Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Geburtstagswünsche   
    (  f)

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

otrzymać życzenia urodzinoweGeburtstagsglückwünsche bekommen

Przykładowe zdania z "życzenia urodzinowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Czy już za późno by złożyć ci życzenia urodzinowe?Ist es schon zu spät, um herzlichen Glückwunsch zu sagen?
Drogi nadkomisarzu, najlepsze życzenia urodzinoweAlles Gute zum Geburtstag. "
Życzenie jednolitości wyrażone przez sprawozdawczynię, zarówno w zakresie substancji, jak i formy ustawodawstwa krajowego, pozostanie jedynie życzeniem, o ile nie nastąpi niedopuszczalna ingerencja Unii Europejskiej w systemy prawne i administracyjne państw członkowskich, która nie przyniesie żadnych rzeczywistych korzyści dla konsumentów.Das Bestreben der Berichterstatterin nach Vereinheitlichung, sowohl in der Substanz als auch in der Form nationalen Rechts, wird ein Wunschdenken bleiben, es sei denn, es findet eine völlig inakzeptable Einmischung der Europäischen Union in die Rechts- und Verwaltungssysteme der Mitgliedstaaten ohne jeglichen realen Nutzen für die Verbraucher statt.
Poza tymi odstępstwami, muszę przyznać, że poseł Itälä wykonał bardzo dobrą pracę, a w szczególności jest to jeden z najbardziej zielonych budżetów, jakie widziałem, ponieważ zawiera wiele postanowień, szczególnie postanowień w sprawie redukcji emisji dwutlenku węgla, rekompensaty za szkodliwy wpływ, jaki wywieramy porzez emisje dwutlenku węgla, życzenie posiadania floty pojazdów włączywszy samochody hybrydowe, życzenie zmniejszenia liczby spotkań poprzez wprowadzenie wideokonferencji, a nawet poprzez zmniejszenie liczby podróży urzędników, którzy niekoniecznie podążają za nami do miejsc, gdzie są potrzebni.Doch abgesehen von diesem Rückzieher muss ich einräumen, dass Herr Itälä sehr gute Arbeit geleistet hat. Vor allem ist dies einer der grünsten Haushalte, die ich kenne, denn er enthält viele Bestimmungen, insbesondere Bestimmungen zur Senkung der Kohlenstoffemissionen, einen Ausgleich für unseren gesamten Kohlenstoffabdruck, den Wunsch nach einem Fuhrpark, der Hybrid-Autos umfasst, den Wunsch, die Anzahl der Sitzungen durch Videokonferenzen zu reduzieren und sogar durch die Verringerung der Anzahl an Reisen von Beamten, die uns nicht notwendigerweise an die Orte folgen, an denen sie gebraucht werden.
Obecny wniosek w pełni pokrywa się z życzeniem komisarza Barniera - które jest również moim życzeniem - by wszystkie podmioty i rodzaje działalności finansowej wiążące się ze znaczącym ryzykiem objąć stosownymi, skutecznymi regulacjami oraz nadzorem.Der vorliegende Vorschlag stimmt mit dem Wunsch von Kommissar Barnier, und auch mit meinem, vollständig überein, eine effektive, geeignete Regulierung und Aufsicht zu schaffen, die sich auf alle Akteure und Finanzgeschäfte erstreckt, die ein erhebliches Risiko darstellen.
Niemniej jednak dotarliśmy do punktu, w którym, mam nadzieję, uszanujemy życzenia tych posłów, którzy podpisali deklarację w tej sprawie, jak również uszanujemy życzenia tak wielu obywateli w tak wielu krajach UE, którzy informują nas, iż są przeciwni zabijaniu fok w polowaniach komercyjnych, oraz iż nie chcą mieć nic wspólnego z handlem będącym wynikiem takich działań.Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir, wie ich hoffe, die Wünsche derjenigen Parlamentsmitglieder respektieren, die die schriftliche Erklärung zu diesem Thema unterzeichnet haben. Darüber hinaus berücksichtigen wir die Wünsche vieler Bürger in den diversen EU-Ländern, die uns mitteilen, dass sie das, was sie bei der kommerziellen Robbenjagd sehen, nicht wollen.
