Tłumaczenia na język czeski:

  • kujný kov   

Przykładowe zdania z "metal kowalny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dostępne są informacje na temat ostatecznej kwoty niekwalifi kowalnych wydatków wykrytych i skorygowanych w momencie pł at ności końcowej .V době konečné platby jsou dostupné infor mace o částce konečných zjištěných a opravených nezpůsobilých výdajů .
Jej całkowita kwota nie może przekraczać 40 proc. kwoty kwalifi kowalnej i nie może być wyższa niż 250 tys. euro .Úvěr nesmí být vyšší než 40 % převáděných aktiv a zároveň nesmí přesáhnout 250 000 eur .
Całkowite koszty kwalifi kowalne projektu będą wynosiły 2 110 638 euro , z czego 50 % zostanie pokrytych ze środków EFRR .Celkové volitelné náklady projektu jsou ve výši 2 110 638 EUR , z čehož 50 % je kryto prostředky fondu EFRR .
CPA ‧.‧.‧: Kuźniarki lub prasy kuźnicze oraz młoty; prasy hydrauliczne i prasy do obróbki metali, gdzie indziej niesklasyfikowaneCPA ‧.‧.‧: Stroje na kování, ražení nebo lisování v zápustce a buchary; hydraulické a jiné lisy pro tváření kovových materiálů j. n
Państwa Członkowskie mogą również, zgodnie z Traktatem, unieszkodliwić zebrane baterie lub akumulatory przenośne zawierające kadm, rtęć lub ołów poprzez złożenie ich w składowiskach odpadów, także podziemnych, w ramach strategii mającej na celu stopniowe odchodzenie od metali ciężkich, która na podstawie szczegółowej oceny ekologicznych, gospodarczych i społecznych skutków dowodzi, że ta metoda unieszkodliwiania powinna mieć pierwszeństwo przed recyklingiemČlenské státy mohou v souladu se Smlouvou rovněž ukládat sebrané přenosné baterie nebo akumulátory obsahující kadmium, rtuť nebo olovo na skládkách nebo v podzemních skladovacích prostorách v rámci strategie postupného útlumu těžkých kovů, která na základě podrobného hodnocení environmentálních, ekonomických a sociálních dopadů prokáže, že tento způsob odstranění by měl být upřednostněn před recyklací
CPA ‧.‧.‧: Usługi pokrywania powierzchni metali różnymi metalamiCPA ‧.‧.‧: Pokovování kovů a práce s tím související
CPA ‧.‧.‧: Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe, w kopertach z metalu szlachetnego lub metalu pokrytego metalem szlachetnymCPA ‧.‧.‧: Náramkové, kapesní a jiné hodinky s pouzdrem z drahých kovů nebo kovu plátovaných drahými kovy
w przypadku Dancke: produkcja i sprzedaż części i elementów tłoczonych z metalupodniku Dancke: výroba a prodej lisovaných kovových dílů a součástí
Przetwarzanie metaliZpracování kovů
Zakłady wytapiania metalu w przemyśle aluminiowym (produkcja wtórnaKovohutě průmyslu sekundárního hliníku
TTC: usługi logistyczne dla przemysłu samochodowego, oraz handel metalami, maszynami, chemikaliami oraz innymi produktamipodniku TTC: logistické služby pro automobilový průmysl, obchod s kovy, strojírenskými výrobky, chemikáliemi a dalšími produkty
Działania takie są konieczne w celu ograniczenia dalszego uzupełniania globalnych zasobów tego wysoko toksycznego metalu ciężkiego.Taková opatření jsou nevyhnutelná, aby se omezilo další přilévání tohoto velmi jedovatého těžkého kovu do globální nádrže.
Rozwój przemysłu spowodował, że rtęć wykorzystuje się jako metal o specjalnych właściwościach i tanim pozyskaniu.Rozvoj průmyslu má za následek využívání rtuti, protože je to kov se speciálními vlastnostmi, který se dá levně získat.
