wymowa:      

Tłumaczenia na język polski:

 • pociąg     
  (Noun  male, m) []
   
  een rij wagons die door een krachtvoertuig (bijvoorbeeld een locomotief) voortbewogen wordt
   
  zespół połączonych ze sobą wagonów i lokomotywy albo wagonu silnikowego, odbywający jazdę po wytyczonej trasie, po szynach, lub przygotowany do drogi
   
  Een gekoppelde groep van treinstellen, meestal voortgeduwd of getrokken door een locomotief.
 • trenować   

Picture dictionary

pociąg
pociąg

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "trein", pamięć tłumaczeniowa

add example
Vallorbe (internationale treinenVallorbe (pociągi międzynarodowe
Maar er is niets leukers dan een trein besturenAle nie ma niczego lepszego od prowadzenia pociągu
Kunnen we deze trein dus alstublieft weer op de rails zetten?Tak więc proszę, zabierzmy się do tego.
(PT) Ondanks het feit dat de trein nog steeds een veilige, milieuvriendelijke vorm van vervoer is, die grote hoeveelheden goederen en passagiers snel en comfortabel kan vervoeren, met een hoge kwaliteit van dienstverlening, zijn we helaas nog steeds ver verwijderd van een open, concurrerend spoorwegsysteem binnen de Gemeenschap.(PT) Mimo faktu, że pociągi nadal oferują bezpieczne, przyjazne środowisku środki transportu, zdolne do przewożenia dużych ilości towarów i pasażerów, szybko i w sposób komfortowy, za pomocą usług o wysokiej jakości, prawda jest taka, że otwarty, konkurencyjny system kolejowy w obszarze wspólnotowym wciąż ma jeszcze długą drogę do przebycia.
Alle boorduitrusting die nodig is voor de veiligheid, de besturing en controle van de bewegingen van de treinen die op het net mogen rijden en de effecten daarvan op het baangedeelte van het spoorwegsysteemWszystkie urządzenia pokładowe niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz pokładowe urządzenia bezpiecznej kontroli jazdy pociągów dopuszczonych do jazd po sieci oraz wpływ tych urządzeń na przytorową część systemu kolejowego
Mussolini komt vanmiddag per treinMussolini przyjeżdża popołudniowym pociągiem
het onderhoudsinterval van geen enkel voertuig van de trein mag zijn overschreden of tijdens de reis worden overschreden (noch in tijd, noch in afstandWszystkie pojazdy wchodzące w skład pociągu muszą znajdować się w trakcie okresów międzyprzeglądowych, a okres taki nie skończy się przed zakończeniem podjętej podróży (zarówno jeśli chodzi o czas, jak i o przebieg
Misschien moeten we bij de trein wachtenMoże powinniśmy zaczekać przy pociągu
We kapen die trein nietNie porwiemy pociągu
Bij de geluidsheffingen voor treinen wordt rekening gehouden met de gevolgen van vervoer voor het milieu in ruime zin en deze heffingen passen goed bij de voorstellen op het gebied van de vermindering van geluidshinder door autobanden, die momenteel door de Commissie industrie, onderzoek en energie worden bestudeerd.Opłaty z tytułu hałasu powodowanego przez pociągi uwzględniają szerszy wpływ transportu na środowisko oraz są zbieżne z wnioskami obecnie rozpatrywanymi przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dotyczącymi zmniejszenia hałasu generowanego przez opony samochodów osobowych.
Om aanpassing van de capaciteit van de treinen aan de verkeersbehoefte mogelijk te maken, kunnen treinstellen van eenzelfde type functioneel worden gekoppeld, waarna met meervoudige treinstellen kan worden geredenAby umożliwić dostosowanie liczby miejsc dla pasażerów do zmieniających się potrzeb komunikacyjnych, dopuszczalne jest łączenie zespołów trakcyjnych tego samego typu
