wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • zakres   
  • zasięg   
    [lotnictwo]

Przykładowe zdania z "actieradius", pamięć tłumaczeniowa

add example
Een veilig werkbordes voor de werknemer ; Nagenoeg alle plekken zijn in alle posities van hetmobiele hefbordes bereikbaar ; Grote actieradius vanaf eenzelfde plaats ; Modellen met banden kunnen door deuren ;W rezultacie zasięg działania ogranicza się doniewielkiej przestrzeni , poza tym istnieje równieżryzyko wystąpienia urazów układu mięśniowo-szkie-letowego w wyniku niewłaściwej pozycji przy pracy ; Brak miejsca na drabinie na sprzęt czyszczący lubnarzędzia .
(PT) Mijnheer de Voorzitter, de beperkingen van elektrische auto's - ik noem hier de vervuiling bij het produceren van accu's, problemen bij de aanvoer van strategische componenten als lithium en de beperkte actieradius van deze auto's - hebben tot gevolg dat niemand graag risico's neemt, of het nu gaat om de handel in elektrische auto's of het maken van reclame voor dit type voertuigen.(PT) Panie przewodniczący! Ograniczenia związane z pojazdami elektrycznymi - jak np. zanieczyszczenie związane z produkcją akumulatorów, trudność dostarczenia strategicznych elementów, takich jak lit, a także ograniczony zasięg pojazdów - sprawiają, że nieuzasadnione jest podejmowanie ryzyka handlowego lub reklamowego.
Tests voor de actieradius van waterstofvoertuigen tonen aan dat ze vandaag de dag al tot ‧ km kunnen rijdenTesty dotyczące zasięgu pojazdu wykazały, że już obecnie pojazdy na wodór mogą przejechać do ‧ km
Om de OVC actieradius van een hybride elektrisch voertuig te bepalenW celu określenia zasięgu pojazdu hybrydowego z napędem elektrycznym przy doładowywaniu ze źródeł zewnętrznych
elektrische actieradius van het voertuig volgens de in subaanhangsel ‧ beschreven procedurezasięg pojazdu przy zasilaniu energią elektryczną zgodnie z procedurą opisaną w subdodatku
Door de ongekende stroom van goederen en mensen kunnen allerlei mogelijke ziekteverwekkers zich over de hele wereld verspreiden , zich vermenigvuldigen en in genetisch opzicht veranderen ; voorts kan de klimaatsverandering hen in staat stellen om hun actieradius te vergroten .Bezprecedensowy przepływ towarów i ludzi również umożliwia rozprzestrzenianie i mnożenie się czynników chorobotwórczych na świecie oraz wymianę segmentów genomowego RNA , a zm iany klimatu ułatwiają rozszerzenie zasięgu tych czynników .
Voor alle reizen over een afstand van minder dan ‧ km en op routes met minder dan ‧ passagiers per vlucht, dienen, indien de actieradius dat toestaat, uitsluitend turbopropvliegtuigen te worden gebruiktWykorzystywać samoloty turbośmigłowe na wszystkich trasach krótszych niż ‧ km oraz na trasach, gdzie liczba pasażerów na każdym odcinku jest mniejsza niż ‧ i pozwala na to zasięg
Wanneer zij worden vrijgesteld van de eisen inzake de toegang voor derden , zou dat daarentegen een verwaarloosbare invloed op de liberalisering van de elektriciteitsmarkt hebben , gezien hun uiterst geringe actieradius .Tymczasem zwolnienie tych podmiotów z obowiązku zapewnienia dostępu do sieci stronom trzecim miałoby niew ielki wpływ na liberalizację rynku energii elektrycznej , z uwagi na bardzo ograniczony zakres ich działalności .
OVC actieradius volgens de in subaanhangsel ‧ beschreven procedurezasięg w przypadku doładowania ze źródeł zewnętrznych zgodnie z procedurą opisaną w subdodatku
Actieradius van materieel met eigen tractieNiezależność wyposażenia z własnym napędem
Aan de hand van de hierna beschreven methode kan de elektrische actieradius, uitgedrukt in km, worden gemeten van extern oplaadbare voertuigen met een hybride elektrische aandrijflijn (OVC HEVMetoda badania opisana w niniejszym subdodatku umożliwia pomiar zasięgu (wyrażonego w km) przy zasilaniu energią elektryczną pojazdów wyposażonych w hybrydowy elektryczny układ napędowy z doładowaniem zewnętrznym (OVC-HEV
De constructeurs moeten in ruil voor de overheidssteun en -garanties veel forser investeren in die technologie van de toekomst, in betaalbare batterijen met een grotere actieradius met andere woorden.W zamian za otrzymane pomoc i gwarancje rządowe producenci muszą zdecydowanie więcej zainwestować w tę technologię przyszłości, lub inaczej mówiąc - w tanie akumulatory o większym zasięgu.
