Tłumaczenia na język duński:

  • botanisk have   

Przykładowe zdania z "ogród botaniczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Populistyczne posunięcia przypominające atak z siekierą na ogród botaniczny.Populistisk hugst, som om man går til en botanisk have med en økse.
pomniki historyczne, parki narodowe, ogrody botaniczne i zoologiczne, akwaria, wypożyczalnie sprzętu i akcesoriów kulturalnych, takich jak telewizory, kasety wideo itdhistoriske monumenter, nationalparker, zoologiske og botaniske haver, akvarier, udlejning af udstyr og tilbehør i forbindelse med fritid og kultur, f.eks. tv-apparater og videokassetter
Biblioteki, muzea, ogrody botaniczne i zoologiczneBiblioteker, museer, botaniske og zoologiske haver
Ogrody botaniczneBotaniske haver
Ważną rolę w jej rozwoju odegrał tutejszy ogród botaniczny i pracujący w nim ogrodnik BresiersDen botaniske have og dens gartner Bresiers spillede en vigtig rolle ved udviklingen af dyrkningen
rocznica ogrodu botanicznego w Lublanieåret for åbningen af den botaniske have i Ljubljana
G Ogrody botaniczneG= Botaniske haver
pomniki historyczne, parki narodowe, ogrody botaniczne i zoologicznehistoriske monumenter, nationalparker, zoologiske og botaniske haver
nazwa botanicznabotanisk betegnelse
Komisja uważa natomiast, że wniosek o rejestrację opiera się zarówno na renomie miodu prowansalskiego, jak i na szczególnej jakości, o której stanowi kwiatowe pochodzenie miodu, specyficzne dla prowansalskiego środowiska botanicznegoKommissionen mener derimod, at ansøgningen om registrering lige så meget er baseret på den provencalske honnings ry som på en særlig kvalitet, der bygger på de honningblomster, der er specifikke for det provencalske botaniske miljø
Czystość botaniczna produktów i produktów ubocznych wymienionych w częściach B i C nie może być mniejsza niż ‧ %, jeśli inny stopień czystości nie był ustanowiony w części B i części CDen botaniske renhed af de produkter og biprodukter, som er anført i del B og C, må ikke være mindre end ‧ %, medmindre andet er anført sammesteds
W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniającą dyrektywy Rady ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/WE i ‧/‧/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznejKommissionens direktiv ‧/‧/EF af ‧. juni ‧ om ændring af Rådets direktiv ‧/‧/EØF, ‧/‧/EØF, ‧/‧/EF og ‧/‧/EF for så vidt angår de botaniske navne på planter, de videnskabelige navne på andre organismer samt visse bilag til direktiv ‧/‧/EØF, ‧/‧/EØF og ‧/‧/EF på baggrund af udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden, bør indarbejdes i aftalen
Ilość zanieczyszczeń botanicznych, takich jak pozostałości innych nasion oleistych lub owoców oleistych pochodzące z uprzedniego procesu wytwórczego, nie przekracza ‧,‧ % dla każdego rodzaju nasiona lub owocu oleistegoIndholdet af botaniske urenheder såsom rester af andre olieholdige frø eller frugter fra en tidligere fremstillingsproces må ikke overstige ‧,‧ % for hver type olieholdige frø eller frugter
nazwa botaniczna gatunku i określenie odmianyartens videnskabelige navn og sortsbetegnelsen
Należy przeprowadzić trzy badania na materiale reprezentatywnym dla zakresu, a jeśli to możliwe, wykorzystać gatunki różnego pochodzenia botanicznegoEfterfølgende skal der udføres tre undersøgelser med materiale, der er repræsentativt for dette spektrum af værdier, om muligt på materialeeksempler af forskellig botanisk oprindelse
Próbki botanicznej?Cannabis sativa
W obrębie każdego gatunku lub, w odpowiednim przypadku (który określa się nazwą botaniczną i jej odpowiednikiem w języku angielskim), podgatunku wyszczególnia on odmiany w porządku alfabetycznym przyjętych dla nich nazw odmianFor hver art eller, hvor det er relevant, underart (anført med sin botaniske betegnelse og den engelske oversættelse) angiver listen sorterne i alfabetisk rækkefølge i overensstemmelse med deres godkendte sortsnavne
Opis wysyłki (znaki wyróżniające, nazwa produktu, nazwa botanicznaBeskrivelse af sendingen (kendetegn, produktnavn, botanisk betegnelse
