Tłumaczenia na język duński:

  • menneskeskabt faktor   

Podobne frazy w słowniku polski duński. (1)

Czynniki antropogeniczneAntropogen

Przykładowe zdania z "czynnik antropogeniczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Większość czynników naturalnych i antropogenicznych wpływających na lasy może mieć skutki transgraniczneDe fleste naturlige og menneskeskabte faktorer, der påvirker skovene, kan have grænseoverskridende følger
zauważa, że mimo ujednolicenia przez system Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) danych dotyczących pożarów w poszczególnych państwach członkowskich i dostarczania przez niego zaktualizowanych informacji na temat czynników ryzyka naturalnego, nie pozwala on na zbadanie antropogenicznych przyczyn pożarów, nie określa socjoekonomicznych czynników ryzyka i nie dokonuje oceny ich skutków; wzywa Komisję do przedłożenia wniosku dotyczącego zastąpienia wspomnianego systemu innymi danymi, które umożliwią skorygowanie rzeczonych brakówbemærker trods den kendsgerning, at EFFIS-systemet har været i stand til at harmonisere oplysninger om brande i medlemsstaterne og tilvejebringe ajourført information om de naturlige risikofaktorer, at det ikke giver mulighed for undersøgelse af de menneskeskabte årsager, ikke klarlægger de socioøkonomiske risikofaktorer og ikke evaluerer brandenes virkninger; opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag om at supplere dette system med andre data, der gør det muligt at afhjælpe disse mangler
monitorowania zanieczyszczenia powietrza oraz skutków zanieczyszczenia powietrza i innych czynników, które mają wpływ na lasy, takich jak biotyczne i abiotyczne czynniki oraz czynniki pochodzenia antropogenicznegoovervågningen af luftforureningen og luftforureningens virkninger samt andre agenser og faktorer, der har indvirkning på skovene, såsom biotiske og abiotiske faktorer samt menneskeskabte faktorer
Wyrażam zaniepokojenie z powodu skutków naturalnej degradacji gleby oraz degradacji spowodowanej działaniem czynników antropogenicznych.Jeg vil gerne udtrykke min bekymring over konsekvenserne af den naturlige nedbrydning af jordbunden og den nedbrydning, der skyldes menneskelig aktivitet.
Celem tego systemu jest kontrola czynników przyczyniających się do zmian klimatycznych, a w szczególności emisji antropogenicznych gazów cieplarnianych, poprzez wprowadzenie systemu zachęt ekonomicznych mających na celu zmniejszenie emisji takich gazówFormålet er at kontrollere de faktorer, der medvirker til klimaforandringerne, især menneskeskabte drivhusgasser, ved at tilvejebringe økonomiske incitamenter, der kan nedbringe emissionerne
poszerzyć wiedzę na temat stanu lasów i innych obszarów zalesionych, jak również na temat wzajemnych relacji między ich stanem a naturalnymi i antropogenicznymi czynnikami stresuat øge kendskabet til skovenes og andre træbevoksede landområders tilstand og til sammenhængen mellem denne tilstand og naturlige og menneskeskabte stressfaktorer
swoje antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych przez źródła i usuwania przez pochłaniacze dwutlenku węgla pochodzące z użytkowania gruntów, zmiany użytkowania terenu oraz leśnictwa w ciągu roku przed rokiem ubiegłym (rok Xderes menneskeskabte emissioner af drivhusgasser efter kilder og optag af kuldioxider gennem dræn i form af arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i året før det foregående år (år X
Obecnie mówi się nam, że istnieje konsensus w sprawie katastrofalnego antropogenicznego globalnego ocieplenia.I dag får vi at vide, at man er enige om, at vi står over for en katastrofal menneskeskabt global opvarmning.
