wymowa: IPA: wãˈmãɲɛʦ̑j ˌjɛ̃w̃zɨˈkɔvɨ

Tłumaczenia na język czeski:

  • jazykolam   
     
    trudna do wymówienia fraza; też łamańce językowe w Wikicytatach

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "łamaniec językowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Skarżąca wskazuje, że różne wersje językowe przepisów rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ są w tej mierze idealnie zgodne i jednoznaczneRůzná jazyková znění nařízení č. ‧/‧ jsou v tomto ohledu zcela shodná a jednoznačná
Poprawki od ‧ do ‧ i od ‧ do ‧ włącznie nie dotyczą wszystkich wersji językowych, dlatego nie zostały poddane pod głosowanie (art. ‧ ust. ‧ lit. d) RegulaminuPozměňovací návrhy ‧ až ‧ a ‧ až ‧ se netýkaly všech jazykových verzí, proto se o nich nehlasovalo (čl. ‧ odst. ‧ jednacího řádu
Wzajemne uznawanie i nadzorowanie wykonywania w państwie wykonania kar z zawieszeniem wykonania, obowiązków wynikających z kar alternatywnych oraz kar warunkowych ma służyć zarówno zwiększeniu szans osoby skazanej na społeczną readaptację, umożliwiając jej zachowanie więzi rodzinnych, językowych, kulturowych i innych, jak i poprawie kontroli przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych w celu przeciwdziałania powrotowi do przestępstwa i tym samym zwróceniu odpowiedniej uwagi na ochronę ofiarVzájemné uznávání podmíněných trestů, alternativních sankcí a podmíněných odsouzení a dohledu nad nimi ve vykonávajícím státě má zvýšit možnost společenského znovuzačlenění odsouzené osoby tím, že se jí umožní zachovat její rodinné, jazykové, kulturní a jiné vazby, avšak má také zlepšit kontrolu dodržování podmínečných opatření a alternativních sankcí, s cílem zamezit novým trestným činům, a náležitě zohlednit tak myšlenku ochrany obětí
w jęz. niderlandzkimnizozemsky
Pismem z dnia ‧ czerwca ‧ r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Francję o swojej decyzji o rozszerzeniu zakresu postępowania określonego w art. ‧ ust. ‧ traktatu WE dotyczącego finansowania Livret Bleu przedsiębiorstwa Crédit MutuelDopisem ze dne ‧. června ‧ uvedeném v závazném jazykovém znění na stránkách, které následují po tomto shrnutí, oznámila Komise Francii své rozhodnutí prodloužit řízení ve věci financování spořicího produktu Livret bleu banky Crédit Mutuel podle čl. ‧ odst. ‧ Smlouvy o ES
stwierdzenie nieważności decyzji DG ADMIN- System językowy- publikacja art. ‧ ust. ‧- miejsca EUR- ‧, przyjętej w ramach ‧. zebrania administracyjnego i dotyczącego bilansu z dnia ‧ listopada ‧ rzrušil rozhodnutí GŘ ADMIN – Jazykový režim – oznámení čl. ‧ odst. ‧ – místa EUR-‧, přijaté na ‧. administrativním a rozpočtovém zasedání dne ‧. listopadu
Komitet Regionów uważa, że sprawą o równie wielkim znaczeniu jest zrozumienie i zachowanie kulturowej i językowej różnorodności EuropyVýbor regionů rovněž považuje za velmi důležité pochopit a zachovat kulturní a jazykovou rozmanitost v Evropě
W razie potrzeby należy udostępnić kursy przygotowawcze, w tym kursy językowe, mające na celu ułatwienie małoletnim dostępu do krajowego systemu kształcenia lub kształcenia specjalnego mające na celu wsparcie integracji małoletnich w tym systemieV případě potřeby jsou pro nezletilé osoby k usnadnění jejich přístupu k národnímu vzdělávacímu systému zajišťovány přípravné kurzy včetně jazykových kurzů či zvláštní vzdělávání na podporu jejich integrace do tohoto systému
Teksty dyrektywy ‧/WE w językach islandzkim i norweskim, załączone do odpowiednich wersji językowych niniejszej decyzji, są autentyczneZnění směrnice ‧/ES v islandském a norském jazyce, která tvoří přílohu odpovídajících jazykových verzí tohoto rozhodnutí, jsou platná
SŁUŻBY JĘZYKOWEJAZYKOVÉ SLUŽBY
