Tłumaczenia na język duński:

  • treogtyve   
    (Number  )

Przykładowe zdania z "dwadzieścia trzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dwadzieścia dni temu powodzie nawiedziły również moje ojczyste Włochy, gdzie spowodowały dwie ofiary śmiertelne w regionie Wenecja Euganejska, po jednej ofierze śmiertelnej w regionie Friuli-Wenecja Julijska, Liguria i Kalabria oraz trzy ofiary śmiertelne i setki osób rannych, które trzeba było wydobywać z błota i gruzu w prowincji Salerno w regionie Kampania i w Toskanii. W Rovigo jedna osoba wciąż jest uznawana za zaginioną.Det var i regionen Veneto, hvor to døde, Friuli-Venezia Giulia, Ligurien og Calabrien, hvor en i hvert område døde, og provinsen Salerno i Campanien og Toscana, hvor tre døde. Man måtte også trække mange kvæstede mennesker op af mudderet, og der savnes stadig en person i Rovigo.
W Europie nie wspomniano o niedzielnym ataku przypuszczonym przez siły koalicji pod wodzą Amerykanów na wesele w prowincji Nangarhar. Dwadzieścia trzy osoby, w tym panna młoda, zginęły.Noget, der ikke blev nævnt i europæiske medier, var de amerikansk ledede koalitionsstyrkers angreb på en bryllupsfest i provinsen Nangarhar i søndags, som førte til, at 23 mennesker mistede livet, deriblandt bruden.
Dwadzieścia trzy państwa członkowskie zacieśniły już współpracę w tej kwestii, a Rada omawia teraz podstawowe uregulowania.23 medlemsstater har allerede tilsluttet sig det udvidede samarbejde, og Rådet drøfter i øjeblikket grundforordningen.
Jak powiedziałem, szwedzki wniosek dotyczy łącznie 4 687 zwolnień w fabryce samochodów Volvo oraz u dwudziestu trzech dostawców i producentów niższego szczebla.Som sagt vedrører den svenske ansøgning i alt 4 687 afskedigelser hos bilfabrikanten Volvo og 23 leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled.
A zatem celami trzy razy dwadzieścia są: 20% ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu do poziomu w 1990 roku, 20% udział w bilansie energetycznym energii pochodzących ze źródeł odnawialnych i 20% poprawa efektywności energetycznej.20-20-20-målene er således: en reduktion af drivhusgasemissionerne på 20 % i forhold til 1990, en andel fra vedvarende energikilder på 20 % og en forbedring af energieffektiviteten på 20 %.
Roczne sprawozdanie oraz wersja skrócona zawierająca wyłącznie podsumowanie i dane statystyczne jest dostępna w dwudziestu trzech językach urzędowych na stronie Europejskiego Rzecznika Praw ObywatelskichÅrsberetningen, såvel som en kortere version indeholdende et sammendrag og statistik, findes på Den Europæiske Ombudsmands internetside på alle Unionens ‧ officielle sprog
Dwadzieścia trzy miliony MŚP czekają na konstruktywne działania w takich dziedzinach, jak zamówienia publiczne, zwalczanie opóźnień w płatnościach, dostęp do kształcenia zawodowego, wspieranie przedsiębiorczości oraz usprawnienia w zakresie systemu podatkowego i finansowania.23 mio. SMV'er venter på nogle positive tiltag på områder som offentligt indkøb, håndtering af forsinkede betalinger, adgang til erhvervsuddannelse, støtte til iværksætteraktiviteter og forbedringer af beskatningsforhold og finansiering.
Pełny wykaz dwudziestu trzech typów produktów, zawierający indykatywne opisy każdego z typów, umieszczony jest w załączniku VEn udtømmende liste over ‧ produkttyper med et sæt vejledende beskrivelser for hver produkttype findes i bilag V
Panie przewodniczący! Dwadzieścia lat temu były trzy sceny brutalnych konfliktów, które wywoływały ogólnoświatową konsternację: Afryka Południowa, Irlandia i Bliski Wschód.(EN) Hr. formand! For 20 år siden var der tre skuepladser for voldelige konflikter, som gav anledning til bestyrtelse over hele verden: Sydafrika, Irland og Mellemøsten.
Na tej podstawie Komisja przesłała kwestionariusze do przemysłu wspólnotowego, dziewięciu niepowiązanych importerów i dwudziestu trzech użytkownikówPå dette grundlag sendte Kommissionen spørgeskemaer til EF-erhvervsgrenen, til ni ikke-forretningsmæssigt forbundne importører og til ‧ brugere
W roku ‧ przewiduje się współfinansowanie czterech do siedmiu spośród wszystkich dwudziestu siedmiu projektów krajowych, a w ‧ r.- pozostałych (w liczbie dwudziestu do dwudziestu trzechDet forventes, at mellem ‧ og ‧ af de ‧ nationale projekter samfinansieres i ‧ og mellem ‧ og ‧ nationale projekter i
Ośmiuset dwudziestu trzech pacjentów (‧ % kobiet) randomizowano do grupy otrzymującej przez ‧ tygodni lek Ranexa w dawce ‧ mg dwa razy na dobę, ‧ mg dwa razy na dobę lub placebopatienter (heraf ‧ % kvinder) blev randomiseret til ‧ ugers behandling med Ranexa ‧ mg to gange dagligt, ‧. ‧ mg to gange dagligt eller placebo
Znane są państwu trzy cele: słynne cele trzy razy dwadzieścia.Det er beviset for, at dette er muligt. De tre mål er jo velkendte, nemlig de berømte 20-20-20-mål.
