Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Fischzug   
    (Noun  )
  • Fischfang   
    (  m)
  • fischerei   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (4)

łowić rybyangeln; fischen; Fische angeln
łowić ryby na przynętęFische ködern, Fische mit Köder angeln
łowić ryby w mętnej wodzieim Trüben fischen
ryba łowiona sportowosportfisch

Przykładowe zdania z "łowienie ryb", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadku gdy zakażone lub podejrzane o zakażenie są ryby swobodnie żyjące oraz ryby nienależące do żadnego gospodarstwa lub ryby w jeziorach, stawach lub innych obiektach przeznaczonych do łowienia lub hodowania ryb ozdobnych, Państwa Członkowskie zapewnią przyjęcie właściwych środkówLiegt bei freilebenden, nicht zu einem Zuchtbetrieb gehörenden Fischen oder bei Fischen in Seen, Teichen oder anderen, zur Freizeitfischerei oder zur Haltung von Zierfischen bestimmten Anlagen ein Seuchenverdacht oder ein Seuchenfall vor, so sorgen die Mitgliedstaaten dafür, daß geeignete Maßnahmen getroffen werden
Wszystko to trzeba w pełni ocenić, a w oparciu o tę ocenę będzie można uchylić to odstępstwo, ale nie na podstawie skarg hiszpańskiej branży rybackiej, która sama łowi ryby u wybrzeży Papui Nowej Gwinei, nigdy nie wyładowując jednak w tym kraju złowionych tam ryb - a tak przy okazji, nie płaci ceł, sprzedając złowione tam ryby na europejskim rynku jako europejskie.All diese Punkte müssen umfassend und transparent beurteilt werden. Dann kann die Ausnahmeregelung auf dieser Grundlage, und nicht auf der Grundlage von Beschwerden seitens des spanischen Fischereiwesens, das selbst in Papua-Neuguinea Fischfang betreibt, dort jedoch nie Fisch anlandet und nebenbei bemerkt auch keine Zollgebühren bezahlt, wenn es den Fisch auf dem europäischen Markt als europäischen Fisch verkauft, abgeschafft werden oder nicht.
rybołówstwo oznacza faktyczne łowienie ryb, połowy, odławianie, zabijanie lub pozyskiwanie ryb, lub próby takiego działania, i obejmuje wszelkie inne przedsięwzięcia, co do których można zasadnie zakładać, że mają na celu łowienie ryb, połowy, odławianie, zabijanie lub pozyskiwanie ryb, lub każde działanie wspierające lub przygotowujące którekolwiek z wyżej wymienionych działańFischerei die Befischung, den Fang, die Entnahme, die Tötung oder Ernte von Fisch, tatsächlich oder versucht, einschließlich jeder anderen Tätigkeit, bei der davon ausgegangen werden kann, dass sie zur Befischung oder versuchten Befischung oder zum Fang, zur Entnahme, zur Tötung oder zur Ernte von Fisch führt, sowie jede Tätigkeit zur Unterstützung oder Vorbereitung einer der genannten Tätigkeiten
Jeśli mogę się zwrócić do innych posłów, którzy czasami próbują odwracać naszą uwagę od przedmiotowych kwestii, fundusz dostosowania do globalizacji, mimo wszystkich swych wad, jest pozytywną inicjatywą Unii Europejskiej, którą powinniśmy wspierać. A co najważniejsze, zwraca naszą uwagę na dawne powiedzenie: dajcie człowiekowi rybę, a nakarmicie go na jeden dzień; nauczcie go łowić ryby, a nigdy nie będzie głodny.Und, wenn ich dies zu anderen Kollegen sagen darf, die hin und wieder ihre Ablenkungsmanöver mit anderen Themen versuchen: der Globalisierungsfonds ist, mit all seinen Macken, ein Pluspunkt der Europäischen Union ist, und zwar einer, den wir in seinem Ausbau und Erfolg unterstützen sollten, und, am wichtigsten von allem, der uns zu dem altbekannten Sprichwort zurückbringt: Geben Sie dem Menschen einen Fisch, und er hat genug zu essen für einen ganzen Tag; zeigen Sie dem Menschen, wie man fischt, und er hat genug zu essen für das ganze Leben.
