Tłumaczenia na język polski:

  • holandia   

Podobne frazy w słowniku niderlandzki polski. (49)

Alexander der NederlandenAleksander Holenderski
Alexia der NederlandenAleksja
Ariane der NederlandenAriane
Beatrix der NederlandenBeatrycze
Catharina-Amalia der NederlandenKatarzyna Amalia
Constantijn der NederlandenKonstantyn
de noordelijke NederlandenHolandia
Derde Engels-Nederlandse OorlogIII wojna angielsko-holenderska
Eerste Engels-Nederlandse OorlogI wojna angielsko-holenderska
Juliana der NederlandenJuliana
Koninklijk Warmbloed Paard NederlandHolenderski koń gorącokrwisty
Koninklijke Nederlandse Voetbal BondKrólewski Holenderski Związek Piłki Nożnej
Koninkrijk der NederlandenKrólestwo Zjednoczonych Niderlandów; Holandia; Niderlandy
Lijst van landvoogden van de NederlandenNamiestnicy Niderlandów Habsburskich
Lijst van premiers van de Nederlandse AntillenPremierzy Antyli Holenderskich
Lijst van premiers van NederlandPremierzy Holandii
Louise der NederlandenLudwika
Maurits der NederlandenMaurycy Holenderski
Nederland; Niderlandy; Holandia; Królestwo Niderlandów
Nederland LGOholenderskie terytoria zamorskie
nederlandenniderlandy
NederlandenHolandia
NederlandsJęzyk niderlandzki; holenderski; ; niderlandzki
Nederlands NedersaksischNederlands Nedersaksisch
Nederlands schaakkampioenschapMistrzostwa Holandii w szachach
Nederlands-IndiëHolenderskie Indie Wschodnie
NederlandseHolendrzy; Holenderka; Niderlandczycy
Nederlandse AntillenAntyle Holenderskie
Nederlandse GeloofsbelijdenisBelgijskie Wyznanie Wiary
Nederlandse KaapkolonieKolonia Przylądkowa
Nederlandse Taxonomie Projecttaksonomia NTP
Nederlandse Waterski BondHolenderski Związek Nart Wodnych
Nederlandse wetgevingprawo Holandii
Nieuw-NederlandNowa Holandia
Protestantse Kerk in NederlandKościół Protestancki w Holandii
Provincies van NederlandPodział administracyjny Holandii
regio's van Nederlandregiony Holandii
Republiek der Zeven Verenigde NederlandenRepublika Zjednoczonych Prowincji
Staten-Generaal van het Koninkrijk der NederlandenStany Generalne
Tweede Engels-Nederlandse OorlogII wojna angielsko-holenderska
Vlag van de Nederlandse AntillenFlaga Antyli Holenderskich
Vlag van NederlandFlaga Holandii
Wilhelmina der NederlandenWilhelmina
Willem I der NederlandenWilhelm I
Willem II der NederlandenWilhelm II Holenderski
Willem III van NederlandWilhelm III Holenderski
Willem-Alexander der NederlandenWilhelm Aleksander
zuidelijke NederlandenHolandia
Zuidelijke NederlandenNiderlandy Hiszpańskie

