Tłumaczenia na język polski:

  • holandia   

Podobne frazy w słowniku niderlandzki polski. (49)

Alexander der NederlandenAleksander Holenderski
Alexia der NederlandenAleksja
Ariane der NederlandenAriane
Beatrix der NederlandenBeatrycze
Catharina-Amalia der NederlandenKatarzyna Amalia
Constantijn der NederlandenKonstantyn
de noordelijke NederlandenHolandia
Derde Engels-Nederlandse OorlogIII wojna angielsko-holenderska
Eerste Engels-Nederlandse OorlogI wojna angielsko-holenderska
Juliana der NederlandenJuliana
Koninklijk Warmbloed Paard NederlandHolenderski koń gorącokrwisty
Koninklijke Nederlandse Voetbal BondKrólewski Holenderski Związek Piłki Nożnej
Koninkrijk der NederlandenKrólestwo Zjednoczonych Niderlandów; Holandia; Niderlandy
Lijst van landvoogden van de NederlandenNamiestnicy Niderlandów Habsburskich
Lijst van premiers van de Nederlandse AntillenPremierzy Antyli Holenderskich
Lijst van premiers van NederlandPremierzy Holandii
Louise der NederlandenLudwika
Maurits der NederlandenMaurycy Holenderski
Nederland; Niderlandy; Holandia; Królestwo Niderlandów
Nederland LGOholenderskie terytoria zamorskie
nederlandenniderlandy
NederlandenHolandia
NederlandsJęzyk niderlandzki; holenderski; ; niderlandzki
Nederlands NedersaksischNederlands Nedersaksisch
Nederlands schaakkampioenschapMistrzostwa Holandii w szachach
Nederlands-IndiëHolenderskie Indie Wschodnie
NederlandseHolendrzy; Holenderka; Niderlandczycy
Nederlandse AntillenAntyle Holenderskie
Nederlandse GeloofsbelijdenisBelgijskie Wyznanie Wiary
Nederlandse KaapkolonieKolonia Przylądkowa
Nederlandse Taxonomie Projecttaksonomia NTP
Nederlandse Waterski BondHolenderski Związek Nart Wodnych
Nederlandse wetgevingprawo Holandii
Nieuw-NederlandNowa Holandia
Protestantse Kerk in NederlandKościół Protestancki w Holandii
Provincies van NederlandPodział administracyjny Holandii
regio's van Nederlandregiony Holandii
Republiek der Zeven Verenigde NederlandenRepublika Zjednoczonych Prowincji
Staten-Generaal van het Koninkrijk der NederlandenStany Generalne
Tweede Engels-Nederlandse OorlogII wojna angielsko-holenderska
Vlag van de Nederlandse AntillenFlaga Antyli Holenderskich
Vlag van NederlandFlaga Holandii
Wilhelmina der NederlandenWilhelmina
Willem I der NederlandenWilhelm I
Willem II der NederlandenWilhelm II Holenderski
Willem III van NederlandWilhelm III Holenderski
Willem-Alexander der NederlandenWilhelm Aleksander
zuidelijke NederlandenHolandia
Zuidelijke NederlandenNiderlandy Hiszpańskie

Przykładowe zdania z "nederland", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zaak C-‧/‧: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van ‧ april ‧ (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden)- J.C.M. Beheer BV/Staatssecretaris van Financiën (Zesde btw-richtlijn- Met verzekering samenhangende diensten- Assurantiemakelaars en verzekeringsagentenSprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ kwietnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden- Niderlandy)- J.C.M. Beheer BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Szósta dyrektywa VAT- Świadczenie usług związanych z transakcjami ubezpieczeniowymi- Brokerzy i pośrednicy ubezpieczeniowi
Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op ‧ april ‧- Smit Reizen BV tegen Minister van Verkeer en WaterstaatWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu ‧ kwietnia ‧ r.- Smit Reizen BV przeciwko Minister van Verkeer en Waterstaat
Beroep tot nietigverklaring van beschikking ‧/‧/EG van de Commissie van ‧ juli ‧ betreffende staatssteun van Nederland ten behoeve van ‧ Nederlandse tankstations in de grensstreek met Duitsland (PB L ‧, blzWniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącej pomocy państwa przyznanej przez Niderlandy na rzecz ‧ niderlandzkich stacji paliw znajdujących się blisko granicy niemieckiej (Dz.U. L ‧, str
Het geografische gebied waarop de aanvraag betrekking heeft is Holland, zijnde het Europese deel van het Koninkrijk der NederlandenObszarem geograficznym, którego dotyczy niniejszy wniosek, jest Holandia, stanowiąca europejską część Królestwa Niderlandów
Gezien het initiatief van het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Republiek Hongarije, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierlanduwzględniając inicjatywę Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Węgierskiej, Królestwa Niderlandów, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
— de Nederlandse regering , vertegenwoordigd door C. Wissels en M. de Mol als gemachtigden ,— w imieniu rządu niderlandzkiego przez C. Wissels oraz M. de Mol , działające w charakterze pełnomocników ,
De bepalingen van het voorgaande lid kunnen in ieder geval worden toegepast wanneer de invoer in de Unie van in de Nederlandse Antillen geraffineerde aardolieproducten twee miljoen ton per jaar bereikt .Postanowienia określone w poprzednim ustępie mogą być stosowane , gdy przywóz do Unii produktów rafinowanych w Antylach Niderlandzkich osiąga dwa miliony ton rocznie .