Wykraczający w celach krzewienia współpracy kulturowej i artystycznej poza terytorium Unii Europejskiej program „ Kultura 2000 ” łączy trzydzieści państw ( dwadzieścia pięć państw członkowskich UE , trzy kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego : Islandię , Liechtenstein i Norwegię oraz dwa państwa kandydujące do przystąpienia : Bułgarię i Rumunię ) .Den 14. ja nuar vedtog Kommissionen en afgørelse ( 5 ) om oprettelse af Forvaltnings- organet for » Undervisning , Audiovisuelle Medi er og Kultur « , som skal sikre den operationelle forvaltning af programmerne Media Plus og Media uddannelse fra den 1. januar 2006 .
Jak wskazuje sprawozdanie z inspekcji, że flota Ukraine Cargo Airways (UCA) uległa w ciągu jednego roku znacznemu ograniczeniu, co spowodowało zmniejszenie stanu floty z dwudziestu statków powietrznych na początku ‧ r. (dziesięć ‧ ‧, trzy AN-‧, trzy AN-‧, trzy helikoptery MIL-‧ i jeden Tupolew Tu-‧) do czterech w czasie inspekcji (dwa ‧ ‧, jeden AN-‧ oraz jeden ANAf rapporten over besøget fremgår det, at flåden hos Ukraine Cargo Airways (UCA) er reduceret betydeligt i løbet af et år fra ‧ luftfartøjer i begyndelsen af ‧ (ti ‧ ‧, tre AN-‧, tre AN-‧, tre MIL-‧ helikoptere og et Tupolev Tu-‧) til ‧ luftfartøjer på tidspunktet for besøget (to ‧ ‧, en AN-‧ og en AN
Aby zapewnić przywrócenie zdolności do wykonywania działalności tych oddziałów, Sernam wprowadził politykę modernizacji samego oddziału- jeśli jego położenie geograficzne jest zadawalające (dotyczy to trzech oddziałów) oraz politykę decentralizacji- w przeciwnym wypadku (dotyczy to dwudziestu dwóch oddziałówFor at genoprette driftsanlæggenes rentabilitet har Sernam gjort det til sin politik at modernisere, når den geografiske placering er tilfredsstillende (dette vedrører ‧ driftsanlæg), eller i modsat fald at udflytte (dette vedrører ‧ driftsanlæg
Pana praca jest naprawdę doskonała i to świetnie, że możemy używać dwudziestu trzech języków europejskich, a w tym słowackiego.De gør virkelig et fremragende stykke arbejde, og det er fantastisk, at vi er i stand til at bruge 23 europæiske sprog, hvoraf det ene er slovakisk.
W obrębie Wspólnoty podobny produkt jest wytwarzany przez dwudziestu trzech producentów, których udział stanowi łączną produkcję wspólnotową w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowegoSamme vare fremstilles i Fællesskabet af ‧ producenter, der tegner sig for den samlede produktion i Fællesskabet, jf. grundforordningens artikel ‧, stk
Roczne sprawozdanie oraz wersja skrócona jest dostępna w dwudziestu trzech językach urzędowych na stronie Europejskiego Rzecznika Praw ObywatelskichÅrsberetningen, såvel som en kortere version findes på Den Europæiske Ombudsmands internetside på alle Unionens ‧ officielle sprog
Jeżeli w wyniku przewidzianego w ust. ‧ badania medycznego wydana zostanie negatywna opinia lekarska, kandydat może, w ciągu dwudziestu dni od otrzymania powiadomienia o tej opinii z instytucji, zażądać rozpatrzenia jego przypadku przez komisję lekarską składającą się z trzech lekarzy wybranych przez organ, o którym mowa w art. ‧ akapit pierwszy, spośród lekarzy doradców instytucjiHvis den i stk. ‧ omhandlede lægeundersøgelse fører til en negativ udtalelse, kan ansøgeren inden ‧ dage efter at have modtaget meddelelse herom fra institutionen anmode om, at sagen forelægges til udtalelse i et lægeudvalg sammensat af tre læger, der udpeges af den i artikel ‧, stk. ‧, omhandlede myndighed blandt institutionernes rådgivende læger
Jak możemy wyznaczyć sobie cel "trzy razy dwadzieścia” w ramach planu związanego ze zmianami klimatycznymi i jednocześnie powiedzieć "Nie interesuje mnie środowisko miejskie”, skoro ma ono największy wpływ na zmiany klimatyczne?Hvordan kan vi iværksætte en "tre gange 20"klimaplan og sige: "Jeg interesserer mig ikke for miljøet i byer", når sidstnævnte har den største indvirkning på klimaændringerne?
Węgry w sporze z Komisją uzyskały poparcie dwudziestu trzech spośród dwudziestu siedmiu państw członkowskich.23 af de 27 medlemsstater støttede Ungarn mod Kommissionen.
Rady są publikowane w dwudziestu trzech językach urzędowych Wspólnot ( 1 ) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ( Dz.U. ) .( 1 ) i Den Europæiske Unions offentliggøres på de 23 officielle fællesskabssprog Tidende ( EUT ) .
pierwotny okres, w ciągu którego państwa członkowskie zobowiązane są dostarczyć Komisji informacje niezbędne do dokonania oceny, czy przyznana rekompensata jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, przedłuża się z dwudziestu dni roboczych, jak proponowała Komisja, do trzech miesięcyDen frist, inden for hvilken medlemsstaterne skal give Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, om den ydede kompensation er forenelig med forordningen, forlænges fra tyve arbejdsdage som foreslået af Kommissionen til tre måneder
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 25888 zdań frazy dwadzieścia trzy.Znalezione w 3,438 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.