obecność i stan naturalnych i antropogenicznych dróg, w tym odwiertów eksploatacyjnych i otworów wiertniczych, które mogłyby stanowić drogi wyciekówforekomst af naturlige og menneskeskabte migrationsveje, herunder brønde og boringer, for udsivning og disses tilstand
Państwa Członkowskie, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Protokołu z Kioto oraz stosownymi decyzjami przyjętymi zgodnie z nim, do celów art. ‧ ust. ‧ lit. d) decyzji ‧/‧/WE przedstawiają swoje emisje antropogenicznych gazów cieplarnianych przez źródła oraz usunięcia przez pochłaniacze wynikające z działalności w ramach zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Protokołu z Kioto za lata od ‧ r. do przedostatniego rokuI overensstemmelse med Kyoto-protokollens artikel ‧, stk. ‧, og med relevante beslutninger truffet inden for rammerne heraf, indberetter medlemsstaterne i medfør af artikel ‧, stk. ‧, litra d), i beslutning nr. ‧/‧/EF deres menneskeskabte drivhusgasemissioner fra kilder og optaget gennem dræn som følge af ændringer i arealanvendelse og skovbrug som omhandlet i Kyoto-protokollens artikel ‧, stk. ‧, for årene mellem ‧ og året før det foregående år
Określanie wartości progowych powinno być wspomagane przez mechanizm kontroli gromadzonych danych, oparty na ocenie jakości danych, przesłankach analitycznych i danych o poziomie tła dla substancji, których występowanie może mieć zarówno charakter naturalny, jak i antropogenicznyFastsættelsen af tærskelværdier bør understøttes af en kontrolmekanisme for så vidt angår de indsamlede data, som baseres på en evaluering af datakvalitet, analytiske overvejelser og baggrundsniveauer for stoffer, der både kan forekomme naturligt og som følge af menneskelige aktiviteter
Oprócz źródeł antropogenicznych substancja prawdopodobnie powstaje de novo w środowisku, przy czym nie jest to skutkiem cyklu życiowego substancji produkowanej we Wspólnocie Europejskiej lub przywożonej do niejForuden de menneskeskabte kilder forventes stoffet også at dannes de novo i miljøet, uden at dette hænger sammen med livscyklussen for stoffet, som det fremstilles eller importeres i Det Europæiske Fællesskab
Ostatecznym celem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), która została zatwierdzona w imieniu Wspólnoty Europejskiej decyzją Rady ‧/‧/WE, jest osiągnięcie stabilizacji stężeń gazów cieplarnianych w powietrzu na poziomie, który zapobiegłby groźnej ingerencji antropogenicznej w system klimatycznyEndemålet for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), som blev godkendt på Det Europæiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse ‧/‧/EF, er at opnå en stabilisering af koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, som kan forhindre farlig antropogen indvirkning på klimasystemet
Szczególnie ambitnym i prawdopodobnie kluczowym zadaniem jest rozpoznanie i rozwiązanie wiążących się z nią problemów, bez względu na to, czy mają one przyczynę antropogeniczną, czy też naturalnąDet er et meget ambitiøst og muligvis vitalt mål at erkende og løse de hermed forbundne problemer, hvad enten de har antropogene eller naturgivne årsager
Jednakże, na terenach miejskich antropogeniczny wkład z różnych źródeł w samych Niderlandach wynosi ‧–‧ %, a ruch drogowy jest jego znacznym źródłemI byområder er bidraget fra menneskeskabte kilder i Nederlandene på ‧-‧ %, hvoraf trafikken er en betydelig kilde
Szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego, ustanowiony w decyzji nr ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przewiduje, że niezbędne będą dalsze redukcje, aby osiągnąć długofalowy cel Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, jakim jest ustabilizowanie stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatycznyI det sjette miljøhandlingsprogram, som fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. ‧/‧/EF, regnes der med, at der må skæres yderligere ned for at nå det langsigtede mål i FN's rammekonvention om klimaændringer, der er at stabilisere drivhusgaskoncentrationen i atmosfæren på et niveau, der hindrer farlige menneskeskabte forstyrrelser af klimasystemet
wzywa Komisję do zagwarantowania, że ochrona gleby i jej związek ze zmianami klimatycznymi, bioróżnorodnością, wylesieniem, osuszaniem gruntów, pustynnieniem, stepowieniem, obniżeniem poziomu wód gruntowych, zakwaszeniem, erozją i zwiększeniem ryzyka wskutek katastrof naturalnych i antropogenicznych będzie traktowana jako kwestia priorytetowa w ramach Globalnego Monitoringu Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES) oraz programu INSPIREopfordrer Kommissionen til at sikre, at jordbundsbeskyttelsen og dens tilknytning til klimaændringer, biodiversitet, skovrydning, dræning, ørken- og steppedannelse, faldende grundvandsstand, forsuring, erosion og øgede risici som følge af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer vil blive behandlet med høj prioritet som led i den globale miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES) og Inspire
przeznaczenie gruntów w zlewni lub zlewniach z terenu, z którego odnawiane są zasoby części wód podziemnych, w tym dopływy zanieczyszczeń i zmiany antropogeniczne w charakterystyce odnawialności zasobów, np. wody opadowe i zróżnicowanie odpływu powierzchniowego poprzez szczelne pokrycie gruntu, sztuczne zasilanie, tamowanie lub drenowaniearealanvendelsen i det eller de afstrømningsområder, fra hvilke grundvandsforekomsten tilføres vand, herunder forurenende belastninger og menneskeskabte ændringer af tilførselskarakteristika, f.eks. afledning af regnvand og afstrømning som følge af befæstning af arealer, kunstig infiltration, opdæmning eller dræning
Większość danych wskazuje na to, że zmiany w ekosystemach są konsekwencją emisji antropogenicznych i sygnalizują trendy na przyszłość.De fleste af de data viser, at forandringer i økosystemer er en konsekvens af menneskeskabte emissioner og angiver mulige tendenser for fremtiden.
