wymowa:      

Tłumaczenia na język polski:

 • pociąg     
  (Noun  male, m) []
   
  een rij wagons die door een krachtvoertuig (bijvoorbeeld een locomotief) voortbewogen wordt
   
  zespół połączonych ze sobą wagonów i lokomotywy albo wagonu silnikowego, odbywający jazdę po wytyczonej trasie, po szynach, lub przygotowany do drogi
   
  Een gekoppelde groep van treinstellen, meestal voortgeduwd of getrokken door een locomotief.
 • trenować   

Picture dictionary

pociąg
pociąg

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "trein", pamięć tłumaczeniowa

add example
U gaat die trein tegenhoudenZatrzymasz ten pociąg
Wat het verslag van collega Dirk Sterckx betreft is het zeer bevredigend dat de Raad heeft aanvaard dat de rechten en plichten van reizigers van toepassing moeten zijn op iedereen die in de Europese Unie met de trein reist, en niet alleen op internationale passagiers.W odniesieniu do sprawozdania mojego kolegi Dirka Sterckxa, szczególnym powodem do zadowolenia jest fakt, że Rada zaakceptowała, że prawa i obowiązki pasażerów powinny mieć zastosowanie do każdego, kto podróżuje koleją w Unii Europejskiej, a nie tylko do pasażerów korzystających z połączeń międzynarodowych.
Voorwaarden voor het gebruik van modules voor trein- en baanapparatuurWarunki zastosowania modułów dla zespołów pokładowych oraz przytorowych
Voor het op de maatschappelijke samenhang en de integratie van de meest achtergebleven gebieden gerichte beleid verdient het veruit de voorkeur de traditionele trein te ontwikkelen en te populariseren, aangezien de hogesnelheidstreinen slechts door deze gebieden razen die aldus niet kunnen worden aangesloten op het verkeerZ punktu widzenia polityki wzmacniania spójności społecznej i integracji słabiej prosperujących regionów, rozwój i upowszechnianie korzystania z tradycyjnych kolei jest bardziej korzystne niż w przypadku szybkich kolei, które przejeżdżają przez te regiony z dużą prędkością, bez umożliwienia im wzięcia na siebie obsługi przewozowej
Het is in het belang van treinreizigers dat, in overleg met de overheidsinstanties, passende maatregelen worden genomen om hun persoonlijke veiligheid in de stations en in de trein te waarborgenW interesie pasażerów w ruchu kolejowym jest podejmowanie, w porozumieniu z władzami publicznymi, odpowiednich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego na stacjach oraz w pociągach
Deze richtlijn stelt de voorwaarden en procedures vast voor het bevoegdheidsbewijs van machinisten die locomotieven en treinen van het spoorwegnet in de Gemeenschap besturenNiniejsza dyrektywa określa warunki i procedury przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi na systemie kolejowym na terytorium Wspólnoty
Overeenkomstig bijlage I van Richtlijn ‧/‧/EG (als gewijzigd bij bijlage I van Richtlijn ‧/‧/EG) is deze TSI van toepassing op het subsysteem Exploitatie en verkeersleiding van infrastructuurbeheerders en spoorwegondernemingen, in verband met de exploitatie van treinen op de trans-Europese hogesnelheidsspoorlijnenW związku z załącznikiem I do dyrektywy ‧/‧/WE (ze zmianami wprowadzonymi załącznikiem I do dyrektywy ‧/‧/WE), zakres niniejszej TSI obejmuje podsystem Ruch kolejowy zarządców infrastruktury (w dalszej części dokumentu używany jest także angielski skrót IM- Infrastructure Manager) i przedsiębiorstw kolejowych (ang. RU- Railway Undertaking), związany z eksploatacją pociągów na liniach kolejowych dużych prędkości w sieciach transeuropejskich
Hebben ze iets over de trein gezegd?Czy wspominali pociąg?
Deze richtlijn is van toepassing op machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegnet in de Gemeenschap besturen voor rekening van een spoorwegonderneming, waarvoor een veiligheidscertificaat vereist is of waarvoor een infrastructuurbeheerder een veiligheidsvergunning nodig heeftNiniejsza dyrektywa ma zastosowanie do maszynistów prowadzących lokomotywy lub pociągi w systemie kolejowym Wspólnoty z ramienia przedsiębiorstwa kolejowego, zobowiązanego do posiadania certyfikatu bezpieczeństwa, lub zarządcy infrastruktury, zobowiązanego do posiadania autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa
Ik zal z' n trein eerst vernielenAle to ja pierwszy wykoleję jego pociąg
