Tłumaczenia na język duński:

  • tabelnavn   

Przykładowe zdania z "nazwa tabeli", pamięć tłumaczeniowa

add example
W tym celu każdy z takich krajowych banków centralnych, na mocy postanowień niniejszego artykułu i bez konieczności spełniania dalszych wymogów formalnych lub wydawania dalszych aktów, przekaże albo otrzyma w dniu ‧ maja ‧ r. udział w subskrybowanym kapitale EBC wskazany obok nazwy odpowiedniego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku I do niniejszej decyzji, przy czym znak + odnosi się do udziału kapitałowego przekazywanego przez EBC na rzecz krajowego banku centralnego, a znak- do udziału kapitałowego przekazywanego przez krajowy bank centralny na rzecz EBCMed henblik herpå skal hver enkelt af disse NCB’er i medfør af denne artikel, og uden at der kræves yderligere formaliteter eller foranstaltninger, den ‧. maj ‧ enten overføre eller modtage den andel af ECB’s kapital, som er anført ud for NCB’ens navn i fjerde kolonne i tabellen i bilag I til denne afgørelse, idet + betegner en kapitalandel, som ECB skal overføre til NCB’en, og – en kapitalandel, som NCB’en skal overføre til ECB
W pierwszym dniu operacyjnym transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) następującym po ‧ stycznia ‧ r., każdy uczestniczący krajowy bank centralny przekaże albo otrzyma wyrażoną w liczbach bezwzględnych wartość kwoty (w euro) wskazanej obok nazwy takiego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku do niniejszej decyzji, przy czym znak + odnosić się będzie do wierzytelności przekazanej przez krajowy bank centralny na rzecz EBC a znak- do wierzytelności przekazanej przez EBC na rzecz krajowego banku centralnegoDen første åbningsdag af TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross settlement Express Transfer) efter den. ‧. januar ‧ overfører eller modtager hver enkelt deltagende NCB den absolutte værdi af det beløb (i euro), som er anført ud for NCB'ens navn i fjerde kolonne i tabellen i bilaget til denne afgørelse, idet + angiver et beløb, som den deltagende NCB skal overføre til ECB, og- et beløb, som ECB skal overføre til den deltagende NCB
Do celów niniejszego rozporządzenia poniżej podano tabelę zgodności nazw łacińskich i nazw zwyczajowychNedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne til brug i forbindelse med denne forordning
Nazwy loci przedstawione są w poniższej tabeliNavnene på disse loci er anført i følgende skema
Opisów produktów rynkowych ujętych w wykazie dla kategorii V zawartym w tabeli zamieszczonej w ppkt ‧ lit. A) oraz wszelkich nowych nazw wywodzących się od tych opisów używa się wyłącznie wtedy, gdy spełnione są wszystkie wymogi zawarte w niniejszym załącznikuDe varebetegnelser for kategori V, der er angivet i tabellen i stk. ‧, punkt A), og enhver ny betegnelse afledt af disse varebetegnelser må kun anvendes, hvis alle kravene i dette bilag er opfyldt
Do celów niniejszego rozporządzenia tabela zgodności nazw zwyczajowych oraz nazw łacińskich jest podana poniżejNedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne til brug i forbindelse med denne forordning
Strona internetowa powinna zawierać link do strony internetowej Pharmacos Komisji Europejskiej lub innej odpowiedniej strony internetowej, która zawiera tabelę korelacji między nazwami INCI, nazwami Farmakopei Europejskiej i numerami CASDer skal på webstedet være et link til Kommissionens pharmacos-websted eller til et andet egnet websted, hvor der er en sammenligningstabel mellem INCI-navnene, den europæiske farmakopé og CAS-numrene
pole tematyczne e-maila powinno zawierać nazwę przesyłanego pliku (tabeliemnefeltet (subject field) i e-post-meddelelsen indeholde navnet på den fil (tabel), der fremsendes
Możesz przeciągnąć jakikolwiek plik & RSS; z innej aplikacji (np. & konqueror;) do tabeli. To dodaje nowy wpis do listy, ustawia nazwę na Nieznany i ustawia maksymalną liczbę artykułów naDu kan trække hvilken som helst & RSS;-fil fra et andet program (såsom & konqueror;) til tabellen. Da tilføjes en ny post til i listen, navnet sættes til Ukendt og det maksimale antal artikler sættes til
Nie można zmienić nazwy tabeli " % ‧ " na " % ‧ ". Tabela " % ‧ " już istniejeKunne ikke omdøbe tabellen " % ‧ " til " % ‧ ". Tabellen " % ‧ " findes allerede
Proszę podać właściwe organy odpowiedzialne za poszczególne zadania wymienione w poniższej tabeli, przy pomocy skrótu nazwy tych organówAngiv med den relevante forkortelse, hvilken kompetent myndighed der har ansvaret for hver af de opgaver, der er opstillet i nedenstående tabel
