Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Geburtstagswünsche   
    (  f)

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

otrzymać życzenia urodzinoweGeburtstagsglückwünsche bekommen

Przykładowe zdania z "życzenia urodzinowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wiem, że macie w sercu... gorące życzenieIch weiß, ihr habt nur einen heißen Wunsch im Herzen
Załącznik do niniejszego zawiadomienia zawiera wykaz dokumentów znajdujących się w posiadaniu służb administracyjnych, które udzieliły homologacji, i jest dostępny na życzenieEin Verzeichnis der Unterlagen, die bei der Behörde hinterlegt sind, die die Genehmigung erteilt hat, und die bei Bedarf angefordert werden können, ist dieser Mitteilung beigefügt
Na życzenie producenta badanie wykonuje się w następujący sposóbAuf Wunsch des Herstellers kann die Prüfung wie folgt durchgeführt werden
Strony prowadzą w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia konsultacje dotyczące umów opisanych w ust. ‧ i ‧ oraz, na życzenie, dotyczące innych istotnych kwestii związanych z polityką handlową, odpowiednio, każdej ze stron, wobec państw trzecichIm Stabilitäts- und Assoziationsrat finden Konsultationen zwischen den Vertragsparteien statt über die in den Absätzen ‧ und ‧ genannten Abkommen und auf Ersuchen über alle sonstigen wichtigen Fragen im Zusammenhang mit ihrer jeweiligen Handelspolitik gegenüber Drittstaaten
Komitet wyraża życzenie, aby Komisja opublikowała w ciągu ‧ r., na półmetku realizacji programu Marco Polo I, ocenę projektów zakończonych sukcesem oraz rzeczywiście osiągniętych oszczędnościDer Ausschuss fordert die Kommission dazu auf, im Jahr ‧, zur Halbzeit des Programms Marco Polo I, eine Bilanz der erfolgreich durchgeführten Projekte und der tatsächlich erzielten Einsparungen zu veröffentlichen
Krajowe organy regulacyjne przedkładają Komisji, na życzenie, informacje dotyczące zastosowanych ograniczeń detalicznych oraz, gdzie stosowne, systemy ewidencji kosztów stosowane przez zainteresowane przedsiębiorstwaDie nationalen Regulierungsbehörden übermitteln der Kommission auf Anforderung Informationen über die durchgeführten Regulierungsmaßnahmen für den Endnutzermarkt und gegebenenfalls das von den betreffenden Unternehmen verwendete Kostenrechnungssystem
komisarz. - (FR) Pani przewodnicząca! Dziękuję za słowa powitania, a wszystkim państwu dziękuję za dobre życzenia i słowa zachęty.Frau Präsidentin! Ich danke Ihnen für Ihre Willkommensworte, und ich danke Ihnen allen für Ihre guten Wünsche und Ihre Unterstützung.
Zakończę życzeniem, by wszystko to stało się faktem wraz z wdrożeniem traktatu lizbońskiego.Ich werde schließen mit dem Wunsch, dass all dies mit der Durchführung des Lissabon-Vertrages weitergeführt werden könnte.
Dla osiągnięcia tego celu uzasadnione jest ustalenie, dla każdego państwa członkowskiego, które wyrazi takie życzenie, całkowitej dostępnej pomocy przypadającej na hektar w wysokości ‧ % krajowej części pomocy wypłacanej pośrednio producentomUm dieses Ziel zu erreichen, ist es gerechtfertigt, die gesamte verfügbare Hektarbeihilfe je Mitgliedstaat, der dies wünscht, auf ‧ % des nationalen Anteils der Beihilfe festzusetzen, die den Erzeugern indirekt zugute kam
Nie jest to zatem jedynie stanowisko Grupy Socjalistycznej, Europejskiej Partii Socjalistów czy Socjaldemokratów, ale wspólne życzenie, żebyście państwo zrobili coś więcej w tej sprawie.Es ist also nicht bloß die Haltung der sozialistischen Fraktion, der Partei der Europäischen Sozialisten, der Sozialdemokraten, sondern ein gemeinsamer Wunsch, dass Sie etwas mehr tun sollten.
Nie jest przesądzona, nie wiadomo, czy podział kraju nastąpi według życzenia mieszkańców Południa.Das ist bei Weitem nicht der Fall, und es weiß noch niemand, ob das Land entsprechend dem Wunsch der Bewohner des Südens aufgespalten wird.
Teraz możemy jedynie mieć nadzieję, że - zgodnie z naszym życzeniem - praca ta była warta poświęcenia, i że paneuropejski system satelitarnych usług komunikacji ruchomej naprawdę powstanie, czego możemy oczekiwać w wyniku podjęcia tej decyzji.Es bleibt zu hoffen - und das ist unser Wunsch -, dass sich diese Arbeit auch lohnt und es tatsächlich paneuropäische mobile Satellitendienste geben wird, die wir uns von dieser Entscheidung erwarten.
To odpowiedź na życzenie wyrażone przez Europę.Die Schließung erfolgt in Reaktion auf einen von Europa vorgebrachten Wunsch.
