Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Duckwalk   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (25)

cake-walkcakewalk
Dystrykt Orange WalkOrange Walk District
Dzień walki z AIDSWelt-Aids-Tag
Gmina WalceWalce
Hollywood Walk of FameHollywood Walk of Fame
integrowane działania w walce z chorobamiintegriertes pest management
kimono do walki dżudoJudoanzug
metody walki z chorobamikrankheitsbek.verfahren (pflanze)
sztuki walkiKampfsport; Kampfsportarten; Kampfkunst
uprawiać sztuki walkiKampfsport machen
walkaGefecht; Konflikt; kampf; Bekämpfung; Ringen; Schlacht; Streit; Kampf
walka klasklassenkampf; Klassenkampf
walka termiczna ze szkodnikamithermische schaedlingsbekaempfung
walka z bezrobociemBekämpfung der Arbeitslosigkeit
walka z dyskryminacjąKampf gegen die Diskriminierung
walka z erozjąerosionsbekaempfung; Erosionsschutz
walka z grzybami (dezynfekcja)pilzbekaempfung (desinfektion)
walka z hałasemLärmbekämpfung
walka z przestępczościąVerbrechensbekämpfung
walka z przestępczością drobnąEindämmung der Kriminalität
walka z pustynnieniemWüstenausbreitungskontrolle
walka z susząDürreschutz
walka z zanieczyszczeniemBekämpfung der Umweltbelastungen
zintegrowana walka ze szkodnikamiintegrierte schaedlingsbekaempfung
zwierzę do walkikampftier

Przykładowe zdania z "Duck-walk", pamięć tłumaczeniowa

add example
uwzględniając rolę technologii energetycznych w walce przeciwko zmianom klimatuunter Hinweis auf die Rolle der Energietechnologie bei der Bekämpfung des Klimawandels
wzywa do lepszego wykorzystania istniejącej pomocy, w szczególności poprzez reorganizację priorytetów, tak aby skoncentrować się na MDG oraz poprzez poprawę kontroli nad funduszami publicznymi przekazanymi przez UE na walkę z korupcją i zwiększenie przejrzystościfordert eine bessere Verwendung der derzeitigen Hilfen, vor allem durch eine Umklassierung der Prioritäten im Sinne einer besseren Entsprechung der Millenniums-Entwicklungsziele und durch eine verbesserte Überwachung der von der Union bereitgestellten öffentlichen Mittel im Hinblick auf eine Eindämmung der Korruption und für mehr Transparenz
Walka ze zmianami klimatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw oraz wykorzystywanie energii odnawialnej to bardzo ważne kwestie w Unii Europejskiej i konieczne są większe wysiłki w celu wsparcia i zapewnienia skutecznych, ukierunkowanych inwestycji, jak również zapewnienie, aby te kwestie pozostały u podstaw polityki energetycznej Unii Europejskiej.Der Kampf gegen den Klimawandel, die Sicherung der Energieversorgung und die Nutzung von erneuerbaren Energien: Das sind die absolut wichtigen Themen der Europäischen Union, und es müssen größere Anstrengungen unternommen werden, um effiziente und zielgerichtete Investitionen zu unterstützen und zu gewährleisten, und es muss sichergestellt werden, dass diese Themen weiterhin im Mittelpunkt der Energiepolitik der Europäischen Union bleiben.
To nasza walka, nie ichDann ist das unser Kampf, nicht ihrer
Ostatnie 100 lat pokazało co kobiety wniosły dla świata i dla postępu, i jak wiele z nich oddało życie w walce o pokój, a także ile nowych istnień wydały na świat.Die letzten 100 Jahre haben gezeigt, was Frauen der Welt und dem Fortschritt gebracht haben, und wie viele von ihnen ihr Leben im Kampf für den Frieden gegeben und wie viel neues Leben sie in die Welt gebracht haben.
na piśmie. - (PT) Utworzenie "sieci punktów kontaktu” w ramach współpracy pomiędzy różnymi państwami członkowskimi mające na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk mogłoby stworzyć jeszcze jeden wartościowy element walki z korupcją w każdym kraju.schriftlich. - (PT) Die Einrichtung eines "Kontaktstellennetzes" in einem Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten mit den Ziel, Erfahrungen und bewährte Verfahren auszutauschen, könnte ein weiterer Aktivposten im Kampf gegen Korruption in jedem Land sein.
