Tłumaczenia na język duński:

  • botanisk have   

Przykładowe zdania z "ogród botaniczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Populistyczne posunięcia przypominające atak z siekierą na ogród botaniczny.Populistisk hugst, som om man går til en botanisk have med en økse.
pomniki historyczne, parki narodowe, ogrody botaniczne i zoologiczne, akwaria, wypożyczalnie sprzętu i akcesoriów kulturalnych, takich jak telewizory, kasety wideo itdhistoriske monumenter, nationalparker, zoologiske og botaniske haver, akvarier, udlejning af udstyr og tilbehør i forbindelse med fritid og kultur, f.eks. tv-apparater og videokassetter
Biblioteki, muzea, ogrody botaniczne i zoologiczneBiblioteker, museer, botaniske og zoologiske haver
pomniki historyczne, parki narodowe, ogrody botaniczne i zoologicznehistoriske monumenter, nationalparker, zoologiske og botaniske haver
rocznica ogrodu botanicznego w Lublanieåret for åbningen af den botaniske have i Ljubljana
G Ogrody botaniczneG= Botaniske haver
Ogrody botaniczneBotaniske haver
Ważną rolę w jej rozwoju odegrał tutejszy ogród botaniczny i pracujący w nim ogrodnik BresiersDen botaniske have og dens gartner Bresiers spillede en vigtig rolle ved udviklingen af dyrkningen
W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do wprowadzania zmian w wykazie materiałów, których wprowadzanie na rynek lub stosowanie w żywieniu jest ograniczone lub zabronione, do zatwierdzania pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych, do ustanowienia wykazu kategorii etykietowania materiałów paszowych dla zwierząt niewykorzystywanych do produkcji żywności, z wyjątkiem zwierząt futerkowych, do przyjęcia zmian w katalogu określających maksymalną dopuszczalną zawartość zanieczyszczeń chemicznych lub poziomów czystości botanicznej lub też poziomy zawartości wilgoci lub dane szczegółowe zastępujące obowiązkową deklarację, do dostosowania załączników w świetle rozwoju naukowego i technicznego oraz do przyjęcia środków przejściowychKommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at ændre listen over stoffer, der er underlagt begrænsninger, eller som det er forbudt at anvende som foder, at godkende foder med særlige ernæringsformål, at fastlægge en liste over mærkningskategorier af fodermidler til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen, undtagen pelsdyr, at vedtage ændringer til fortegnelsen, der fastsætter maksimumsgrænser for indholdet af kemiske urenheder eller niveauet for botanisk renhed eller vandindhold eller oplysninger i stedet for den obligatoriske angivelse, at tilpasse bilagene på grundlag af den videnskabelige og teknologiske udvikling og til at træffe overgangsforanstaltninger
nazwy botaniczne lub pospolite gatunku spośród grupy gatunków roślin uprawnych albo gatunków warzyw, do której należy dana odmianadet botaniske navn eller det almindelige navn på en art inden for den gruppe af enten landbrugsplantearter eller grøntsagsarter, som sorten tilhører
W dyrektywie Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniającej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/WE i ‧/‧/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej uznano gatunek Avena strigosa Schreb. (zwany dalej A. strigosa) za odrębny gatunek, który należy włączyć do wykazu gatunków objętych dyrektywą ‧/‧/EWGI Kommissionens direktiv ‧/‧/EF af ‧. juni ‧ om ændring af Rådets direktiv ‧/‧/EØF, ‧/‧/EØF, ‧/‧/EF og ‧/‧/EF for så vidt angår de botaniske navne på planter, de videnskabelige navne på andre organismer samt visse bilag til direktiv ‧/‧/EØF, ‧/‧/EØF og ‧/‧/EF på baggrund af udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden er sorten Avena strigosa Schreb. (i det følgende benævnt A. strigosa) angivet som en selvstændig art, der skal optages på listen over de sorter, der er omfattet af direktiv ‧/‧/EØF
