Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Geburtstagswünsche   
    (  f)

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

otrzymać życzenia urodzinoweGeburtstagsglückwünsche bekommen

Przykładowe zdania z "życzenia urodzinowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Koleżanki i koledzy, pozwólcie na koniec, że złożę wam najserdeczniejsze życzenia pomyślności i sukcesów w nowym 2010 roku.Meine Damen und Herren, zum Abschluss möchte ich Ihnen für das neue Jahr 2010 von Herzen Wohlergehen und Erfolg wünschen.
Z tego względu zalecam, aby Parlament, przyjmując propozycję zatwierdzenia nominacji członków przy uwzględnieniu wymienionych klauzul, wyraził życzenie, abyśmy przynajmniej uzyskali wyjaśnienia dotyczące moich wcześniejszych propozycji.Dementsprechend empfehle ich dem Parlament, den Vorschlag über die Ernennungen der Mitglieder mit den erwähnten Vorbehalten anzunehmen und den Wunsch zum Ausdruck zu bringen, auf jeden Fall eine Klarstellung zu dem, was ich vorhin angesprochen hatte, zu erhalten.
& Zgłoś błędy lub życzenia& Probleme oder Wünsche berichten
Pani przewodnicząca, panie i panowie! Wypowiadam się w zastępstwie naszego sprawozdawcy, pana posła Schmitta, który - jak ogłosił pan przewodniczący Jerzy Buzek na początku sesji - złożył rezygnację z członkostwa w Parlamencie Europejskim, aby przejąć obowiązki we własnym kraju, i któremu składam wyrazy szacunku oraz najlepsze życzenia, wykonał bowiem doskonałą pracę.Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich spreche in Vertretung des Berichterstatters, Herrn Schmitt, der - wie durch Präsident Buzek zu Beginn dieser Sitzung angekündigt - seinen Rücktritt aus dem Europäischen Parlament eingereicht hat, um in seinem eigenen Land neue Aufgaben zu übernehmen. Ihm übermittle ich meine Grüße und meine besten Wünsche, denn er hat gute Arbeit geleistet.
Nie zostały one obrażone, lecz spełniono ich życzenia.Sie haben keine Kränkung erfahren; sie wurden vielmehr geehrt.
W przypadku, gdy inspektorem ochrony środowiska jest organizacja, posiada ona i udostępnia na życzenie schemat organizacyjny pokazujący struktury i obowiązki w ramach organizacji oraz oświadczenie o jej statusie prawnym, własnościowym oraz źródłach finansowaniaIm Falle von Umweltgutachterorganisationen verfügt der Umweltgutachter über ein Organigramm mit ausführlichen Angaben über die Strukturen und Verantwortungsbereiche innerhalb der Umweltgutachterorganisation sowie eine Erklärung über den Rechtsstatus, die Besitzverhältnisse und die Finanzierungsquellen, die auf Verlangen zur Verfügung gestellt werden
Aby umożliwić eksportującym producentom z ChRL złożenie wniosku o traktowanie na zasadach gospodarki rynkowej (MET) zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego lub traktowanie indywidualne (TI) zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, jeżeli wyrazili oni takie życzenie, Komisja przesłała znanym zainteresowanym chińskim przedsiębiorstwom formularze wniosków o MET i o TIDamit die ausführenden Hersteller in der VR China, so sie dies wünschten, einen Antrag auf Marktwirtschaftsbehandlung (nachstehend MWB abgekürzt) gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Grundverordnung oder auf individuelle Behandlung (nachstehend IB abgekürzt) gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Grundverordnung stellen konnten, sandte die Kommission den bekanntermaßen betroffenen chinesischen Unternehmen die entsprechenden Antragsformulare zu
(EL) Panie przewodniczący! Czy mogę zacząć od tego, że wyrażę moją solidarność z walką, jaką prowadzą przedstawiciele związków zawodowych w Parlamencie Europejskim i przekażę im życzenia wszelkiego sukcesu?(EL) Herr Präsident! Ich möchte damit beginnen, meine absolute Solidarität mit den Gewerkschaftern im Europäischen Parlament zum Ausdruck zu bringen und ihnen viel Erfolg zu wünschen.
Przedkłada się je na życzenie na późniejszym etapie proceduryDiplome, Zeugnisse, Referenzen und Nachweise der Berufserfahrung) sind ggf. in einem späteren Stadium des Verfahrens einzureichen
Na życzenie danych organów izraelskich, mogą one przeprowadzać kontrole oraz inspekcje na miejscu wspólnie z KomisjąAuf Wunsch der betreffenden israelischen Behörden werden die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort gemeinsam von der Kommission und ihnen durchgeführt
