wymowa: IPA: wɔˈʒɨskɔ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Plazenta   
  (Noun  f)
   
  Organ in der Gebärmutter der meisten Säugetiere, das den wachsenden Fötus mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und Abfallstoffe entsorgt.
 • Lager   
  (  n)
 • Mutterkuchen   
   
  Organ in der Gebärmutter der meisten Säugetiere, das den wachsenden Fötus mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und Abfallstoffe entsorgt.
 • Bett     
 • Rinnsal   
 • Samenleiste   
 • lager   
  [maschinenelement]
 • mechanische Lager   
 • nachgeburt   
 • plazenta   

Pozostałe znaczenia:

 
geogr. geografia część dna doliny rzecznej, która jest zalewana przez wody powodziowe;
 
bot. botanika miejsce wykształcenia się i rozwoju zalążków w zalążni słupka;
 
starop. staropolski legowisko
 
techn. technika część urządzenia technicznego podtrzymująca (łożyskująca) inną jego część (łożyskowaną) w sposób umożliwiający jej względny ruch obrotowy;

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (7)

hormony łożyskaplazentahormon
Łożysko (anatomia)plazenta
łożysko kulkoweKugellager
łożysko ślizgoweGleitlager
łożysko toczneWälzlager
Łożysko zatrzymaneverzoegerung der nachgeburt
zatrzymanie łożyskanachgeburtsverhaltung