Przykładowe zdania z "nederland", pamięć tłumaczeniowa

add example
De Nederlandse autoriteiten zijn van oordeel, dat ook uit de achtergrond van de aandeelhouders van het project blijkt dat het GNA-project marktconform wordt gefinancierdWładze niderlandzkie są zdania, że udziałowcy projektu stanowią kolejny dowód na to, że projekt GNA jest realizowany na zasadach rynkowych
Nederland stelt, na een voorafgaande selectie door en op voorstel van ING, een monitoring trustee aan om op de naleving van deze voorwaarde toe te zienDo monitorowania przestrzegania tego warunku zostanie wyznaczony przez Niderlandy powiernik monitorujący, wstępnie wybrany i zaproponowany przez ING
Eerst dacht ik, na de Franse en Nederlandse uitslag, dat u de situatie gewoon wilde ontkennen, maar nu realiseer ik me dat hier een nieuw verschijnsel achter zit, namelijk "EU-nationalisme” en het is het meest gevaarlijke politieke verschijnsel dat Europa sinds 1945 heeft geteisterd.Kiedyś myślałem, po rezultatach: francuskim i holenderskim, że nie przyjmujecie tego do wiadomości, ale teraz zdaję sobie sprawę, ze stoi za tym nowe zjawisko: to "nacjonalizm UE” i jest to najniebezpieczniejsze polityczne zjawisko szerzące się w Europie od 1945 r.
Bovenstaand goedkeuringsmerk geeft aan dat de band in kwestie aanvankelijk in Nederland (E‧) krachtens Reglement nr. ‧ en wijzigingenreeks ‧ is goedgekeurd onder nummerPowyższy znak homologacji umieszczony na oponie oznacza, że dana opona otrzymała początkowo homologację w Niderlandach (E‧) na mocy regulaminu nr ‧ i serii poprawek ‧, pod numerem homologacji
Zaak C-‧/‧: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op ‧ december ‧- TNT Express Nederland BV tegen AXA Versicherung AGSprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu ‧ grudnia ‧ r.- TNT Express Nederland BV przeciwko AXA Versicherung AG
Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van ‧ oktober ‧ (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden)- X BV/Staatssecretaris van FinanciënWyrok Trybunału (piąta izba) z dnia ‧ października ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden Den Haag- Niderlandy)- X B.V. przeciwko Staatssecretaris van Financiën
Beschikking van de Commissie van ‧ juni ‧ houdende bevestiging van de door Nederland voorgestelde maatregelen voor de instandhouding van mariene ecosystemen in de Voordelta (Kennisgeving geschied onder nummer CDecyzja Komisji z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie zatwierdzenia środków proponowanych przez Niderlandy w zakresie ochrony ekosystemów morskich na obszarze Voordelty (notyfikowana jako dokument nr C
Er zijn geen lidstaten die tegen een verlenging van de overgangsperiode voor Nederland bezwaar maaktenŻadne państwo członkowskie nie wyraziło sprzeciwu wobec przyznania Niderlandom przedłużonego okresu przejściowego
De korting als bedoeld in artikel ‧, lid ‧, van de AOW wordt niet toegepast op kalenderjaren vóór ‧ augustus ‧ gedurende welke een gehuwde of gehuwd geweest zijnde persoon tussen zijn ‧e en ‧e jaar, wonende in een andere lidstaat dan Nederland, niet ingevolge bovengenoemde wet verzekerd was, voor zover deze kalenderjaren samenvallen met tijdvakken van verzekering die de echtgenoot van de betrokkene onder die wet heeft vervuld, of met kalenderjaren die op grond van punt a) in aanmerking moeten worden genomen, op voorwaarde dat zij in de betreffende periode gehuwd zijn geblevenOdliczenia, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ AOW, nie stosuje się do lat kalendarzowych sprzed ‧ sierpnia ‧ r., w których – w wieku od ‧ do ‧ lat – osoba pozostająca obecnie lub uprzednio w związku małżeńskim nie była ubezpieczona na podstawie wspomnianej ustawy i mieszkała w państwie członkowskim innym niż Niderlandy, jeżeli te lata kalendarzowe zbiegają się z okresami ubezpieczenia ukończonymi przez współmałżonka tej osoby na podstawie wspomnianej ustawy lub z latami kalendarzowymi uwzględnianymi na podstawie pkt ‧ lit. a) – o ile małżeństwo trwało przez ten okres
het Koninkrijk der Nederlanden te veroordelen tot de kosten van het gedingobciążenie Królestwa Niderlandów kosztami postępowania
Bovenstaand goedkeuringsmerk, aangebracht op een voertuig, geeft aan dat het voertuigtype in kwestie, wat zijn zijdelingse bescherming betreft, in Nederland (E ‧) krachtens Reglement nr. ‧ is goedgekeurd onder nummerPowyższy znak homologacji umieszczony na pojeździe wskazuje, że dany typ pojazdu został w odniesieniu do jego zabezpieczeń bocznych homologowany w Niderlandach (E‧) na podstawie regulaminu nr ‧ pod numerem homologacji
Staatssteun- NederlandPomoc Państwa – Niderlandy
