Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Fischzug   
    (Noun  )
  • Fischfang   
    (  m)
  • fischerei   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (4)

łowić rybyangeln; fischen; Fische angeln
łowić ryby na przynętęFische ködern, Fische mit Köder angeln
łowić ryby w mętnej wodzieim Trüben fischen
ryba łowiona sportowosportfisch

Przykładowe zdania z "łowienie ryb", pamięć tłumaczeniowa

add example
poszukiwania, łowienie, odławianie i pozyskiwanie rybdie Suche nach, der Fang, die Entnahme oder Ernte von Fisch
W celu ochrony zasobów opastuna, w szczególności młodych ryb, zabrania się dokonywania połowów przez sejnery łowiące za pomocą okrężnicy i przez statki z przynętą w okresie i na obszarze określonym w lit. a) i w okresie określonym w lit. bZum Schutz des Großaugenthunbestands, insbesondere der Jungfische, wird Ringwadenfischen und Angeln in dem unter Buchstaben a genannten Gebiet während des unter Buchstaben b genannten Zeitraums verboten
W 2007 roku skierowałem do brytyjskiej Agencji Morskiej i Rybołówstwa zapytanie o to, ile ryb łowionych jest na brytyjskich wodach.Im Jahr 2007 erkundigte ich mich bei der Marine and Fisheries Agency des Vereinigten Königreichs, wie viele Fische in britischen Gewässern gefangen wurden.
Powiedziałbym, że to pomimo takich umów o partnerstwie w sprawie połowów prowadzonych jest wiele nielegalnych działań w zakresie połowu ryb, a państwom trzecim udzielanych jest wiele licencji prywatnych i to na mocy takich umów o partnerstwie w sprawie połowów możemy kontrolować nasze floty rybackie i zarządzać nimi tak, aby łowiły na wodach Gwinea Bissau i na innych wodach w zrównoważony sposób.Trotz dieser partnerschaftlichen Fischereiabkommen weiß ich, dass es illegalen Fischfang in Hülle und Fülle gibt und Drittländern, die nicht zur Europäischen Union gehören, viele Privatlizenzen gewährt werden, aber aufgrund dieser partnerschaftlichen Fischereiabkommen können wir unsere eigenen Fischfangflotten kontrollieren und verwalten, damit sie in Guinea-Bissau und anderen Gewässern auf nachhaltige Weise fischen.
Jego kolega od golfu, od łowienia rybSein Golf- und Angelkumpel
On lubi łowić ryby.Er angelt gern.
Jest to wspaniała, imponująca ryba, którą łowi się od stuleci i którą ludzie od stuleci spożywają.Es handelt sich hierbei um einen prächtigen, imposanten Fisch, der seit Jahrhunderten gefangen wird, und den wir seit Jahrhunderten verspeisen.
Połowy tuńczyka dokonywane przez statki łowiące za pomocą okrężnic w obszarze objętym Konwencją IATTC są zatrzymywane na statku, a następnie całość złowionego tuńczyka żółtopłetwego, opastuna oraz tuńczyka bonito zostaje wyładowana, z wyjątkiem ryb uznanych za nienadające się do spożycia przez ludzi z powodów innych niż ich wymiarRingwadenfischer, die im IATTC-Regelungsbereich Thunfischfang betreiben, behalten mit Ausnahme von Fischen, die aus anderen als größenbedingten Gründen als ungeeignet zum menschlichen Verzehr gelten, alle Fänge von Gelbflossenthun, Großaugenthun und Echtem Bonito an Bord und landen sie an
Dzięki tym umowom flota UE ma dostęp do zasobów ryb, które, z tej czy z innej przyczyny, nie mogą być poławiane przez partnerów, bądź też których partnerzy nie zamierzają łowić.Durch sie hat die Gemeinschaftsflotte Zugang zu Fischereiressourcen, die die jeweiligen Partner aus irgendeinem Grund nicht nutzen können oder wollen.
wzywa do poszanowania i ochrony podstawowych praw największej grupy osób wewnętrznie przesiedlonych w Iraku, Arabów z bagien, których potraktowanie przez reżim Saddama Husejna było szczególnie brutalne i tragiczne; zdecydowanie zachęca do poszukiwania długofalowego rozwiązania kwestii osób wewnętrznie przesiedlonych w południowym Iraku, z uwzględnieniem prawa do powrotu na ziemie i wody, na których Arabowie z bagien łowili ryby i które uprawiali przez ponad ‧ lat; w tym kontekście wspiera przygotowywanie w nowym Iraku polityk praw człowieka, u podstaw których leży przywrócenie własności bezprawnie skradzionej przez poprzedni reżimfordert dringend die Achtung und den Schutz der Grundrechte der größten Gruppe von Binnenvertriebenen im Irak, der sogenannten Sumpfaraber, deren Behandlung durch das Regime von Saddam Hussein besonders brutal und tragisch war; fordert nachdrücklich, dass eine langfristige Lösung für das Problem der Binnenvertriebenen im südlichen Irak gesucht wird, die auch beinhalten muss, dass die Sumpfaraber auf das Land und zu den Gewässern zurückkehren dürfen, die sie über ‧ Jahre lang bewirtschaftet und befischt haben; unterstützt in diesem Zusammenhang die Entwicklung von Menschenrechtspolitiken im neuen Irak, deren Grundlage die Rückerstattung von durch das vorige Regime illegal entwendetem Eigentum bildet
