Tłumaczenia na język czeski:

  • měsíc   

Podobne frazy w słowniku polski czeski. (6)

co miesiącměsíční
miesiąckalendářní měsíc; luna; měsíc; měsic
miesiąc miodowylíbánky
miesiąc synodycznysynodický měsíc
syderyczny miesiącsiderický měsíc
syndrom miodowego miesiącasyndrom líbánek

Przykładowe zdania z "miesiące", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadku pomocy przyznawanej zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ do odtłuszczonego mleka i odtłuszczonego mleka w proszku z przeznaczeniem na pasze, Państwa Członkowskie przekazują Komisji następujące informacje, najpóźniej dwudziestego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający przekazanie informacji, według wzoru w załączniku V do niniejszego rozporządzeniaV případě podpory udělené podle čl. ‧ odst. ‧ nařízení (ES) č. ‧/‧ pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko používané pro krmiva sdělují členské státy Komisi nejpozději do ‧. dne každého měsíce za předcházející měsíc tyto informace za použití vzoru v příloze V tohoto nařízení
Okres, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ decyzji ‧/‧/WE wynosi trzy miesiąceDoba uvedená v čl. ‧ odst. ‧ rozhodnutí ‧/‧/ES je tři měsíce
Chciałbym krótko omówić kwestię planu naprawy gospodarczej, ponieważ właśnie ta kwestia niepokoi obywateli na wiele sposobów, zwłaszcza w odniesieniu do metody zareagowania i odpowiedzi na bezprecedensowe problemy globalne, które przytrafiły się nam w ostatnich miesiącach.Chtěl bych se velmi krátce zmínit o otázce plánu hospodářské obnovy, protože to je to, co v mnoha ohledech zajímá občany a lidi nejvíc, pokud jde o to, jak hodláme reagovat a odpovědět na bezprecedentní globální problémy, které nás postihly v posledních několika měsících.
Poszukiwanie rozwiązań technicznych trwa maksymalnie dwa miesiące, po których, jeśli nie zostanie znalezione wspólne rozwiązanie, Komisja, po konsultacji z laboratorium właściwym do przeprowadzenia badań interoperacyjności decyduje, które urządzenie(-a) i karty otrzymują ostateczne świadectwa interoperacyjności wraz z uzasadnieniem swojej decyzjiHledání technického řešení smí trvat maximálně dva měsíce, po kterých v případě nenalezení odpovídajícího řešení rozhodne Komise po konzultaci se zkušebnou pověřenou prováděním zkoušek vzájemné operační součinnosti, která zařízení nebo karty obdrží definitivní osvědčení vzájemné operační součinnosti, a zdůvodní proč
Termin określony w art. ‧ ust. ‧ decyzji ‧/WE ustala się na jeden miesiącObdobí uvedené v čl. ‧ odst. ‧ rozhodnutí ‧/ES se stanovuje na jeden měsíc
Właśnie wymieniła pani środki, które zostały podjęte w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy.Právě jste vyjmenovala opatření, která jste učinili za uplynulých devět měsíců.
Podstawą publikacji są dane dostępne Komisji (Eurostatowi) nie później niż na trzy miesiące przed datą publikacjiZveřejněné výsledky se zakládají na údajích, které měla Komise (Eurostat) k dispozici nejméně tři měsíce přede dnem zveřejnění
korzystanie z internetu do zamawiania sprzętu elektronicznego (w tym kamer) w ciągu ostatnich dwunastu miesięcypoužívání internetu k objednání elektronických zařízení (včetně fotoaparátů) za posledních dvanáct měsíců
Zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, którego to dotyczy, co trzy miesiące przedkłada organowi nadzoru sprawozdanie z postępów, w którym wskazuje podjęte środki i postępy dokonane w celu przywrócenia poziomu dopuszczalnych środków własnych pokrywającego kapitałowy wymóg wypłacalności lub obniżenia profilu ryzyka w celu zapewnienia zgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalnościDotyčná pojišťovna nebo zajišťovna předloží každé tři měsíce svému orgánu dohledu zprávu o pokroku, v níž jsou přijatá opatření a dosažený pokrok s cílem opětovně dosáhnout úrovně použitelného kapitálu kryjícího solventnostní kapitálový požadavek nebo snížit svůj rizikový profil, aby bylo zajištěno dodržování solventnostního kapitálového požadavku
Komisja woli stosować przez kolejne 18 miesięcy tak zwane środki tymczasowe, które nie przyczyniły się do zachowania zasobów.Komise upřednostňuje dalších 18 měsíců takzvaných přechodných opatření, jež selhala při ochraně populací.
Spowodowało to straty w wysokości 80 milionów euro i dotknęło około tysiąca rolników, którzy utracili swoje zbiory i nie mają możliwości wznowienia produkcji w najbliższych miesiącach.Vznikly tak škody přesahující 80 milionů EUR a bylo postiženo okolo jednoho tisíce zemědělců, kteří přišli o svou úrodu a zůstali bez jakékoli možnosti obnovit svou produkci v následujících měsících.
