wymowa:      

Tłumaczenia na język polski:

 • pociąg     
  (Noun  male, m) []
   
  een rij wagons die door een krachtvoertuig (bijvoorbeeld een locomotief) voortbewogen wordt
   
  zespół połączonych ze sobą wagonów i lokomotywy albo wagonu silnikowego, odbywający jazdę po wytyczonej trasie, po szynach, lub przygotowany do drogi
   
  Een gekoppelde groep van treinstellen, meestal voortgeduwd of getrokken door een locomotief.
 • trenować   

Picture dictionary

pociąg
pociąg

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "trein", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ik wist dat je die trein niet zou nemenDzięki.- Wiedziałem, że nie wsiądziesz do tego pociągu
Het is m' n werk.Als je het nog steeds niet kunt begrijpen, kijk dan naar de t. v. en je zal het begrijpen.... of bestel het via het net. Je kan het kaartje in de trein kopen. maar de loketten op het station hebben er geenA jeśli pan jeszcze nie zrozumiał, proszę obejrzeć telewizję i wszystko będzie jasne./... oraz zamówić przez internet./ Bilet można kupić w pociągu./ Ale w kasach dworca nie ma żadnego biletu./ Ta sytuacja, będzie trwała jeszcze jakiś czas./ Zarząd kolejnictwa próbuje ustalić terminy,/ niezbędne dla założenia/ komputerowego systemu planowania./ ‧ dzielnica jest poza kontrolą./ Utrzymanie jej jest zbyt drogie./ Ludzie nie chcą płacić/ za wyrzutków społeczeństwa./- Czyli czystka, z pomocą bomby?/- Tak, może to nie demokratyczne, no rozwiązuje wiele problemów./ ‧ dzielnica jest poza kontrolą./ Utrzymanie jej jest zbyt drogie./ Ludzie nie chcą płacić/ za wyrzutków społeczeństwa./- Czyli czystka, z pomocą bomby?/- Tak, może to nie demokratyczne, no rozwiązuje wiele problemów./ Oprócz jednego, pańskiego
toegankelijkheid van treinen voor gehandicapte personen of personen met beperkte mobiliteitdostępności pociągów dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej
Aan de baan grenzende objecten en bebouwing behoeven alleen gecontroleerd te worden op hun weerstand tegen hogesnelheidstreinverkeer waarbij, indien van toepassing, de coëfficiënt k‧ bepaald in punt ‧.‧ van norm ENV ‧ voor treinen met gestroomlijnde rijtuigen toegepast moet wordenMinimalna wytrzymałość budowli znajdujących się w pobliżu toru jest kontrolowana tylko w odniesieniu do eksploatacji pociągu dużych prędkości, poprzez stosowanie, gdy ma to znaczenie, współczynnika k‧, określonego w ppkt ‧.‧ normy ENV ‧, dla pociągów z wagonami o opływowych kształtach
En als die effectieve interoperabiliteit niet mogelijk blijkt, moet de overschakeling naar het Europese ETCS zoveel mogelijk aangemoedigd worden, want het is geen gezonde zaak dat bijvoorbeeld een Thalys-trein tussen Parijs en Amsterdam maar liefst zeven verschillende beveiligingssystemen heeft.Wreszcie, jeżeli rzeczywista interoperacyjność okaże się niemożliwa do osiągnięcia, należy w maksymalnym stopniu zachęcać do przejścia na europejski ETCS, i niedobrze jest na przykład, by pociąg Thalys jeżdżący na trasie Paryż-Amsterdam był wyposażony w aż siedem różnych systemów.
Het toegestane elektriciteitsverbruik van treinen die worden ingezet op hogesnelheidslijnen, aangepaste lijnen en verbindingslijnen wordt bepaald door het op deze lijnen geïnstalleerde vermogenZainstalowana moc szybkiej linii oraz linii zmodyfikowanej i linii łączącej warunkuje dopuszczalny pobór mocy przez pociągi
Ik moest gebruikmaken van veerdiensten, treinen, taxi's en auto's om hier in Straatsburg te kunnen komen, wat me meer dan 24 uur zonder slaap kostte.Musiałem skorzystać z połączeń morskich, pociągów, taksówek i samochodów, aby dotrzeć do Strasburga, co zajęło mi 24 godziny bez snu.
Ze brengen een trein voor Triple- ‧ om hem af te remmenZaraz dojdzie do próby wyhamowania pociągu
Deze richtlijn is van toepassing op machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem in de Gemeenschap besturen ten behoeve van een spoorwegonderneming, waarvoor een veiligheidscertificaat vereist is of waarvoor een infrastructuurbeheerder een veiligheidsvergunning nodig heeftNiniejsza dyrektywa ma zastosowanie do maszynistów prowadzących lokomotywy lub pociągi w systemie kolejowym Wspólnoty z ramienia przedsiębiorstwa kolejowego, zobowiązanego do posiadania certyfikatu bezpieczeństwa, lub zarządcy infrastruktury, zobowiązanego do posiadania autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa
zou graag zien dat de definitie van het begrip internationale dienst wordt verduidelijkt in die zin dat de internationale trein in elk land waar hij rijdt in minstens één belangrijke stad moet stoppenpragnie uściślenia definicji usługi międzynarodowej przez wprowadzenie obowiązku usytuowania stacji końcowej przynajmniej w jednym dużym mieście w każdym kraju, którego dotyczy usługa międzynarodowa
De in de treinen en de infrastructuren gebruikte materialen moeten de emissie van rook of voor het milieu gevaarlijke en schadelijke gassen, met name bij brand, voorkomenMateriały wykorzystywane w pociągach i infrastrukturze muszą zapobiegać emisji spalin lub gazów, które są szkodliwe lub groźne dla środowiska, w szczególności w przypadku pożaru
