Tłumaczenia na język duński:

  • tabelnavn   

Przykładowe zdania z "nazwa tabeli", pamięć tłumaczeniowa

add example
Bulgarian National Bank oraz Banca Naţională a României dokonają przekazania na rzecz EBC kwoty wskazanej obok nazwy odpowiedniego banku w tabeli zawartej w artykuleBulgarian National Bank og Banca Naţională a României overfører det beløb til ECB, som er angivet ud for deres navn i artikel
Wyraz wrzesień w noszącej nazwę Pierwszy termin przekazania prawej kolumnie obu tabel zatytułowanych Dane bieżące oraz Dane wsteczne zostaje zastąpiony wyrazem październikUnder spalteoverskriften Første dato for overførsel i højre spalte af de to tabeller benævnt Aktuelle data og Historiske data erstattes ordet September med Oktober
Podana poniżej tabela zgodności nazw zwyczajowych oraz nazw łacińskich służy wyłącznie do celów informacyjnychNedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne til brug i forbindelse med denne forordning
skrócona nazwa kraju w języku angielskim (jak przedstawiono w drugiej kolumnie tabeli w rozdziale II) w nawiasach okrągłychlandenavn i kort form på engelsk (som angivet i anden kolonne i tabellen i kapitel II) inden for parentesen
Zarówno tabela " % ‧ " jak też " % ‧ " mają zdefiniowane pole " % ‧ ". Użyj składni " < nazwaTabeli >. % ‧ " aby wskazać nazwę tabeliBåde tabellen " % ‧ " og " % ‧ " har defineret feltet " % ‧ ". Brug notationen " < tabellnavn >. % ‧ " til at angive tabelnavnet
Możesz przeciągnąć jakikolwiek plik & RSS; z innej aplikacji (np. & konqueror;) do tabeli. To dodaje nowy wpis do listy, ustawia nazwę na Nieznany i ustawia maksymalną liczbę artykułów naDu kan trække hvilken som helst & RSS;-fil fra et andet program (såsom & konqueror;) til tabellen. Da tilføjes en ny post til i listen, navnet sættes til Ukendt og det maksimale antal artikler sættes til
Uwzględniając wysokość kapitału EBC opłaconego przez poszczególne KBC oraz wysokość kapitału EBC, którą poszczególne KBC opłacą na dzień ‧ stycznia ‧ r., które to kwoty są wskazane w art. ‧ decyzji EBC/‧/‧ – w odniesieniu do uczestniczących KBC oraz w art. ‧ decyzji EBC/‧/‧ – w odniesieniu do nieuczestniczących KBC, w pierwszym dniu operacyjnym transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET‧) następującym po dniu ‧ stycznia ‧ r. każdy KBC przekaże lub otrzyma kwotę netto wskazaną obok nazwy danego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku ‧ do niniejszej decyzji, przy czym znak + odnosi się do kwoty przekazywanej przez KBC na rzecz EBC, a znak – – do kwoty przekazywanej przez EBC na rzecz KBCDa det beløb af ECB’s kapital, som hver enkelt national centralbank har indbetalt, og det beløb af ECB’s kapital, som hver enkelt national centralbank skal indbetale med virkning fra den ‧. januar ‧ i henhold til artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧ for de deltagende nationale centralbankers vedkommende og artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧ for de ikke-deltagende nationale centralbankers vedkommende, skal hver enkelt national centralbank på den første åbningsdag af TARGET‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) efter den ‧. januar ‧ enten overføre eller modtage det nettobeløb, der er anført ud for den nationale centralbanks navn i fjerde kolonne i tabellen i bilag ‧ til denne afgørelse, idet + betegner et beløb, som den nationale centralbank skal overføre til ECB, og – et beløb, som ECB skal overføre til den pågældende national centralbank
W szczególności jednostki pochodne SI mogą być wyrażane za pomocą specjalnych nazw i oznaczeń wymienionych w powyższej tabeli, na przykład jednostka SI lepkości dynamicznej może być wyrażona jako m–‧ · kg · s–‧ lub N · s · m–‧ lub Pa · sNavnlig kan afledte SI-enheder udtrykkes ved anvendelse af de specielle navne og symboler i foranstående tabel; for eksempel kan SI-enheden for den dynamiske viskositet udtrykkes som m–‧ · kg · s–‧ eller N · s · m–‧ eller Pa · s