Przez ostatnie sześć miesięcy zabiegaliśmy o jedność i siłę Europy, o jej zdolność do samodzielnego myślenia.Během posledních šesti měsíců jsme se pokoušeli zajistit, aby byla Evropa jednotná a silná a aby myslela samostatně.
Reakcje w miejscu wstrzyknięcia są bardzo częste ale po upływie pierwszego miesiąca leczenia występują rzadziejReakce v místě injekce jsou velmi časté, ale nedostavují tak často po prvním měsíci léčení
w imieniu Grupy PPE-DE. - Panie przewodniczący! Niedługo minie miesiąc od wyborów prezydenckich w Zimbabwe.jménem skupiny PPE-DE. - Vážený pane předsedající, brzy uplyne měsíc od prezidentských voleb v Zimbabwe.
Okres przewidziany w art. ‧ ust. ‧ decyzji ‧/‧/WE wynosi jeden miesiącDoba uvedená v čl. ‧ odst. ‧ rozhodnutí ‧/‧/ES je jeden měsíc
Z uwagi na decydujące znaczenie nadchodzących miesięcy dla polityki budżetowej Unii Europejskiej oraz, że po wejściu traktatu lizbońskiego do 2010 roku będą miały miejsce przeniesienia i zmiany budżetowe, konieczne jest ustanowienie jednoznacznej procedury na okres przejściowy w celu ułatwienia wykonania budżetu oraz przyjęcia budżetów korygujących.Vzhledem k tomu, že příští měsíce jsou pro rozpočtovou politiku Evropské unie klíčové a že poté, co vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, budou až do začátku roku 2010 probíhat převody rozpočtových prostředků nebo přezkumy, je nutno pro toto přechodné období stanovit jasný postup, aby se usnadnilo plnění rozpočtu a přijetí opravných rozpočtů.
Najpóźniej ‧ dnia miesiąca, w którym wnioski zostały złożone, państwa członkowskie powiadamiają Komisję o całkowitych ilościach objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia (WE) nrNejpozději ‧. den v měsíci podání žádostí oznámí členské státy Komisi celková množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence, jak je uvedeno v čl. ‧ odst. ‧ písm. a) nařízení (ES) č
Po upływie ‧ miesięcy od daty wejścia w życie suplementu ‧ do niniejszego regulaminu Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin mogą zabronić montowania świateł obrysowych bocznych niespełniających wymogów niniejszego regulaminu zmienionego suplementem ‧ w nowych pojazdach, które otrzymały krajową homologację typu lub homologację indywidualną po upływie ‧ miesięcy od daty wejścia w życie suplementuPo uplynutí ‧ měsíců ode dne vstupu doplňku č. ‧ k tomuto předpisu v platnost mohou smluvní strany, které uplatňují tento předpis, zakázat montáž boční obrysové svítilny, která nesplňuje požadavky tohoto předpisu ve znění doplňku č. ‧, na nové vozidlo, pro které bylo uděleno vnitrostátní schválení typu nebo jednotlivé schválení později než ‧ měsíců ode dne vstupu doplňku č. ‧ v platnost
Szczegółowe sprawozdanie dotyczące czynności w zakresie zarządzania przeprowadzanych na podstawie niniejszych wytycznych sporządzane jest co sześć miesięcy i przesyłane państwom członkowskimKomise každých šest měsíců vypracuje podrobnou zprávu o správních operacích prováděných podle těchto základních směrů a zašle ji členským státům
Sądzę, że w ostatnim okresie, od kilku miesięcy, jako jedyni wraz z kilkoma posłami Grupy Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego, wzywaliśmy do przeprowadzenia debaty w sprawie sytuacji w Tunezji.Myslím, že v nedávné době, před několika měsíci, jsme byli prakticky jediní, spolu s několika poslanci Evropského parlamentu ze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance, kdo vyzýval k rozpravě o situaci v Tunisku.
Druga weryfikacja została przeprowadzona kilka miesięcy później i obejmowała wizyty w przedstawicielstwach, w celu stwierdzenia, czy zdecentralizowany zarząd funkcjonuje sprawnieDruhé ověření bylo provedeno o několik měsíců později a zahrnovalo návštěvy delegací s cílem ujistit se, zda decentralizované řízení funguje uspokojivě
Gratuluję rządowi francuskiemu akcji podjętej przez francuskich komandorów na początku miesiąca.Blahopřeji francouzské vládě k akci, kterou tento měsíc provedla francouzská komanda.
Podobnie, różnic pomiędzy grupami nie stwierdzono również w pilotażowym badaniu dotyczącym stosowania produktu Bonviva w dawce ‧ mg w iniekcjach co ‧ miesiące (BMPodobně nebyly mezi skupinami zaznamenány žádné rozdíly ani v základní studii (BM‧), kdy byly pacientkám podávány injekce přípravku Bonviva v dávce ‧ mg jednou za ‧ měsíce
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35791 zdań frazy miesiące.Znalezione w 5,576 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.