Kapitan statku zamierzający wpłynąć na taki obszar w celu połowu ryb i posiadający na pokładzie makrele, zobowiązany jest powiadomić władze kontrolne Państwa Członkowskiego w strefie którego zamierza łowić o planowanym czasie i miejscu swego przybycia na ten obszar, nie więcej niż ‧ godzin i nie mniej niż ‧ godziny przed wpłynięciem statku na ten obszarDer Kapitän eines Fischereifahrzeugs, der zum Fischen in dieses Gebiet einfahren möchte und der Makrelen an Bord seines Schiffes hat, muß die Kontrollbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Fischereizone er fischen möchte, über den voraussichtlichen Zeitpunkt und Ort seiner Ankunft in diesem Gebiet unterrichten. Diese Unterrichtung muß frühestens ‧ Stunden und spätestens ‧ Stunden vor Einfahrt des Fischereifahrzeugs in dieses Gebiet erfolgen
Można tam pływać, łowić ryby, ale nie można pić wodyMan kann das Wasser nicht trinken
Ciężarnym Szwedkom zaleca się, aby nie jadły lokalnie łowionych ryb.Schwangeren Frauen in Schweden wurde nahe gelegt, auf lokal gefangenen Fisch zu verzichten.
podczas łowienia na obszarze opisanym w akapicie pierwszym tiret pierwsze, ilości śledzia przekraczającej ‧ % ogólnej wagi znajdujących się na statku ryb, skorupiaków i mięczakówbei Fangtätigkeit in dem in Unterabsatz ‧ erster Gedankenstrich beschriebenen Gebiet einen Gewichtsanteil an Hering von mehr als ‧ % der an Bord befindlichen Fische, Krebstiere und Weichtiere an Bord zu haben
Ponadto, zastosowaliśmy różnorodne środki, zmierzające do zrównoważenia połowów, a to oznacza, że rybak nie może próbować poprawić swoich wyników łowiąc więcej ryb, ponieważ jeżeli więcej łowi, powstaje presja na zapasy ryb, co w dłuższym terminie przyniosłoby efekty odwrotne od oczekiwanych.Hinzu kommt, dass wir verschiedene Maßnahmen ergriffen haben, um die Fischerei wieder nachhaltig zu gestalten, und das heißt, dass Fischer nicht versuchen können, ihren Verdienst dadurch zu verbessern, dass sie mehr fangen, denn damit würden sie den Druck auf die Fischbestände weiter erhöhen, was langfristig gesehen kontraproduktiv wäre.
Nie ma sensu chronić ryb, jeżeli nie będzie rybaków, którzy by je łowili.Es hätte keinen Sinn, für das Überleben der Fische zu sorgen, gäbe es keine Fischer mehr, die sie fangen.
Musimy jednak wiedzieć, że należy go nauczyć sztuki łowienia ryb.Wir müssen allerdings wissen, dass wir ihnen das Angeln beibringen müssen.
Musimy teraz zacząć poważniej myśleć o tym, w jaki sposób możemy trwale zwiększyć zasoby ryb i zapewnić, abyśmy mogli łowić również w przyszłości.Wir sollten nun beginnen, ernsthafter darüber nachzudenken, wie wir die Fischbestände nachhaltig aufbauen können, und zudem sicherstellen, dass wir auch in Zukunft noch fischen können.
próby poszukiwania, łowienia, odławiania lub pozyskiwania rybden Versuch, Fisch zu suchen, zu fangen, zu entnehmen oder zu ernten
Nie ma żadnych przepisów, które zabraniałyby unijnej flocie rybackiej łowić w wodach Papui Nowej Gwinei, a także wyładowywać złowione ryby i puszkować je w tym kraju - i jak już wspomniano wcześniej, byłoby to bardzo dobre dla rozwoju, wobec czego faktycznie powinniśmy do tego zachęcać.Nichts hält die Fischereiflotten der EU davon ab, in den Gewässern Papua-Neuguineas zu fischen und ihren Fang anzulanden und ihren Fang in Papua-Neuguinea eindosen zu lassen - und, wie bereits gesagt wurde, wäre das sehr gut für die Entwicklung, und wir sollten das in der Tat fördern.
(RO) Zgadzam się z przysłowiem, które mówi, że jeśli spotkamy kogoś w drodze powrotnej z wycieczki na ryby, to zamiast dawać mu rybę, należy nauczyć go łowienia.(RO) Ich stimme dem Sprichwort zu, dass, wenn man vom Angeln kommt und jemanden auf dem Weg trifft, ihm das Angeln beibringen sollte statt ihm einen Fisch zu geben.
Łowić ryby w mętnej wodzie.Im Trüben fischen.
Fundusze te muszą być w perspektywie średnio- i długoterminowej "wędką”, którą narody te wykorzystają, aby nauczyć się "łowić ryby” i skutecznie osiągnąć samowystarczalność.Diese Mittel müssen mittel- und langfristig die "Angel" darstellen, mit denen die entsprechenden Völker das "Fischen" lernen und somit ihre Eigenständigkeit erlangen.
Łowi pan ‧ dni, łapie dwie ryby, za które każdy dobry rybak... dałby się pokroić i gubi pan obieSie fischen seit ‧ Tagen, ziehen Fische raus, um die sie jederFischer beneidet, und verlieren sie wieder
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4694 zdań frazy łowienie ryb.Znalezione w 1,892 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.