(RO) Zgadzam się z przysłowiem, które mówi, że jeśli spotkamy kogoś w drodze powrotnej z wycieczki na ryby, to zamiast dawać mu rybę, należy nauczyć go łowienia.(RO) Ich stimme dem Sprichwort zu, dass, wenn man vom Angeln kommt und jemanden auf dem Weg trifft, ihm das Angeln beibringen sollte statt ihm einen Fisch zu geben.
trawlery zamrażalnie do połowu ryb dennych łowiące skorupiaki w toni wodnej, głowonogi i ryby denne: ‧ GT (pojemność statku brutto) miesięcznie średnio w rokuFrostertrawler für den Fang von Tiefsee-Krebstieren, Kopffüßern und Grundfischen: ‧ BRZ (Tonnage) monatlich im Jahresdurchschnitt
na piśmie. - Komentarz "jeśli dasz człowiekowi rybę, nakarmisz go na jeden dzień, jednak jeśli nauczysz do łowić ryby, nakarmisz go na całe życie” stoi w całkowitej sprzeczności z tą debatą."Wenn man jemandem einen Fisch gibt, hat er einen Tag lang zu essen, wenn man ihn das Fischen lehrt, ein Leben lang.", so ein Sprichwort, das den Kern dieser Aussprache nicht genauer treffen könnte.
Ludzie ci pływają wielkimi jednostkami, przemieszczają się na ogromnych dystansach, zatrudniają stosunkowo niewielu ludzi, jednak łowią ryby w wielkich ilościach, powodując masowe ginięcie ryb w morzu.Das sind die Leute mit den Riesenschiffen, die große Entfernungen überwinden, relativ wenig Leute beschäftigen, aber gewaltige Mengen Fisch hochziehen und die Massenausrottung von Fisch in den Meeren betreiben.
To pan Dumont powiedział "daj człowiekowi rybę, nakarmisz go na jeden dzień, naucz do łowić ryby, nakarmisz go na całe życie”.René Dumont war es, der einmal sagte: "Wenn du einem Mann einen Fisch gibst, ernährst du ihn einen Tag; wenn du ihm das Fischen beibringst, ernährst du ihn sein ganzes Leben".
Należy zatem podjąć środki mające na celu zapobieżenie sytuacjom, w których nieuchronnie łowione ryby dozwolonego gatunku i rozmiaru muszą zostać odrzucone ze względu na brak odpowiedniej dla tych ryb kwoty połowowej.Deshalb müssen Maßnahmen getroffen werden, um zu verhindern, dass Arten mit zulässiger Größe, deren Fang unvermeidbar ist, zwangsweise zurückgeworfen werden müssen, nur weil es für sie keine entsprechende Quote gibt.
Przepraszam, że mówiłem tak długo, lecz chciałbym bardzo krótko podsumować moje wystąpienie, cytując stare powiedzenie: "Daj człowiekowi rybę, a zapewnisz mu jedzenie na cały dzień, naucz człowieka łowić ryby, a zapewnisz mu jedzenie na całe życie”.Es tut mir leid, dass ich so lange gesprochen habe, aber ich würde meine Wortmeldung gerne mit einer Redewendung abschließen: "Geben Sie dem Menschen einen Fisch, und er hat einen ganzen Tag lang genug zu essen; zeigen Sie dem Menschen, wie man fischt, und er hat genug zu essen fürs ganze Leben".
Ponadto, zastosowaliśmy różnorodne środki, zmierzające do zrównoważenia połowów, a to oznacza, że rybak nie może próbować poprawić swoich wyników łowiąc więcej ryb, ponieważ jeżeli więcej łowi, powstaje presja na zapasy ryb, co w dłuższym terminie przyniosłoby efekty odwrotne od oczekiwanych.Hinzu kommt, dass wir verschiedene Maßnahmen ergriffen haben, um die Fischerei wieder nachhaltig zu gestalten, und das heißt, dass Fischer nicht versuchen können, ihren Verdienst dadurch zu verbessern, dass sie mehr fangen, denn damit würden sie den Druck auf die Fischbestände weiter erhöhen, was langfristig gesehen kontraproduktiv wäre.
