Tłumaczenia na język duński:

  • treogtyve   
    (Number  )

Przykładowe zdania z "dwadzieścia trzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ośmiuset dwudziestu trzech pacjentów (‧ % kobiet) randomizowano do grupy otrzymującej przez ‧ tygodni lek Ranexa w dawce ‧ mg dwa razy na dobę, ‧ mg dwa razy na dobę lub placebopatienter (heraf ‧ % kvinder) blev randomiseret til ‧ ugers behandling med Ranexa ‧ mg to gange dagligt, ‧. ‧ mg to gange dagligt eller placebo
Jeżeli w wyniku przewidzianego w ust. ‧ badania medycznego wydana zostanie negatywna opinia lekarska, kandydat może, w ciągu dwudziestu dni od otrzymania powiadomienia o tej opinii z instytucji, zażądać rozpatrzenia jego przypadku przez komisję lekarską składającą się z trzech lekarzy wybranych przez organ, o którym mowa w art. ‧ akapit pierwszy, spośród lekarzy doradców instytucjiHvis den i stk. ‧ omhandlede lægeundersøgelse fører til en negativ udtalelse, kan ansøgeren inden ‧ dage efter at have modtaget meddelelse herom fra institutionen anmode om, at sagen forelægges til udtalelse i et lægeudvalg sammensat af tre læger, der udpeges af den i artikel ‧, stk. ‧, omhandlede myndighed blandt institutionernes rådgivende læger
Powszechnie wiadomo, że Unia Europejska dysponuje rozmaitymi instrumentami do realizacji proponowanych celów "trzy razy dwadzieścia”: jedno z najbardziej powszechnych podejść polega na zobowiązaniu europejskich gałęzi przemysłu do spełniania kryteriów dotyczących środowiska i kontrolowania emisji; alternatywą, o której dzisiaj dyskutujemy, jest zaproponowanie organom publicznym roli katalizatorów rynku.Det er velkendt, at EU har forskellige instrumenter, som kan anvendes til at nå de foreslåede "tre gange 20"mål: En af de almindeligste metoder er at kræve, at de europæiske virksomheder overholder miljø- og emissionsbekæmpelseskriterier. En anden mulighed, som er den, vi diskuterer i dag, er at foreslå, at de offentlige myndigheder skal fungere som katalysatorer på markedet.
I wreszcie, kiedy hiszpańskie państwo zniesie międzynarodowe umowy zakazujące lotów na barcelońskie lotnisko z dwudziestu trzech krajów?Og til slut - hvornår vil den spanske stat bringe de internationale traktater til ophør, der forbyder flyvninger fra 23 lande til lufthavnen i Barcelona?
Dwadzieścia trzy inne instytucje i organy unijne były przedmiotem dalszych 59 postępowań (17 %).59 undersøgelser (17 %) vedrørte 23 andre institutioner og organer i EU.
Dwadzieścia trzy miliony MŚP czekają na konstruktywne działania w takich dziedzinach, jak zamówienia publiczne, zwalczanie opóźnień w płatnościach, dostęp do kształcenia zawodowego, wspieranie przedsiębiorczości oraz usprawnienia w zakresie systemu podatkowego i finansowania.23 mio. SMV'er venter på nogle positive tiltag på områder som offentligt indkøb, håndtering af forsinkede betalinger, adgang til erhvervsuddannelse, støtte til iværksætteraktiviteter og forbedringer af beskatningsforhold og finansiering.
