Tłumaczenia na język niemiecki:

  • 95 Thesen von Martin Luther   
    (  f)

Przykładowe zdania z "95 Tez Marcina Lutra", pamięć tłumaczeniowa

add example
obejmuje synonim Lutraannectens, Lutraenudris, Lutra incarum oraz Lutra platensisenthält die Synonyme Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum und Lutra platensis
Z jednej strony, użycie wnyków z ogranicznikiem zostało dopuszczone na obszarach Aldenanueva de la Sierra i Mediana de Voltoya, co jest jednoznaczne z dopuszczeniem polowań lub świadomych ingerencji w obrębie gatunku lutra lutra (wydra), wymienionego w załączniku ‧ do dyrektywy wśród gatunków zwierząt ważnych dla Wspólnoty, które wymagają ścisłej ochronyZum einen sei der Gebrauch von Schlingen mit Bremsvorrichtung in den Bezirken Aldeanueva de la Sierra und Mediana de Voltoya erlaubt worden, was die absichtliche Jagd oder die Störung einer in Anhang ‧ der Richtlinie aufgeführten besonders zu schützenden Tierart von gemeinschaftlichem Interesse, der Lutra lutra (Fischotter), mit sich bringe
Trafny obraz hipokryzji religijnej pokazano w LutrzeEin gutes Bild der Scheinheiligkeit organisierter Religion sah man in Luther
dawniej zawarty w rodzaju Lutrawar früher in der Gattung Lutra enthalten
Grał w Lutrze, Nikt nie kocha albatrosa i reklamach telewizyjnychEr war in Luther und Keiner liebt Albatrosse und in vielen TV- Werbespots
Grał w Lutrze i Nikt nie kocha albatrosa, robi też reklamy dla TVEr war in Luther und Keiner liebt Albatrosse und ist viel im Fernsehen
Poruszyłem ramionami, kiedy Luter dostał atakulch machte etwas mit den Armen, als Luther einen Anfall hat
Pytanie ustne (O-‧/‧) zadane przez Marcina Libickiego i Michaela Cashmana, w imieniu komisji PETI, do Rady: Misja dochodzeniowa w regionach Andaluzji, Walencji i Madrytu (BMündliche Anfrage (O-‧/‧) vonMarcin Libicki und Michael Cashman im Namen des PETI-Ausschusses an den Rat: Informationsreise nach Andalusien, Valencia und Madrid (B
Tomasza Marcina Artura Mielniczuka (nrvon Tomasz Marcin Artur Mielniczuk (Nr
Pytanie ustne (O-‧/‧) zadane przez Marcina Libickiego do Komisji, w imieniu komisji PETI, dotyczące: Kodeksu dobrych praktyk w zakresie stwardnienia rozsianego (BMündliche Anfrage (O-‧/‧) vonMarcin Libicki im Namen des PETI-Ausschusses an die Kommission: Kodex bewährter Praktiken bei Multipler Sklerose (B
Obecnie producenci z Poznania sprzedają w dniu Świętego Marcina średnio ‧ ton tego wyrobu, natomiast w skali rocznej sprzedaż wynosi około ‧ tonGegenwärtig verkaufen die Posener Hersteller anlässlich des Martinstages durchschnittlich ‧ Tonnen des Erzeugnisses, während die Verkaufsmenge über das ganze Jahr hinweg gesehen rund ‧ Tonnen beträgt
Pytanie ustne (O-‧/‧) zadane przez Marcina Libickiego, w imieniu komisji PETI, do Komisji: Nielegalne polowanie na ptaki na Malcie (BMündliche Anfrage (O-‧/‧) von Marcin Libicki im Namen des PETI-Ausschusses an die Kommission: Illegale Vogeljagd in Malta (B
W tej sytuacji przemawiające konkretami sprawozdanie posła Marcina Libickiego powinno zostać przyjęte i uwzględnione przy podejmowaniu decyzji.Unter diesen Umständen sollte der Bericht von Marcin Libicki, der überzeugende und sachbezogene Informationen enthält, bei der Beschlussfassung berücksichtigt werden.
Nikiforosa Diamandurosa. Wyrażam w ten sposób pogląd UEN i stanowisko przewodniczącego Komisji Petycji pana Marcina Libickiego, który nie mogąc uczestniczyć w dzisiejszym posiedzeniu, prosił mnie o to.Ich gebe hier die Meinung der Fraktion Union für das Europa der Nationen wieder sowie die von Herrn Marcin Libicki, dem Vorsitzenden des Petitionsausschusses, der an der heutigen Sitzung nicht teilnehmen kann und mich gebeten hat, ihn zu vertreten.
