Tłumaczenia na język czeski:

  • očkování proti vzteklině   

Przykładowe zdania z "szczepienie przeciw wściekliźnie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Obecnie w wielu państwach członkowskich prowadzone są na szeroką skalę szczepienia finansowane przez Unię, zarówno przeciw chorobie niebieskiego języka, jak i wściekliźnie. Jeśli jednak chodzi o pryszczycę, to muszę wyjaśnić, panie pośle Matsakis, że nie popieramy szczepienia zapobiegawczego, chociaż w sytuacjach kryzysowych będziemy oczywiście szczepić.V současnosti probíhá v mnoha členských státech očkování proti katarální horečce ovcí, stejně jako proti vzteklině, které financuje Unie, ale chtěla bych vyjasnit případ očkování proti slintavce a kulhavce, pane Matsakisi, nesouhlasíme s preventivním očkováním navzdory tomu, že v naléhavých případech samozřejmě k očkování přistoupíme.
W ten sposób przemieszczanie zwierząt domowych o charakterze niehandlowym będzie łatwiejsze, dzięki zastosowaniu właściwych zasad oraz przewożeniu na obszarze Wspólnoty zwierząt posiadających dokument poświadczający szczepienia przeciw wściekliźnie oraz analizę reakcji systemu odpornościowego na szczepienie, wykonaną przez weterynarza.Pokud budou dodržena příslušná pravidla a vlastníci zvířat budou mít na svých cestách v rámci Společenství u sebe potvrzení o očkování svého zvířete proti vzteklině a analýzu reakce imunitního systému na tuto vakcínu provedenou pověřeným veterinárním lékařem, budou tak usnadněny neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu.
Rabigen SAG‧ może być stosowany wyłącznie przez personel posiadający odpowiednie zezwolenie w ramach kampanii szczepienia przeciw wściekliźniePřípravek Rabigen SAG‧ mohou používat pouze oprávněné osoby v rámci vakcinačních kampaní proti vzteklině
W drodze odstępstwa od decyzji ‧/WE i ‧/WE oraz w odniesieniu do świadectw szczepienia przeciw wściekliźnie, Państwa Członkowskie zezwalają na niehandlowe przemieszczanie między Państwami Członkowskimi i z państw trzecich psów, kotów i fretek zaopatrzonych w świadectwo o innym formacie niż wzory ustanowione przez te decyzje, pod warunkiem że spełnia ono następujące wymogiOdchylně od rozhodnutí ‧/ES a ‧/ES a s ohledem na osvědčení o vzteklině povolí členské státy neobchodní přesun psů, koček a fretek mezi členskými státy a ze třetích zemí, který doprovází osvědčení formálně odlišné od vzorů stanovených v těchto rozhodnutích za předpokladu, že splňuje tyto požadavky
Niemniej jednak, Zjednoczone Królestwo, Irlandia i Szwecja mogą utrzymać warunki krajowe mające zastosowanie przed ‧ lipca ‧ r. do zatwierdzenia świadectw szczepienia przeciw wściekliźnieSpojené království, Irsko a Švédsko nicméně mohou zachovat vnitrostátní podmínky pro uznání osvědčení o vzteklině použitelné před ‧. červencem
koordynuje ustanawianie, udoskonalanie i standaryzację metod serologicznego miareczkowania u zwierząt mięsożernych szczepionych przeciw wściekliźniekoordinuje zavádění, zlepšování a normalizaci metod sérologické titrace na masožravcích, u nichž bylo provedeno očkování proti vzteklině
Zabierając ze sobą kota lub psa , musimy pamiętać o paszporcie z poświadczeniem szczepień przeciw k o wściekliźnie .Každý pes i kočkamusí mít svůj pas uvádějící podrobnosti o platném očkování proti vzteklině .