stelt de invoering voor van een Europees beleid voor standaardisering en certificering van materieel op het vlak van veiligheid en gezondheid, comfort (lawaai, trillingen, enz.), interoperabiliteit van netwerken (busway, tram-trein, enz.), toegankelijkheid voor personen met verminderde mobiliteit of personen met een kinderwagen, zachte vervoerwijzen en schone motoren (bus, taxi, enz.) waarbij wordt uitgegaan van de koolstofbalans en een impactanalyse van de kosten voor het bedrijfsleven en de gebruikerssugeruje wprowadzenie europejskiej polityki standaryzacji i certyfikacji wyposażenia z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia, wygody (hałas, drgania itp.), interoperacyjności sieci (busway, tramwajo-pociąg itp.), dostępności dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się lub osób z wózkami dziecięcymi, miękkich środków przemieszczania się i pojazdów o czystym napędzie (autobus, taksówka) w oparciu o bilans węglowy oraz oceny wpływu kosztów dla przedsiębiorstw i użytkowników
Twee belangrijke nieuwe ontwikkelingen zijn de bepalingen inzake geldelijke compensatie in het geval van letsel of schade aan of verlies van bagage en de garantie van het verlenen van bijstand in het geval van vertragingen of reisonderbrekingen, die gebaseerd zullen zijn op het model dat wordt gebruikt voor het trein- en luchtvervoer.Dwoma ważnymi, nowymi elementami są: zapewnienie pieniężnego odszkodowania w razie obrażeń cielesnych oraz uszkodzenia lub utraty bagażu oraz gwarancja pomocy w razie spóźnienia lub zakłóceń w podróży, która będzie opierać się na modelu stosowanym w transporcie lotniczym i kolejowym.
de procedures te kennen om, in geval van nood, een evacuatie van een trein uit te voerenznać procedury ewakuacji pociągu w sytuacji awaryjnej
Het kan me niet schelen waar je ze vindt, maar zorg dat ze op die trein zittenNie obchodzi nas, skąd je weźmiesz
zich aan de hand van de voorgeschreven controles en testen ervan te vergewissen dat het tractievoertuig over de noodzakelijke trekkracht en veiligheidsvoorzieningen beschikt om de trein te trekkenzagwarantować przez dokonanie określonych prób i kontroli, że jednostka trakcyjna jest w stanie zapewnić wymaganą moc trakcyjną oraz że sprzęt związany z bezpieczeństwem jest sprawny
Het capacitieve of inductieve vermogen van een trein kan gebruikt worden om de spanning op de rijdraad te veranderen en te verbeterenMoc pojemnościowa lub indukcyjna z pociągu może zostać wykorzystana do zmiany i poprawy napięcia linii napowietrznej
Een zelfgenoegzame Europese Unie is vastbesloten om op deze rijdende trein te springen en probeert de samenwerking naar haar hand te zetten door haar te plaatsen binnen het kader van een Europees justitieel netwerk, georganiseerd via nationale contactpunten.W swoim karygodnym zadufaniu Unia Europejska stara się wykorzystywać dogodną sytuację i próbuje ustanowić, pod swoimi rządami, ten rodzaj relacji w ramach europejskiej sieci sądowej zorganizowanej wokół krajowych punktów kontaktowych.
Het FRTD is een specifieke vergunning die de doorreis faciliteert en door lidstaten kan worden afgegeven voor één heen- en terugreis per treinFRTD jest ściśle określonym zezwoleniem na uproszczony tranzyt, które może być wydane przez Państwa Członkowskie na pojedynczą podróż pociągiem tam i z powrotem
Remproef op de treinPróby hamulców
in de trein gedurende de ritw pociągu, podczas przejazdu
Bij uitzondering zijn evenwel filters aan de hoogspanningszijde van de trein of de tractie-eenheid toegestaanWyjątek mocy biernej pojemnościowej o wartości ‧ kVAr ma na celu umożliwienie stosowania filtrów po stronie wysokiego napięcia w pociągu/zespole trakcyjnym
De toegang tot dan wel het onbevoegd betreden van spoorwegterreinen kan een gevaar voor het treinverkeer met zich brengen dat naar aard en ernst voor alle treinen, interoperabel of niet, gelijk isDostęp lub wtargnięcie osób lub pojazdów na teren kolei może stanowić zagrożenie dla ruchu, którego charakter i podstawowe znaczenie są jednakowe dla wszystkich typów pociągów, interoperacyjnych lub nie
Zullen we in de trein verder drinken?Może przemycimy to do pociągu i tam skończymy
De spoorwegonderneming moet haar personeel (trein- of ander personeel) dat veiligheidskritieke werkzaamheden uitvoert op het directe raakvlak met het personeel, de apparatuur of de systemen van de infrastructuurbeheerder in kennis stellen van de nodige voorschriften, procedures, gegevens betreffend rollend materieel en routespecifieke informatie voor het uitvoeren van die werkzaamhedenPrzedsiębiorstwo kolejowe musi przekazać całemu swojemu personelowi (pokładowemu i pozapokładowemu), wykonującemu kluczowe dla bezpieczeństwa zadania, wymagające bezpośredniej współpracy z personelem, urządzeniami lub systemami zarządcy infrastruktury, zasady, procedury i informacje dotyczące taboru oraz szczegóły trasy, które uzna za odpowiednie dla takich zadań
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2123 zdań frazy trein.Znalezione w 1,338 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.