Tłumaczenia na język duński:

  • metaldetektor   

Podobne frazy w słowniku polski duński. (1)

wykrywacz metalimetaldetektor

Przykładowe zdania z "wykrywacz metalu", pamięć tłumaczeniowa

add example
cewka wykrywacza bez trudu ustala położenie wykrywanego metaluDetektorspolen skal designes på en sådan måde, at metallet let kan lokaliseres
Środki ogólne, które przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧, należy zmienić w celu wprowadzenia przepisów umożliwiających użycie, w stosownych przypadkach, wykrywaczy metali do kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego, ładunku i poczty oraz zezwolenia na stopniowe wprowadzenie środków dotyczących płynów, aerozoli i żeli wnoszonych do stref zastrzeżonych lotniska lub na pokład statków powietrznych w ograniczonym okresie, aby uniknąć obniżenia norm ochronyDe generelle foranstaltninger, der er fastlagt i forordning (EF) nr. ‧/‧, bør ændres, så der indføres bestemmelser, der tillader brug af metaldetektorer til screening af indskrevet bagage, fragt og post, hvor det er relevant, og som tillader, at der for en begrænset periode indføres overgangsordninger for væsker, aerosoldåser og geléer, der medbringes i security-beskyttede områder og om bord på fly, så luftfartssikkerheden ikke bringes i fare
zostać przeszukana ręcznie z pomocą ręcznego wykrywacza metaliundersøges manuelt med brug af en håndholdt metaldetektor
W przypadku gdy korzysta się ze stacjonarnego wykrywacza metali, kalibruje się to urządzenie tak, aby zapewnić wykrycie niewielkich przedmiotów metalowychNår der anvendes metaldetektorkarme, skal de justeres til et niveau, som med rimelighed kan sikre, at små metalgenstande opdages
Ręczne wykrywacze metali stosowane do kontroli pasażerów spełniają następujące wymaganiaHåndholdte metaldetektorer, der anvendes til screening af passagerer, skal opfylde følgende krav
Wykrywacze metaluMetaldetektorer
Wiem, że niektórzy nie zgodzili się z tym dzisiejszego wieczora, ale zwiększa ona bezpieczeństwo, ponieważ umożliwia wykrycie ceramicznej i plastikowej broni, której nie można wykryć standardowymi wykrywaczami metalu.Jeg ved, at andre her er uenige i dette, men det øger sikkerheden, fordi man kan detektere våben lavet af keramik og plast, som ikke kan spores med almindelige metaldetektorer.
wykrywacze metalimetaldetektorer
Kiedy przenosiliśmy ciało do laboratorium, przeszło przez wykrywacz metaliLiget udløste metaldetektoren
Ręczne wykrywacze metaliHåndholdte metaldetektorer
Hej, mój wykrywacz metalu!Min metaldetektor!
Wykrywacze metali uznaje się za skuteczną metodę kontroli bezpieczeństwa pewnych rodzajów ładunkówMetaldetektorer anses for et effektivt middel til screening af visse typer fragt
prześwietlenie przez stacjonarny wykrywacz metaliscreening med metaldetektorkarme
Wewnątrz każdy przechodzi przez wykrywacz metaluInden døre skal man igennem en standard- metaldetektor
Aby uniemożliwić dostęp osób nieuprawnionych do obszarów lotniska objętych ochroną bezpieczeństwa, wszystkie osoby, pojazdy oraz towary są kierowane do punktów kontrolnych wyposażonych w bramki kontrolne, urządzenia rentgenowskie oraz ręczne wykrywacze metaliFor at forhindre uautoriseret adgang til lufthavnens sikkerhedsområder skal alle personer, køretøjer og varer passere gennem adgangskontrolpunkter, som er forsynet med sikkerhedsporte, røntgenudstyr og hånddetektorer
ręczny wykrywacz metali (HHMDbombehunde og