Een tijdelijk internationaal akkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is noodzakelijk om de Amerikaanse autoriteiten door te kunnen laten gaan met het analyseren van gegevens van inter-Europese transacties die in Nederland plaatsvinden.Tymczasowa umowa międzynarodowa pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi jest potrzebna, tak aby władze Stanów Zjednoczonych mogły nadal analizować dane dotyczące transakcji w obrębie Europy odbywających się w Holandii.
Artikel ‧, lid ‧ van de overeenkomst tussen Moldavië en NederlandArtykuł ‧ ust. ‧ Umowy Mołdowa – Niderlandy
Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden op ‧ december ‧- Staatssecretaris van Financiën, andere partij Stadeco BVWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu ‧ grudnia ‧ r.- Staatssecretaris van Financiën przeciwko Stadeco BV
Zaak C-‧/‧: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van ‧ juli ‧ (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden)- Zuid-Chemie BV/Philippo’s Mineralenfabriek NV/SA (Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken- Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen- Verordening (EG) nr. ‧/‧- Begrip plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaanSprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden- Niderlandy)- Zuid-Chemie BV przeciwko Philippo's Mineralenfabriek NV/SA (Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych- Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń- Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- Wyrażenie miejsce, gdzie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę
Ditmaal gaat het om verzoeken uit Zweden en Oostenrijk vanwege ontslagen in de automobielsector en uit Nederland vanwege ontslagen in de bouwsector.Tym razem sprawozdanie dotyczy wniosków ze Szwecji i Austrii w związku ze zwolnieniami w sektorze motoryzacyjnym oraz z Holandii w związku ze zwolnieniami w przemyśle budowlanym.
ITALIË-NEDERLANDWŁOCHY- NIDERLANDY
Rubriek ‧. BELGIË-NEDERLAND wordt vervangen doorsekcja ‧. BELGIA–NIDERLANDY otrzymuje brzmienie
pensioenen ingevolge de Wet van ‧ februari ‧ houdende nieuwe regeling van de pensioenen van de personeelsleden van de NV Nederlandse Spoorwegen en hun nabestaanden (Spoorwegpensioenwetemerytury i renty przyznane na podstawie ustawy z dnia ‧ lutego ‧ r. o emeryturach i rentach dla pracowników NV Nederlandse Spoorwegen (Kolei Niderlandzkich) i osób pozostałych przy życiu po ich śmierci (Spoorwegpensioenwet) (ustawa o rentach i emeryturach kolejowych
Frankrijk- België- Nederland- DuitslandFrancja- Belgia- Niderlandy- Niemcy
Zaak C-‧/‧: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op ‧ juli ‧- Modehuis A. Zwijnenburg BV, andere partij: Staatssecretaris van FinanciënSprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu ‧ lipca ‧ r.- Modehuis A. Zwijnenburg BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën
Moet artikel ‧ VWEU dan wel artikel ‧ VWEU aldus worden uitgelegd dat daarmee verenigbaar is een nationale bepaling als artikel ‧, eerste lid, onder f, van de WW, die de herleving van een aanspraak op een werkeloosheidsuitkering afhankelijk stelt van de woonplaats van de betrokkene op het grondgebied van Nederland, zelfs indien betrokkene vlak over de Nederlandse grens woont en zich volledig richt op de Nederlandse arbeidsmarkt?Czy art. ‧ TFUE i ‧ TFUE należy interpretować w ten sposób, że taki przepis jak art. ‧ ust. ‧ lit. f) WW, zgodnie z którym odnowienie prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia zależy od tego czy dana osoba zamieszkuje na terytorium Niderlandów, nawet jeżeli mieszka ona w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Niderlandami i jest w pełni ukierunkowana na niderlandzki rynek pracy jest ze wspomnianymi przepisami zgodny?
Indien de betrokkene op grond van artikel ‧, lid ‧, van deze verordening recht heeft op een Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering, wordt het in artikel ‧, lid ‧, onder b), van deze verordening bedoelde bedrag voor de berekening van die uitkering vastgesteldJeżeli na podstawie art. ‧ ust. ‧ niniejszego rozporządzenia zainteresowany uprawniony jest do niderlandzkiego świadczenia z tytułu inwalidztwa, to kwota, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) niniejszego rozporządzenia i która służy do obliczenia wysokości tego świadczenia, ustalana jest
De aankondiging van het vergelijkend onderzoek wordt uitsluitend in het Engels, het Frans, het Nederlands en het Spaans bekendgemaakt in Publicatieblad C ‧ A van ‧ oktoberOgłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym C ‧ A z dnia ‧ października ‧ r. wyłącznie w językach angielskim, hiszpańskim, francuskim i niderlandzkim
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8328 zdań frazy nederland.Znalezione w 3,904 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.