wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • zakres   
  • zasięg   
    [lotnictwo]

Przykładowe zdania z "actieradius", pamięć tłumaczeniowa

add example
toepassing van de cyclus en meting van de elektrische actieradiusrealizacja cyklu i pomiar zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną
Een veilig werkbordes voor de werknemer ; Nagenoeg alle plekken zijn in alle posities van hetmobiele hefbordes bereikbaar ; Grote actieradius vanaf eenzelfde plaats ; Modellen met banden kunnen door deuren ;W rezultacie zasięg działania ogranicza się doniewielkiej przestrzeni , poza tym istnieje równieżryzyko wystąpienia urazów układu mięśniowo-szkie-letowego w wyniku niewłaściwej pozycji przy pracy ; Brak miejsca na drabinie na sprzęt czyszczący lubnarzędzia .
De constructeurs moeten in ruil voor de overheidssteun en -garanties veel forser investeren in die technologie van de toekomst, in betaalbare batterijen met een grotere actieradius met andere woorden.W zamian za otrzymane pomoc i gwarancje rządowe producenci muszą zdecydowanie więcej zainwestować w tę technologię przyszłości, lub inaczej mówiąc - w tanie akumulatory o większym zasięgu.
METING VAN DE ELEKTRISCHE ACTIERADIUSPOMIAR ZASIĘGU PRZY ZASILANIU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
Elektrische actieradius: ... kmZasięg przy zasilaniu energią elektryczną: ... km
Voor alle reizen over een afstand van minder dan ‧ km en op routes met minder dan ‧ passagiers per vlucht, dienen, indien de actieradius dat toestaat, uitsluitend turbopropvliegtuigen te worden gebruiktWykorzystywać samoloty turbośmigłowe na wszystkich trasach krótszych niż ‧ km oraz na trasach, gdzie liczba pasażerów na każdym odcinku jest mniejsza niż ‧ i pozwala na to zasięg
Door de ongekende stroom van goederen en mensen kunnen allerlei mogelijke ziekteverwekkers zich over de hele wereld verspreiden , zich vermenigvuldigen en in genetisch opzicht veranderen ; voorts kan de klimaatsverandering hen in staat stellen om hun actieradius te vergroten .Bezprecedensowy przepływ towarów i ludzi również umożliwia rozprzestrzenianie i mnożenie się czynników chorobotwórczych na świecie oraz wymianę segmentów genomowego RNA , a zm iany klimatu ułatwiają rozszerzenie zasięgu tych czynników .
OVC actieradius volgens de in subaanhangsel ‧ beschreven procedurezasięg w przypadku doładowania ze źródeł zewnętrznych zgodnie z procedurą opisaną w subdodatku
Commissaris De Gucht benadrukt het belang van steun aan de uitbreiding van de actieradius en de mogelijkheden van bedrijven, de inzet van duidelijke preventieve handelsinstrumenten, een succesvolle afronding van de Doha-onderhandelingen, het gebruik van nieuwe faciliteiten voor rechtstreekse buitenlandse investeringen en de bescherming daarvan, alsmede een nieuw investeringsbeleid in het licht van de financiële crisis.Pan komisarz De Gucht podkreśla, jakie znaczenie ma wspieranie rozszerzenia zakresu działalności przedsiębiorstw europejskich oraz zapewnienia im większych możliwości, wykorzystanie w wymianie handlowej wyraźnie określonych instrumentów zapobiegawczych, doprowadzenie negocjacji rundy dauhańskiej do pomyślnego końca, wykorzystanie nowych mechanizmów bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich ochrony oraz nowej polityki inwestycyjnej w warunkach obecnego kryzysu finansowego.
Wanneer zij worden vrijgesteld van de eisen inzake de toegang voor derden , zou dat daarentegen een verwaarloosbare invloed op de liberalisering van de elektriciteitsmarkt hebben , gezien hun uiterst geringe actieradius .Tymczasem zwolnienie tych podmiotów z obowiązku zapewnienia dostępu do sieci stronom trzecim miałoby niew ielki wpływ na liberalizację rynku energii elektrycznej , z uwagi na bardzo ograniczony zakres ich działalności .