Aby zmienić tor myślenia i na czas nieokreślony odłożyć osiągnięcie bardzo ważnych celów unijnych, z całym szacunkiem, należy mieć pobożne życzenia, nieodpowiadające obecnej sytuacji, i działać tak, jakby nasze plany i życzenia się spełniły, mimo że tak naprawdę się nie spełniły i nawet nie wiemy, kiedy to nastąpi.Gegenteiliges zu denken und die Umsetzung der für die Union äußerst wichtigen Ziele auf ungewisse Zeit zu verschieben, hieße, bei allem Respekt, sich einem mit der gegenwärtigen Situation unvereinbaren Wunschdenken hinzugeben und so zu tun, als hätten sich unsere Absichten und Wünsche erfüllt, während dies nicht der Fall ist und wir nicht wissen, wann dies der Fall sein wird.
Panie przewodniczący Komisji, panie i panowie! Chciałbym w imieniu mojej partii również życzyć państwu wielu sukcesów, bo kiedy tego właśnie państwu życzymy, życzenia te kierujemy nie do kilku osób, lecz do obywateli Europy.Herr Kommissionspräsident, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen, auch im Namen meiner Partei, viel Erfolg wünschen, da wir, wenn wir Ihnen viel Erfolg wünschen, nicht nur einigen einzelnen Personen Erfolg wünschen, sondern den Bürgern Europas.
Nie mamy jednak do czynienia z życzeniem podgrupy w ramach Europejskiej Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia systemu językowego, lecz z tym, czego sobie życzy 25 z 27 państw członkowskich.Aber es handelt sich hier nicht um den Wunsch einer Untergruppe im europäischen Ministerrat, hier ein Sprachenregime zu schaffen, sondern es sind immerhin 25 von 27 Mitgliedstaaten.
Pragnę przywołać to ludowe węgierskie życzenie, żeby życzyć państwu szczęśliwego nowego roku.Mit diesem volkstümlichen ungarischen Gruß möchte ich Ihnen ein gesegnetes neues Jahr wünschen.
Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Ja również życzę posłowi Florenzowi wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, choć są to życzenia nieco spóźnione.im Namen der Verts/ALE-Fraktion. - Herr Präsident, lieber Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herzlichen Glückwunsch, Karl-Heinz Florenz, nachträglich zum Geburtstag.
Chciałbym życzyć powodzenia wszystkim tym kolegom, którzy tu wrócą, a szczególne życzenia chciałbym złożyć panu posłowi Stephenowi Hughesowi.Ich darf all jenen Kolleginnen und Kollegen, die zurückkehren, alles Gute wünschen, und ich möchte ganz besonders Stephen Hughes erwähnen.
Oddzielanie się od reszty krajów za "żelazną kurtyną” w sprawach ekologii oraz w innych dziedzinach nie jest ani życzeniem, ani zamierzeniem UE.Es ist weder der Wunsch noch die Absicht der EU, sich in ökologischen und anderen Angelegenheiten hinter einem "Eisernen Vorhang" zu verstecken.