Ponadto konieczne jest rozwijanie kursów tłumaczenia pisemnego i ustnego, w które byłyby zaangażowane nie tylko instytucje (począwszy od zwykłych obywateli, poprzez regiony, aż po Parlament Europejski- dobrą zachętą do używania wielu języków w lokalnych instytucjach jest promowanie i nagradzanie miast, które potrafią zaproponować własny portal internetowy i dokumentację zewnętrzną w różnych wersjach językowych), lecz również podmioty kontaktujące się z ogółem społeczeństwamimoto je nutné vytvářet překladatelské a tlumočnické kurzy, do kterých by se zapojily nejen instituce (od obcí a regionů až po Evropský parlament – vhodným podnětem mnohojazyčnosti místních institucí je podpora a odměna měst, která budou schopná vytvořit svoje internetové stránky a externí dokumenty ve více jazycích), ale také místa, na kterých probíhá veřejný styk
Służba tłumaczeniowa przyczynia się do przestrzegania systemu językowego w ramach trzech organów sądowych, które wchodzą w skład tej instytucji, zarówno w zakresie prowadzenia postępowań, jak i publikacji orzecznictwaPřispívá k respektování jazykového režimu všech tří soudů, které jsou součástí tohoto orgánu, a to jak v rámci řízení, tak při zveřejňování judikatury
Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej (autentycznych wersjach językowych), z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronieZávazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí bez důvěrných informací lze nalézt na této internetové stránce
W piśmie z dnia ‧ lutego ‧ r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Portugalię o swojej decyzji dotyczącej wszczęcia postępowania wyjaśniającego, określonego w art. ‧ ust. ‧ traktatu WE, dotyczącego wyżej wymienionej pomocyDopisem ze dne ‧. února ‧ uvedeném v závazném znění na stránkách následujících po tomto shrnutí oznámila Komise Portugalsku své rozhodnutí zahájit řízení stanovené v čl. ‧ odst. ‧ Smlouvy o ES ve věci výše uvedené podpory
zmniejszanie, wewnątrz europejskiego rynku audiowizualnego, różnic między krajami o dużych zdolnościach produkcji audiowizualnej a krajami lub regionami o niskich zdolnościach w zakresie produkcji audiowizualnej lub o niewielkiej powierzchni i zasięgu językowymsnižování rozdílů existujících na evropském audiovizuálním trhu mezi zeměmi s vysokou audiovizuální výrobní kapacitou a zeměmi nebo regiony s nízkou audiovizuální výrobní kapacitou nebo s omezenou zeměpisnou a jazykovou oblastí
wydatków związanych z nabywaniem, opracowywaniem i dostosowywaniem oprogramowania, komputerowych programów tłumaczeniowych i innych narzędzi wielojęzycznych lub pomocy tłumaczeniowych oraz nabywanie, konsolidację i poszerzanie zawartości baz językowych i terminologicznych, pamięci tłumaczeniowych oraz słowników tłumaczenia automatycznego, zwłaszcza mając na względzie bardziej wydajne podejście do wielojęzyczności oraz wzmacnianie współpracy międzyinstytucjonalnejvýdajů na nákup, rozvoj a úpravu programového vybavení, překladatelského softwaru a jiných vícejazyčných nástrojů a pomůcek pro překlady, jakož i na nákup, sloučení a rozšíření lingvistických a terminologických databází, překladových pamětí a automatických překladových slovníků, zejména za účelem účinnějšího zacházení s vícejazyčností a zvýšené interinstitucionální spolupráce
komisarz. - (RO) Komunikat Komisji na temat europejskiego wskaźnika kompetencji językowych, przyjęty w 2005 r., zaproponował szczegółowe strategiczne podejście do przeprowadzania przeglądu kompetencji językowych na szczeblu wspólnotowym, czyli instrument, który umożliwi zbieranie danych koniecznych do przygotowania wskaźnika europejskiego w tym zakresie i poprawy wiedzy w odniesieniu do nauczania języków obcych.člen Komise. - (RO) Sdělení Komise nazvané Evropský ukazatel jazykových znalostí, které bylo přijato v roce 2005, navrhlo podrobný strategický přístup pro provádění evropského výzkumu jazykových dovedností, nástroj, který umožní sesbírat data nutná k vytvoření evropského ukazatele v této oblasti a zlepšit znalosti týkající se výuky cizích jazyků.