stężenie tła oznacza stężenie substancji w części wód podziemnych odpowiadające niewystępowaniu lub jedynie bardzo niewielkim zmianom antropogenicznym w stosunku do stanu niezakłóconegoBaggrundskoncentration: koncentrationen af et stof i en grundvandsforekomst svarende til ingen, eller kun ubetydelige, menneskeskabte forandringer af uforstyrrede forhold
Jak długo jeszcze faszystowska UE może nakładać coraz bardziej retorsyjne podatki i środki kontroli na zwykłych obywateli pod pozorem antropogenicznego globalnego ocieplenia, podczas gdy coraz większa liczba prawdziwych naukowców odrzuca tę teorię jako nieuzasadnioną i skompromitowaną?Hvor meget længere kan det fascistiske EU pålægge almindelige borgere endnu flere straffende afgifter og kontrolforanstaltninger under påskud af menneskeskabt global opvarmning, når et stadig stigende antal forskere afviser teorien som ubegrundet og modbevist?
Decyzja Rady ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie mechanizmu monitorowania emisji CO‧ i innych gazów cieplarnianych we Wspólnocie [‧] ustanowiła mechanizm monitorowania antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych i oceny postępu w wypełnieniu zobowiązań dotyczących tych emisjiVed Rådets beslutning ‧/EØF af ‧. juni ‧ om en overvågningsmekanisme for emissioner af CO‧ og andre drivhusgasser i Fællesskabet blev der indført en mekanisme til overvågning af menneskeskabte drivhusgasemissioner og vurdering af fremskridt imod opfyldelsen af forpligtelserne med hensyn til disse emissioner
Jedno z głównych zadań, jakimi UE będzie musiała zająć się w przyszłości, to radzenie sobie z rosnącym zapotrzebowaniem na energię przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego, w szczególności w odniesieniu do antropogenicznych zmian klimatu.Opgaven med at håndtere den stigende efterspørgsel efter energi og samtidig beskytte miljøet, navnlig med hensyn til menneskeskabt klimaændring, er en af de største opgaver, som EU skal løse i fremtiden.
Strony wymienione w załączniku I, dla których zmiana użytkowania ziemi i leśnictwo stanowiły źródło netto emisji gazów cieplarnianych w ‧ roku, w celu obliczenia przyznanej ilości włączą do swoich emisji z ‧ roku, albo z roku lub okresu bazowego, zagregowane antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku A wyrażone w równoważniku dwutlenku węgla po odjęciu wielkości absorbowanej przez pochłaniacze w ‧ roku wynikającej ze zmian użytkowania ziemiBilag I-parter, for hvem ændringer i arealanvendelse og skovbrug udgjorde en nettokilde til drivhusgasemissioner i ‧, medregner, ved beregningen af deres tildelte mængde, i deres emissioner for referenceåret eller-perioden ‧ deres samlede antropogene emissioner udtrykt i kuldioxidækvivalenter fra kilder minus optag gennem dræn i ‧, der skyldes ændringer i arealanvendelse
W pierwszym okresie ilościowych zobowiązań do ograniczenia i redukcji emisji, od ‧ roku, ilość przyznana każdej Stronie wymienionej w załączniku I będzie równa przypisanemu jej w załączniku B procentowi jej zagregowanych antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku A wyrażonych w równoważniku dwutlenku węgla w ‧ roku lub w roku lub okresie bazowym, określonych zgodnie z ustępem ‧ powyżej, pomnożonych przez pięćI den første forpligtelsesperiode med kvantitativ emissionsbegrænsning og-reduktion, fra ‧ til ‧, skal den mængde, der er tildelt hver bilag I-part, svare til den for den pågældende part i bilag B anførte procentdel af dennes samlede antropogene emissioner, udtrykt i kuldioxidækvivalenter, af de i bilag A opførte drivhusgasser i ‧ eller det efter stk. ‧ bestemte referenceår eller-periode, ganget med fem
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13298 zdań frazy czynnik antropogeniczny.Znalezione w 2,71 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.