emisje do powietrza (gazy cieplarniane, czynniki kwasotwórcze, lotne związki organiczne, substancje przyczyniające się do powiększenia dziury ozonowej, uporczywe zanieczyszczenie organiczne, metale ciężkie, pyły drobne i zawieszone) bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogachemise do ovzduší (skleníkové plyny, kyselinotvorné látky, těkavé organické sloučeniny, látky poškozující ozónovou vrstvu, perzistentní organické znečišťující látky, těžké kovy, částice jemné frakce a suspendované částice), aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady ‧/‧/ES ze dne ‧. prosince ‧ o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje
ODPADY ZAWIERAJĄCE GŁÓWNIE SKŁADNIKI ORGANICZNE, KTÓRE MOGĄ ZAWIERAĆ METALE I SKŁADNIKI NIEORGANICZNEODPADY OBSAHUJÍCÍ PŘEVÁŽNĚ ORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ANORGANICKÉ LÁTKY
W wyniku oceny ryzyka ustalono na podstawie dostępnych informacji, że we Wspólnocie Europejskiej pięć związków chromu (VI) jest wykorzystywanych głównie jako materiał źródłowy dla innych związków chromu (VI) i chromu (III), w środkach do konserwacji drewna, produktach do obróbki metalu, w wosku i przy produkcji witaminy K, w pigmentach i katalizatorachNa základě dostupných informací hodnocení rizik stanovilo, že v Evropském společenství se pět uvedených sloučenin šestivazného chromu Cr (VI) používá zejména jako výchozí materiál pro další sloučeniny Cr (VI) a pro sloučeniny Cr (III), dále v konzervačních přípravcích pro dřevo, při povrchových úpravách kovů, při výrobě vosku a vitaminu K, v pigmentech a katalyzátorech
Inne metaleOstatní kovy
Etykiety na opakowaniach farb i lakierów zawierających ołów w ilości przekraczającej ‧,‧ % (wyrażone jako masa metalu) całkowitej masy mieszaniny, ustalonej zgodnie z normą ISO ‧, umieszcza się napis następującej treściŠtítky na obalech barev a laků obsahujících olovo v množství vyšším než ‧,‧ % (vyjádřeném jako hmotnost kovu) z celkové hmotnosti směsi, stanoveném podle normy ISO ‧, musí obsahovat tuto standardní větu
Obróbka metali i nakładanie powłok na metalePovrchová úprava a zušlechťování kovů
Procesy spalania, jakie mają miejsce w instalacjach do prażenia, spiekania i grudkowania rud metali, gdzie paliwa nie służą do redukcji ani nie powstają w procesach metalurgicznych, podlegają monitorowaniu i sprawozdawczości zgodnie z załącznikiem IISpalovací procesy probíhající v zařízeních na pražení a slinování kovových rud nebo peletizaci, pokud se paliva nepoužívají jako redukční činidla nebo nepocházejí z metalurgických reakcí, se monitorují a vykazují v souladu s přílohou II
To mu wytoczymy ją./ Chodźcie./ Ruszajcie się./ Zdać starą broń./ Zdać cały metal./ Bagnety./ Magazynki./ Nieśmiertelniki./ Zabrać swoją plastikową broń./ Zabrać amunicję z lekarstwem./ Absolutnie żadnego metaluTak ji bude mít./ Pojďte./ Pohněte sebou./ Odevzdejte svou zbraň./ Odevzdejte vše kovové./ Bajonety./ Zásobníky./Vezměte si svou plastovou zbraň./ Vezměte si náboje s lékem./ Žádné kovové předměty
Paczka/pakiet/opakowanie wystawowe, z metaluNádržka, nádoba, ze dřeva
jest charakterystyczny dla oliwy, która zbyt długo stykała się ze środkami spożywczymi lub powierzchniami z metalu, w nieodpowiednich warunkach, w trakcie procesu rozdrabniania, ugniatania, tłoczenia lub magazynowaniaTypický pro olivový olej, který byl dlouhou dobu a za nevhodných podmínek ve styku s potravinami nebo kovovými povrchy během mletí, míchání, lisování nebo skladování
Metody produkcji , rafinacji , przetwarzania i przechowywania innych specjalnych metali wykorzystywanych w energetyce jądrowej , w szczególności : a ) moderatorów , takich jak ciężka woda , grafit promieniotwórczy , beryl i tlenek berylu ; b ) materiałów strukturalnych , takich jak cyrkon ( pozbawiony hafnu ) , niob , lantan , tytan , beryl i ich tlenki , węglany i inne związki zdatne do wykorzystania w energetyce jądrowej ; c ) chłodziwa , takiego jak hel , płyny organiczne , soda , stopy sodowo-potasowe , bizmut i stopy bizmutowoołowi owe .Metody výroby , čištění , zpracování a uchovávání ostatních zvláštních materiálů z oblasti jaderné energie , zejména : a ) moderátorů jako například těžké vody , jaderně čistého grafitu , berylia a oxidu berylnatého , b ) konstrukčních materiálů jako například zirkonia ( bez příměsi hafnia ) , niobu , lanthanu , titanu , berylia a oxidu berylnatého , karbidů a jiných sloučenin použitelných v oblasti jaderné energie , c ) chladiv jako například helia , organických kapalin , sodíku , slitin sodíku a draslíku , vizmutu , slitin olova a vizmutu .
Dotyczy: wzajemnego uznawania w sektorze metali szlachetnychPředmět: Vzájemné uznávání v odvětví drahých kovů
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1986 zdań frazy metal kowalny.Znalezione w 1,306 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.