wyraża życzenie, aby w ramach interdyscyplinarnych programów udostępniono środki na zajęcie się problemem przemocy domowej, która wyraźnie narasta w okresie następującym po rozwiązaniu konfliktu z powodu ogólnej brutalizacji życia, poczucia zagrożenia fizycznego i gospodarczego oraz urazów psychologicznych, jakim ulegli również mężczyźni; stwierdza, że przemoc domowa w okresie następującym po rozwiązaniu konfliktu jest tematem zaniedbywanym, do którego przywiązuje się niewielką wagę; a przecież problem ten utrwala hierarchię płci ustaloną jeszcze przed rozpoczęciem konfliktu i nasila urazy psychologiczne, jakim ulegają kobiety padające ofiarą przemocy (seksualnejfordert die Bereitstellung von Mitteln, um sich der drastisch verstärkten häuslichen Gewalt in der Phase nach Beilegung des Konflikts durch die allgemeine Verrohung, physische und ökonomische Unsicherheit und Traumatisierung auch der Männer im Rahmen interdisziplinärer Programme anzunehmen; stellt fest, dass häusliche Gewalt in der Phase nach Beilegung des Konflikts ein vernachlässigtes Thema ist, das kaum wahrgenommen wird, jedoch schon vor dem Konflikt bestehende Geschlechterordnungen zementiert und die Traumatisierungen bei Frauen durch erlebte (sexualisierte) Gewalt verstärkt
Obserwatorzy naukowi przekażą kopię sporządzonego raportu zainteresowanym właścicielom statków, na życzenie właścicieliDie wissenschaftlichen Beobachter händigen den betroffenen Kapitänen auf Wunsch eine Kopie ihrer Berichte aus
Na zakończenie ogólnych uwag i jako wstęp do uwag szczególnych Komitet stwierdza, że dokument Komisji wyraża życzenie stworzenia zintegrowanego wolnego rynku, który spełniałby warunki konkurencji i był korzystny pod względem kosztówZum Abschluss der allgemeinen Bemerkungen und als Vorwort für die folgenden besonderen Bemerkungen stellt der Ausschuss fest, dass das Kommissionsdokument vom Wunsch durchdrungen ist, einen integrierten und freien Markt zu schaffen, der den Wettbewerbsbestimmungen gerecht wird und kostengünstig funktioniert
Parlament wyraża jasne życzenie, aby tymi wnioskami zawiadywała Komisja oraz, w szczególności, Rada; Rada nie może podjąć w czerwcu decyzji bez osiągnięcia przez nas wyraźnego porozumienia odnośnie do kilku podstawowych spraw.Das Parlament möchte diese Vorschläge durch die Kommission und insbesondere den Rat ausdrücklich steuern. Es ist nicht akzeptabel, dass der Rat im Juni Entscheidungen fällt, ohne dass wir zu einer Reihe zugrunde liegender Angelegenheiten eine ausdrückliche Einigung erzielt haben.
Szybkie osiągnięcie porozumienia jest niezbędne z następujących względów: w marcu 2007 r. Rada Europejska wyraziła swoje życzenia w tym zakresie; omawiany sektor, na który składa się ponad 900 000 przedsiębiorstw, chce harmonizacji warunków wykonywania zawodu, co pozwoli na uczciwą konkurencję i jednoznaczne określenie zasad w kwestii poddanej ograniczeniom, a zarazem drażliwej, jaką jest kabotaż.Aus folgenden Gründen ist eine schnelle Einigung erforderlich: Im März 2007 hat der Europäische Rat seinen Wunsch geäußert, eine schnelle Einigung herbeizuführen; und der betreffende Sektor - mehr als 900 000 Unternehmen - möchte die Bedingungen für den Zugang zu diesem Beruf harmonisieren, um einen fairen Wettbewerb einzuleiten und klare Bestimmungen für dieses begrenzte, aber heikle Problem, nämlich die Kabotage, festzulegen.