Pytanie ustne (O-‧/‧) zadane przez Marcina Libickiego, w imieniu komisji PETI, do Komisji: Włączenie zwrotu Famagusty (Varosha) jej prawowitym mieszkańcom do kompleksowych działań mających na celu zakończenie izolacji społeczności Turków cypryjskich (BMündliche Anfrage (O-‧/‧) vonMarcin Libicki im Namen des PETI-Ausschusses an die Kommission: Einbeziehung der Rückgabe des Sperrgebiets Varosha an die rechtmäßigen Bewohner in den Maßnahmenkatalog zur Beendung der Isolierung der türkischen Gemeinschaft Zyperns (B
Pytanie ustne (O-‧/‧) zadane przez Marcina Libickiego i Michaela Cashmana, w imieniu komisji PETI, do Komisji: Misja dochodzeniowa w regionach Andaluzji, Walencji i Madrytu (BMündliche Anfrage (O-‧/‧) vonMarcin Libicki und Michael Cashman im Namen des PETI-Ausschusses an die Kommission: Informationsreise nach Andalusien, Valencia und Madrid (B
Marcina Czernca (Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki) (nrvon Marcin Czerniec (Wójt Gminy Kaminiec Ząbkowicki) (Nr
Za skrzyżowaniem pojedziemy wzdłuż Kanału Świętego Marcina aż do Placu Stalingradzkiego potem skręcimy w Quai de la SeineBei der nächsten Kreuzung fährst du den Canal St. Martin entlang bis zur Place Stalingrad und dann nimmst du den Quai de la Seine
Teza, zgodnie z którą deklaracje władz francuskich składane od lipca ‧ r. stanowiły pomoc, jest więc tezą nowatorską, lecz prawdopodobnie nie pozbawioną podstawDie These, dass die Erklärungen der französischen Regierung ab Juli ‧ Beihilfen darstellen, ist also innovativ, aber wohl nicht völlig unbegründet
Tez czuje, tez mam swój honorIch habe meine Gefühle und meine Ehre
Jedną z zasadniczych tez przedstawionych w uchwale Rady w kontekście zmieniania działalności w szarej strefie w legalną działalność gospodarczą jest teza o konieczności wzmocnienia nadzoru i sankcjonowaniaEin zentraler Punkt der Entschließung des Rates bei der Überführung von nicht angemeldeter Arbeit in reguläre Wirtschaftstätigkeit ist die geplante Verstärkung der Überwachung und Sanktionierung
Teza, zgodnie z którą deklaracje z lipca ‧ r. stanowiły pomoc jest wobec tego tezą nowatorską, ale prawdopodobnie nie pozbawioną podstawDie These, dass die Erklärungen vom Juli ‧ Beihilfen darstellen, ist also innovativ, aber wohl nicht völlig unbegründet
Nie będzie więc dla nas na przykład niespodzianką, że Nursułtan Nazarbajew został niedawno ponownie wybrany w Kazachstanie ponad 95 % głosów.Demzufolge wird uns zum Beispiel nicht überraschen, dass Nursultan Nasarbajew in Kasachstan kürzlich mit über 95 % der Stimmen wiedergewählt wurde.
Do pozytywów zaliczają się następujące sprawy: Przede wszystkim, zmiana w dwóch fragmentach dotyczących Magnickiego została przyjęta ogromną większością (318 głosów za, 163 głosów przeciw, 95 wstrzymujących się).Zu den positiven Punkten zählen: Zunächst wurde der zweiteilige Änderungsantrag bezogen auf den Fall Magnizki mit einer großen Mehrheit angenommen (+318, -163 und 95 Enthaltungen).
Według najnowszych informacji naukowych UE musi zobowiązać się do ograniczenia emisji o 40 % do 2020 roku i o 80-95 % do roku 2050, a takie zobowiązanie nie może być uzależnione od działań innych podmiotów.Laut den neuesten wissenschaftlichen Informationen muss sich die EU zu einer 40%igen Senkung der Emissionen bis 2020 und zu einer 80-95%igen Senkung bis 2050 verpflichten, und dieses Versprechen darf nicht von den Handlungen anderer abhängig gemacht werden.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 715 zdań frazy 95 Tez Marcina Lutra.Znalezione w 7,563 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.