onderstreept dat het voor het intermodaal vervoer zeer belangrijk is dat informatie-uitwisseling mogelijk wordt gemaakt, ter bevordering en ondersteuning van de interactie tussen de zachte en de harde infrastructuur (informatiesystemen zoals ERTMS/RIS/ITS/SESAR/Galileo), en ter verbetering van de interoperabiliteit, het rollend materieel (hard- en software voor het ERTMS in treinen en geluidsreductie van vrachtwagons), de groene logistiek, de intermodale verbindingen en knooppunten, de gedecentraliseerde diensten ter zake van deur-tot-deur-toeleveringsketens en het mobiliteitsbeheerpodkreśla znaczenie ułatwiania wymiany informacji w transporcie intermodalnym w celu upowszechniania i popierania interakcji pomiędzy infrastrukturą niematerialną i materialną (takie systemy informacyjne, jak ERTMS/RIS/ITS/SESAR/Galileo), poprawy interoperacyjności, ulepszenia taboru kolejowego (sprzęt i oprogramowanie ERTMS w pociągach oraz zmniejszenie poziomu emisji hałasu z wagonów towarowych), zielonej logistyki, połączeń i węzłów łączących różne środki transportu, zdecentralizowanych usług łańcucha dostaw od drzwi do drzwi oraz zarządzania mobilnością
dat werkzaamheden op de trein uitvoert (niet tot het besturen daarvan behorende) en deel uitmaakt van het treinpersoneelwykonujący zadania na pokładzie pociągu (inne niż kierowanie nim) i wchodzący w skład drużyny pociągowej
De eisen voor besturing en seingeving zijn omschreven in ‧.‧.‧ (ETCS-functionaliteit op de treinenWymagania dotyczące podsystemu Sterowanie podane są w punkcie ‧.‧.‧ (Pokładowe funkcje ETCS
Nam hij de trein?Tak dla zabawy?
Straks missen we de treinSpóźnimy się na pociąg!
Richtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de Gemeenschap besturen (‧/‧/LEX- C‧-‧/‧- ‧/‧(CODDyrektywa ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (‧/‧/LEX- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
BESTURINGSWIJZE EN MAXIMUMSNELHEID VAN DE TREIN, AFHANKELIJK VAN DE KARAKTERISTIEKEN VAN HET BAANVAKSPOSÓB FUNKCJONOWANIA I PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA POCIĄGU W ODNIESIENIU DO CHARAKTERYSTYK LINII
Stop deze trein onmiddellijkZatrzymaj pociąg
Het profiel van interoperabele treinen die zijn bestemd voor verkeer op aangepaste lijnen in Groot-Brittannië dient te voldoen aan de eisen voor hetPociągi przeznaczone do komunikacji interoperacyjnej na zmodernizowanych liniach w Wielkiej Brytanii muszą być zgodne ze skrajnią
De tijdelijke vrijstelling mag evenwel geen betrekking hebben op de bepalingen van deze verordening inzake de toegang van gehandicapte personen en personen met beperkte mobiliteit tot het reizen per trein, noch op de bepalingen inzake het recht om vervoerbewijzen voor treinreizen zonder onnodige moeilijkheid te kunnen kopen, of de bepalingen inzake de aansprakelijkheid van spoorwegondernemingen voor reizigers en hun bagage, de vereiste dat spoorwegondernemingen afdoende verzekerd moeten zijn, en dat zij de passende maatregelen moeten nemen om in te staan voor de veiligheid van reizigers in stations en treinen, alsmede de vereisten inzake risicobeheerJednakże czasowe zwolnienie nie ma zastosowania do przepisów niniejszego rozporządzenia gwarantujących osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do podróżowania koleją i prawo osób zamierzających nabyć bilety na podróż koleją do uczynienia tego bez niepotrzebnych trudności, jak również do przepisów dotyczących odpowiedzialności przedsiębiorstw kolejowych za pasażerów i ich bagaż, do wymogu, aby przedsiębiorstwa te były odpowiednio ubezpieczone, i do wymogu, aby przyjęły one odpowiednie środki w celu zapewnienia pasażerom osobistego bezpieczeństwa na stacjach kolejowych i w pociągach, a także zarządzania ryzykiem
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2123 zdań frazy trein.Znalezione w 1,352 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.