Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Fischzug   
    (Noun  )
  • Fischfang   
    (  m)
  • fischerei   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (4)

łowić rybyangeln; fischen; Fische angeln
łowić ryby na przynętęFische ködern, Fische mit Köder angeln
łowić ryby w mętnej wodzieim Trüben fischen
ryba łowiona sportowosportfisch

Przykładowe zdania z "łowienie ryb", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jest wiele powodów, dla których koszta w tym sektorze nie są pokryte i dla których łowienie ryb jest nieopłacalne.Es gibt mehrere Gründe, aus denen die Kosten im Sektor nicht gedeckt werden und es zurzeit nicht rentabel ist, Fischfang zu betreiben.
Chłopcy, którzy ją znaleźli, łowili ryby w rzece WykagilSie wurde im Wykagil gefunden
Jak mówi stare powiedzenie, nie wystarczy dać ryby głodnym, trzeba ich również nauczyć je łowić.Es gibt ein altes Sprichwort, wonach man dem Hungernden nicht einfach nur Fisch geben, sondern ihn auch lehren soll, wie man Fische fängt.
Współczesne statki rybackie , takie jak trawlery , mogą łowić wielkie ilości ryb .Moderne Fischfangboote wie zum Beispiel Fabrikschiffe können große Mengen Fisch fangen .
Jacyś naukowcy łowią ryby niedalekoIn der Gegend angeln Wissenschaftler
W Morzu Bałtyckim łowi się na przykład mniej dorszy niż 15 lat temu, a ryby są mniejsze i gorszej jakości.So ist zum Beispiel der Dorsch in Menge, Größe und Qualität weit hinter dem zurück, was noch vor 15 Jahren gefangen wurde.
Nie zawsze trzeba wypływać w morze , by łowić ryby !Man braucht zum Fischen nicht immer ein Boot !
Ponadto, zastosowaliśmy różnorodne środki, zmierzające do zrównoważenia połowów, a to oznacza, że rybak nie może próbować poprawić swoich wyników łowiąc więcej ryb, ponieważ jeżeli więcej łowi, powstaje presja na zapasy ryb, co w dłuższym terminie przyniosłoby efekty odwrotne od oczekiwanych.Hinzu kommt, dass wir verschiedene Maßnahmen ergriffen haben, um die Fischerei wieder nachhaltig zu gestalten, und das heißt, dass Fischer nicht versuchen können, ihren Verdienst dadurch zu verbessern, dass sie mehr fangen, denn damit würden sie den Druck auf die Fischbestände weiter erhöhen, was langfristig gesehen kontraproduktiv wäre.
Dzięki tym umowom flota UE ma dostęp do zasobów ryb, które, z tej czy z innej przyczyny, nie mogą być poławiane przez partnerów, bądź też których partnerzy nie zamierzają łowić.Durch sie hat die Gemeinschaftsflotte Zugang zu Fischereiressourcen, die die jeweiligen Partner aus irgendeinem Grund nicht nutzen können oder wollen.
Należy zachęcić rybaków , aby używali takiego sprzętu do łowienia ryb , który zminimalizuje przyłów morświnów .Fischer müssen dazu angespornt werden , Fanggeschirre zu entwickeln und einzusetzen , die den Beifang von Schweinswalen minimieren .
Czy prośba o to, by w Unii Europejskiej sprzedawane były tylko legalnie łowione ryby, to zbyt wiele?Ist es zuviel verlangt zu fordern, dass in der Europäischen Union nur legal gefangener Fisch verkauft wird?
W celu ochrony zasobów opastuna, w szczególności młodych ryb, zabrania się dokonywania połowów przez sejnery łowiące za pomocą okrężnicy i przez statki z przynętą w okresie i na obszarze określonym w lit. a) i w okresie określonym w lit. bZum Schutz des Großaugenthunbestands, insbesondere der Jungfische, wird Ringwadenfischen und Angeln in dem unter Buchstaben a genannten Gebiet während des unter Buchstaben b genannten Zeitraums verboten
Przepraszam, że mówiłem tak długo, lecz chciałbym bardzo krótko podsumować moje wystąpienie, cytując stare powiedzenie: "Daj człowiekowi rybę, a zapewnisz mu jedzenie na cały dzień, naucz człowieka łowić ryby, a zapewnisz mu jedzenie na całe życie”.Es tut mir leid, dass ich so lange gesprochen habe, aber ich würde meine Wortmeldung gerne mit einer Redewendung abschließen: "Geben Sie dem Menschen einen Fisch, und er hat einen ganzen Tag lang genug zu essen; zeigen Sie dem Menschen, wie man fischt, und er hat genug zu essen fürs ganze Leben".
Ponadto arkusze danych nr 1 i 2 zał. II, mające zastosowanie do trawlerów łowiących ryby płetwowe, głowonogi i krewetki, zapewniają możliwość wprowadzenia okresów odnowy biologicznej.Darüber hinaus führen in Anhang II die technischen Anhänge 1 und 2 für Fisch-, Tintenfisch- und Garnelentrawler die Möglichkeit der Festlegung von Schonzeiten ein.