Kilka Państw Członkowskich złożyło wnioski o zatwierdzenie laboratoriów dla przeprowadzania analiz kontrolujących skuteczność szczepień przeciw wściekliźnie u niektórych domowych zwierząt mięsożernychNěkolik členských států předložilo žádosti o schválení laboratoří k provádění analýz pro kontrolu účinnosti očkování některých domácích masožravců proti vzteklině
Laboratoria przedstawione przez Państwa Członkowskie i upoważnione do wykonywania analiz w celu kontrolowania skuteczności szczepień przeciw wściekliźnie u niektórych domowych zwierząt mięsożernych wymienione są w Załączniku do niniejszej decyzjiLaboratoře navržené členskými státy a schválené k provádění analýz sloužících ke kontrole účinnosti očkování některých domácích masožravců proti vzteklině jsou uvedeny v seznamu v příloze
Właściwe jest również uznanie za ważne miareczkowania przeciwciał wykonywanego na podstawie przepisów krajowych, które miały zastosowanie przed przyjęciem decyzji Komisji ‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie uznawania laboratoriów do sprawdzania skuteczności szczepień przeciw wściekliźnie u niektórych domowych mięsożerców [‧]Je rovněž vhodné uznat za platné titrace protilátek prováděné na základě vnitrostátních předpisů, které byly použitelné před přijetím rozhodnutí Komise ‧/ES ze dne ‧. března ‧, kterým se schvalují laboratoře ke kontrole účinnosti očkování proti vzteklině u některých domácích masožravců [‧]
Decyzją ‧/WE, laboratorium AFSSA w Nancy we Francji zostało wyznaczone jako instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciw wściekliźnieRozhodnutím ‧/ES byla laboratoř AFSSA v Nancy ve Francii určena za ústav zodpovědný za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických zkoušek ke sledování účinnosti očkování proti vzteklině
na ich terytorium zakazane było szczepienie przeciw grypie ptaków, z wyjątkiem przepisów sekcji ‧ ina jejich území bylo zakázáno očkování proti influenze ptáků, s výjimkou očkování podle oddílů ‧ a
Jednakże, w drodze odstępstwa dyrektor ds. zdrowia zwierząt w Ministerstwie Rolnictwa Południowej Afryki może udzielić zgody na szczepienia przy użyciu zarejestrowanej szczepionki poliwalentnej AHS przeciw afrykańskiemu pomorowi koni według wskazań jej producenta i przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii albo upoważnionego technika ds. zdrowia zwierząt oficjalnie zatrudnionego przez rząd, w odniesieniu do koni, które są przeznaczone do opuszczenia strefy wolnej od AHS lub okręgu zagrożonego poza granice okręgu zagrożonego, pod warunkiem że te konie nie mogą opuścić gospodarstwa przed wysłaniem do miejsca przeznaczenia poza strefę wolną od AHS i okręg zagrożony i szczepienie zostanie wpisane do paszportuVedoucí veterinárního útvaru ministerstva zemědělství Jižní Afriky může však odchylně povolit očkování pomocí registrované polyvalentní očkovací látky proti moru koní použité podle pokynů výrobce, provedené výhradně veterinárním lékařem nebo státním veterinárním technikem, a to u těch koní, kteří mají opustit pásmo prosté moru koní nebo pásmo dozoru a překročit hranice pásma dozoru, za podmínky, že tito koně neopustí dané hospodářství až do odchodu na místo určení mimo pásmo prosté moru koní a mimo pásmo dozoru a že údaj o očkování je zapsán do jejich pasu
Szczepienia przeciw chorobie niebieskiego języka przeprowadzano z wykorzystaniem żywych szczepionek atenuowanych, co wymagało szeregu ograniczeń dotyczących szczepień, aby uniknąć przenoszenia się wirusa na nieszczepione zwierzęta.Očkování proti katarální horečce ovcí bylo prováděno s využitím vakcín s živými oslabenými očkovacími látkami, které vyžadovaly mnohá omezení očkování tak, aby se virus nepřenesl na neočkovaná zvířata.
szczepienia przeciw rzekomemu pomorowi drobiu są objęte zakazem w Szwecji od ponad rokuvzhledem k tomu, že očkování drůbeže proti newcastleské chorobě je ve Švédsku již více než rok zakázáno
W badaniu przeprowadzonym na grupie osób w podeszłym wieku, mieszkających w domach opieki, w którym ‧ % uczestników otrzymało szczepienie przeciw grypie w sezonie, w którym prowadzono badanie, oseltamiwir podawany w dawce ‧ mg jeden raz na dobę przez ‧ tygodni znacząco zmniejszał częstość klinicznie stwierdzonych zachorowań na grypę z ‧ (‧, ‧ %) w grupie przyjmującej placebo do ‧ (‧, ‧ %) w grupie przyjmującej oseltamiwir (redukcja o ‧ % ‧ % przedział ufności ‧, ‧ – ‧, ‧; pVe studii u starších pacientů žijících v domech s pečovatelskou službou, ve které ‧ % zařazených osob bylo očkováno v sezóně provedení studie, oseltamivir v dávce ‧ mg jednou denně po dobu ‧ týdnů významně snížil incidenci klinicky potvrzené chřipky z ‧ (‧, ‧ %) případů ve skupině na placebu na ‧ (‧, ‧ %) případů ve skupině léčené oseltamivirem (‧ % pokles [ ‧ % CI ‧, ‧, ‧; p = ‧, ‧ ]