Jednakże w celu zmniejszenia kosztów administracyjnych Państwa Członkowskie, które wyrażają takie życzenie i które posiadają niezbędne środki techniczne, powinny mieć możliwość sporządzenia dokumentu drogą elektronicznąZur Verringerung des Verwaltungsaufwands sollte jedoch für die Mitgliedstaaten, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen und über die entsprechenden technischen Mittel verfügen, auch die elektronische Erstellung des Dokuments vorgesehen werden
Nie będzie ono przydzielone ponownie przez okres ‧ lat, chyba że temu samemu posiadaczowi, lub- na jego życzenie- innemu posiadaczowiSie wird ‧ Jahre lang nicht wieder vergeben, außer an den früheren Halter oder auf dessen Antrag hin an einen anderen Halter
W szczególnie złożonych przypadkach, Komisja może – na życzenie państwa członkowskiego – przedstawić również wytyczne na piśmie, dotyczące informacji, jakich należy jeszcze udzielićIn besonders komplexen Fällen können die Kommissionsdienststellen auf Antrag des Mitgliedstaats auch schriftliche Erläuterungen zu den noch fehlenden Angaben geben
Nasza rezolucja stanowi polityczny apel do Komisji, wyraża nasze życzenie, by położono większy nacisk na wezwanie do wypełnienia międzynarodowych zobowiązań, a także jest wyrazem protestu przeciw ograniczeniom dotyczącym przywozu wyrobów europejskich do Chin.Unsere Entschließung ist ein politischer Appell an die Kommission, sie ist Ausdruck unseres Wunsches, dass die Einhaltung internationaler Verpflichtungen mit mehr Nachdruck verlangt werden muss, und sie ist ein Protest gegen die chinesischen Handelsbarrieren für europäische Produkte.
Uwzględnia życzenie państw członkowskich dotyczące zachowania obu ciał oraz zwiększenia ich komplementarności.Dem Wunsch der Mitgliedstaaten, die beiden Strukturen aufrechtzuerhalten und ihre Komplementarität zu stärken, wird darin Rechnung getragen.
wyraża życzenie poprawy ... przyszłych inwestycjistrebt die Verbesserung ... Investitionen darstellen
Dla amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych, które nie reagują zgodnie z wyżej wymienionymi metodami lub, jeśli wynika to z przyczyn dotyczących skuteczności lub precyzji oznaczania (co musi być udokumentowane), zaleca się zastosowanie specyficznych metod instrumentalnych takich jak wysoko sprawna chromatografia cieczowa (HPLC) lub chromatografia gazowa (GC). Próbki czystego środka powierzchniowo czynnego będącego przedmiotem zainteresowania powinny być dostarczone przez producenta właściwemu urzędowi Państwa Członkowskiego na życzenieFür diejenigen amphoteren Tenside, die nicht auf die oben genannten Prüfungen reagieren, oder für den Fall, dass dies aus Gründen der Effizienz oder Präzision angemessener erscheint (Begründungspflicht), können geeignete spezifische instrumentelle Analysen durchgeführt werden, wie etwa HPLC oder GC
Z tego względu zalecam, aby Parlament, przyjmując propozycję zatwierdzenia nominacji członków przy uwzględnieniu wymienionych klauzul, wyraził życzenie, abyśmy przynajmniej uzyskali wyjaśnienia dotyczące moich wcześniejszych propozycji.Dementsprechend empfehle ich dem Parlament, den Vorschlag über die Ernennungen der Mitglieder mit den erwähnten Vorbehalten anzunehmen und den Wunsch zum Ausdruck zu bringen, auf jeden Fall eine Klarstellung zu dem, was ich vorhin angesprochen hatte, zu erhalten.
Stworzyliśmy system, który umożliwi zapewnienie, by przed ostatecznym zatwierdzeniem każde zamówienie spełniało życzenia konsumenta (informacje o głównych cechach charakterystycznych towaru lub usługi, całkowitym koszcie, okresie umowy).Wir haben ein System geschaffen, das es ermöglichen wird, vor der endgültigen Bestätigung der Bestellung sicherzustellen, dass jede Bestellung den Wünschen des Verbrauchers entspricht (wichtigste Merkmale der Ware oder der Dienstleistung, Gesamtkosten, Länge des Vertrags).
Smarowność może być monitorowana przy użyciu środków fizycznych, gdyby takie było życzenie któregokolwiek z państw członkowskich w celu zaspokojenia wymagań klientówDie Streichfähigkeit kann physisch geprüft werden, wenn ein einzelner Mitgliedstaat dies wünscht, um den Anforderungen der Kunden nachzukommen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2619 zdań frazy życzenia urodzinowe.Znalezione w 1,057 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.