Tłumaczenia na język polski:

  • holandia   

Podobne frazy w słowniku niderlandzki polski. (49)

Alexander der NederlandenAleksander Holenderski
Alexia der NederlandenAleksja
Ariane der NederlandenAriane
Beatrix der NederlandenBeatrycze
Catharina-Amalia der NederlandenKatarzyna Amalia
Constantijn der NederlandenKonstantyn
de noordelijke NederlandenHolandia
Derde Engels-Nederlandse OorlogIII wojna angielsko-holenderska
Eerste Engels-Nederlandse OorlogI wojna angielsko-holenderska
Juliana der NederlandenJuliana
Koninklijk Warmbloed Paard NederlandHolenderski koń gorącokrwisty
Koninklijke Nederlandse Voetbal BondKrólewski Holenderski Związek Piłki Nożnej
Koninkrijk der NederlandenKrólestwo Zjednoczonych Niderlandów; Niderlandy; Holandia
Lijst van landvoogden van de NederlandenNamiestnicy Niderlandów Habsburskich
Lijst van premiers van de Nederlandse AntillenPremierzy Antyli Holenderskich
Lijst van premiers van NederlandPremierzy Holandii
Louise der NederlandenLudwika
Maurits der NederlandenMaurycy Holenderski
Nederland; Niderlandy; Holandia; Królestwo Niderlandów
Nederland LGOholenderskie terytoria zamorskie
nederlandenniderlandy
NederlandenHolandia
NederlandsJęzyk niderlandzki; holenderski; ; niderlandzki
Nederlands NedersaksischNederlands Nedersaksisch
Nederlands schaakkampioenschapMistrzostwa Holandii w szachach
Nederlands-IndiëHolenderskie Indie Wschodnie
NederlandseHolendrzy; Holenderka; Niderlandczycy
Nederlandse AntillenAntyle Holenderskie
Nederlandse GeloofsbelijdenisBelgijskie Wyznanie Wiary
Nederlandse KaapkolonieKolonia Przylądkowa
Nederlandse Taxonomie Projecttaksonomia NTP
Nederlandse Waterski BondHolenderski Związek Nart Wodnych
Nederlandse wetgevingprawo Holandii
Nieuw-NederlandNowa Holandia
Protestantse Kerk in NederlandKościół Protestancki w Holandii
Provincies van NederlandPodział administracyjny Holandii
regio's van Nederlandregiony Holandii
Republiek der Zeven Verenigde NederlandenRepublika Zjednoczonych Prowincji
Staten-Generaal van het Koninkrijk der NederlandenStany Generalne
Tweede Engels-Nederlandse OorlogII wojna angielsko-holenderska
Vlag van de Nederlandse AntillenFlaga Antyli Holenderskich
Vlag van NederlandFlaga Holandii
Wilhelmina der NederlandenWilhelmina
Willem I der NederlandenWilhelm I
Willem II der NederlandenWilhelm II Holenderski
Willem III van NederlandWilhelm III Holenderski
Willem-Alexander der NederlandenWilhelm Aleksander
zuidelijke NederlandenHolandia
Zuidelijke NederlandenNiderlandy Hiszpańskie

