wymowa:      

Tłumaczenia na język polski:

 • pociąg     
  (Noun  male, m) []
   
  een rij wagons die door een krachtvoertuig (bijvoorbeeld een locomotief) voortbewogen wordt
   
  zespół połączonych ze sobą wagonów i lokomotywy albo wagonu silnikowego, odbywający jazdę po wytyczonej trasie, po szynach, lub przygotowany do drogi
   
  Een gekoppelde groep van treinstellen, meestal voortgeduwd of getrokken door een locomotief.
 • trenować   

Picture dictionary

pociąg
pociąg

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "trein", pamięć tłumaczeniowa

add example
Botsing met een relatieve snelheid van ‧ km/u tussen twee identieke treinen (enkelvoudige motorwagens of vaste treincombinatiesKolizja między dwoma identycznymi pociągami (zestaw złożony z identycznych jednostek albo zdefiniowana formacja) przy prędkości względnej ‧ km/godz
In ' t donker moet er een trein zijn langsgekomen en " boem "A gdy zrobiło się ciemno, nadjechał pociąg i do widzenia
overwegende dat nationale beveiligings- en signaleringssystemen voor treinen wegens technologische veroudering of ontoereikende marktgrootte zullen verdwijnen en dat de toekomst van de Europese signaleringsindustrie zal afhangen van haar vermogen om moderne, gestandaardiseerde systemen voor de wereldmarkt te produceren; alsmede in overweging van het feit dat het ERTMS-project van essentieel belang is voor de ontwikkeling op middellange en lange termijn van deze industrie en haar ‧ arbeidsplaatsen voor hoogopgeleidenmając na uwadze, że ze względu na przestarzałą technologię lub niewystarczającą wielkość rynku, krajowe systemy sygnalizacji będą zanikać, a przyszłość europejskiego przemysłu sygnalizacyjnego będzie uzależniona od zdolności do produkowania nowoczesnych, standardowych urządzeń, sprzedawanych na rynku światowym; ponadto mając na uwadze, że projekt ERTMS ma kluczowe znaczenie dla średnio- i długoterminowego rozwoju tej gałęzi przemysłu, zapewniającej ponad ‧ wysokokwalifikowanych miejsc pracy
Gelet op het feit dat de spoorwegnetwerken zijn voorzien van verschillende elektrificatiesystemen, dienen de elektrische treinen te kunnen rijden onder de beschikbare spanning en frequentie en te beschikken over een stroomafnemer die geschikt is voor de vorm van de bovenleidingPonieważ w krajowych kolejach występują różne systemy elektryfikacyjne, pociągi elektryczne muszą być zdolne do korzystania z dostępnych napięć i częstotliwości, jak również posiadać odpowiednie pantografy uwzględniające geometrię zawieszenia przewodów jezdnych
Treinen die deze lijnen moeten gebruiken, zullen moeten worden uitgevoerd met secundaire stroomafnemers van ‧ mm waarmee snelheden tot ‧ km/u mogelijk zijn opdat de rijdraad op deze baanvakken van het trans-Europese spoorwegnet niet aan de Eurostroomafnemer aangepast hoeft te wordenPociągi przejeżdżające przez te linie będą musiały posiadać dodatkowe pantografy ‧ mm do jazdy ze średnimi prędkościami do ‧ km/godz., aby nie zachodziła konieczność przystosowania sieci trakcyjnej na tych odcinkach sieci transeuropejskiej do eksploatacji pantografów typu Euro
De trein besturen met inachtneming van de geëigende veiligheidsvoorschriften, instructies en tijdtafelsProwadzić pociąg, przestrzegając odpowiednich przepisów bezpieczeństwa, zasad prowadzenia pociągu i rozkładu jazdy
voor vertrek verifiëren en berekenen of de remkracht van de trein overeenkomt met het voor het baanvak voorgeschreven remvermogen, zoals vermeld op de boorddocumentensprawdzić i obliczyć przed jazdą, czy faktyczna moc hamowania pociągu odpowiada mocy hamowania wymaganej dla danej linii, zgodnie z wartościami wyszczególnionymi w dokumentach pojazdu
de procedures te kennen om, in geval van nood, een evacuatie van een trein uit te voerenznać procedury ewakuacji pociągu w sytuacji awaryjnej
Het kan me niet schelen waar je ze vindt, maar zorg dat ze op die trein zittenNie obchodzi nas, skąd je weźmiesz
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de certificering van het treinpersoneel belast met de besturing van locomotieven en treinen op het spoorwegnet van de GemeenschapWniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uprawnień załóg prowadzących pociągi i lokomotywy we wspólnotowej sieci kolejowej
beperken van de vertraging in de delen van de treinen die bestemd zijn voor de reizigers en het personeelograniczać wielkość opóźnienia w obszarach pociągu przeznaczonych dla pasażerów i personelu
Je moet de trein van negen uur hebbenMusisz złapać pociąg o dziewiątej
Beslissen, op grond van operationele procedures, eigen waarneming of instructies, of de trein de rit voort kan zetten en onder welke voorwaardenW zależności od procedur operacyjnych i w oparciu o osobiste zbadanie okoliczności lub poradę z zewnątrz podjąć decyzję, czy pociąg może kontynuować jazdę i jakiego rodzaju warunki muszą być przestrzegane