duża różnorodność miodów pochodzących z różnych regionów geograficznych i botanicznych i/lub różnych sezonówden meget forskelligartede karakter af honning af forskellige geografiske og botaniske oprindelser og/eller forskellige årstider
Rodzina botanicznaBotanisk familie
nazwa botanicznabotanisk betegnelse
Kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie, zoologiczne, botaniczne, mineralogiczne, anatomiczne, historyczne, archeologiczne, paleontologiczne, etnograficzne lub numizmatyczneZoologiske, botaniske, mineralogiske, anatomiske, historiske, arkæologiske, palæontologiske, etnografiske eller numismatiske samlinger og samlerobjekter
nazwa botaniczna gatunku i określenie odmianyartens videnskabelige navn og sortsbetegnelsen
Czystość botaniczna produktów i produktów ubocznych wymienionych w częściach B i C nie może być mniejsza niż ‧ %, jeśli inny stopień czystości nie był ustanowiony w części B i części CDen botaniske renhed af de produkter og biprodukter, som er anført i del B og C, må ikke være mindre end ‧ %, medmindre andet er anført sammesteds
W odniesieniu do wyjaśnienia struktury i innych właściwości substancji ziołowej, dostarcza się informacje o charakterystyce botanicznej, makroskopowej, mikroskopowej, fitochemicznej i aktywności biologicznej, jeżeli konieczneHvad angår beskrivelsen af drogens struktur og andre kendetegn gives der oplysninger om botaniske, makroskopiske, mikroskopiske, fytokemiske kendetegn og eventuelt om biologisk virkemåde
Nazwa botaniczna roślinPlanternes botaniske navn
Sprostowanie do dyrektywy Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniającej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/WE i ‧/‧/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznejBerigtigelse til Kommissionens direktiv ‧/‧/EF af ‧. juni ‧ om ændring af Rådets direktiv ‧/‧/EØF, ‧/‧/EØF, ‧/‧/EF og ‧/‧/EF for så vidt angår de botaniske navne på planter, de videnskabelige navne på andre organismer samt visse bilag til direktiv ‧/‧/EØF, ‧/‧/EØF og ‧/‧/EF på baggrund af udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden
napój spirytusowy jałowcowy wytwarzany wyłącznie poprzez redestylację alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, o odpowiednich cechach organoleptycznych i jakościowych oraz o początkowej zawartości alkoholu wynoszącej co najmniej ‧ % obj., w aparaturze tradycyjnie używanej do ginu, z dodatkiem jagód jałowca (Juniperus communis L.) i innych naturalnych składników botanicznych, pod warunkiem że smak jałowca jest dominujący; lubspiritus med enebærsmag, der er fremstillet udelukkende ved gendestillation af organoleptisk egnet landbrugsethanol af passende kvalitet med et oprindeligt alkoholindhold på mindst ‧ % vol. i traditionelle gin-klarepander, idet der tilsættes enebær (Juniperus communis L.) og andre naturlige planteprodukter, forudsat at enebærsmagen er den fremherskende, eller
istniejące sieci monitorowania, obejmujące krajowe sieci badań botanicznych oraz służby zajmujące się ochroną roślin, określone w planie monitorowania zawartym w zgłoszeniu, gromadzą informacje istotne dla monitorowania produktów; orazat de eksisterende overvågningsnetværk, herunder nationale botaniske overvågningsnet og plantebeskyttelsestjenester, som specificeret i den overvågningsplan, der indgår i anmeldelsen, indsamler de oplysninger, der er relevante for overvågningen af produkterne, og
Ta mieszanka decyduje również o wyjątkowości masywu Vercors, zwłaszcza z botanicznego punktu widzeniaDenne kombination er desuden afgørende for blandt andet Vercors-massivets særlige botaniske forhold
W świadectwie wpisana zostaje nazwa botaniczna rodzaju lub gatunku i liczba kłód w przesyłceAf certifikaterne skal fremgå slægtens eller artens botaniske navn og antallet af kævler i sendingen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 397 zdań frazy ogród botaniczny.Znalezione w 0,656 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.