Lepiej zginąć w walce... niż przed plutonem egzekucyjnymBesser, von Feindeshand zu sterben... als durch ein ErschieBungskommando
z zadowoleniem przyjmuje poprawę warunków dla przedsiębiorstw oraz działania na rzecz zmniejszenia prawnych i administracyjnych barier dla rozpoczęcia działalności gospodarczej; wyraża jednak zaniepokojenie istnieniem karteli i nadużywaniem pozycji na rynku przez tzw. magnatów w niektórych krajach Bałkanów Zachodnich oraz przez przedsiębiorstwa wykorzystujące dominującą pozycję na rynku; wzywa rządy państw Bałkanów Zachodnich do zaostrzenia walki z korupcją i rozwinięcia odpowiedniej polityki konkurencji, która musi objąć także przedsiębiorstwa państwowebegrüßt das verbesserte Geschäftsklima und den Abbau der rechtlichen und verwaltungstechnischen Hemmnisse für Unternehmensgründungen; ist allerdings besorgt angesichts der Kartelle und des Missbrauches von Marktmacht durch so genannte Tycoons in manchen Ländern des westlichen Balkans sowie durch Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung; fordert die Regierungen der Länder des westlichen Balkans nachdrücklich auf, ihren Kampf gegen die Korruption zu verstärken und eine wirksame Wettbewerbspolitik zu betreiben, der auch die staatlichen Unternehmen gerecht werden müssen
Jasne jest, że proces reform należy kontynuować, na przykład w ramach sądownictwa oraz w odniesieniu do walki z konfliktem interesów w administracji publicznej oraz że należy uporać się z priorytetami zalecanymi przez Komisję, niemniej jednak chciałabym pochwalić rząd Czarnogóry za pozytywne reformy, które udało mu się do tej pory wdrożyć.Der Reformprozess muss eindeutig fortgesetzt werden, etwa im Bereich der Justiz und hinsichtlich der Bekämpfung von Interessenskonflikten in der öffentlichen Verwaltung. Die von der Kommission empfohlenen Prioritäten müssen in Angriff genommen werden, aber ich möchte dennoch die Regierung Montenegros für die positiven Reformen loben, die sie bisher auf den Weg gebracht hat.
Obecnie rolnicy są przyzwyczajeni do walki z warunkami pogodowymi, tak aby wyjść z niej cało, ale w tej sytuacji moglibyśmy i powinniśmy pomóc tym niewielkim obszarom.Bauern sind es zwar gewöhnt, für ihr Überleben mit dem Wetter zu kämpfen. Aber bei dieser Gelegenheit kann und muss diesen kleinen Gebieten geholfen werden.
(PT) Panie Przewodniczący! Rok 2010, który został ogłoszony Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, dobiegł końca.(PT)Herr Präsident! Das Jahr 2010, welches zum Europäischen Jahr der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung erklärt wurde, ist vorbei.
Głosowałem za przyjęciem przedmiotowej rezolucji, gdyż uważam, że Unia Europejska musi przejąć kierowniczą rolę w walce ze zmianą klimatu, zwiększając tym samym swoją konkurencyjność gospodarczą za sprawą oszczędności energii i energii odnawialnej, czyli dwóch sektorów, które mogą pomóc zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Unii i które mają ogromny potencjał w kategoriach rozwoju przemysłu, innowacji, rozwoju regionalnego i tworzenia miejsc pracy.Ich habe für diese Entschließung gestimmt, da ich der Auffassung bin, dass die Europäische Union eine Führungsrolle im Kampf gegen den Klimawandel übernehmen muss, um somit ihre wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit durch Energieeinsparungen und erneuerbare Energie zu stärken - zwei Sektoren, die zur Verbesserung ihrer Energieversorgungssicherheit beitragen können und die im Hinblick auf die industrielle Entwicklung, Innovationen, die regionale Entwicklung sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen ein großes Potenzial bergen.
Do tej pory osiągnięto znaczące postępy w dziedzinie reformy systemu sądownictwa i walki z korupcją, zwłaszcza we współpracy z EULEX.Bisher wurden - insbesondere in Zusammenarbeit mit EULEX - in den Bereichen der Reformierung des Rechtssystems und der Bekämpfung der Korruption bedeutende Fortschritte erzielt.
Właściwie, podczas walk, większości nie było wesołoDen meisten von ihnen machten Schlägereien keinen Spaß
Przedmiotowe sprawozdanie stanowi trzeci, po europejskim nakazie ochrony i dyrektywie w sprawie walki z handlem żywym towarem, element walki z przemocą wobec kobiet, przyjęty w ostatnich miesiącach.Dieser Bericht stellt nach der Europäischen Schutzanordnung und der Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels den dritten Beitrag innerhalb der letzten Monate zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen dar.
