Tłumaczenia na język polski:

  • obszar celny WE   

Podobne frazy w słowniku niderlandzki polski. (76)

ACS-EG-conventiekonwencja AKP-WE
ACS-EG-instellinginstytucja AKP-WE
algemene begroting EGbudżet ogólny WE
arrest van het Hof EGorzecznictwo sądu WE
Associatieraad EGRada Stowarzyszeniowa WE
begrotingsdiscipline EGdyscyplina budżetowa WE
beroep op de EG-bemiddelaarskarga do Ombudsmana WE
beschikking van de EGdecyzja KE
comité EGkomitet WE
Comité van ambassadeurs ACS-EGkomitet ambasadorów AKP-WE
comité van beheer EGkomitet zarządzający WE
Comité voor de werkgelegenheid (EG)Komitet Zatrudnienia WE
egbrona
EG Raad van MinistersRada Ministrów Unii Europejskiej
EG-aanbevelingzalecenie Komisji (WE)
EG-adviesopinia Komisji (WE)
EG-associatieovereenkomstumowa o stowarzyszeniu WE
EG-begrotingsreserverezerwa budżetowa WE
EG-beleidpolityka Unii Europejskiej
EG-beschikkingdecyzja WE
EG-binnengrensgranica wewnętrzna WE
EG-conformiteitsmerkznak zgodności CE
EG-handelsakkoordumowa handlowa WE
EG-jurisprudentieorzecznictwo WE
EG-Middellandse-Zeegebiedregion śródziemnomorski WE
EG-milieukeurznak ekologiczny
EG-nummerNumer WE
EG-overeenkomstumowa Wspólnoty Europejskiej
EG-protocolprotokół WE
EG-RaadRada Unii Europejskiej
EG-richtlijndyrektywa Unii Europejskiej; dyrektywa Komisji (WE)
EG-richtlijn betreffende afvalverwerkingdyrektywa Unii Europejskiej dotycząca składowania odpadów
EG-richtlijn betreffende biocidendyrektywa Unii Europejskiej dotycząca biocydów
EG-richtlijn betreffende de bescherming van waterdyrektywa Unii Europejskiej dotycząca ochrony wód
EG-samenwerkingsovereenkomstumowa o współpracy WE
EG-Toetredingsverdragtraktat o przystąpieniu do WE
EG-VerdragUkład Wspólnotowy
EG-vergelijkend onderzoekkonkurs WE
EG-verordeningrozporządzenie Unii Europejskiej; rozporządzenie Komisji (WE)
EG-verordening betreffende milieubeheer enprzepisy Komisji Europejskiej dotyczące gospodarki w środowisku i audytów
EG-verordening inzake bestaande chemicaliënprzepisy Komisji Europejskiej dotyczące ryzyka od substancji istniejących
EG-voorstelpropozycja WE
externe bevoegdheid van de EGzewnętrzne kompetencje WE
fondsen EGfundusz WE
gemengd EG-orgaanwspólny organ WE
gemengde commissie EGwspólny komitet WE
herziening van het EG-Verdragrewizja traktatu WE
huishoudelijke uitgaven EGwydatki administracyjne WE
institutioneel evenwicht EGrównowaga instytucjonalna WE
institutionele bevoegdheid EGkompetencje instytucji WE
intergouvernementele conferentie EGkonferencja międzyrządowa WE
intergouvernementele conventie EGkonwencja międzyrządowa WE
interim-overeenkomst EGumowa tymczasowa WE
interinstitutionele betrekkingen EGstosunki międzyinstytucjonalne WE
interinstitutionele samenwerking EGwspółpraca międzyinstytucjonalna WE
lid van de Rekenkamer EGczłonek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Monetair Comité EGkomitet Walutowy WE
onderhandelingen betreffende een EG-overeenkomstnegocjowanie umowy WE
onderzoeksuitgaven EGwydatki na badania WE
ontwerpbegroting EGprojekt budżetu WE
operationele uitgaven EGwydatki operacyjne WE
overgangsperiode van de EGokres przejściowy WE
Paritair Comité ACS-EGWspólny Komitet AKP-WE
paritair comité EGkomitet wspólny WE
Paritaire Vergadering ACS-EGWspólne Zgromadzenie AKP-WE
permanent comité EGkomitet stały WE
personeelslid EGpracownik WE
prejudicieel beroep EGodesłanie do Trybunału Sprawiedliwości o orzeczenie wstępne
Raad van ministers ACS-EGRada Ministrów AKP-WE
raadgevend comité EGkomitet doradczy WE
regelgevend comité EGkomitet regulacyjny WE
technisch comité EGkomitet techniczny WE
uitsluiting van EG-behandelingwyłączenie spod działania WE
vervoer binnen de EGtransport wewnętrzny WE
voorontwerp EG-begrotingwstępny projekt budżetu WE
wetenschappelijk comité EGkomitet naukowy WE

