Tłumaczenia na język czeski:

  • měsíc   

Podobne frazy w słowniku polski czeski. (6)

co miesiącměsíční
miesiąckalendářní měsíc; luna; měsíc; měsic
miesiąc miodowylíbánky
miesiąc synodycznysynodický měsíc
syderyczny miesiącsiderický měsíc
syndrom miodowego miesiącasyndrom líbánek

Przykładowe zdania z "miesiące", pamięć tłumaczeniowa

add example
Oświadczenia o sprzeciwie muszą wpłynąć do Komisji w terminie sześciu miesięcy od daty niniejszej publikacjiKomise musí obdržet námitky do ‧ měsíců po tomto zveřejnění
Strony przekażą Sądowi – w terminie czterech miesięcy licząc od ogłoszenia niniejszego wyroku – wyrażoną cyfrowo kwotę odszkodowania ustaloną w drodze ugodyÚčastníci řízení předloží Soudu ve lhůtě čtyř měsíců od vyhlášení tohoto rozsudku vyčíslenou výši náhrady škody stanovenou společnou dohodou
Pozwolenia na wywóz wydane w ramach przetargu przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu zachowują ważność od daty ich wydania, w rozumieniu ust. ‧, do końca czwartego miesiąca następującego po tej dacieVývozní licence vydané v rámci nabídkového řízení uvedeného v tomto nařízení jsou platné od data vydání ve smyslu odstavce ‧ až do konce čtvrtého měsíce následujícího po jejich vydání
Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, w terminie ‧ miesięcy, począwszy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejPodle čl. ‧ odst. ‧ základního nařízení bude šetření ukončeno do ‧ měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie
Rezolucja ta potwierdza, że w ostatnich miesiącach sytuacja znacznie się pogorszyła, tak że istnieją teraz poważne obawy co do prawa i porządku, praw człowieka i, istotnie, zwykłego przetrwania demokracji w tym kraju, co zostało podkreślone przez tą rezolucję.V usnesení se potvrzuje, že situace se v posledních měsících výrazně zhoršila, takže jsou tam nyní reálné obavy o zákonnost a pořádek, lidská práva a, samozřejmě, samotné přežití demokracie v zemi, na kterou se toto usnesení zaměřuje.
Niniejsza Konwencja wchodzi w życie piętnaście miesięcy po złożeniu u depozytariusza siódmego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia przez Strony Konwencji z ‧ r., które były Stronami tej Konwencji w dniu udostępnienia niniejszej Konwencji do podpisuTato úmluva vstupuje v platnost patnáct měsíců ode dne uložení u depozitáře sedmé listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení stran úmluvy z roku ‧, které byly stranami oné úmluvy v den, kdy byla tato úmluva otevřena k podpisu
Data ważności (EXP) { miesiąc/rok } Produkt należy zużyć niezwłocznie po rozcieńczeniuEXP:" Měsíc/Rok " Po naředění přípravek ihned spotřebovat
Władza homologacyjna Państwa Członkowskiego przesyła swoim odpowiednikom w innych Państwach Członkowskich, na ich wniosek, w terminie miesiąca od chwili wydania lub odmowy homologacji EWG części (opony) lub pojazdu, egzemplarz świadectwa homologacji, według wzorów znajdujących się w dodatkach do załączników I i ‧ oraz sprawozdanie z badania każdego homologowanego typu oponSchvalovací orgán každého členského státu zašle ostatním členským státům do jednoho měsíce od udělení nebo odmítnutí udělení EHS schválení typu konstrukční části (pro typ pneumatiky) nebo EHS schválení typu vozidla kopii dotyčného certifikátu, jehož vzory jsou uvedeny v dodatcích k příloze I a k příloze III, a popřípadě zašlou zkušební protokol každého schváleného typu pneumatiky
Poprzez weryfikację otrzymywanych danych przeprowadzaną w odstępach nieprzekraczających ‧ miesięcy operator sprawdza, czy poprawki do wprowadzanych danych są prawidłowo przyjmowane przez system oraz czy system funkcjonuje prawidłowo w sposób ciągłyProvozovatel musí zavést systém, kterým se nepřetržitým ověřováním výstupních údajů ve lhůtách nepřekračujících šest měsíců kontroluje, zda jsou do systému správně zařazovány změny vstupních údajů a zda systém pracuje trvale správně
Zawieszenie stosowania protokołu podlega powiadomieniu przez zainteresowaną Stronę w formie pisemnej na co najmniej trzy miesiące przed datą, z którą zawieszenie to ma stać się skuteczneUplatňování protokolu lze pozastavit tak, že zúčastněná strana písemně oznámí svůj úmysl nejméně tři měsíce před dnem, k němuž toto pozastavení nabývá účinku
Wskaźniki seropozytwności przeciwko WZW typu A wynosiły ‧ %, ‧, ‧ % i ‧ % odpowiednio po ‧, ‧ i ‧ miesiącu po podaniu pierwszej dawkiHodnoty séropozitivity na anti-HAV protilátky byly ‧ %, ‧, ‧ % a ‧ % po jednom, dvou a třech měsících po podání počáteční dávky