openbaar vervoer (treinen, boten enz.) wanneer afzonderlijk in rekening gebrachttransport publiczny (pociągi, łodzie itp.), gdy ceny za nie są osobno wyszczególnione
de totale tijd met een stroom aan de stroomafnemer hoger dan ‧ % van de nominale stroom per trein en per stroomafnemercałkowity czas z prądem pantografu większym niż ‧ % prądu znamionowego na pociąg na pantograf
De plaats van restaurant- en cateringdiensten die materieel worden verricht aan boord van een schip, vliegtuig of trein tijdens het in de Gemeenschap verrichte gedeelte van een passagiersvervoer, is de plaats van vertrek van het passagiersvervoerMiejscem świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych, które są faktycznie wykonywane na pokładach statków, statków powietrznych lub pociągów podczas tej części przewozu osób, która odbywa się na terytorium Wspólnoty, jest miejsce rozpoczęcia przewozu osób
De fundamentele spanning aan de stroomafnemer van elke trein in het geografische gebied wordt op elk tijdstip van de simulatie geanalyseerdNa każdym kroku czasowym symulacji analizowane jest podstawowe napięcie na pantografie każdego pociągu w strefie geograficznej
hogesnelheidstreinen dienen te zijn uitgerust met noodvoorzieningen door middel waarvan de reizigers de trein buiten de stations via de toegangsdeuren kunnen verlaten (noodtrappen of laddersinteroperacyjne pociągi dużych prędkości muszą być wyposażone w urządzenia awaryjne umożliwiające ewakuację pasażerów przez drzwi wejściowe z dala od stacji (schodki awaryjne lub drabinki
Bovendien moet een machinist weten welke maatregelen hij moet nemen om een buiten zijn wil in beweging geraakte trein of een deel daarvan tot stilstand te brengenOprócz tego maszyniści muszą mieć wiedzę na temat środków umożliwiających zatrzymanie pociągu lub jego części w razie gdyby niespodziewanie zaczął się poruszać
Trein/busstationsstacje kolejowe i autobusowe
Punt ‧.‧.‧.‧ van de bij Beschikking ‧/‧/EG van de Commissie gevoegde TSI dient te worden aangepast om beter rekening te houden met de specifieke situatie van locomotieven en treinen voor ‧ mm-spoor als bedoeld in punt ‧.‧.‧.‧ van de bij deze beschikking gevoegde TSIKonieczna jest aktualizacja treści punktu ‧.‧.‧.‧ specyfikacji TSI stanowiącej załącznik do decyzji Komisji ‧/‧/WE, aby odpowiednio uwzględnić szczególną sytuację lokomotyw i pociągów przewidzianych do eksploatacji na torach o prześwicie ‧ mm, zgodnie z punktem ‧.‧.‧.‧ specyfikacji TSI stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van ‧ september ‧ over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het bevoegdheidsbewijs van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegnet van de Gemeenschap besturen (PE-CONS ‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CODRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (PE-CONS ‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
In afwijking van artikel ‧, lid ‧, kan, ingeval een bestuurder in het goederen-of personenvervoer een voertuig begeleidt dat per veerboot of trein wordt vervoerd, een dagelijkse rusttijd éénmaal worden onderbroken, voor zover aan de volgende voorwaarden wordt voldaanNiezależnie od przepisów art. ‧ ust. ‧, jeśli kierowca wykonujący przewozy rzeczy lub osób towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem, dzienny okres odpoczynku może zostać przerwany nie więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że spełnione są następujące warunki
Gelet op Richtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad van ‧ oktober ‧ inzake de certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de Gemeenschap besturen, en met name op artikeluwzględniając dyrektywę ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty, w szczególności jej art
Hij zegt dat de trein zo snel heeft gereden dat hij niet meer te stoppen is, dus dan moet u wel doorgaan met de trein.Prezydent powiedział, że pociąg nabrał takiej prędkości, że jego zatrzymanie jest niemożliwe, więc go nie zatrzymujmy.
Dat is mijn oude treinO, to był mój pociąg
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2184 zdań frazy trein.Znalezione w 0,637 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.