Przykładowe zdania z "EG-douanegebied", pamięć tłumaczeniowa

add example
Bij de tenuitvoerlegging dienen de toepassingsbepalingen in acht te worden genomen die door de Commissie zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van Beschikking ‧/‧/EGSystem wykonawczy uwzględnia przepisy wykonawcze przyjęte przez Komisję zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji ‧/‧/WE
Onverminderd bijlage I bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ zijn de in artikel ‧, onder c), d), e) en g), en artikel ‧, lid ‧, onder b), bedoelde gegevens niet verplicht voor voedermiddelen die geen toevoegingsmiddelen bevatten, met uitzondering van conserveermiddelen of inkuiladditieven, en die door een exploitant van een diervoederbedrijf worden geproduceerd en overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ aan een gebruiker van diervoeders in het stadium van de primaire productie voor gebruik in zijn eigen bedrijf worden geleverdBez uszczerbku dla załącznika I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, dane szczegółowe, o których mowa w art. ‧ lit. c), d) e) i g) oraz art. ‧ ust. ‧ lit. b) niniejszego rozporządzenia, nie są obowiązkowe w odniesieniu do materiałów paszowych, które nie zawierają dodatków paszowych, z wyjątkiem konserwantów lub dodatków do kiszonki, i które są produkowane i dostarczane przez podmiot działający na rynku pasz zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ użytkownikowi pasz w ramach produkcji pierwotnej na potrzeby jego własnego gospodarstwa
Gelet op Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ december ‧ inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid, en met name op artikel ‧, liduwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, w szczególności jego art. ‧ ust
bijlage I, hoofdstuk VI, van Richtlijn ‧/‧/EGzałącznik I rozdział ‧ dyrektywy ‧/‧/WE
bij de verordening van de Commissie van ‧ maart ‧ tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de ‧e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. ‧/‧ bedoelde permanente openbare inschrijvingdo rozporządzenia Komisji z dnia ‧ marca ‧ r. ustalającego minimalne ceny sprzedaży masła w ramach ‧. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr
Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. ‧/‧ kan vallenPo wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr
Wijzigingen van Verordening (EG) nrZmiany w rozporządzeniu (WE) nr
Na de op ‧ juni ‧ in Cotonou ondertekende ACS-EG-partnerschapsovereenkomst is met Verordening (EG) nr. ‧/‧ uitvoering gegeven aan de regelingen voor de invoer uit de ACS-statenRozporządzenie (WE) nr ‧/‧ wprowadza w życie system przywozu z państw AKP zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE podpisaną w Kotonu dnia ‧ czerwca ‧ r
Bovendien bepaalt Verordening (EG) nr. ‧/‧ dat voeder voor gezelschapsdieren, hondenkluiven en technische producten en de in bijlage ‧ genoemde dierlijke bijproducten slechts in de handel worden mogen gebracht, indien zij voldoen aan de in die bijlage vastgestelde specifieke eisenPonadto rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ stanowi, że karma dla zwierząt domowych, gryzaki dla psów oraz produkty techniczne i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w załączniku VIII, mogą być wprowadzane do obrotu tylko wówczas, jeżeli spełniają szczegółowe wymagania określone w tym załączniku
Gelet op Besluit ‧/‧/EG van de Raad van ‧ december ‧ betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds, betreffende protocol nr. ‧ van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen, en met name op artikeluwzględniając decyzję Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącą zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Norwegii, z drugiej strony, w sprawie protokołu ‧ do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii, w szczególności jej art
tot wijziging van Richtlijn ‧/‧/EG met betrekking tot de specificatie van benzine, dieselbrandstof en gasolie en tot invoering van een mechanisme om de emissies van broeikasgassen te monitoren en te verminderen, tot wijziging van Richtlijn ‧/‧/EG van de Raad met betrekking tot de specificatie van door binnenschepen gebruikte brandstoffen en tot intrekking van Richtlijn ‧/‧/EEGzmieniająca dyrektywę ‧/‧/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady ‧/‧/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę ‧/‧/EWG
Overeenkomstig artikel ‧, leden ‧ en ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧, moet een verlaagde restitutievoet worden vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met het bedrag van de restitutie bij de productie, dat krachtens Verordening (EEG) nr. ‧/‧ van de Commissie van toepassing is op het verwerkte basisproduct, en dat geldig is tijdens de veronderstelde periode van de vervaardiging van de goederenZgodnie z art. ‧ ust. ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, należy ustalić obniżoną stawkę refundacji wywozowej, uwzględniając wysokość mającej zastosowanie refundacji produkcyjnej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr ‧/‧, dla omawianego produktu podstawowego, stosowaną w zakładanym okresie wytworzenia towarów
Krachtens Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie is voor dat toevoegingsmiddel een vergunning voor tien jaar verleend voor gebruik bij mestkippen, kalkoenen en mestkonijnenW rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ zezwolono na stosowanie tego dodatku przez dziesięć lat u kurcząt rzeźnych, indyków oraz królików rzeźnych
In artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie is bepaald dat de Commissie bepaalde gegevens moeten worden meegedeeld over de in het kader van de toekenning van de steun voor energiegewassen geconstateerde oppervlaktenArtykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ przewiduje obowiązek przekazywania Komisji niektórych danych dotyczących określonych powierzchni objętych pomocą na uprawę roślin energetycznych
Indien de met het oog op betaling voor de betrokken gewasgroep aangegeven oppervlakte groter is dan de overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ geconstateerde oppervlakte, wordt de steun berekend op basis van de geconstateerde oppervlakte, verminderd met tweemaal het verschil indien dat verschil meer dan ‧ % van de geconstateerde oppervlakte of meer dan twee hectare, maar niet meer dan ‧ % van de geconstateerde oppervlakte bedraagtJeżeli obszar zadeklarowany do płatności w ramach danej grupy upraw przewyższa obszar stwierdzony zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, pomoc oblicza się w oparciu o stwierdzony obszar pomniejszony o dwukrotną różnicę, jeżeli stwierdzona różnica wynosi więcej niż ‧ % lub dwa hektary, ale nie więcej niż ‧ % stwierdzonego obszaru
In artikel ‧, lid ‧, van Besluit ‧/‧/EG en in artikel ‧, lid ‧, van Besluit ‧/‧/EG is bepaald dat de dagvergoeding en de maandelijkse toelage eenmaal per jaar en zonder terugwerkende kracht worden aangepast aan de ontwikkeling van de basissalarissen van de ambtenaren van de Gemeenschap in Brussel en LuxemburgArtykuł ‧ ust. ‧ decyzji ‧/‧/WE i art. ‧ ust. ‧ decyzji ‧/‧/WE przewidują, że wysokość diet dziennych i dodatków miesięcznych jest dostosowywana raz w roku, bez skutku retroaktywnego, celem uwzględnienia zmian w wynagrodzeniu podstawowym urzędników Wspólnoty w Brukseli i Luksemburgu
Uitnodiging overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van het EG-Verdrag om opmerkingen te makenZaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE
Restituties mogen uitsluitend worden toegekend voor producten die vrij in de Gemeenschap kunnen circuleren en die zijn voorzien van een gezondheidsmerk zoals bedoeld in artikel ‧, lid ‧, onder a), van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van het Europees Parlement en de Raad van ‧ april ‧ houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprongRefundacje wywozowe należy przyznawać tylko w odniesieniu do produktów, które są dopuszczone do swobodnego przepływu wewnątrz Wspólnoty i które posiadają znak jakości zdrowotnej zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
In het licht van deze conclusie heeft de Commissie bij Besluit ‧/‧/EG bepaald dat de door NLMK aangeboden verbintenis die bij Besluit ‧/‧/EG werd aanvaard, moet worden ingetrokkenW świetle tego wniosku Komisja postanowiła, decyzją ‧/‧/WE, że zobowiązanie NLMK przyjęte decyzją ‧/‧/WE należy uchylić
Bijlage ‧ bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ wordt als volgt gewijzigdW Załączniku ‧ do Dyrektywy (WE) nr ‧/‧ wprowadza się następujące zmiany
De steun die in overeenstemming met de Sloveense Energiewet aan de Trbovlje-Centrale is verleend, vormt geen staatssteun in de zin van artikel ‧, lid ‧, van het EG-VerdragPomoc przyznana elektrowni w Trbovlje, zgodnie z określeniem słoweńskiej ustawy o energii, nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE
Onverminderd de krachtens artikel ‧, lid ‧, onder a), van Verordening (EG) nr. ‧/‧ vast te stellen maatregelen voert de bevoegde autoriteit jaarlijks ter plekke de nodige controles uit om na te gaan of de houders de eisen met betrekking tot de identificatie en registratie van schapen nalevenBez uszczerbku dla przepisów, które mają być ustanowione zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, właściwe władze przeprowadzają co roku kontrole na miejscu w celu sprawdzenia przestrzegania przez hodowców wymogów w zakresie identyfikacji i rejestracji owiec
De Raad heeft bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ erkend dat het dienstig is de normale waarde voor Russische exporteurs en producenten vast te stellen overeenkomstig artikel ‧, leden ‧ tot en met ‧, van de basisverordening en heeft de basisverordening dienovereenkomstig gewijzigdNa mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Rada uznała za stosowne wyrażenie zgody na to, aby określić wartość normalną dla rosyjskich eksporterów i producentów zgodnie z przepisami art. ‧ ust. ‧-‧ rozporządzenia podstawowego i późniejszą zmianą do rozporządzenia podstawowego
De door de financiële bijdrage van de Gemeenschap gegenereerde interesten moeten worden aangemerkt als bestemmingsontvangsten, overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG, Euratom) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ juni ‧ houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (het Financieel ReglementOdsetki uzyskane z wkładu finansowego Wspólnoty powinny być uznawane za dochody przeznaczone na określony cel, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (rozporządzenie finansowe
Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van ‧ tot en met ‧ januari ‧ zijn meegedeeld in het kader van de in Verordening (EG) nr. ‧/‧ bedoelde inschrijving voor de verlaging van het recht bij invoer van sorghoNie podejmuje się dalszych działań w odniesieniu do ofert przekazanych w dniach od ‧ do ‧ stycznia ‧ r. w ramach przetargu na obniżenie opłat przewozowych na sorgo, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 179394 zdań frazy EG-douanegebied.Znalezione w 14,936 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.