Wiem, że macie w sercu... gorące życzenieIch weiß, ihr habt nur einen heißen Wunsch im Herzen
Z chwilą wejścia w życie niniejszej dyrektywy i w miarę jak będą wchodzić w życie dyrektywy szczegółowe niezbędne do realizowania procedury homologacji typu EWG:-zharmonizowane przepisy techniczne będą stosowane w miejsce odpowiadających im przepisów krajowych jako podstawa homologacji typu wydawanej na szczeblu krajowym, jeżeli takie jest życzenie wnioskującego o homologację krajowąMit dem Inkrafttreten dieser Richtlinie und nach Maßgabe des Inkrafttretens der für das EWG-Betriebserlaubnisverfahren erforderlichen Einzelrichtlinien-werden auf Wunsch desjenigen, der die Betriebserlaubnis beantragt, die harmonisierten technischen Gemeinschaftsvorschriften an Stelle der entsprechenden einzelstaatlichen Vorschriften als Grundlage für die Betriebserlaubnis mit nationaler Geltung angewandt
Następujące dokumenty, opatrzone znakiem homologacji określonym powyżej, są dostępne na życzenieDie nachstehenden Unterlagen mit der oben angegebenen Genehmigungsnummer sind auf Anforderung erhältlich
Zgodnie z życzeniem obu rządów Europa musi nadal odgrywać rolę niezależnego sędziego, niepodatnego na ideologiczne stanowiska, które mogłyby tylko jeszcze bardziej rozognić emocje obu stron.Genau wie beide Regierungen auch gefordert haben, muss Europa seine ausgewogene Rolle als unparteiischer Richter beibehalten, geschützt vor ideologischen Einstellungen, die die Gefühle auf beiden Seiten lediglich weiter entflammen könnten.
Z zadowoleniem spełniliśmy to życzenie.Wir sind diesem Wunsch gerne nachgekommen.
Komisja wyraziła także życzenie, by większy nacisk położyć na potrzebę bliższej integracji i bardziej rygorystycznego wdrażania.Zudem wollte sie, dass größeres Augenmerk auf die soziale Teilhabe und eine strengere Umsetzung gelegt wird.
z zadowoleniem przyjmuje ogłoszony niedawno przez Komisję plan opracowania strategii w dziedzinie zdrowia i wyraża życzenie, aby w trakcie opracowywania tej strategii Komisja skupiła się na konieczności zapewnienia równego dostępu do profilaktyki, leczenia, diagnostyki oraz kontroli tych chorób wszystkim Europejczykom, niezależnie od narodowościbegrüßt die jüngste Ankündigung der Kommission, sie werde eine Gesundheitsstrategie entwickeln, und fordert sie nachdrücklich auf, ihre Bemühungen auf die Notwendigkeit zu konzentrieren, dass alle Europäer unabhängig von ihrer Nationalität gleichen Zugang zur Vorbeugung, Behandlung, Diagnostizierung und Bekämpfung dieser Krankheiten haben
urzędujący przewodniczący Rady. - (PT) Pani przewodnicząca, pani komisarz, panie i panowie! Pani komisarz Wallström zakończyła swoje początkowe przemówienie w tej debacie, wyrażając życzenie, abyśmy razem dążyli naprzód.amtierender Ratspräsident. - (PT) Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren Abgeordneten! Frau Kommissarin Wallström hat am Ende ihrer einführenden Worte in dieser Aussprache ihrer Hoffnung Ausdruck verliehen, dass wir gemeinsam voranschreiten, und mein Fazit aus dieser Diskussion ist, dass wir in der Tat gemeinsam voranschreiten.
europejscy członkowie NATO nie należący do UE i Kanada biorą udział w operacji wojskowej UE, jeśli wyrażą takie życzeniebeteiligen sich die nicht der EU angehörenden europäischen NATO-Mitglieder und Kanada an der militärischen Operation der EU, wenn sie dies wünschen
Na życzenie Państw członkowskich, otrzymujący informacje zgodnie z akapitem drugim i trzecim są zobowiązani do zachowania poufnościAuf Ersuchen der Mitgliedstaaten sind die Empfänger der Informationen nach den Unterabsätzen ‧ und ‧ durch die Geheimhaltungspflicht gebunden
Na życzenie dostępne są następujące dokumenty opatrzone ww. numerem homologacjiFolgende Unterlagen, die die obige Nummer der Genehmigung tragen, stehen auf Verlangen zur Verfügung
Umowa może zawierać opcję budowy dodatkowego składnika aktywów na życzenie zamawiającego lub może być uzupełniana w celu włączenia do niej budowy dodatkowego składnika aktywówEin Vertrag kann einen Folgeauftrag auf Wunsch des Kunden zum Gegenstand haben oder kann um einen Folgeauftrag ergänzt werden
przedsiębiorstwo MovieCo: świadczenie usług video na życzenie w Wielkiej BrytaniiMovieCo: Betrieb eines Video on Demand-Dienstes im Vereinigten Königreich
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2619 zdań frazy życzenia urodzinowe.Znalezione w 2,766 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.