Tabele finansowe zastępujące tabele w załączniku ‧ pod nazwą inne działania (z odpowiednimi szczegółamiFinansieringsoversigter, der erstatter tabellerne i bilag ‧ under overskriften Andre foranstaltninger (med de relevante nærmere oplysninger
Należy zauważyć, że następujące pięć stron wymienionych w tabeli ‧ poinformowało służby Komisji o zmianie nazwy oraz/lub siedziby lub o przeniesieniu swej działalności gospodarczej w okresie prowadzenia weryfikacjiDet bør bemærkes, at følgende fem parter, der er anført i tabel ‧, underrettede Kommissionens tjenestegrene om, at der var sket en ændring af deres navn og/eller af deres hjemsted eller overførsel af samlevirksomhed i undersøgelsesperioden
Tego typu nazwy handlowe nie są wymieniane w pierwszych dwóch kolumnach poniższej tabeliFørste og anden kolonne af følgende tabel gengiver ikke sådanne handelsnavne
Biorąc pod uwagę wagi klucza kapitałowego, określone w art. ‧ decyzji EBC/‧/‧, każdy z uczestniczących krajowych banków centralnych powinien na dzień ‧ stycznia ‧ r. dokonać opłacenia kwoty wskazanej obok nazwy odpowiedniego banku w poniższej tabeliI overensstemmelse med de fordelingsnøglevægte, der er angivet i artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧, indbetaler hver enkelt deltagende NCB således den ‧. januar ‧ det beløb, som er anført ud for NCB'ens navn i nedenstående tabel
Do celów niniejszego rozporządzenia podano poniżej tabelę zgodności nazw łacińskich i nazw zwyczajowychNedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne anvendt i denne forordning
Biorąc pod uwagę wagi klucza kapitałowego określone w art. ‧ decyzji EBC/‧/‧, każdy z uczestniczących krajowych banków centralnych powinien w związku z tym na dzień ‧ maja ‧ r. dokonać opłacenia kwoty wskazanej obok nazwy odpowiedniego banku w poniższej tabeliI overensstemmelse med de fordelingsnøglevægte, der er angivet i artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧, skal hver enkelt deltagende NCB således indbetale det beløb, som er anført ud for NCB’ens navn i nedenstående tabel, den ‧. maj
skrócona nazwa kraju w języku angielskim (jak przedstawiono w drugiej kolumnie tabeli w rozdziale II) w nawiasach okrągłychlandenavn i kort form på engelsk (som angivet i anden kolonne i tabellen i kapitel II) inden for parentesen
w trzeciej kolumnie tabel zmienia się nazwy następujących kategorii środków spożywczychI den tredje kolonne i skemaerne omformuleres følgende kategorier af levnedsmidler
Systemowa nazwa " % ‧ " nie może być użyta jako nazwa jednego z pól w tabeli " % ‧ "Systemnavnet " % ‧ " kan ikke bruges som et af felterne i " % ‧ "-tabellen
W szczególności jednostki pochodne SI mogą być wyrażane za pomocą specjalnych nazw i oznaczeń wymienionych w powyższej tabeli, na przykład jednostka SI lepkości dynamicznej może być wyrażona jako m–‧ · kg · s–‧ lub N · s · m–‧ lub Pa · sNavnlig kan afledte SI-enheder udtrykkes ved anvendelse af de specielle navne og symboler i foranstående tabel; for eksempel kan SI-enheden for den dynamiske viskositet udtrykkes som m–‧ · kg · s–‧ eller N · s · m–‧ eller Pa · s
Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące atrybutów zdefiniowanych dla każdej rozpatrywanej rodziny kluczy, poziomu, na którym są dołączane, ich formatu oraz nazw list kodów, z których pochodzą wartości atrybutów kodowanychNedenstående tabel indeholder oplysninger om de attributter, der er defineret for hver enkelt nøglefamilie, om hvilket niveau de er tilknyttet på, deres format og navnet på den kodeliste, hvorfra kodede attributter kodes med værdier
Biorąc pod uwagę wagi klucza kapitałowego określone w art. ‧ decyzji EBC/‧/‧, poszczególne uczestniczące KBC wpłacą na dzień ‧ stycznia ‧ r. kwoty przypisane do ich nazw w poniższej tabeliI overensstemmelse med de fordelingsnøglevægte, der er angivet i artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧, skal hver enkelt deltagende nationale centralbank således indbetale det beløb, som er anført ud for den nationale centralbanks navn i nedenstående tabel, med virkning fra den ‧. januar
Ponieważ nazwy utworzone w oparciu o przybliżoną masę cząsteczkową polimeru tlenku etylenu są również powszechnie stosowane, aby umożliwić łatwe przechodzenie między dwoma systemami, przedstawiono poniższą tabelęEftersom navne baserede på den gennemsnitlige molekylvægt for ethylene oxide polymer også anvendes alment, følger herefter en tabel, der gør det let at omregne mellem de to systemer
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39635 zdań frazy nazwa tabeli.Znalezione w 7,613 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.