Przed głosowaniem głos zabrali: Diemut R. Theato, sprawozdawczyni i przewodnicząca komisji kontroli budżetowej, na temat wyników głosowania w komisji i korekt wprowadzonych do niektórych wersji językowych sprawozdania oraz Helmut Kuhne na temat procedury głosowaniaPřed hlasováním vystoupili, Diemut R. Theato, zpravodajka a předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu, o výsledcích hlasování ve výboru a opravách zprávy v některých jazycích a Helmut Kuhne o průběhu hlasování
nalega, aby Państwa Członkowskie wspierały w placówkach oświatowych na różnych poziomach środki, które zapewnią różnorodność językową, nie ograniczając wyboru do najczęściej używanych języków europejskich, jako alternatywy dla języka urzędowegovyzývá členské státy, aby ve školských zařízeních různé úrovně prosazovaly opatření zajišťující jazykovou rozmanitost a možnost výběru i jiného jazyka než úředního, aniž by se přitom omezovaly pouze na nejběžnější evropské jazyky
Oblężenie miasta oraz wojna religijno-etniczna, trwająca cztery lata (1992-1996) wywarła głębokie, niezatarte piętno na tej stolicy, która została poddana islamizacji w sensie religijnym i "bośniacyzacji” w sensie językowym.Obléhání města a etnická a náboženská válka, která trvala čtyři roky (1992-1996) toto hlavní město, jež bylo v náboženském smyslu "islamizováno" a v jazykovém smyslu "pobosňanštěno", hluboce poničila.
Teksty rozporządzenia (WE) nr ‧ w językach islandzkim i norweskim, załączone do odpowiednich wersji językowych niniejszej decyzji, są tekstami autentycznymiZnění nařízení (ES) č. ‧ v islandském a norském jazyce, která tvoří přílohu odpovídajících jazykových verzí tohoto rozhodnutí, jsou platná
propagowanie nauki języków obcych oraz wspieranie różnorodności językowej w państwach członkowskichpodporovat studium jazyků a jazykovou rozmanitost v členských státech
Konieczne jest w związku z tym dążenie do koncepcyjnego, metodologicznego i językowego wyjaśnienia kwestii zagospodarowania przestrzennego; jest ona zagadnieniem interdyscyplinarnym oraz stanowi priorytet przekrojowyJe proto třeba usilovat o definici pojmu, metodologie a terminologie územního plánování
Pismem z dnia ‧ września ‧ r. zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Rzeczpospolitą Polską o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE, dotyczącego wyżej wymienionego środka pomocyDopisem ze dne ‧. září ‧, jehož závazné jazykové znění je přiloženo k tomuto shrnutí, sdělila Komise Polské republice své rozhodnutí zahájit řízení podle čl. ‧ odst. ‧ Smlouvy o ES týkající se výše uvedené podpory
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3742 zdań frazy łamaniec językowy.Znalezione w 2,793 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.