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Optaflu PRZED otrzymaniem szczepienia • pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli występuje u niego zaburzenie układu immunologicznego lub jeśli stosuje leki wpływające na układ immunologiczny, np. leki przeciw nowotworowe (chemioterapia) lub leki kortykosteroidowe (patrz punkt ‧, „ Stosowanie Optaflu z innymi lekami ”). • lekarz lub pielęgniarka zapewnią dostępność odpowiedniego leczenia i opiekę na wypadek rzadko występującej reakcji anafilaktycznej (bardzo ciężka reakcja alergiczna z objawami takimi jak trudności w oddychaniu, zawroty głowy, słabe i szybkie tętno oraz wysypka skórna) po szczepieniuZvláštní opatrnosti při použití Optaflu je zapotřebí PŘED podáním vakcíny • Informujte svého lékaře, jestliže je Váš imunitní systém oslaben nebo jestliže absolvujete léčbu, která ovlivňuje imunitní systém, např. léky proti rakovině (chemoterapie) či kortikosteroidy (viz bod ‧, „ Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky ”). • Váš lékař či zdravotní sestra zajistí lékařský dohled a okamžitou dostupnost vhodné léčby v případě vzácné anafylaktické reakce (velmi závažnéalergické reakce s příznaky jako jsou obtíže při dýchání, závratě, slabý a rychlý tep a kožní vyrážka) po podání vakcíny
Odpowiedź na szczepienie w postaci wytworzonych przeciwciał przeciw HPV-‧ i HPV-‧ oznaczano przy użyciu testu ELISA swoistego dla danego typu, o potwierdzonej korelacji z metodą neutralizacji opartej na teście z pseudowirionemProtilátková odpověď vůči HPV-‧ a HPV-‧ byla měřena za použití typově specifického ELISA testu, který koreluje s pseudovirionovým neutralizačním testem
odpowiedzialne organy weterynaryjne Tajlandii podjęły działania mające na celu powiadamianie Komisji i Państw Członkowskich za pomocą teleksu, telefaksu lub telegramu, w ciągu ‧ godzin od chwili potwierdzenia wystąpienia którejkolwiek choroby wymienionej w załączniku A do dyrektywy ‧/EWG lub przyjęcia polityki szczepienia przeciw tym chorobom, jak również o zmianie w takiej polityce we właściwym czasie od zmian, które zaszły w stosunku do polityki przywozowej zwierząt z rodziny koniowatychvzhledem k tomu, že thajské veterinární orgány se zavázaly informovat Komisi a členské státy do ‧ hodin telegramem, dálnopisem nebo faxem o potvrzeném výskytu jakékoli infekční nebo nakažlivé choroby uvedené v příloze A směrnice Rady ‧/EHS nebo přijetí opatření o očkování proti takovým chorobám nebo o změnách v takových opatřeních, a v přiměřené lhůtě o změnách pravidel pro dovoz koňovitých
otrzymać immunoglobulinę przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu B (HBIG) i rekombinowaną szczepionkę przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B po porodzie i powinno mieć kontynuowane szczepienie przeciw wzw typu B według obowiązującego schematumělo při narození dostat imunoglobulin proti hepatitidě B (HBIG) a vakcínu proti hepatitidě B (rekombinantní) a mělo by podstoupit úplnou očkovací sérii vakcínou proti hepatitidě B
Skreślić, jeśli państwo wywozu przeprowadza szczepienia przeciw pryszczycy serotypami A, O lub C i posiada zezwolenie na przywóz do Unii dojrzałego mięsa bez kości, które spełnia dodatkowe gwarancje wymienione w przypisieŠkrtněte, pokud vyvážející země provádí očkování proti slintavce a kulhavce sérotypy A, O nebo C a tato země má povolení pro dovoz vyzrálého vykostěného masa, které splňuje doplňkové záruky popsané v poznámce , do Unie
Po roku, po szczepieniu szczepionką ProQuad przeciwciała przeciw odrze stwierdzono u ‧, ‧ % osób, przeciw śwince u ‧, ‧ %, przeciw różyczce u ‧, ‧ % i przeciw ospie wietrznej u ‧, ‧ % (≥ ‧ gpELISA jednostek/mlMíra přetrvávání protilátek ‧ rok po očkování u jedinců, jimž byla aplikována jediná dávka vakcíny ProQuad dosáhla ‧, ‧ % (‧/‧) u spalniček, ‧, ‧ % (‧/‧) u příušnic, ‧, ‧ % (‧/‧) u zarděnek a ‧, ‧ % (‧/‧) u planých neštovic (≥ ‧ gpELISA j./ml
stosowania u dzieci w szczepieniu pierwotnym i jako dawka uzupełniająca przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B wywoływanemu przez wszystkie znane podtypy wirusa, przeciw poliomyelitis i inwazyjnym zakażeniom powodowanym przez Haemophilus influenzae typu bTato kombinovaná vakcína je určena pro základní očkování a přeočkování dětí proti záškrtu, tetanu, černému kašli, hepatitidě B způsobené všemi podtypy virů, proti dětské obrně a invazivním infekcím způsobeným Haemophilus influenzae typu b
Po szczepieniu przeciw grypie wystąpić mogą fałszywie dodatnie wyniki badań serologicznych przeprowadzonych metodą ELISA na obecność przeciwciał przeciw ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności-‧ (HIV-‧), wirusowi zapalenia wątroby typu C, a szczególnie HTLVPo vakcinaci proti chřipce se mohou vyskytnout falešně pozitivní výsledky sérologických testů používající ELISA metodu na stanovení protilátek proti viru lidské imunodeficience-‧ (HIV-‧), viru hepatitidy C a zejména proti HTLV
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9899 zdań frazy szczepienie przeciw wściekliźnie.Znalezione w 6,771 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.