Ik heb mannen op deze hele verdomde treinMam ludzi w całym pociągu
Aangezien de doelstelling van deze richtlijn, namelijk het opstellen van een gemeenschappelijk regelgevingskader voor de certificering van machinisten van locomotieven en treinen voor personen- en goederenvervoer onvoldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, en derhalve, gezien de omvang en de gevolgen van deze richtlijn, beter op het niveau van de Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap maatregelen nemen overeenkomstig het in artikel ‧ van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginselPonieważ cel niniejszej dyrektywy, to jest stworzenie wspólnych ram regulacyjnych w zakresie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w zakresie przewozu pasażerów i towarów nie może być odpowiednio zrealizowany przez państwa członkowskie i w związku z tym może być lepiej osiągnięty na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. ‧ traktatu
de door de trein op het spoor uitgeoefende dwarskrachtenpoprzeczne siły wywierane przez pociąg na tor
Het door controle van de trein bepaalde remvermogen (samenstelling, beschikbaarheid en remafstelling) wordt gebruikt als input voor alle op de trein toe te passen exploitatievoorschriftenCharakterystyka hamowania wynikająca z kontroli samego pociągu (na przykład składu pociągu, dostępności hamulców, ustawień hamulców) będzie wykorzystywana jako wartość wejściowa dla wszelkich przepisów eksploatacyjnych, które zostaną następnie ustalone dla tego pociągu
de doorkomst van de trein wordt gemeten op een afstand van ‧ m van het hart van het spoor en op een hoogte van ‧ m boven de kop van de spoorstaafpomiar dla przejazdu pociągu jest wykonywany w otwartym terenie w odległości ‧ m od osi toru na wysokości ‧ m
Een losse locomotief, dat wil zeggen een locomotief die alleen rijdt, wordt als trein beschouwdZa pociąg nie uważa się samej lokomotywy poruszającej się pojedynczo
Het percentage sporen met het automatische beveiligingssysteem voor treinen (ATB), het percentage treinkilometers waarvoor operationele ATB-systemen worden gebruiktOdsetek torów z automatyczną ochroną pociągów (ATP) w eksploatacji oraz odsetek pociągokilometrów na torach z wykorzystaniem funkcjonujących systemów ATP
Al deze gegevens dienen beschikbaar gesteld te worden aan, en gebruikt te worden door de infrastructuurbeheerders in de vorm van een treinspecifiek handboek (register van rollend materieel), met tevens informatie ten aanzien van de mogelijkheid dan wel de noodzaak van hulpfuncties voor de bestuurbaarheid dan wel de besturing door het besturings- en seingevingssysteem, bijvoorbeeld bij het overschrijden van neutrale secties, snelheidsbegrenzing onder bijzondere omstandigheden (tunnels), een en ander afhankelijk van trein- en lijnkarakteristieken of de eisen van andere TSI'sInformacje te muszą być dostępne dla zarządców infrastruktury oraz wykorzystywane przez nich w formie podręcznika specyficznego dla danego pociągu (rejestr taboru kolejowego), który może także zawierać informacje dotyczące możliwości lub potrzeby stosowania dodatkowych funkcji w pociągu, które mogą być lub będą zarządzane przez funkcje BKJP, np. przejazd przez sekcje bez poboru prądu, zmniejszanie prędkości w szczególnych warunkach, w zależności od charakterystyki pociągu i linii kolejowej (tunele) oraz szczegółowych wymagań innych specyfikacji TSI
op treinen of luchtvaartuigen gemonteerde spuitapparatuurosprzętu do oprysków montowanego na pojazdach szynowych lub statkach powietrznych
Het is hoog tijd dat er een richtlijn van kracht wordt die net als in het vervoer per vliegtuig, trein of boot de rechten van passagiers beschermt.Nadszedł najwyższy czas, aby przyjąć rozporządzenie mające na celu ochronę praw tych pasażerów w taki sam sposób, jak w transporcie lotniczym, wodnym i kolejowym.
het genereren van rittoestemmingen met inbegrip van spoorbeschrijvingen en opdrachten voor een specifieke treinGenerowanie zezwolenia na jazdę dla danego pociągu, włącznie z opisem toru i poleceniami przypisanymi do danego pociągu
Treinen die deze lijnen moeten gebruiken, zullen moeten worden uitgevoerd met secundaire stroomafnemers van ‧ of ‧ mm waarmee snelheden tot ‧ km/u mogelijk zijn opdat de rijdraad op deze baanvakken van het trans-Europese spoorwegnet niet aan de Eurostroomafnemer aangepast hoeft te wordenPociągi przejeżdżające przez te linie będą musiały posiadać dodatkowe pantografy ‧ mm lub ‧ mm do jazdy ze średnimi prędkościami do ‧ km/godz., aby nie zachodziła konieczność przystosowania sieci trakcyjnej na tych odcinkach sieci transeuropejskiej do eksploatacji pantografów typu Euro
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2123 zdań frazy trein.Znalezione w 0,621 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.