Gdy korzysta się ze stacjonarnego wykrywacza metali, stosuje się także stałe wyrywkowe rewizje ręczne kontrolowanych pasażerówNår der anvendes metaldetektorkarme, skal der også foretages en kontinuerlig manuel stikprøvevis undersøgelse af screenede passager
Do pomiaru wąskopasmowego promieniowania elektromagnetycznego jest wykorzystywany wykrywacz wartości średnichTil måling af elektromagnetisk smalbåndsstråling benyttes der en middelværdidetektor
Po co winny facet zglaszalby sie na wykrywacz klamstw?Hvorfor tager en skyldig en løgnedetektorprøve?
I także mam wykrywacz głębokościowy i podwodny skanerOg jeg har pakket en undervandsscanner
Panie i panowie przysiegli, test z wykrywaczem klamstw... nie moze byc przyjety jako dowód, poniewaz nie mozna wykluczyc, ze niektórzy ludzie potrafia oszukac nawet wykrywaczÆrede jurymedlemmer, en løgnedetektorprøve... godtages ikke som bevis, fordi man aldrig har vidst... om nogle mennesker ville kunne lyve for den og slippe godt fra det
Wykrywacze rozdziału faz oleju i wodyOlie/vand-grænseflade detektorer Bilag I, Reg
Dla silników Diesla i silników napędzanych gazem płynnym analizatorem węglowodorów jest podgrzewany detektor jonizacji płomienia (HFID), w którym wykrywacz, zawory, przewody itd. podgrzewane są po to, by utrzymać temperaturę gazu na poziomie ‧ K ± ‧ K (‧ ± ‧ °C). W przypadku silników napędzanych gazem ziemnym analizatorem węglowodorów może być niepodgrzewany detektor jonizacji płomienia (FID), w zależności od zastosowanej metody (patrz załącznik ‧, dodatek ‧, pktCarbonhydridanalysatoren skal for dieselmotorer og LPG-drevne motorer være af typen opvarmet flammeionisationsdetektor (HFID), hvor detektor, ventiler, ledninger mv. er opvarmet, således at gastemperaturen holdes på ‧ K ± ‧ K (‧ ± ‧ °C). For NG-drevne gasmotorer kan carbonhydridanalysatoren være af typen ikke-opvarmet flammeionisationsdetektor (FID) afhængig af den anvendte metode (se bilag ‧, tillæg ‧, punkt
Wykrywacze dymu, podłączone do pożarowego systemu wykrywającego i alarmowego pożaru, należy także montować powyżej sufitu w klatkach schodowych i korytarzach w obszarach, gdzie budowa sufitu jest palnaDer skal ligeledes installeres røgdetektorer, der er forbundet med brandvisnings-og brandalarmanlægget, i lofter i trapper og gange i områder, hvor lofterne er af brændbar konstruktion
Całkowite wyłączenie z zakresu przepisów krajowych niektórych produktów handlowych zawierających ograniczone ilości materiałów radioaktywnych. (Urządzenie świetlne przeznaczone do noszenia przez ludzi; w jakimkolwiek pojeździe lub wagonie kolejowym najwyżej ‧ wykrywaczy dymu do użytku domowego, których indywidualna aktywność nie przekracza ‧ kBq; lub w jakimkolwiek pojeździe lub wagonie kolejowym najwyżej pięć urządzeń świetlnych z trytem gazowym, których indywidualna aktywność nie przekracza ‧ GBqFuldstændig undtagelse for visse handelsvarer, der indeholder begrænsede mængder radioaktivt materiale, fra bestemmelserne i de nationale forskrifter. (En selvlysende anordning, som er beregnet til at bæres af en person; højst ‧ røgdetektorer til privat brug, som hver indeholder en aktivitet på højst ‧ kBq, pr. køretøj eller jernbanevogn; højst fem lysanordninger med gasformig tritium, som hver indeholder en aktivitet på højst ‧ GBq, pr. køretøj eller jernbanevogn
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1537 zdań frazy wykrywacz metalu.Znalezione w 1,584 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.