Indien echter de vrijwillige verzekering aansluit op een tijdvak van verzekering als bedoeld onder punt ‧(b), wordt de premie vastgesteld overeenkomstig de bepalingen betreffende de vaststelling van de bijdrage voor verplichte verzekering onder de AOW, waarbij het in aanmerking te nemen inkomen geacht wordt in Nederland te zijn genotenJednakże jeżeli ubezpieczenie dobrowolne następuje po okresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. ‧ lit. b), wysokość składki jest ustalana zgodnie z przepisami dotyczącymi określania wysokości składek na ubezpieczenie dobrowolne zgodnie z AOW, i uznaje się że uwzględniany dochód został otrzymany na terytorium Niderlandów
Deze nieuwe onderneming omvat de activiteiten van het WUH/Interadvies-bedrijfsonderdeel, die momenteel een onderdeel zijn van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten, en van de portefeuille consumptief krediet van ING Bank. WUH/Interadvies is een ING-bedrijfsonderdeel, onder de koepel van het onderdeel Nationale-Nederlanden InsuranceTa nowa spółka będzie obejmować dział bankowości WUH/Interadvies, który jest obecnie częścią niderlandzkiej działalności ubezpieczeniowej, oraz portfel kredytów konsumenckich ING Bank. WUH/Interadvies jest jednostką ING stanowiącą część struktury jednostki Nationale Nederlanden Insurance
Vast te stellen dat Nederland, door niet de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te treffen om te voldoen aan richtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad, van ‧ april ‧, betreffende de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van richtlijn ‧/‧/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van richtlijn ‧/‧/EG van de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificeringstwierdzenie, że nie przyjmując środków prawnych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady ‧/‧/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę ‧/‧/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei
Plechtige vergadering- NederlandUroczyste posiedzenie- Holandia
Er is tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek geen bilateraal verdrag gesloten ter voorkoming van dubbele belastingheffing op het gebied van de successiebelasting .Pomiędzy Królestwem Niderlandów a Republiką Włoską nie obowiązuje żadna dwustronna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od spadków .
Dat hebben Duitsland en de belanghebbenden niet alleen niet bestreden, zij hebben er ook op gewezen dat de glastuinbouwondernemingen geen heffingen hoefden te betalen om de concurrentiepositie ten opzichte van Nederlandse concurrerende ondernemingen te verbeteren, ondernemingen die volgens de mededelingen van de belanghebbenden tevens lagere bruto-energieprijzen en daarmee betere productievoorwaarden hebbenNiemcy i zainteresowane strony nie tylko nie zaprzeczały temu, ale nawet przyznały, że przedsiębiorstwa szklarniowe zostały zwolnione z podatku po to, aby mogły się stać bardziej konkurencyjne w stosunku do konkurencyjnych przedsiębiorstw niderlandzkich, które dzięki niższym cenom brutto za energię miały korzystniejsze warunki produkcyjne
Indien een lidstaat oordeelt dat invoer van in de Nederlandse Antillen geraffineerde aardolieproducten welke rechtstreeks of via een andere lidstaat overeenkomstig artikel ‧ plaatsvindt, reële moeilijkheden op zijn markt veroorzaakt en dat onmiddellijk optreden noodzakelijk is om daaraan het hoofd te bieden, mag hij op eigen initiatief besluiten, op deze invoer douanerechten toe te passen die niet hoger zijn dan de douanerechten die tegenover derde landen voor dezelfde producten van toepassing zijnJeżeli Państwo Członkowskie jest zdania, że przywóz produktów naftowych rafinowanych w Antylach Niderlandzkich, który odbywa się bezpośrednio lub za pośrednictwem innego Państwa Członkowskiego na zasadach określonych w artykule ‧, jest przyczyną rzeczywistych trudności oraz że należy podjąć natychmiastowe działania zaradcze, może z własnej inicjatywy zdecydować o nałożeniu na ten przywóz opłat celnych, których wysokość nie może jednak przekroczyć opłat celnych stosujących się do państw trzecich odnośnie do tych samych produktów
Nederlandsw jęz. niderlandzkim
Bij de bestreden beschikking zijn aan verzoekster en andere ondernemingen geldboeten opgelegd wegens deelneming aan een mededingingsregeling op het gebied van de installatie en het onderhoud van liften en roltrappen in België, Duitsland, Luxemburg en NederlandW zaskarżonej decyzji na skarżącą oraz inne przedsiębiorstwa nałożono grzywny z powodu uczestniczenia przez nie w kartelu obejmującym instalację i obsługę wind i schodów ruchomych w Belgii, Niemczech, Luksemburgu i Niderlandach
WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah; alias David), geboren op ‧.‧.‧ in Amersfoort (Nederland), (Nederlands) paspoort nr. NE‧ (lid van de HofstadgroepWALTERS, Jason Theodore James (alias: Abdullah; David), ur. ‧.‧.‧ r. w Amersfoort (Holandia), nr (holenderskiego) paszportu NE‧ – członek grupy Hofstadgroep
Aangezien de verschillende dochterondernemingen van de groep vaak voor dezelfde belangrijke klanten werken, en rekening houdend met het gewicht van Frankrijk in de internationale activiteiten van de groep in Frankrijk, Duitsland en Nederland (‧ à ‧ %), is de Commissie van oordeel dat het voor de berekening van de extra kosten, die door de Belgische autoriteiten op ‧ miljoen euro worden geraamd, voorzichtiger is voor de raming van de kosten uit te gaan van een verlies aan cliënteel van maximaal ‧ % in het eerste jaar en voor de meest getroffen activiteiten, wat dus neerkomt op ongeveer ‧ miljoen euroPodobnie, zważywszy na fakt, że poszczególne filie grupy mają wielu ważnych klientów wspólnych, a także mając na uwadze znaczenie Francji w działalnościach międzynarodowych grupy we Francji, w Niemczech i w Holandii (która mieści się w przedziale ‧ – ‧ %), zamiast nadwyżki kosztów w wysokości ‧ milionów EUR przewidywanej przez władze belgijskie, Komisja uważa, że aby oszacować wpływ tego zjawiska, należy ostrożnie przyjąć szacunkową wartość kosztów odpowiadającą maksymalnej stracie w wysokości ‧ % klienteli w pierwszym roku w tych rodzajach działalności, które zostałyby najbardziej dotknięte), czyli około ‧ milionów EUR
Overeenkomst tussen het Koninkrijk Nederland en de Republiek Georgië inzake luchtdiensten tussen hun respectieve grondgebieden en over de grenzen van deze grondgebieden heen, ondertekend te Wassenaar op ‧ april ‧ (datum van inwerkingtreding: ‧.‧.‧), hierna de Overeenkomst tussen Georgië en Nederland genoemd, in bijlage IIUmowa między Królestwem Niderlandów a Republiką Gruzji dotycząca usług lotniczych świadczonych na ich terytoriach oraz poza nimi, podpisana w Wassenaar dnia ‧ kwietnia ‧ r. (data wejścia w życie: ‧ maja ‧ r.), zwana dalej w załączniku ‧ Umową Gruzja–Niderlandy
Verzoekende partijen: Keramag Keramische Werke AG (Ratingen, Germany); Koralle Sanitärprodukte GmbH (Vlotho, Duitsland); Koninklijke Sphinx BV (Maastricht, Nederland); Allia SAS (Avon, Frankrijk); Produits Céramique de Touraine SA (PCT) (Selles sur Cher, Frankrijk); en Pozzi Ginori SpA (Milaan, Italië) (vertegenwoordigers: J. Killick, Barrister, P. Lindfelt, advocaat, I. Reynolds, Solicitor, en K. Struckmann, advocaatStrona skarżąca: Keramag Keramische Werke AG (Ratingen, Niemcy); Koralle Sanitärprodukte GmbH (Vlotho, Niemcy); Koninklijke Sphinx BV (Maastricht, Niderlandy); Allia SAS (Avon, Francja); Produits Céramique de Touraine SA (PCT) (Selles sur Cher, Francja); oraz Pozzi Ginori SpA (Mediolan, Włochy) (przedstawiciele: J. Killick, Barrister, P. Lindfelt, adwokat, I. Reynolds, Solicitor, i K. Struckmann, adwokat
Procestaal: NederlandsJęzyk postępowania: niderlandzki
Indien de VS in staat is op andere wijze toegang tot gegevens te verkrijgen - bijvoorbeeld door middel van bilaterale betrekkingen met Nederland - zullen deze waarborgen niet langer van toepassing zijn.Jeżeli Stany Zjednoczone Ameryki będą miały dostęp do danych za pomocą innych metod - na przykład na podstawie umów dwustronnych z Holandią - gwarancje te stracą swoją moc.
Zaak T-‧/‧: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van ‧ december ‧- Stichting IEA Secretariaat Nederland e.a./CommissieSprawa T-‧/‧: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ grudnia ‧ r.- Stichting IEA Secretariaat Nederland i in. przeciwko Komisji
Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden op ‧ januari ‧- Staatssecretaris van Financiën, andere partij: Marishipping and Transport BVWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nedeerlanden (Niderlandy) w dniu ‧ stycznia ‧ r.- Staatssecretaris van Financiën przeciwko Marishipping and Transport BV
De bevoegde Nederlandse autoriteiten hebben inmiddels kennis gegeven van de benoeming van Johannes (Joop) Post tot lid van het Europees Parlement, in de plaats van Camiel Eurlings, met ingang vanWłaściwe władze holenderskie w międzyczasie poinformowały, że Johannes (Joop) Post zastąpi Camiela Eurlingsa na stanowisku posła do Parlamentu Europejskiego począwszy od ‧.‧.‧ r
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9993 zdań frazy nederland.Znalezione w 5,236 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.