pole tematyczne e-maila powinno zawierać nazwę przesyłanego pliku (tabeliemnefeltet (subject field) i e-post-meddelelsen indeholde navnet på den fil (tabel), der fremsendes
W pierwszym dniu operacyjnym transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) następującym po ‧ stycznia ‧ r., każdy uczestniczący krajowy bank centralny przekaże albo otrzyma wyrażoną w liczbach bezwzględnych wartość kwoty (w euro) wskazanej obok nazwy takiego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku do niniejszej decyzji, przy czym znak + odnosić się będzie do wierzytelności przekazanej przez krajowy bank centralny na rzecz EBC a znak- do wierzytelności przekazanej przez EBC na rzecz krajowego banku centralnegoDen første åbningsdag af TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross settlement Express Transfer) efter den. ‧. januar ‧ overfører eller modtager hver enkelt deltagende NCB den absolutte værdi af det beløb (i euro), som er anført ud for NCB'ens navn i fjerde kolonne i tabellen i bilaget til denne afgørelse, idet + angiver et beløb, som den deltagende NCB skal overføre til ECB, og- et beløb, som ECB skal overføre til den deltagende NCB
Należy zauważyć, że następujące pięć stron wymienionych w tabeli ‧ poinformowało służby Komisji o zmianie nazwy oraz/lub siedziby lub o przeniesieniu swej działalności gospodarczej w okresie prowadzenia weryfikacjiDet bør bemærkes, at følgende fem parter, der er anført i tabel ‧, underrettede Kommissionens tjenestegrene om, at der var sket en ændring af deres navn og/eller af deres hjemsted eller overførsel af samlevirksomhed i undersøgelsesperioden
Wobec każdego uczestniczącego krajowego banku centralnego, na mocy postanowień niniejszego ustępu i bez konieczności spełniania dalszych wymogów formalnych lub wydawania dalszych aktów, przyjmuje się, że z dniem ‧ stycznia ‧ r. dokonane zostanie przekazanie lub przyjęcie wyrażonej w liczbach bezwzględnych wartości wierzytelności (w euro), wskazanej obok nazwy odpowiedniego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku do niniejszej decyzji, przy czym znak- odnosi się do wierzytelności przekazanej przez krajowy bank centralny na rzecz EBC, a znak + do wierzytelności przekazanej przez EBC na rzecz krajowego banku centralnegoI medfør af denne bestemmelse og uden at der kræves yderligere formaliteter eller foranstaltninger, anses hver enkelt deltagende NCB for den ‧. januar ‧ enten at have overført eller modtaget den absolutte værdi af den fordring (i euro), som er anført ud for NCB'ens navn i fjerde kolonne i tabellen i bilaget til denne afgørelse, idet- angiver en fordring, som den deltagende NCB skal overføre til ECB, og + en fordring, som ECB skal overføre til den deltagende NCB
Załącznik I – rozdział I – tabela ‧ – punkt nr ‧ – NazwaBilag I – kapitel I – tabel ‧ – række ‧ – Navn
Niepoprawna nazwa tabeli " % ‧ "Ugyldigt tabelnavn " % ‧ "
wykaz przestępstw krajowych wchodzących w zakres poszczególnych kategorii, o których mowa w tabeli przestępstw w załączniku A. Wykaz zawiera nazwę lub klasyfikację prawną przestępstwa oraz odniesienie do przepisów mających zastosowanielisten over nationale strafbare handlinger i hver af de kategorier, der er omhandlet i tabellen over strafbare handlinger i bilag A. Listen skal omfatte den strafbare handlings betegnelse eller juridiske klassifikation og henvisning til de gældende lovbestemmelser
Jako że tabela podaje dwie różne wartości intensywności pomocy w odniesieniu do opracowań przygotowawczych w zakresie badań i rozwoju w ramach programów pod nazwą OFU/IFU i Omstilling og nyskapning, władze wyjaśniły, że w stosunku do programu na rzecz programu drzewnego zastosowano intensywność pomocy wyznaczoną dla programu OFU/IFUI tabellen er der anført to forskellige støtteintensiteter for forundersøgelser forud for forskning og udvikling under ordninger, der bærer titlen OFU/IFU og Omstilling og nyskapning, men de norske myndigheder har forklaret, at det er den støtteintensitet, der er anført for OFU/IFU-ordningen, der er blevet anvendt til træprogrammet
