Tłumaczenia na język duński:

  • menneskeskabt faktor   

Podobne frazy w słowniku polski duński. (1)

Czynniki antropogeniczneAntropogen

Przykładowe zdania z "czynnik antropogeniczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Celem tego systemu jest kontrola czynników przyczyniających się do zmian klimatycznych, a w szczególności emisji antropogenicznych gazów cieplarnianych, poprzez wprowadzenie systemu zachęt ekonomicznych mających na celu zmniejszenie emisji takich gazówFormålet er at kontrollere de faktorer, der medvirker til klimaforandringerne, især menneskeskabte drivhusgasser, ved at tilvejebringe økonomiske incitamenter, der kan nedbringe emissionerne
poszerzyć wiedzę na temat stanu lasów i innych obszarów zalesionych, jak również na temat wzajemnych relacji między ich stanem a naturalnymi i antropogenicznymi czynnikami stresuat øge kendskabet til skovenes og andre træbevoksede landområders tilstand og til sammenhængen mellem denne tilstand og naturlige og menneskeskabte stressfaktorer
monitorowania zanieczyszczenia powietrza oraz skutków zanieczyszczenia powietrza i innych czynników, które mają wpływ na lasy, takich jak biotyczne i abiotyczne czynniki oraz czynniki pochodzenia antropogenicznegoovervågningen af luftforureningen og luftforureningens virkninger samt andre agenser og faktorer, der har indvirkning på skovene, såsom biotiske og abiotiske faktorer samt menneskeskabte faktorer
Wyrażam zaniepokojenie z powodu skutków naturalnej degradacji gleby oraz degradacji spowodowanej działaniem czynników antropogenicznych.Jeg vil gerne udtrykke min bekymring over konsekvenserne af den naturlige nedbrydning af jordbunden og den nedbrydning, der skyldes menneskelig aktivitet.
Większość czynników naturalnych i antropogenicznych wpływających na lasy może mieć skutki transgraniczneDe fleste naturlige og menneskeskabte faktorer, der påvirker skovene, kan have grænseoverskridende følger
zauważa, że mimo ujednolicenia przez system Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) danych dotyczących pożarów w poszczególnych państwach członkowskich i dostarczania przez niego zaktualizowanych informacji na temat czynników ryzyka naturalnego, nie pozwala on na zbadanie antropogenicznych przyczyn pożarów, nie określa socjoekonomicznych czynników ryzyka i nie dokonuje oceny ich skutków; wzywa Komisję do przedłożenia wniosku dotyczącego zastąpienia wspomnianego systemu innymi danymi, które umożliwią skorygowanie rzeczonych brakówbemærker trods den kendsgerning, at EFFIS-systemet har været i stand til at harmonisere oplysninger om brande i medlemsstaterne og tilvejebringe ajourført information om de naturlige risikofaktorer, at det ikke giver mulighed for undersøgelse af de menneskeskabte årsager, ikke klarlægger de socioøkonomiske risikofaktorer og ikke evaluerer brandenes virkninger; opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag om at supplere dette system med andre data, der gør det muligt at afhjælpe disse mangler
W stosownych przypadkach państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na rozróżnienie między zanieczyszczeniem antropogenicznym a skażeniem geogenicznymMedlemsstaterne lægger, hvor det er hensigtsmæssigt, særlig vægt på forskellen mellem menneskeskabt og geogenisk kontamination
Podstawowym celem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która została zatwierdzona decyzją Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącą zawarcia Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, jest doprowadzenie do stabilizacji koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie pozwalającym zapobiegać niebezpiecznemu antropogenicznemu oddziaływaniu na system klimatycznyEndemålet for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, som blev godkendt ved Rådets afgørelse ‧/‧/EF af ‧. december ‧ om indgåelse af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, er at opnå en stabilisering af koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, som forhindrer farlig menneskeskabt påvirkning af klimasystemet
Określanie wartości progowych powinno być wspomagane przez mechanizm kontroli gromadzonych danych, oparty na ocenie jakości danych, przesłankach analitycznych i danych o poziomie tła dla substancji, których występowanie może mieć zarówno charakter naturalny, jak i antropogenicznyFastsættelsen af tærskelværdier bør understøttes af en kontrolmekanisme for så vidt angår de indsamlede data, som baseres på en evaluering af datakvalitet, analytiske overvejelser og baggrundsniveauer for stoffer, der både kan forekomme naturligt og som følge af menneskelige aktiviteter