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "łożysko", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wiadomo, iż doksycyklina przenika przez łożysko, a dane z piśmiennictwa wykazują, że tetracykliny mogą wywierać działanie toksyczne na rozwijający się płódDoxycyclin passiert bekanntermaßen die Plazenta und Daten aus der Literatur deuten darauf hin, dass Tetracycline toxische Wirkungen auf den sich entwickelnden Fetus haben können
Dzięki pobraniu w chwili urodzenia krwi pępowinowej, którą w przeszłości wyrzucano razem z łożyskiem, możemy pozyskać ważne źródło niezróżnicowanych komórek macierzystych nie powodując dyskomfortu matki ani dziecka, a komórki te można modulować i w przyszłości z powodzeniem wykorzystać w dowolnym momencie do leczenia białaczki i co najmniej 70 innych schorzeń.Durch die Entnahme von Nabelschnurblut bei der Geburt, das bisher mit der Nachgeburt entsorgt wurde, können wir eine bedeutende Quelle undifferenzierter Stammzellen gewinnen, ohne der Mutter oder dem Kind Unannehmlichkeiten zu bereiten. Die Stammzellen können dann angepasst und in Zukunft jederzeit erfolgreich eingesetzt werden, um Leukämie und mindestens 70 weitere Erkrankungen zu behandeln.
Stwierdzono, że przechodzi przez łożysko i przenika do okaEs wird berichtet, dass er die Plazentaschranke passiert und auch in die Augen eindringt
Wobec tego nie ma potrzeby zajmowania się tu pojazdami wyposażonymi w pokładowe urządzenia detekcji zagrzanych łożysk zestawów kołowych i ekranowanych od przytorowych urządzeń detekcji zagrzanych łożysk zestawów kołowychFahrzeuge, die mit einer eigenen Heißläuferortung ausgestattet und gegen streckenseitige Systeme abgeschirmt sind, fallen somit nicht unter diesen Teil der TSI
Komisja Europejska przyznała pomoc finansową w wysokości 11,8 miliona euro dla inwestycji w naprawę infrastruktury transportowej i wodnej, wzmocnienie łożysk rzecznych oraz budowę tam w celu zapobieżenia podobnym klęskom w przyszłości.Die Europäische Kommission leistete einen finanziellen Beitrag von 11,8 Millionen Euro als Hilfe zur Wiederherstellung der Transport- und Abwasserinfrastruktur, zur Verstärkung von Flussbetten und zur Errichtung von Dämmen, um solche Naturkatastrophen in Zukunft zu verhindern.
Czas między ogrzaniem dynamometru a rozpoczęciem badania emisji nie może być dłuższy niż ‧ minut, jeśli łożyska dynamometru nie są ogrzewane niezależnieZwischen dem Anwärmen des Rollenprüfstands und dem Beginn der Emissionsprüfung dürfen nicht mehr als zehn Minuten vergehen, wenn die Lager des Rollenprüfstands nicht einzeln beheizbar sind
Składa się z wahadła, którego przegub osadzony jest na łożyskach kulkowych, a masa zredukowana w środku udaru wynosi ‧,‧ kgDieses Gerät besteht aus einem Pendel, dessen Drehachse kugelgelagert ist und das eine auf den Aufschlagmittelpunkt reduzierte Masse von ‧,‧ kg hat
Aparaturę stanowi wahadło, którego oś przegubu wspierają łożyska kulkowe i którego masa zredukowana w środku uderzenia wynosi ‧,‧ kgDieses Gerät besteht aus einem Pendel, dessen Drehachse kugelgelagert ist und das eine auf den Aufschlagmittelpunkt reduzierte Masse von ‧,‧ kg aufweist
w przypadku SKF: projektowanie, produkcja i dystrybucja łożysk tocznych (włącznie z łożyskami do narzędzi maszynowych oraz w przemyśle kosmicznym) plomb i produktów pokrewnychSKF: Design, Herstellung und Vertrieb von Kugel- und Rollenlagern (einschließlich Kugellagern für Maschinenbau- und Luftfahrtanwendungen), Dichtungen und verwandten Produkten
Nie należy stosować fentanylu podczas porodu (również podczas cięcia cesarskiego), ponieważ lek przenika przez łożysko i może spowodować depresję oddechową u płodu lub noworodkaFentanyl sollte während der Wehen und der Geburt (einschließlich Kaiserschnitt) nicht angewendet werden, da Fentanyl die Plazenta passiert und zu einer Atemdepression beim Neugeborenen führen kann
