbeutung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger zu bekämpfen und zugleich die Rechte schutzbedürftiger Personen zu achten; fordert in diesem Zusammenhang die Kommission auf, die Chancen legal aufhältiger Drittstaatsangehöriger auf eine legale Beschäftigung zu fördern
na piśmie. - Rok 2010 będzie Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.schriftlich. - (EN) Das Jahr 2010 wird zum Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung ausgerufen.
Nie należy również zapominać, że przejrzyste procedury udzielania zamówień są najlepszym środkiem w walce z korupcją i protekcjąFerner gilt es im Blick zu behalten, dass sich transparente Vergabeverfahren zur Abwehr von Korruption und Günstlingswirtschaft bewährt haben
w kwestii polityki bezpieczeństwa wewnętrznego, jest głęboko zaniepokojony niedostatecznym wdrożeniem przez Państwa Członkowskie planu walki z terroryzmem przyjętego w październiku ‧ rist, was die innere Sicherheitspolitik betrifft, zutiefst besorgt darüber, dass die Mitgliedstaaten nicht alle Maßnahmen und Instrumente ausreichend umgesetzt haben, die in dem im Oktober ‧ verabschiedeten ursprünglichen Plan zur Bekämpfung des Terrorismus aufgeführt waren
Podziwiam pracę wykonaną przez sprawozdawcę, pana posła Ivana. Muszę powiedzieć, że przedmiotowe sprawozdanie ujawnia niestety pewien brak uwagi ze strony Komisji w relacjach z Parlamentem, który nawet w ramach swojej ubiegłorocznej działalności sygnalizował Komisji kilka szczególnych środków, jakie należy przyjąć w ramach realizacji tego celu, który sobie wyznaczyliśmy, a mianowicie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej oraz interesów podatników w zwalczaniu nadużyć finansowych i walce z naruszaniem prawa.Und ich muss sagen, dass dieser Bericht leider einen gewissen Mangel an Aufmerksamkeit seitens der Kommission in ihren Beziehungen mit dem Parlament erkennen lässt, das selbst noch in der Arbeit des vergangenen Jahres der Kommission das Ergreifen verschiedener spezieller Maßnahmen nahegelegt hat, um auf das Ziel, das wir uns gesetzt haben, die finanziellen Interessen der Europäischen Union und die Interessen der Steuerzahler bei der Betrugsbekämpfung und dem Kampf gegen die Illegalität zu schützen, besser reagieren zu können.
Ale walki wrecz uczy tylko jedno: walkaAber Ringen erlernt man nur, indem man sofort damit anfängt
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), instytucje europejskie pragnęły zwiększyć skuteczność walki z nielegalną działalnością szkodzącą interesom finansowym UniiDem Amt wurden daher im Vergleich zu seinen Vorgängereinrichtungen neue Befugnisse übertragen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9868 zdań frazy Duck-walk.Znalezione w 1,419 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.