W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do wprowadzania zmian w wykazie materiałów, których wprowadzanie na rynek lub stosowanie w żywieniu jest ograniczone lub zabronione, do zatwierdzania pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych, do ustanowienia wykazu kategorii etykietowania materiałów paszowych dla zwierząt niewykorzystywanych do produkcji żywności, z wyjątkiem zwierząt futerkowych, do przyjęcia zmian w katalogu określających maksymalną dopuszczalną zawartość zanieczyszczeń chemicznych lub poziomów czystości botanicznej lub też poziomy zawartości wilgoci lub dane szczegółowe zastępujące obowiązkową deklarację, do dostosowania załączników w świetle rozwoju naukowego i technicznego oraz do przyjęcia środków przejściowychKommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at ændre listen over stoffer, der er underlagt begrænsninger, eller som det er forbudt at anvende som foder, at godkende foder med særlige ernæringsformål, at fastlægge en liste over mærkningskategorier af fodermidler til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen, undtagen pelsdyr, at vedtage ændringer til fortegnelsen, der fastsætter maksimumsgrænser for indholdet af kemiske urenheder eller niveauet for botanisk renhed eller vandindhold eller oplysninger i stedet for den obligatoriske angivelse, at tilpasse bilagene på grundlag af den videnskabelige og teknologiske udvikling og til at træffe overgangsforanstaltninger
Przyjmuje się poprawki do katalogu wspólnotowego, ustanawiające maksymalną zawartość zanieczyszczeń chemicznych zgodnie z załącznikiem I pkt ‧ lub poziomy czystości botanicznej zgodnie z załącznikiem I pkt ‧, lub poziomy zawartości wilgoci zgodnie z załącznikiem I pkt ‧, lub informacje szczegółowe zastępujące obowiązkową deklarację, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. bDer skal vedtages ændringer til EF-fortegnelsen med henblik på fastsættelse af de maksimumsgrænser for indholdet af kemiske urenheder, jf. bilag I, punkt ‧, eller niveauet for botanisk renhed, jf. bilag I, punkt ‧, eller vandindholdet, jf. bilag I, punkt ‧, eller oplysninger i stedet for den obligatoriske angivelse, jf. artikel ‧, stk. ‧, litra b
Ta mieszanka decyduje również o wyjątkowości masywu Vercors, zwłaszcza z botanicznego punktu widzeniaDenne kombination er desuden afgørende for blandt andet Vercors-massivets særlige botaniske forhold
w przypadku substancji pochodzenia roślinnego: zanieczyszczenie mikrobiologiczne i botaniczne (np. rącznik pospolity, nasiona chwastów, w szczególności buławinka czerwona), mykotoksyny, skażenie pestycydami, wartości maksymalne dla rozpuszczalników oraz, w stosownych przypadkach, substancje o charakterze toksycznym, o których wiadomo, że występują w roślinie pierwotnejfor vegetabilske stoffer: mikrobiologisk og botanisk kontaminering (f.eks. ricinus, ukrudtsfrø og især meldrøje), mykotoksiner, pesticidkontaminering, maksimalgrænseværdier for opløsningsmidler og, hvor det er relevant, stoffer, der er toksikologisk problematiske og vides at forekomme i den oprindelige plante
rekwizyty filatelistyczne (używane lub opieczętowane znaczki, klasery itd.), inne artykuły kolekcjonerskie (monety, medale, minerały, okazy zoologiczne i botaniczne itd.) oraz inne narzędzia i artykuły hobbystyczneartikler til frimærkesamlere (stemplede eller annullerede frimærker, frimærkealbum mv.), andre samlerobjekter (mønter, medaljer, mineraler, zoologiske og botaniske genstande mv.) og andre hobbyvarer
Czystość botaniczna materiałów paszowych nie może być mniejsza niż ‧ %, o ile w katalogu, o którym mowa w art. ‧, nie ustanowiono innego poziomu czystościFodermidlers botaniske renhed må ikke være mindre end ‧ %, medmindre en anden grænse er fastsat i den i artikel ‧ omhandlede fortegnelse
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 397 zdań frazy ogród botaniczny.Znalezione w 0,375 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.