Meting van de actieradiusPomiar zasięgu
Bovenstaand goedkeuringsmerk, aangebracht op een voertuig, geeft aan dat het voertuigtype in kwestie, wat het meten van de CO‧-emissie en het brandstofverbruik of van het elektriciteitsverbruik en de elektrische actieradius betreft, in Nederland (E‧) krachtens Reglement nr. ‧ is goedgekeurd onder goedkeuringsnummerPowyższy znak homologacji umieszczony na pojeździe oznacza, że dany typ pojazdu uzyskał homologację na terytorium Holandii (E‧) w odniesieniu do pomiaru emisji CO‧ i zużycia paliwa lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu zgodnie z regulaminem nr ‧ oraz otrzymał numer homologacji
Om de OVC actieradius van een hybride elektrisch voertuig te bepalenW celu określenia zasięgu pojazdu hybrydowego z napędem elektrycznym przy doładowywaniu ze źródeł zewnętrznych
actieradius, doeltreffendheid en efficiëntiezasięg, efektywność i wydajność
Actieradius, doeltreffendheid, efficientieZasięg, efektywność, wydajność
en wat het meten van het elektriciteitsverbruik en de elektrische actieradius betreft van voertuigen met uitsluitend een hybride elektrische aandrijflijnoraz do pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną pojazdów wyposażonych jedynie w elektryczny układ napędowy
Tests voor de actieradius van waterstofvoertuigen tonen aan dat ze vandaag de dag al tot ‧ km kunnen rijdenTesty dotyczące zasięgu pojazdu wykazały, że już obecnie pojazdy na wodór mogą przejechać do ‧ km
Daarnaast doen zich in de veehouderijsector ten gevolge van de klimaatverandering in de streek ook meer ziekten met dodelijke afloop voor waarvoor de oorzaak in de grotere actieradius van insecten en parasieten moet worden gezochtOprócz zagrożeń tego rodzaju w związku z ocieplaniem się klimatu na naszych szerokościach geograficznych w hodowlach bydła występują również coraz częściej choroby śmiertelne wywoływane przez owady i pasożyty, których obszar występowania jest coraz większy
Deze verhoging is bedoeld om de afgevaardigden in staat te stellen hun nieuwe taken te vervullen, taken die voortvloeien uit het Verdrag van Lissabon, dat de actieradius van het Parlement aanzienlijk uitbreidt en zijn invloed op de Europese besluitvorming aldus vergroot.Celem tego wzrostu jest umożliwienie posłom realizacji ich nowych zadań wynikających z traktatu lizbońskiego, który zdecydowanie rozszerza zakres kompetencji Parlamentu, w ten sposób zwiększając jego wpływ na proces decyzyjny w UE.
(PT) Mijnheer de Voorzitter, de beperkingen van elektrische auto's - ik noem hier de vervuiling bij het produceren van accu's, problemen bij de aanvoer van strategische componenten als lithium en de beperkte actieradius van deze auto's - hebben tot gevolg dat niemand graag risico's neemt, of het nu gaat om de handel in elektrische auto's of het maken van reclame voor dit type voertuigen.(PT) Panie przewodniczący! Ograniczenia związane z pojazdami elektrycznymi - jak np. zanieczyszczenie związane z produkcją akumulatorów, trudność dostarczenia strategicznych elementów, takich jak lit, a także ograniczony zasięg pojazdów - sprawiają, że nieuzasadnione jest podejmowanie ryzyka handlowego lub reklamowego.
Actieradius van materieel met eigen tractieNiezależność wyposażenia z własnym napędem
Zij wil actief werken aan andere strategieën om continu waarde voor de aandeelhouder (shareholder value) te scheppen, in plaats van het concurrentievermogen- dat hierdoor op middellange/lange termijn achteruit kan gaan- te verkopen: terugkopen door de onderneming van eigen aandelen (shares buyback) om de indicator voor de nettorentabiliteit van het eigen kapitaal (ROE) op te blazen; fusies-overnames (M&A), waarbij soms alle bedrijfslogica zoek is; beperking van de actieradius van een onderneming en integratie van taken in de activiteit van het concern ten behoeve van diversifiëring van de investeringsportefeuille, overplaatsingen, vermindering van het personeelsbestand en flexibele arbeidscontracten om de vaste kosten te beperken of om vaste in variabele kosten om te zettenZmierza ona do aktywnego wywoływania zmian strategii w celu ciągłego tworzenia wartości dla akcjonariuszy (shareholder value) raczej niż do poprawy konkurencyjności w średnim/długim okresie czasu, która może być zagrożona: chodzi tu o takie zmiany jak wykup przez spółkę akcji własnych (buyback) w celu podniesienia wskaźnika rentowności kapitału własnego; fuzje i przejęcia, czasem nie mające nic wspólnego z jakąkolwiek logiką przemysłową; ograniczanie zakresu działalności przedsiębiorstwa i zadań włączanych do działalności całej grupy w celu ułatwienia dywersyfikacji portfela inwestycyjnego; delokalizacje oraz zmniejszanie zatrudnienia oraz elastyczniejsze warunki umów o pracę w celu ograniczenia kosztów stałych lub przekształcenia kosztów stałych w koszty zmienne
elektrische actieradius van het voertuig volgens de in subaanhangsel ‧ beschreven procedurezasięg pojazdu przy zasilaniu energią elektryczną zgodnie z procedurą opisaną w subdodatku
Cassa di Risparmio della Spezia SpA: een bank die- binnen haar geografische actieradius- voorziet in bank- en financiële diensten aan particulieren en huishoudens, alsook aan kleine en middelgrote ondernemingenw przypadku Cassa di Risparmio della Spezia SpA: bank oferujący, na obszarze objętym zakresem swojej działalności, wszelkie usługi związane z płatnościami, depozytami, kredytami dla klientów indywidualnych i gospodarstw domowych, jak również dla małych i średnich przedsiębiorstw
wat het meten van de kooldioxide-emissie (CO‧) en het brandstofverbruik betreft en/of wat het meten van het elektriciteitsverbruik en de elektrische actieradius betreft van voertuigen met uitsluitend een verbrandingsmotor of met een hybride elektrische aandrijflijnpomiaru emisji dwutlenku węgla (CO‧) oraz zużycia paliwa i/lub do pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną pojazdów wyposażonych jedynie w silnik spalania wewnętrznego lub w hybrydowy elektryczny układ napędowy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 46 zdań frazy actieradius.Znalezione w 0,15 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.