Rząd ten nie tylko zabrania im łowienia ryb na otwartych wodach morskich, ale także pozbawia ich odpowiedniej ilości paliwa, w wyniki czego są oni zmuszenia do łowienia ryb na płytkich wodach, gdzie wyrzucane są nieprzetworzone odpady bez jakiejkolwiek kontroli.Israel untersagt ihnen zum einen die Fischerei in ihrem offenen Meeresgewässer, zum anderen verwehrt es ihnen aber auch den erforderlichen Kraftstoff, sodass sie im seichten Gewässer fischen müssen, in das unbehandelte Abwässer unkontrolliert eingeleitet werden.
mm dla trawlerów zamrażalni łowiących rybymm für Frostertrawler für den Fang von Fischen
W ramach limitów połowowych określonych w załączniku ID limit połowowy dla tuńczyka błękitnopłetwego ważącego od ‧ kg do ‧ kg, przyznany wspólnotowym kliprom tuńczykowym, taklowcom i statkom do połowu wędami ręcznymi łowiącym na Morzu Śródziemnym świeże ryby metodami tradycyjnego rybołówstwa przybrzeżnego, o których mowa w art. ‧c, oraz rozdział tego limitu połowowego między państwa członkowskie są następujące (w tonachIm Rahmen der Fangbeschränkungen gemäß Anhang ID gelten für die auf Frischfischfang ausgerichtete handwerkliche Küstenfischerei der Gemeinschaft mit Köderschiffen, Langleinen- und Handleinenfängern im Mittelmeer gemäß Artikel ‧c folgende Fangbeschränkungen für Roten Thun mit einem Gewicht von ‧ kg bis ‧ kg und folgende Aufteilung auf die Mitgliedstaaten (in Tonnen
Jacyś naukowcy łowią ryby niedalekoIn der Gegend angeln Wissenschaftler
Mój ojciec poszedł łowić ryby.Mein Vater ging fischen.
Fundusze te muszą być w perspektywie średnio- i długoterminowej "wędką”, którą narody te wykorzystają, aby nauczyć się "łowić ryby” i skutecznie osiągnąć samowystarczalność.Diese Mittel müssen mittel- und langfristig die "Angel" darstellen, mit denen die entsprechenden Völker das "Fischen" lernen und somit ihre Eigenständigkeit erlangen.
Chłopcy, którzy ją znaleźli, łowili ryby w rzece WykagilSie wurde im Wykagil gefunden
Łowić ryby w mętnej wodzie.Im Trüben fischen.
Nie ma żadnych przepisów, które zabraniałyby unijnej flocie rybackiej łowić w wodach Papui Nowej Gwinei, a także wyładowywać złowione ryby i puszkować je w tym kraju - i jak już wspomniano wcześniej, byłoby to bardzo dobre dla rozwoju, wobec czego faktycznie powinniśmy do tego zachęcać.Nichts hält die Fischereiflotten der EU davon ab, in den Gewässern Papua-Neuguineas zu fischen und ihren Fang anzulanden und ihren Fang in Papua-Neuguinea eindosen zu lassen - und, wie bereits gesagt wurde, wäre das sehr gut für die Entwicklung, und wir sollten das in der Tat fördern.
Tym razem udało się osiągnąć to, że będą one faktycznie przetwarzać łowione przez siebie ryby, będą mogły zapewnić ich wartość dodaną oraz wyeksportować je do UE.Was wir nun erreicht haben, ist, dass sie den Fisch, den sie gefangen haben, nun tatsächlich weiterverarbeiten können und in der Lage sein sollten, diesem Fisch einen Mehrwert zu verleihen und ihn in die EU zu exportieren.
Łowiłem rybyIch war fischen
On lubi łowić ryby.Er angelt gern.
Jak mówi stare powiedzenie, nie wystarczy dać ryby głodnym, trzeba ich również nauczyć je łowić.Es gibt ein altes Sprichwort, wonach man dem Hungernden nicht einfach nur Fisch geben, sondern ihn auch lehren soll, wie man Fische fängt.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4694 zdań frazy łowienie ryb.Znalezione w 3,219 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.