Przykładowe zdania z "nederland", pamięć tłumaczeniowa

add example
Op ‧ oktober ‧ ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad waarin wordt meegedeeld dat de onderneming Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali, Italië) in de zin van artikel ‧, lid ‧, sub b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de verzekeringstak van de onderneming PPF Group N.V. (PPF, Nederland) die actief is in een gebied van Centraal Europa tot Centraal Azië, door de aankoop van aandelen van een nieuw gestichte vennootschap (Generali PPF Holding B.V., NederlandW dniu ‧ października ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali, Włochy) przejmuje w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad działalnością ubezpieczeniową w Europie Centralnej i Azji Środkowej przedsiębiorstwa PPF Group N.V. (PPF, Niderlandy) w drodze nabycia udziałów w nowo utworzonej spółce stanowiącej wspólne przedsiębiorstwo (Generali PPF Holding B.V, Niderlandy
Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk der NederlandenNiniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów
Arrest van het Hof (Derde kamer) van ‧ juni ‧ (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het College van Beroep voor het bedrijfsleven- Nederland)- T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV/Raad van bestuur van de Nederlandse MededingingsautoriteitWyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ czerwca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven- Niderlandy)- T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV przeciwko Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit
Het zijn bij uitstek de eurosceptische landen die hun best doen: het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Nederland ook in grote mate.Co ciekawe, to eurosceptyczne kraje wywiązują się z tego zadania: Wielka Brytania, Dania i w dużym stopniu Holandia.
Denemarken- NederlandDania- Niderlandy
Dit protocol is opgesteld in tweevoud in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Russische taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiekNiniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i rosyjskim; każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny
de lidstaten van de Europese Unie: Oostenrijk, België, Denemarken, Duitsland, Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Finland, Griekenland, Cyprus, Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Tsjechië, Roemenië, Slowakije, Sloveniëpaństwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Dania, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Francja, Włochy, Szwecja, Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Finlandia, Grecja, Cypr, Bułgaria, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Czechy, Rumunia, Słowacja, Słowenia
[Officiële teksten] De secretaris-generaal stelt, na overleg met de betrokken regeringen, officiële teksten van dit Verdrag vast in de Arabische, de Italiaanse, de Japanse, de Nederlandse en de Spaanse taal, alsmede in de andere talen die de Raad eventueel aangeeft[Teksty oficjalne] Sekretarz Generalny, po konsultacji z zainteresowanymi Rządami, przygotowuje teksty oficjalne niniejszej Konwencji w językach arabskim, niderlandzkim, włoskim, japońskim i hiszpańskim oraz w innych językach wyznaczonych przez Radę
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad van ... betreffende het Europees Justitieel NetwerkInicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa Szwecji, Królestwa Hiszpanii, Królestwa Belgii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Republiki Słowackiej, Republiki Estońskiej, Republiki Austrii i Republiki Portugalskiej mająca na celu przyjęcie decyzji Rady z dnia ... w sprawie Europejskiej Sieci Sądowej
ITALIË- NEDERLANDWŁOCHY – NIDERLANDY
BOUYERI, Mohamed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), geboren op ‧.‧.‧ in Amsterdam (Nederland) (lid van de HofstadgroepBOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), ur. ‧.‧.‧ w Amsterdamie (Niderlandy) (członek grupy Hofstadgroep
NEDERLAND (deze vermelding geldt gedurende het in artikel ‧, lid ‧ bis, bedoelde tijdvakNIDERLANDY (niniejszy wpis obowiązuje w okresie, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧a
Ter ondersteuning van haar verzoekschrift roept Nederland ten eerste een schending in van het rechtszekerheidsbeginsel, doordat een lidstaat verplichtingen worden opgelegd met een beroep op rechtspraak van het Hof die dateert van na het opleggen van deze verplichtingen en die op dat moment voor de lidstaat niet duidelijk, nauwkeurig en voorzienbaar warenW uzasadnieniu skargi Niderlandy podnoszą w pierwszej kolejności naruszenie zasady pewności prawa, ponieważ zobowiązania zostały nałożone na państwo członkowskie w oparciu o orzecznictwo Trybunału, mimo iż orzecznictwo to zostało wydane dopiero po tym, jak zobowiązania te zostały na państwo członkowskie nałożone, a w chwili tej odnośne zobowiązania nie były dla państwa członkowskiego jasne, określone ani możliwe do przewidzenia