mając na uwadze fakt, że na przestrzeni ostatnich lat częstotliwość występowania, dotkliwość i złożoność klęsk żywiołowych i katastrof antropogenicznych oraz skutki ich występowania w Europie gwałtownie przybrały na sile, pociągając za sobą utratę istnień ludzkich i mienia oraz katastrofalne krótko- i długoterminowe konsekwencje dla gospodarki dotkniętych regionów, w tym zubożenie dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego, zniszczenia infrastruktury społeczno-ekonomicznej oraz spustoszenie środowiska naturalnego (w przypadku gwałtownych pożarów zniszczenie siedlisk naturalnych oraz różnorodności biologicznej, degradację mikroklimatu oraz wzrost emisji gazów cieplarnianychder henviser til den voldsomme stigning i hyppigheden, sværhedsgraden, kompleksiteten og virkningen af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer i de senere år, som har ført til tab af menneskeliv og ejendom og haft en katastrofal virkning på både kort og lang sigt for økonomien i de ramte områder, bl.a. udpining af natur- og kulturarv, ødelæggelse af økonomisk og social infrastruktur og skade på miljøet (i tilfælde af storbrande, tab af naturlige leveområder og biodiversitet, nedbrydning af mikroklimaer og stigning i emissionen af drivhusgasser
monitorowania w Państwach Członkowskich wszystkich antropogenicznych emisji ze źródeł i usuwania przez pochłaniacze gazów cieplarnianych nieobjętych Protokołem montrealskim w sprawie substancji zubożających warstwę ozonowąovervågning af alle menneskeskabte emissioner efter kilder og optaget heraf gennem dræn i medlemsstaterne af drivhusgasser, der ikke er reguleret af Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget
Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. dotycząca zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego zobowiązań zobowiązuje Wspólnotę i jej Państwa Członkowskie do redukcji, w latach ‧-‧, ich zagregowanych antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku A do Protokołu z Kioto o ‧ % w porównaniu z poziomami z ‧ rokuRådets beslutning ‧/‧/EF af ‧. april ‧ om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed forpligter Fællesskabet og dets medlemsstater til i perioden ‧-‧ at reducere deres samlede menneskeskabte emissioner af de i bilag A til Kyoto-protokollen opførte drivhusgasser med ‧ % i forhold til ‧-niveauet
mając na uwadze, że kompleksowa ochrona gleby i pełnionych przez nią funkcji środowiskowych, gospodarczych, społecznych, ekologicznych i kulturowych jest warunkiem podjęcia głównych wyzwań z zakresu ochrony środowiska w skali międzynarodowej, takich jak łagodzenie zmian klimatycznych i dostosowanie się do nich, zachowanie wystarczających zasobów czystej wody, przeciwdziałania obniżaniu się poziomu wód gruntowych, zapobieganiu katastrofom naturalnym i antropogenicznym, ochrona różnorodności biologicznej oraz walka z pustynnieniem, stepowieniem i wylesianiem, a także działania zmierzające do nie zanieczyszczania gleby i zahamowania procesów doprowadzających do jej całkowitej degradacji, czyli dewastacjider henviser til, at den generelle beskyttelse af jordbunden og dens miljømæssige, økonomiske, sociale, økologiske og kulturelle funktioner er en forudsætning for at tage de væsentligste internationale miljøudfordringer op, som f.eks. bekæmpelse af og tilpasning til klimaændringerne, sikring af tilstrækkeligt og rent vand, bekæmpelse af den faldende grundvandsstand, forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, beskyttelse af biodiversiteten og bekæmpelse af ørkendannelse, steppedannelse og skovrydning, men også iværksættelse af foranstaltninger, der sigter mod at hindre jordforurening og standse processer, der medfører omfattende ødelæggelse eller forringelse af jordbunden
Decyzja ta zobowiązuje Wspólnotę i jej Państwa Członkowskie do zredukowania w latach ‧- ‧ ich zagregowanych antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych wyszczególnionych w załączniku A do Protokołu z Kioto o ‧ % w porównaniu do poziomów z ‧ rBeslutningen forpligter Fællesskabet og dets medlemsstater til i perioden fra ‧ til ‧ at reducere deres samlede menneskeskabte emissioner af de i bilag A til protokollen opførte drivhusgasser med ‧ % i forhold til ‧-niveauet
Oznacza to, że ta forma transportu również zaczyna wnosić wkład w redukcję antropogenicznego efektu cieplarnianego.Dermed skal også disse trafikmidler yde deres bidrag til en reduktion af den antropogene drivhuseffekt.