Pełny wykaz dwudziestu trzech typów produktów, zawierający indykatywne opisy każdego z typów, umieszczony jest w załączniku VEn udtømmende liste over ‧ produkttyper med et sæt vejledende beskrivelser for hver produkttype findes i bilag V
W obrębie Wspólnoty podobny produkt jest wytwarzany przez dwudziestu trzech producentów, których udział stanowi łączną produkcję wspólnotową w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowegoSamme vare fremstilles i Fællesskabet af ‧ producenter, der tegner sig for den samlede produktion i Fællesskabet, jf. grundforordningens artikel ‧, stk
Jak wskazuje sprawozdanie z inspekcji, że flota Ukraine Cargo Airways (UCA) uległa w ciągu jednego roku znacznemu ograniczeniu, co spowodowało zmniejszenie stanu floty z dwudziestu statków powietrznych na początku ‧ r. (dziesięć ‧ ‧, trzy AN-‧, trzy AN-‧, trzy helikoptery MIL-‧ i jeden Tupolew Tu-‧) do czterech w czasie inspekcji (dwa ‧ ‧, jeden AN-‧ oraz jeden ANAf rapporten over besøget fremgår det, at flåden hos Ukraine Cargo Airways (UCA) er reduceret betydeligt i løbet af et år fra ‧ luftfartøjer i begyndelsen af ‧ (ti ‧ ‧, tre AN-‧, tre AN-‧, tre MIL-‧ helikoptere og et Tupolev Tu-‧) til ‧ luftfartøjer på tidspunktet for besøget (to ‧ ‧, en AN-‧ og en AN
Jeżeli zechce pan poczynić postępy w sprawie zmian klimatu; jeżeli zechce pan, aby Europa posunęła się dalej niż trzy razy dwadzieścia; jeżeli zechce pan zbliżyć się do 30 %, będzie pan miał poparcie całej grupy Verts/ALE.Hvis De ønsker at gøre fremskridt med klimaændringerne, hvis De ønsker, at Europa skal gå længere end tre gange tyve, hvis De ønsker at komme tættere på 30 %, kan De få et samarbejde med hele Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance.
Dwadzieścia trzy miliony MŚP w UE zapewniają ponad 100 milionów miejsc pracy i znacząco przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, spójności społecznej i tworzenia miejsc pracy.De 23 mio. SMV'er i EU skaber mere end 100 mio. job og yder et kolossalt bidrag til økonomisk vækst, social samhørighed og jobskabelse.
Jak możemy wyznaczyć sobie cel "trzy razy dwadzieścia” w ramach planu związanego ze zmianami klimatycznymi i jednocześnie powiedzieć "Nie interesuje mnie środowisko miejskie”, skoro ma ono największy wpływ na zmiany klimatyczne?Hvordan kan vi iværksætte en "tre gange 20"klimaplan og sige: "Jeg interesserer mig ikke for miljøet i byer", når sidstnævnte har den største indvirkning på klimaændringerne?
Węgry w sporze z Komisją uzyskały poparcie dwudziestu trzech spośród dwudziestu siedmiu państw członkowskich.23 af de 27 medlemsstater støttede Ungarn mod Kommissionen.
Dwadzieścia trzy państwa członkowskie zacieśniły już współpracę w tej kwestii, a Rada omawia teraz podstawowe uregulowania.23 medlemsstater har allerede tilsluttet sig det udvidede samarbejde, og Rådet drøfter i øjeblikket grundforordningen.
W Republice Czeskiej istnieje przede wszystkim jeden operator mający pozycję dominującą, natomiast udział w rynku dwóch pozostałych największych producentów jest dwadzieścia razy mniejszy (w przypadku tych trzech największych producentów najniższy udział w rynku wynosi ‧ %, a najwyższy ‧ %I Tjekkiet er der nemlig én dominerende operatør, mens de to andre af de største producenter har markedsandele, der er tyve gange mindre (‧ % er den laveste og næsten ‧ % den største andel
Właśnie w takim czasie, jaki mamy obecnie, musimy trzymać się celów "trzy razy dwadzieścia”, które wyznaczyliśmy w ubiegłym roku, i z tego względu komunikat musi być bardzo zdecydowany.Det er netop nu, at vi er nødt til at stå fast på de 3x20-mål, som vi fastlagde sidste år, og derfor skal budskabet være meget stærkt.