Gdy weźmiemy pod uwagę te dwa aspekty, widać wyraźnie, że jest to znaczący krok do tyłu dla UE pod względem jej walki ze światowym ubóstwem i nierównością.Betrachten wir diese beiden Aspekte, zeigt sich deutlich, dass die EU in ihrem Ansatz zur Bekämpfung der Armut und Ungleichheit in der Welt gravierende Rückschritte gemacht hat.
Stwierdzono tam, że działania i prace Parlamentu Europejskiego powinny odzwierciedlać oburzenie organizacji zaangażowanych w walkę z ubóstwem, wziąwszy pod uwagę społeczne konsekwencje kryzysu oraz powagę i zasięg ubóstwa.Dort wurde gefordert, dass die Tätigkeiten und die Arbeit des Europäischen Parlaments, angesichts der sozialen Folgen der Krise und der Schwere und des Ausmaßes der Armut, die Empörung der an der Bekämpfung der Armut beteiligten Organisationen widerspiegeln.
Aby stać się liderem w walce ze zmianami klimatycznymi, UE musi przede wszystkim dbać o spójność swych oświadczeń.Um sich im Kampf gegen den Klimawandel an die Spitze zu setzen, muss die EU vor allem in sich schlüssige Aussagen treffen.
z zadowoleniem odnotowuje, że Unia zobowiązała się do walki z problemem rosnących gwałtownie cen żywności w krajach rozwijających się oraz że osiągnięto w końcu porozumienie w sprawie finansowania funduszu żywnościowego, jak również że zapewniono komplementarność wobec Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz widoczność pomocy udzielanej przez UE; po raz kolejny wyraża jednak ubolewanie, że z powodu niewielkich marginesów w dziale ‧ część środków na finansowanie funduszu żywnościowego można było uzyskać jedynie poprzez przesunięcia w ramach działustellt mit Genugtuung fest, dass sich die Union verpflichtet hat, gegen die steigenden Lebensmittelpreise in den Entwicklungsländern vorzugehen, und dass endlich eine Einigung über die Finanzierung einer Nahrungsmittelfazilität erzielt wurde und die Komplementarität mit dem Europäischen Entwicklungsfonds sowie die Sichtbarkeit der EU-Hilfe sichergestellt wurden; bedauert jedoch, dass aufgrund der begrenzten Margen in der Rubrik ‧ ein Teil der Mittel für die Finanzierung dieser Nahrungsmittelfazilität erneut nur durch eine Umschichtung innerhalb der Rubrik aufgebracht werden konnte
Uważam, że aby zapobiec tej tendencji wzrostowej musimy udoskonalić krajowe plany walki z rakiem oraz prowadzić w Unii jeszcze skuteczniejszą kampanię informacyjną w społeczeństwie.Um dieser Zunahme entgegenzuwirken, müssen wir staatliche Krebsbekämpfungsprogramme verbessern und eine noch wirksamere Informationskampagne für die Menschen in der EU durchführen.
Mamy nadzieję, że przedmiotowa decyzja zaowocuje postępem w walce z nielegalnym handlem narkotykami.Hoffentlich wird diese Entscheidung dazu beitragen, den Kampf gegen den Drogenhandel weiter zu verstärken.
Ważnym elementem reform powinna też być walka z korupcją i zwiększenie przejrzystości działań administracji publicznej.Der Kampf gegen Korruption und der Wille für mehr Transparenz in Bezug auf die Arbeit der öffentlichen Verwaltung sollten zu einem wichtigen Element der Reform gehören.
Finansowa pomoc z Brukseli pomoże również Gruzji w walce ze skutkami światowego kryzysu gospodarczego i finansowego.Finanzieller Beistand aus Brüssel wird Georgien ferner helfen, die Auswirkungen der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise zu bekämpfen.
Atrakcyjność uniwersytetów stanowi istotny czynnik w walce o osoby o najwyższym potencjale intelektualnym, których Europa potrzebuje w celu zabezpieczenia swojej przyszłościDie Attraktivität der Hochschulen ist ein wesentlicher Faktor im Kampf um die besten Köpfe, derer Europa für seine Zukunftssicherung bedarf
Panie przewodniczący! Na ogół w walce z terroryzmem kluczowe pytanie dotyczy tego, w jaki sposób taka działalność jest finansowana.Herr Präsident, bei der allgemeinen Bekämpfung des Terrorismus besteht die Schlüsselfrage darin, wie diese Aktivitäten finanziert werden.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9234 zdań frazy Duck-walk.Znalezione w 7,797 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.