Podstawowym celem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która została zatwierdzona decyzją Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącą zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, jest doprowadzenie do stabilizacji koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie pozwalającym zapobiegać niebezpiecznemu antropogenicznemu oddziaływaniu człowieka na system klimatycznyEndemålet for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, som blev godkendt ved Rådets afgørelse ‧/‧/EF af ‧. december ‧ om indgåelse af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, er at opnå en stabilisering af koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, som forhindrer farlig menneskeskabt påvirkning af klimasystemet
przeznaczenie gruntów w zlewni lub zlewniach z terenu, z którego odnawiane są zasoby części wód podziemnych, w tym dopływy zanieczyszczeń i zmiany antropogeniczne w charakterystyce odnawialności zasobów, np. wody opadowe i zróżnicowanie odpływu powierzchniowego poprzez szczelne pokrycie gruntu, sztuczne zasilanie, tamowanie lub drenowaniearealanvendelsen i det eller de afstrømningsområder, fra hvilke grundvandsforekomsten tilføres vand, herunder forurenende belastninger og menneskeskabte ændringer af tilførselskarakteristika, f.eks. afledning af regnvand og afstrømning som følge af befæstning af arealer, kunstig infiltration, opdæmning eller dræning
pełny szereg czasowy wykazów antropogenicznych emisji przez źródła i usunięć przez pochłaniacze gazów cieplarnianych niekontrolowanych przez Protokół z Montrealu, zgłoszonych do UNFCCCden fuldstændige tidsserie for opgørelser over menneskeskabte emissioner fra kilder og optaget heraf gennem dræn for alle drivhusgasser, der ikke er reguleret af Montreal-protokollen, som anført i rapporten til klimakonventionen
Wydaje się, że takiego zdania jest społeczeństwo brytyjskie, bowiem niedawny sondaż opublikowany w gazecie "The Times” pokazał, że społeczeństwo brytyjskie nie wierzy już w tak zwane antropogeniczne globalne ocieplenie.Det britiske folk er tilsyneladende af den overbevisning, for en nylig meningsmåling i avisen "The Times" viser tydeligt, at det britiske folk ikke længere tror på såkaldt menneskeskabt global opvarmning.
Zmniejszenie wpływu antropogenicznego na tych obszarach spowodowało i nadal powoduje rozprzestrzenienie się gatunków najlepiej przystosowanych do warunków środowiskowych, mianowicie: trzęślicy modrej (Molinea coerulea), orlicy pospolitej (Pteridium aquilinum), żarnowca miotlastego (Cytisus scoparius), wrzosu pospolitego (Calluna vulgaris), brzozy brodawkowatej (Betula pendula), buku zwyczajnego (Fagus sylvatica), orzecha laskowego, jesionu i kasztanowcaMenneskets ringe indgriben i disse områder har været og er stadig forudsætningen for udbredelsen af de arter, der bedst er i stand til at tilpasse sig disse naturgivne betingelser: almindelig blåtop (Molinea coerulea), ørnebregne (Pteridium aquilinum), almindelig gyvel (Cytisus scoparius), hedelyng (Calluna vulgaris), vortebirk (Betula pendula), almindelig bøg (Fagus sylvatica), hassel, ask og kastanje
Dla wielu miejsc produkcji cynku jako metalu oraz scenariuszy jego przetwarzania nie stwierdzono bezpośrednich obaw; nie można jednak wykluczyć potencjalnego ryzyka na skalę miejscową ze względu na możliwe istnienie wysokiego regionalnego antropogenicznego stężenia cynkuFor flere zinkproduktionsanlæg og zinkforarbejdningsscenarier er der ikke fundet umiddelbar grund til bekymring, men en potentiel lokal risiko kan ikke udelukkes, da den regionale baggrundskoncentration af zink kan være høj
Po drugie, histeryczna obsesja na punkcie antropogenicznego globalnego ocieplenia.Dernæst en hysterisk besættelse af den menneskeskabte globale opvarmning.
Rezolucja to kolejny dokument z całego szeregu innych aktów, podkreślający częstotliwość, powagę, złożoność i wpływ klęsk żywiołowych i antropogenicznych w Europie, których liczba szybko wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat.Beslutningen følger utallige andre, der sætter fokus på hyppigheden, alvoren, kompleksiteten og følgevirkningerne af naturlige og menneskeskabte katastrofer i Europa, hvis antal er vokset hastigt de seneste par år.
UNFCCC zobowiązuje Wspólnotę i jej Państwa Członkowskie do opracowania okresowej aktualizacji, publikacji i przedstawiania na Konferencji Stron krajowych sprawozdań dotyczących wykazów emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego, niekontrolowanych przez Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (zwanych dalej gazami cieplarnianymi), przy zastosowaniu porównywalnych metodologii uzgodnionych przez Konferencję StronKlimakonventionen forpligter alle parterne til at udvikle, jævnligt ajourføre, offentliggøre og meddele partskonferencen nationale opgørelser over menneskeskabte emissioner efter kilder og optaget heraf gennem dræn for alle drivhusgasser, der ikke er reguleret af Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget (i det følgende benævnt
Decyzja Rady ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie mechanizmu monitorowania emisji CO‧ i innych gazów cieplarnianych we Wspólnocie [‧] ustanowiła mechanizm monitorowania antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych i oceny postępu w wypełnieniu zobowiązań dotyczących tych emisjiVed Rådets beslutning ‧/EØF af ‧. juni ‧ om en overvågningsmekanisme for emissioner af CO‧ og andre drivhusgasser i Fællesskabet blev der indført en mekanisme til overvågning af menneskeskabte drivhusgasemissioner og vurdering af fremskridt imod opfyldelsen af forpligtelserne med hensyn til disse emissioner
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 14150 zdań frazy czynnik antropogeniczny.Znalezione w 8,103 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.