Na tej podstawie Komisja przesłała kwestionariusze do przemysłu wspólnotowego, dziewięciu niepowiązanych importerów i dwudziestu trzech użytkownikówPå dette grundlag sendte Kommissionen spørgeskemaer til EF-erhvervsgrenen, til ni ikke-forretningsmæssigt forbundne importører og til ‧ brugere
Aby zapewnić przywrócenie zdolności do wykonywania działalności tych oddziałów, Sernam wprowadził politykę modernizacji samego oddziału- jeśli jego położenie geograficzne jest zadawalające (dotyczy to trzech oddziałów) oraz politykę decentralizacji- w przeciwnym wypadku (dotyczy to dwudziestu dwóch oddziałówFor at genoprette driftsanlæggenes rentabilitet har Sernam gjort det til sin politik at modernisere, når den geografiske placering er tilfredsstillende (dette vedrører ‧ driftsanlæg), eller i modsat fald at udflytte (dette vedrører ‧ driftsanlæg
Są one bowiem bardzo różne w różnych państwach członkowskich - od trzech do dwudziestu lat za przestępstwa podstawowe i od dziesięciu lat do dożywocia w przypadku okoliczności obciążających.Disse varierer betydeligt mellem medlemsstaterne fra fængsel i tre til 20 år for ikkegrove strafbare handlinger og fra 10 år til livstid, når der er tale om grov kriminalitet.
Umawiającymi się Stronami Konwencji o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego są dwadzieścia trzy Państwa CzłonkowskieI konventionen om bistand i tilfælde af kernekraftuheld eller strålingsfare er ‧ af medlemsstaterne kontraherende parter
Ładunki zbiorowe/spedycja tradycyjna: Formowanie ładunków zbiorowych/spedycja tradycyjna polega na dostarczaniu przesyłek o wadze poniżej trzech ton, zazwyczaj transportem drogowym, ale również kolejowym i posługując się zazwyczaj przejściowym formowaniem/rozczłonkowaniem ładunku zbiorowego, na miejsce przeznaczenia w czasie zazwyczaj pomiędzy dwudziestoma czterema a czterdziestoma ośmioma godzinamiAlmindelig samlegods- og kurertransport: Den almindelige samlegods- og kurertransport består i transport, normalt ad landevejen, men også med jernbane, og normalt med mellemliggende samling/fordeling, af pakker på under ‧ tons mellem to steder inden for en frist på normalt ‧ til ‧ timer
pierwotny okres, w ciągu którego państwa członkowskie zobowiązane są dostarczyć Komisji informacje niezbędne do dokonania oceny, czy przyznana rekompensata jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, przedłuża się z dwudziestu dni roboczych, jak proponowała Komisja, do trzech miesięcyDen frist, inden for hvilken medlemsstaterne skal give Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, om den ydede kompensation er forenelig med forordningen, forlænges fra tyve arbejdsdage som foreslået af Kommissionen til tre måneder
Roczne sprawozdanie oraz wersja skrócona jest dostępna w dwudziestu trzech językach urzędowych na stronie Europejskiego Rzecznika Praw ObywatelskichÅrsberetningen, såvel som en kortere version findes på Den Europæiske Ombudsmands internetside på alle Unionens ‧ officielle sprog
Do utworzenia grupy politycznej wymaga się minimalnie dwudziestu członków Komitetu lub zastępców reprezentujących co najmniej trzy państwa członkowskie bądź osiemnastu członków lub zastępców reprezentujących co najmniej cztery państwa członkowskie, bądź też szesnastu członków lub zastępców reprezentujących co najmniej pięć państw członkowskich, a w każdym z tych wypadków co najmniej połowę osób muszą stanowić członkowieEn politisk gruppe kan dannes af mindst ‧ medlemmer/suppleanter fra mindst ‧ medlemsstater, af mindst ‧ medlemmer/suppleanter fra mindst ‧ medlemsstater eller af mindst ‧ medlemmer/suppleanter fra mindst ‧ medlemsstater, hvoraf dog mindst halvdelen i alle tilfælde skal være medlemmer
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23770 zdań frazy dwadzieścia trzy.Znalezione w 9,021 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.