W tym celu każdy z takich krajowych banków centralnych, na mocy postanowień niniejszego artykułu i bez konieczności spełniania dalszych wymogów formalnych lub wydawania dalszych aktów, przekaże albo otrzyma w dniu ‧ maja ‧ r. udział w subskrybowanym kapitale EBC wskazany obok nazwy odpowiedniego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku I do niniejszej decyzji, przy czym znak + odnosi się do udziału kapitałowego przekazywanego przez EBC na rzecz krajowego banku centralnego, a znak- do udziału kapitałowego przekazywanego przez krajowy bank centralny na rzecz EBCMed henblik herpå skal hver enkelt af disse NCB’er i medfør af denne artikel, og uden at der kræves yderligere formaliteter eller foranstaltninger, den ‧. maj ‧ enten overføre eller modtage den andel af ECB’s kapital, som er anført ud for NCB’ens navn i fjerde kolonne i tabellen i bilag I til denne afgørelse, idet + betegner en kapitalandel, som ECB skal overføre til NCB’en, og – en kapitalandel, som NCB’en skal overføre til ECB
& kde; zawiera wiele programów, często o nazwach zaczynających się od litery " K ". Nazwy zazwyczaj objaśniają przeznaczenie programu, jednak nadal czasem trudne jest znalezienie odpowiednich pakietów. Osoby zmieniające system z Microsoft Windows lub Apple Macintosh mogą mieć problem ze znalezieniem programu do wykonania określonego zadania. Poniższa tabela przedstawia programy z & kmenu; i ich odpowiedniki z Windows/Mac-a& kde; har mange programmer, ofte med præfixet (eller indeholdende) bogstavet K. Navnene er i almindelighed selvforklarende, men det kan alligevel sommetider være svært at finde en passende pakke. Ved overførsel fra operativsystemer såsom Microsoft Windows eller Apple Macintosh kan visse besværligheder opstå med at finde et program til et bestemt job. Nedenfor er der en tabel med en udvidet K-menu og de respektive tilsvarende i Windows eller på Macintosh
Do celów niniejszego rozporządzenia podano poniżej tabelę zgodności nazw łacińskich i nazw zwyczajowychNedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne anvendt i denne forordning
Nie można zmienić nazwy tabeli " % ‧ " na " % ‧ ". Tabela " % ‧ " już istniejeKunne ikke omdøbe tabellen " % ‧ " til " % ‧ ". Tabellen " % ‧ " findes allerede
Nie można uzyskać dostępu do tabeli używając bezpośrednio jej nazwyKunne ikke ændre tabellen direkte ved brug af dens navn
skrócona nazwa kraju w języku źródłowym (językach źródłowych) (jak przedstawiono w pierwszej kolumnie tabeli w rozdziale IIlandenavn i kortform på kildesproget (-sprogene) (som angivet i første kolonne i tabellen i kapitel II
Użycie nazw wymienionych w tabeli w załączniku I zastrzeżone jest dla włókien, których charakter jest określony w tej samej pozycji tabeliDe i skemaet i bilag I anførte betegnelser kan kun anvendes for sådanne fibre, hvis art er angivet under samme punkt i skemaet
Wymogi określone w pkt ‧.‧ niniejszej specyfikacji (Opis metody produkcji produktu rolnego lub środka spożywczego, którego dotyczy nazwa w pkt ‧.‧) oraz w tabeli pkt ‧.‧ (charakter produktu rolnego lub środka spożywczego z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧) odnoszą się do Boerenkaas jako gwarantowanej tradycyjnej specjalności w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nrKravene i denne varespecifikation som beskrevet i afsnit ‧.‧ (Beskrivelse af produktionsmetoden for det landbrugsprodukt eller den fødevare, som navnet i punkt ‧.‧ henviser til) og skemaet i afsnit ‧.‧ (Landbrugsproduktets eller fødevarens specificitet (artikel ‧, stk. ‧, i forordning (EF) nr. ‧/‧) gælder for Boerenkaas som en garanteret traditionel specialitet i henhold til Rådets forordning (EF) nr
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39635 zdań frazy nazwa tabeli.Znalezione w 4,819 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.