miesięcy w przypadku zwierząt z rodziny koniowatych i bydła, włączając gatunki bubalus i bizon, przeznaczonych do produkcji mięsnej, a w każdym przypadku przez co najmniej trzy czwarte ich życiadvanácti měsíců v případě koňovitých a skotu, včetně druhů buvol domácí a bizon, určených k produkci masa, přičemž v každém případě alespoň po dobu tří čtvrtin jejich života
U tych pacjentów leczenie Fertavid/hCG nie jest skuteczne. • U mężczyzn zaleca się badanie nasienia po ‧ do ‧ miesiącach od rozpoczęcia leczenia dla oceny skuteczności leczeniaTito pacienti nereagují na léčbu kombinací Fertavid/hCG. • U mužů je doporučeno vyšetření semene ‧ týdnů po zahájení léčby k zhodnocení odpovědi na léčbu
Komisja odracza stosowanie podjętych środków o trzy miesiące od daty takiego powiadomieniaKomise odloží provedení opatření, o kterých rozhodla, nejvýše o tři měsíce ode dne jejich sdělení
Jeżeli w tych kwestiach dokona się postęp w ciągu najbliższych kilku miesięcy, uważamy, że dalsze restrykcje UE będą mogły zostać zniesione.Jestliže bude během několika příštích měsíců dosaženo v těchto oblastech pokroku, jsme přesvědčeni o tom, že bude možné odstranit další omezení ze strany EU.
Powinno zacząć działać do końca miesiącaDo konce měsíce by to mělo bejt rozjetý
Zarejestrowane konie przeznaczone do stałego przywozu do Wspólnoty Europejskiej muszą przebywać w strefie wolnej przez trzy miesiące albo od urodzenia, jeżeli mają mniej niż trzy miesiące, albo od wejścia do tej strefy, jeżeli zostały przywiezione bezpośrednio ze Wspólnoty Europejskiej w okresie poprzednich trzech miesięcyEvidovaní koně pro trvalý dovoz do Evropského společenství musí pobývat v pásmu prostém nákazy po tři měsíce, nebo od narození (jsou-li mladší tří měsíců), nebo od vstupu, jestliže byli dovezeni z Evropského společenství během předchozích tří měsíců
Należy oczekiwać, że ocena i proces decyzyjny w odniesieniu do decyzji w sprawie możliwego włączenia benthiavalicarbu, proquinazidu i tiosiarczanu srebra do załącznika I, zostaną zakończone w ciągu ‧ miesięcyOčekává se, že hodnocení a proces rozhodování o možném zařazení benthiavalikarbu, proquinazidu a thiosíranu sodného do přílohy I bude dokončen do ‧ měsíců
Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal stosowana przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nrZávazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. ‧ odst. ‧ nařízení (EHS) č
Podsumowując, w nadchodzących miesiącach musimy popracować nad tym tematem i jasne jest, że w ten sposób Europa inwestuje w swoją przyszłość.Na závěr je třeba říct, že i v nadcházejících měsících se musíme této problematice věnovat a je jasné, že jde o investici, kterou Evropa dělá pro svou budoucnost.
Odsetek pacjentów z mianem przeciwciał ≥ dolnej granicy normy jeden miesiąc po szczepieniu pierwotnym wykonanym szczepionką Tritanrix HepBCelkové procento subjektů, u kterých byly jeden měsíc po ukončení základního očkování vakcínou Tritanrix HepB titry protilátek ≥ titrům, které byly při ukončení studie (cut-off
różnicy między ceną interwencyjną dla cukru białego dla obszaru Wspólnoty o najwyższej nadwyżce w miesiącu, dla którego ustalana jest kwota podstawowa, a notowaniami lub cenami na cukier biały zarejestrowanych na rynku światowymrozdílu mezi intervenční cenou bílého cukru platnou v oblasti Společenství s největším přebytkem v měsíci, pro který je stanovena základní částka, a kurzy nebo cenami bílého cukru zjištěnými na světovém trhu
Po kilku miesiącach okazało się , że najlepszą metodą są wideokonferencje .Po několika měsících se ukázala jako nejlepší metoda videokonference .
Średni kurs wymiany jest ustalany przez Komisję w następnym miesiącuPrůměrný směnný kurz bude stanoven Komisí během následujícího měsíce
W odniesieniu do składnika przekrojowego, Państwa Członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) zbiory danych jednostkowych odnoszące się do roku badania N, najlepiej w terminie ‧ miesięcy po zakończeniu zbierania danychPokud jde o průřezovou složku, předávají členské státy Komisi (Eurostatu) soubory mikrodat pro zjišťovaný rok N, a to pokud možno do ‧ měsíců po skončení sběru údajů
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37009 zdań frazy miesiące.Znalezione w 3,806 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.