W ramach limitów połowowych określonych w załączniku ID limit połowowy dla tuńczyka błękitnopłetwego ważącego od ‧ kg do ‧ kg, przyznany wspólnotowym kliprom tuńczykowym, taklowcom i statkom do połowu wędami ręcznymi łowiącym na Morzu Śródziemnym świeże ryby metodami tradycyjnego rybołówstwa przybrzeżnego, o których mowa w art. ‧c, oraz rozdział tego limitu połowowego między państwa członkowskie są następujące (w tonachIm Rahmen der Fangbeschränkungen gemäß Anhang ID gelten für die auf Frischfischfang ausgerichtete handwerkliche Küstenfischerei der Gemeinschaft mit Köderschiffen, Langleinen- und Handleinenfängern im Mittelmeer gemäß Artikel ‧c folgende Fangbeschränkungen für Roten Thun mit einem Gewicht von ‧ kg bis ‧ kg und folgende Aufteilung auf die Mitgliedstaaten (in Tonnen
Pokażę ci, jak łowić ryby.Ich bringe dir das Fischefangen bei.
próby poszukiwania, łowienia, odławiania i pozyskiwania rybder Versuch, nach Fisch zu suchen, ihn zu fangen, zu entnehmen oder zu ernten
W celu ochrony zasobów opastuna, w szczególności młodych ryb, zabrania się dokonywania połowów przez sejnery łowiące za pomocą okrężnicy i przez statki z przynętą w okresie i na obszarze określonym w lit. a) i b) poniżejZum Schutz des Großaugenthunbestands, insbesondere der Jungfische, wird Ringwadenfischen und Angeln in dem unter Buchstaben a genannten Gebiet während des unter Buchstaben b genannten Zeitraums verboten
Nie ma sensu chronić ryb, jeżeli nie będzie rybaków, którzy by je łowili.Es hätte keinen Sinn, für das Überleben der Fische zu sorgen, gäbe es keine Fischer mehr, die sie fangen.
Ale jeśli nauczysz go, jak łowić ryby, to nakarmisz go raz na całe życie.Bringt man ihm jedoch bei, wie man Fische fängt, kann er sich sein ganzes Leben lang selbst ernähren.
wzywa do poszanowania i ochrony podstawowych praw największej grupy osób wewnętrznie przesiedlonych w Iraku, Arabów z bagien, których potraktowanie przez reżim Saddama Husejna było szczególnie brutalne i tragiczne; zdecydowanie zachęca do poszukiwania długofalowego rozwiązania kwestii osób wewnętrznie przesiedlonych w południowym Iraku, z uwzględnieniem prawa do powrotu na ziemie i wody, na których Arabowie z bagien łowili ryby i które uprawiali przez ponad ‧ lat; w tym kontekście wspiera przygotowywanie w nowym Iraku polityk praw człowieka, u podstaw których leży przywrócenie własności bezprawnie skradzionej przez poprzedni reżimfordert dringend die Achtung und den Schutz der Grundrechte der größten Gruppe von Binnenvertriebenen im Irak, der sogenannten Sumpfaraber, deren Behandlung durch das Regime von Saddam Hussein besonders brutal und tragisch war; fordert nachdrücklich, dass eine langfristige Lösung für das Problem der Binnenvertriebenen im südlichen Irak gesucht wird, die auch beinhalten muss, dass die Sumpfaraber auf das Land und zu den Gewässern zurückkehren dürfen, die sie über ‧ Jahre lang bewirtschaftet und befischt haben; unterstützt in diesem Zusammenhang die Entwicklung von Menschenrechtspolitiken im neuen Irak, deren Grundlage die Rückerstattung von durch das vorige Regime illegal entwendetem Eigentum bildet
Wszystko to trzeba w pełni ocenić, a w oparciu o tę ocenę będzie można uchylić to odstępstwo, ale nie na podstawie skarg hiszpańskiej branży rybackiej, która sama łowi ryby u wybrzeży Papui Nowej Gwinei, nigdy nie wyładowując jednak w tym kraju złowionych tam ryb - a tak przy okazji, nie płaci ceł, sprzedając złowione tam ryby na europejskim rynku jako europejskie.All diese Punkte müssen umfassend und transparent beurteilt werden. Dann kann die Ausnahmeregelung auf dieser Grundlage, und nicht auf der Grundlage von Beschwerden seitens des spanischen Fischereiwesens, das selbst in Papua-Neuguinea Fischfang betreibt, dort jedoch nie Fisch anlandet und nebenbei bemerkt auch keine Zollgebühren bezahlt, wenn es den Fisch auf dem europäischen Markt als europäischen Fisch verkauft, abgeschafft werden oder nicht.
poszukiwanie, łowienie, odławianie lub pozyskiwanie rybdie Suche nach Fisch und den Fang, die Entnahme oder Ernte von Fisch
Jeżeli w wyniku zmiany populacji ryb argentyńskie władze wykonawcze podejmą decyzję o przyjęciu nowych środków ochronnych wpływających na działania połowowe statków łowiących na mocy niniejszej Umowy, odbywają się konsultacje między Stronami w celu zmiany załączników i Protokołu I do niniejszej Umowy oraz w celu utrzymania ogólnej równowagi UmowyBeschließt die zuständige argentinische Behörde angesichts der Entwicklung der Bestände, neue Erhaltungsmaßnahmen zu erlassen, die sich auf die Tätigkeit der im Rahmen dieses Abkommens fischenden Schiffe auswirken, so nehmen die Vertragsparteien Konsultationen mit dem Ziel auf, die Anhänge und das Protokoll I anzupassen und das Gesamtgleichgewicht des Abkommens zu erhalten
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5148 zdań frazy łowienie ryb.Znalezione w 1,074 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.