postrzega politykę UE wobec Iraku w szerszym kontekście strategicznego partnerstwa Unii z krajami basenu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu oraz wyraża życzenie, by w średniookresowej perspektywie Unia Europejska opracowała wszechstronną strategię regionalną wobec krajów Bliskiego Wschodu niebędących krajami śródziemnomorskimisieht die EU-Politik gegenüber dem Irak in dem breiteren Kontext der strategischen Partnerschaft der Europäischen Union für den Mittelmeerraum und den Nahen Osten und drückt seinen Wunsch aus, dass die Europäische Union mittelfristig eine umfassende Regionalstrategie für die nicht-Mittelmeerländer des Nahen Osten entwickelt
Chciałabym zwrócić uwagę, że jesteśmy dość zgodni w naszym życzeniu dalszego podążania naprzód, w szczególności w trzech kwestiach: podejmowania działań na fundamencie wyników szczytu, aby jak najszybciej wprowadzić je w życie, wzmocnienia ich elementów w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych; oraz działania na rzecz realizacji naszych celów w zakresie ograniczenia całkowitych emisji.Ich sollte darauf hinweisen, dass wir in unserem Wunsch, weiter voranzuschreiten, insbesondere bei den folgenden drei Problemen, in großen Zügen übereinstimmen: die Weiterentwicklung der Ergebnisse des Gipfels mit dem Ziel, sie so schnell wie möglich anwendbar zu machen; die Stärkung ihrer Elemente innerhalb der Vereinten Nationen; und die Arbeit an der Erfüllung der Ziele zur Verringerung der Gesamtemissionen.
Warunki mieszkaniowe pracowników migrujących pozostawiają niemal we wszystkich krajach wiele do życzeniaDie Unterkünfte für die Wanderarbeitskräfte lassen in fast allen Ländern zu wünschen übrig
W tej dziedzinie reżim nadal pozostawia wiele do życzenia, szczególnie w zakresie swobody wypowiedzi i poglądów, wolności prasy oraz swobód demokratycznej opozycji i mediów.In diesem Bereich lässt das Regime noch viel zu wünschen übrig, insbesondere in Hinblick auf die Rede- und Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit und die Freiheit der demokratischen Opposition und der Medien.
Aby umożliwić producentom eksportującym w ChRL złożenie wniosku o przyznanie statusu podmiotu traktowanego na zasadach rynkowych (MET) lub o indywidualne traktowanie (IT), gdyby wyrazili oni takie życzenie, Komisja przesłała formularze wniosków zainteresowanym chińskim producentom eksportującym oraz przedstawicielom ChRLDamit die ausführenden Hersteller in der VR China, sofern sie es wünschten, Anträge auf Marktwirtschaftsbehandlung (MWB) oder individuelle Behandlung (IB) stellen konnten, sandte die Kommission entsprechende Antragsformulare an die bekanntermaßen betroffenen chinesischen ausführenden Hersteller sowie an die Vertreter der VR China
W celu umożliwienia producentom eksportującym z Chin i Rosji przedłożenia podania dotyczącego traktowania na warunkach gospodarki rynkowej („MET”) lub traktowania indywidualnego, w przypadku wyrażenia takiego życzenia, Komisja rozesłała do zainteresowanych przedsiębiorstw chińskich i rosyjskich formularz podania dotyczącego traktowania na warunkach gospodarki rynkowej oraz traktowania indywidualnegoDamit die ausführenden Hersteller in China und Russland die Zuerkennung des Marktwirtschaftsstatus bzw. eine individuelle Behandlung beantragen konnten, sandte die Kommission den bekanntermaßen betroffenen chinesischen und russischen Unternehmen entsprechende Antragsformulare zu
Komitet stwierdza, że dla Marco Polo II, Komisja (w załączniku określającym warunki finansowe, o których mowa w art. ‧ propozycji) ustala orientacyjne progi minimalne subwencji, których wysokość jest zbyt wygórowana (z wyjątkiem wspólnych doświadczeń, dla których próg został obniżony zgodnie z życzeniem Komitetu do ‧.‧ EURDer Ausschuss stellt fest, dass die Kommission (im Anhang zu dem von ihr unterbreiteten Vorschlag für die unter Artikel ‧ genannten Förderungsbedingungen) nach wie vor zu hohe Mindestförderbeträge ansetzt, mit Ausnahme der gemeinsamen Lernaktionen, für die der Mindestförderbetrag- wie vom Ausschuss gewünscht- von ‧ EUR auf ‧ EUR herabgesetzt wurde
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2540 zdań frazy życzenia urodzinowe.Znalezione w 5,046 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.