Het Verdrag van Lissabon is in wezen een nieuwe verpakking van de oude grondwet, die is verworpen door Frankrijk en Nederland - twee landen waar referenda waren toegestaan.Traktat lizboński stanowi w istocie nowe opakowanie dla starej konstytucji, która została odrzucona przez Francję i Holandię - dwa państwa, w których dopuszczono do referendum.
het Koninkrijk der NederlandenKrólestwo Niderlandów
Volgens Nederland zal het totale effect van fiscale wijzingen altijd anders zijn voor multinationale groepen die grensoverschrijdende transacties verrichten, dan voor nationale groepen die uitsluitend nationale transacties verrichtenWedług władz niderlandzkich łączny skutek zmian w przepisach podatkowych będzie zawsze inny dla grup wielonarodowych, dokonujących transakcji transgranicznych, niż dla grup krajowych, które dokonują wyłącznie transakcji krajowych
In zijn brief van ‧ april ‧ heeft de heer Nicolaï, Nederlands minister van Europese zaken, namens het toekomstige Nederlandse voorzitterschap, overeenkomstig de bepalingen van art. ‧ van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, het Europees Economisch en Sociaal Comité verzocht een advies op te stellen over het volgende thema: Milieu als kans voor de economieDnia ‧ kwietnia ‧ r., pismem Atzo NICOLAÏ, ministra spraw europejskich, przyszła prezydencja niderlandzka Rady, działając na podstawie art. ‧ Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zwróciła się do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego o przygotowanie opinii na temat: Środowisko naturalne jako szansa dla gospodarki
Zaak C-‧/‧: Verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden, van ‧ november ‧, om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Heintz van Landewyck S.A.R.L. en de Staatssecretaris van FinanciënSprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy), wydanym dnia ‧ listopada ‧ r., w sprawie Heintz van Landewyck SARL przeciwko Staatssecretaris van Financiën
Overeenkomstig artikel ‧ van het Financieel Reglement zullen voor dit artikel tijdens het begrotingsjaar aanvullende kredieten worden opgevoerd binnen de grenzen van de ontvangsten uit de betrokken lidstaten (momenteel Nederland) die onder post ‧ ‧ ‧ ‧ van de staat van ontvangsten zullen worden geboektZgodnie z art. ‧ rozporządzenia finansowego w ramach tego artykułu w trakcie roku budżetowego udostępnione zostaną dodatkowe środki w granicach dochodów pochodzących od zainteresowanych państw członkowskich (aktualnie są to Niderlandy), które to środki zostaną wprowadzone w pozycji ‧ ‧ ‧ ‧ zestawienia dochodów
Verzoekende partijen: Animal Trading Company (ATC) BV (Loon op Zand, Nederland), Avicentra NV (Malle, België), Borgstein birds and Zoofood Trading VOF (Wamel, Nederland), Bird Trading Company Van der Stappen BV (Dongen, Nederland), New Little Bird’s srl. (Anagni, Italië), Vogelhuis Kloeg (Zevenbergen, Nederland), Pistone Giovanni (Westerlo, België) (vertegenwoordigers: M. Osse en J. Houdijk, advocatenStrona skarżąca: Animal Trading Company (ATC) BV (Loon op Zand, Niderlandy), Avicentra NV (Malle, Belgia), Borgstein birds and Zoofood Trading VOF (Wamel, Niderlandy), Bird Trading Company Van der Stappen BV (Dongen, Niderlandy), New Little Bird’s srl. (Anagni, Włochy), Vogelhuis Kloeg (Zevenbergen, Niderlandy) und Pistone Giovanni (Westerlo, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci M. Osse i J. Houdijk
in het Nederlands een van de volgende vermeldingenw języku niderlandzkim, jeden z następujących zapisów
Vak I.‧: de beoogde bestemming van de fotografische gelatine kan alleen Luxemburg, Nederland, Tsjechië of het Verenigd Koninkrijk zijnRubryka I.‧: Miejscem zamierzonego przeznaczenia żelatyny fotograficznej może być wyłącznie Republika Czeska, Luksemburg, Niderlandy lub Zjednoczone Królestwo
Beroep, op ‧ april ‧ ingesteld door Nederlandse Vakbond Varkenshouders e.a. tegen Commissie van de Europese GemeenschappenSkarga wniesiona w dniu ‧ kwietnia ‧ r. przez Nederlandse Vakbond Verkenshouders i innych przeciwko Komisja Wspólnot Europejskich
In ‧ zijn in de twee Nederlandse installaties geen officiële controles uitgevoerdW ‧ r. nie przeprowadzono urzędowych kontroli w dwóch jednostkach niderlandzkich
tot vaststelling van een verbod op de visserij op blauwe leng in gebied II, ‧ en V (wateren van de Gemeenschap en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen) door vaartuigen die de vlag van Nederland voerenustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów II, ‧ i V przez statki pływające pod banderą Niderlandów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8328 zdań frazy nederland.Znalezione w 1,468 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.