De steun heeft ten doel de oprichting te bevorderen van wettelijk erkende organisaties voor de sector paardenfokkerij, technische ondersteuning te verlenen aan producentengroeperingen of –organisaties en steun te verlenen aan organisaties die voor andere doeleinden zijn opgericht maar hun actieradius uitbreiden tot de sector paardenfokkerij zodat de werking van deze organisaties wordt verbeterd en de afzet van hun producten wordt bevorderd met name wanneer het maatregelen betreft om het aanbod te concentreren of de productkwaliteit te verbeterenCelem pomocy jest wspieranie tworzenia prawnie uznanych jednostek o charakterze stowarzyszeniowym związanych z sektorem hodowli koni, w celu świadczenia wsparcia technicznego dla stowarzyszeń lub grup producentów, a także udzielanie pomocy jednostkom utworzonym w innych celach, które rozszerzą obszar swojej działalności na sektor hodowli koni, dążąc do poprawy swojej działalności i wprowadzania do obrotu swoich produktów, w szczególności poprzez środki sprzyjające koncentracji podaży i podniesieniu jakości produktów
wat het meten van de kooldioxide-emissie (CO‧) en het brandstofverbruik betreft en/of wat het meten van het elektriciteitsverbruik en de elektrische actieradius betreft van voertuigen met uitsluitend een verbrandingsmotor of met een hybride elektrische aandrijflijnpomiaru emisji dwutlenku węgla (CO‧) oraz zużycia paliwa i/lub do pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną pojazdów wyposażonych jedynie w silnik spalania wewnętrznego lub w hybrydowy elektryczny układ napędowy
Elektrische actieradius van het voertuig (overeenkomstig bijlage ‧): ... kmZasięg pojazdu przy zasilaniu energią elektryczną (zgodnie z załącznikiem ‧): ... km
Het Comité is ervan overtuigd dat innovatieve toepassing van nieuwe technologie op het gebied van microkrediet, in een netwerksysteem, zal resulteren in een grotere actieradius voor microfinanciering, meer mededinging en minder kosten voor de gebruikersKomitet jest przekonany, że innowacyjne zastosowanie nowych technologii do mikrokredytu pozwoli na zwiększenie, dzięki systemowi sieciowemu, zasięgu działania mikrofinansowania, zwiększenie konkurencji, a także obniżenie kosztów dla użytkowników
Methode voor het meten van de elektrische actieradius en de ovc actieradius van voertuigen met een hybride elektrische aandrijflijnMetoda pomiaru zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną pojazdów wyposażonych w hybrydowy elektryczny układ napędowy i zasięgu przy doładowywaniu zewnętrznym pojazdów wyposażonych w hybrydowy elektryczny układ napędowy
Bovenstaand goedkeuringsmerk, aangebracht op een voertuig, geeft aan dat het voertuigtype in kwestie, wat het meten van de CO‧-emissie en het brandstofverbruik of van het elektriciteitsverbruik en de elektrische actieradius betreft, in Nederland (E‧) krachtens Reglement nr. ‧ is goedgekeurd onder goedkeuringsnummerPowyższy znak homologacji umieszczony na pojeździe oznacza, że dany typ pojazdu uzyskał homologację na terytorium Holandii (E‧) w odniesieniu do pomiaru emisji CO‧ i zużycia paliwa lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu zgodnie z regulaminem nr ‧ oraz otrzymał numer homologacji
Aan het einde is de totale afstand in km, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, de OVC actieradius (Dovc) van het hybride elektrische voertuigCałkowita przejechana odległość w km, zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, stanowi zasięg pojazdu hybrydowego z napędem elektrycznym przy doładowywaniu ze źródeł zewnętrznych
Elektrische actieradius: ... kmZasięg przy zasilaniu energią elektryczną: ... km
METING VAN DE ELEKTRISCHE ACTIERADIUSPOMIAR ZASIĘGU PRZY ZASILANIU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
Cassa di Risparmio della Spezia SpA: een bank die- binnen haar geografische actieradius- voorziet in bank- en financiële diensten aan particulieren en huishoudens, alsook aan kleine en middelgrote ondernemingenw przypadku Cassa di Risparmio della Spezia SpA: bank oferujący, na obszarze objętym zakresem swojej działalności, wszelkie usługi związane z płatnościami, depozytami, kredytami dla klientów indywidualnych i gospodarstw domowych, jak również dla małych i średnich przedsiębiorstw
de actieradius verbeteren en uitbreiden van organen voor beheer en coördinatie van decentralisatie en governance op lokaal niveauulepszyć i zintensyfikować działalność organu zarządzającego procesem decentralizacji i sprawowania rządów na szczeblu lokalnym i koordynującego ten proces
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 46 zdań frazy actieradius.Znalezione w 0,416 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.