Budowa maszyn nie jest sektorem jednorodnym, lecz bardzo zróżnicowanym, obejmującym wiele różnych podsektorów a między innymi: urządzenia do podnoszenia i przemieszczania, obrabiarki, maszyny do obróbki drewna, przemysłowe systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne, pompy i kompresory, maszyny dla potrzeb górnictwa, wydobywania kamienia i budownictwa, łożyska, przekładnie, elementy przekładniowe i jezdne, zawory, silniki i turbiny, maszyny rolnicze i leśne, maszyny do produkcji odzieży tekstylnej i skórzanej, maszyny do przetwarzania żywności, napojów i tytoniu, ciągniki rolnicze, maszyny do produkcji papieru i kartonu, piece przemysłowe, maszyny metalurgiczne, etcDer Maschinenbausektor ist kein homogener, sondern ein sehr vielfältiger Sektor, der sich aus einer Reihe von Einzelsparten zusammensetzt, wie etwa den Bereichen Hebezeuge und Fördereinrichtungen, Werkzeugmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, industrielle Kühl- und Lüftungstechnik, Pumpen und Kompressoren, Maschinen für den Bergbau-, Steinbruch- und Bausektor, Lager, Triebwerke, Getriebe- und Antriebselemente, Installationsmaterial, Motoren und Turbinen, Land- und Forstmaschinen, Textilmaschinen zur Bekleidungsfertigung und Lederverarbeitung, Nahrungsmittel-, Getränke- und Tabakmaschinen, Traktoren, Papier- und Drucktechnik, Industrieöfen und-hochöfen, Metallverarbeitungsanlagen usw
Jeśli łożyska dynamometru są ogrzewane niezależnie, badanie emisji musi się zacząć nie później niż ‧ minut po ogrzaniu dynamometruSind die Lager des Fahrleistungsprüfstands unabhängig beheizt, muß die Emissionsprüfung spätestens ‧ Minuten nach dem Aufheizen des Prüfstands beginnen
Wykazano, że cynakalcet przenika przez łożysko u królikówEs wurde gezeigt, dass Cinacalcet bei Kaninchen die Plazentaschranke überschreitet
U gryzoni wareniklina transportowana jest przez łożysko i przenika do mlekaBei Nagern überwindet Vareniclin die Plazenta und wird in die Muttermilch ausgeschieden
Maźnica: konstrukcja obejmująca na przykład tuleję przejściową panwi łożyskowej, w której mieści się łożysko poprzeczne osi lub która jest z nim w styczności, zapewniająca połączenie z wózkiem i/lub układem zawieszeniaRadsatzlager: Bauteil, einschließlich zum Beispiel des Kartuschenlageradapters, das das Achsschenkellager aufnimmt oder damit in Berührung ist und eine Verbindung zum Drehgestell und/oder der Federungsvorrichtung herstellt
We Francji na przykład zostało obecnie zamknięte przedsiębiorstwo wytwarzające łożyska kulkowe po to, żeby można było przenieść ich produkcję do Bułgarii. Pracowników poproszono, żeby pojechali do Bułgarii szkolić tamtejszy personel.In Frankreich beispielsweise wurde eine Firma, die Kugellager herstellte, geschlossen, damit sie nach Bulgarien verlagert werden kann. Die Mitarbeiter dieser Firma wurden aufgefordert, nach Bulgarien zu fahren, um die bulgarischen Arbeiter dort auszubilden.
Z USG wynika, że ma przodujące łożyskoLaut Ultraschall hat sie eine Placenta Praevia
Atozyban nie był stosowany u pacjentek z nieprawidłowym położeniem łożyskaAtosiban wurde nicht bei Patientinnen mit einer abnormen Lage der Plazenta verabreicht
Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko, ale nie przenika przez barierę krew-mózg i przenika do mlekaHydrochlorothiazid passiert die Plazentaschranke, jedoch nicht die Blut-Hirn-Schranke, und wird in die Muttermilch ausgeschieden
jeśli łożysko zakrywa kanał rodnyWenn die Plazenta den Geburtskanal verdeckt
U obu gatunków stwierdzono zależne od dawki leku zwiększenie masy łożyska, co może wskazywać na wpływ amprenawiru na czynność łożyskaEine dosisabhängige Zunahme des Plazentagewichts mit möglichem Effekt auf die Plazentafunktion wurde bei Kaninchen und Ratten beobachtet
Badania na zwierzętach wykazały, że cyprofloksacyna przenika przez łożysko i jest wydzielana do mlekaIn Tiermodellen wurde gezeigt, dass Ciprofloxacin die Plazenta passiert und in die Muttermilch ausgeschieden wird
W związku z możliwym szkodliwym wpływem na reprodukcję, ryzykiem wewnętrznego krwawienia i potwierdzeniem, że rywaroksaban przenika przez łożysko, stosowanie Xarelto jest przeciwwskazane w okresie ciąży (patrz punktAufgrund der möglichen Reproduktionstoxizität, des intrinsischen Blutungsrisikos und der nachgewiesenen Plazentagängigkeit von Rivaroxaban ist Xarelto während der Schwangerschaft kontraindiziert (siehe Abschnitt
Należy przewidzieć wykonanie bardzo płytkiego wcięcia w czopie osi (‧,‧ do ‧,‧ mm), aby koniec wewnętrznego pierścienia łożyska nie powodował efektu działania karbu na czopie osiEs ist eine sehr flache Mulde (‧,‧ bis ‧,‧ mm) vorzusehen, so dass das Ende des inneren Lagerrings keinen Kerbeffekt auf den Zapfen ausübt
Lek przenika przez łożysko w minimalnym stopniuDie Plazentagängigkeit war minimal
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 215 zdań frazy łożysko.Znalezione w 0,62 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.