Tłumaczenia na język polski:

  • obszar celny WE   

Podobne frazy w słowniku niderlandzki polski. (76)

ACS-EG-conventiekonwencja AKP-WE
ACS-EG-instellinginstytucja AKP-WE
algemene begroting EGbudżet ogólny WE
arrest van het Hof EGorzecznictwo sądu WE
Associatieraad EGRada Stowarzyszeniowa WE
begrotingsdiscipline EGdyscyplina budżetowa WE
beroep op de EG-bemiddelaarskarga do Ombudsmana WE
beschikking van de EGdecyzja KE
comité EGkomitet WE
Comité van ambassadeurs ACS-EGkomitet ambasadorów AKP-WE
comité van beheer EGkomitet zarządzający WE
Comité voor de werkgelegenheid (EG)Komitet Zatrudnienia WE
egbrona
EG Raad van MinistersRada Ministrów Unii Europejskiej
EG-aanbevelingzalecenie Komisji (WE)
EG-adviesopinia Komisji (WE)
EG-associatieovereenkomstumowa o stowarzyszeniu WE
EG-begrotingsreserverezerwa budżetowa WE
EG-beleidpolityka Unii Europejskiej
EG-beschikkingdecyzja WE
EG-binnengrensgranica wewnętrzna WE
EG-conformiteitsmerkznak zgodności CE
EG-handelsakkoordumowa handlowa WE
EG-jurisprudentieorzecznictwo WE
EG-Middellandse-Zeegebiedregion śródziemnomorski WE
EG-milieukeurznak ekologiczny
EG-nummerNumer WE
EG-overeenkomstumowa Wspólnoty Europejskiej
EG-protocolprotokół WE
EG-RaadRada Unii Europejskiej
EG-richtlijndyrektywa Unii Europejskiej; dyrektywa Komisji (WE)
EG-richtlijn betreffende afvalverwerkingdyrektywa Unii Europejskiej dotycząca składowania odpadów
EG-richtlijn betreffende biocidendyrektywa Unii Europejskiej dotycząca biocydów
EG-richtlijn betreffende de bescherming van waterdyrektywa Unii Europejskiej dotycząca ochrony wód
EG-samenwerkingsovereenkomstumowa o współpracy WE
EG-Toetredingsverdragtraktat o przystąpieniu do WE
EG-VerdragUkład Wspólnotowy
EG-vergelijkend onderzoekkonkurs WE
EG-verordeningrozporządzenie Unii Europejskiej; rozporządzenie Komisji (WE)
EG-verordening betreffende milieubeheer enprzepisy Komisji Europejskiej dotyczące gospodarki w środowisku i audytów
EG-verordening inzake bestaande chemicaliënprzepisy Komisji Europejskiej dotyczące ryzyka od substancji istniejących
EG-voorstelpropozycja WE
externe bevoegdheid van de EGzewnętrzne kompetencje WE
fondsen EGfundusz WE
gemengd EG-orgaanwspólny organ WE
gemengde commissie EGwspólny komitet WE
herziening van het EG-Verdragrewizja traktatu WE
huishoudelijke uitgaven EGwydatki administracyjne WE
institutioneel evenwicht EGrównowaga instytucjonalna WE
institutionele bevoegdheid EGkompetencje instytucji WE
intergouvernementele conferentie EGkonferencja międzyrządowa WE
intergouvernementele conventie EGkonwencja międzyrządowa WE
interim-overeenkomst EGumowa tymczasowa WE
interinstitutionele betrekkingen EGstosunki międzyinstytucjonalne WE
interinstitutionele samenwerking EGwspółpraca międzyinstytucjonalna WE
lid van de Rekenkamer EGczłonek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Monetair Comité EGkomitet Walutowy WE
onderhandelingen betreffende een EG-overeenkomstnegocjowanie umowy WE
onderzoeksuitgaven EGwydatki na badania WE
ontwerpbegroting EGprojekt budżetu WE
operationele uitgaven EGwydatki operacyjne WE
overgangsperiode van de EGokres przejściowy WE
Paritair Comité ACS-EGWspólny Komitet AKP-WE
paritair comité EGkomitet wspólny WE
Paritaire Vergadering ACS-EGWspólne Zgromadzenie AKP-WE
permanent comité EGkomitet stały WE
personeelslid EGpracownik WE
prejudicieel beroep EGodesłanie do Trybunału Sprawiedliwości o orzeczenie wstępne
Raad van ministers ACS-EGRada Ministrów AKP-WE
raadgevend comité EGkomitet doradczy WE
regelgevend comité EGkomitet regulacyjny WE
technisch comité EGkomitet techniczny WE
uitsluiting van EG-behandelingwyłączenie spod działania WE
vervoer binnen de EGtransport wewnętrzny WE
voorontwerp EG-begrotingwstępny projekt budżetu WE
wetenschappelijk comité EGkomitet naukowy WE

Przykładowe zdania z "EG-douanegebied", pamięć tłumaczeniowa

add example
Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. ‧/‧ kan vallenPo wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr
Na punt ‧j (Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie) worden de volgende punten ingevoegdpo pkt ‧j (rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧) dodaje się punkty w brzmieniu
Gelet op Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ oktober ‧ houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening), en met name op artikel ‧, lid ‧, en artikel ‧, juncto artikeluwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku), w szczególności jego art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ w związku z jego art
De hoeveelheid onder Verordening (EG) nr. ‧/‧ vallende gereguleerde stoffen van groep ‧ (methylbromide) die in ‧ in de Gemeenschap voor kritische analytische en laboratoriumtoepassingen mag worden gebruikt, wordt vastgesteld op ‧,‧ ODP-kgIlość substancji kontrolowanych z grupy ‧ (bromek metylowy) podlegających rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧, którą można zużyć do krytycznych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych we Wspólnocie w ‧ r. wynosi ‧,‧ kilograma ODP
De in lid ‧ bedoelde zekerheid wordt overeenkomstig artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie vrijgegeven voor de hoeveelheid waarvoor de aanvrager in de zin van artikel ‧, onder b), en artikel ‧, onder b) i), van Verordening (EG) nr. ‧/‧ heeft voldaan aan de uitvoerverplichting die voortvloeit uit het overeenkomstig lid ‧ afgegeven uitvoercertificaat, en met betrekking waartoe de volgende drie documenten worden overgelegdZabezpieczenie, o którym mowa w ust. ‧, jest zwalnianie zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do ilości, w stosunku do których wnioskodawca spełnił wynikający z pozwoleń wydanych zgodnie z ust. ‧ obowiązek wywozu, w rozumieniu art. ‧ lit. b) i art. ‧ lit. b) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i dla których przedstawiono trzy następujące dokumenty
gelet op Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ december ‧ tot vaststelling van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van communautaire programma’s worden gedelegeerd, en met name artikel ‧, liduwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi, w szczególności jego art. ‧ ust
Voor de producten die zijn vermeld in de afdelingen D, F en L van deel I van bijlage ‧ bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ is de geldigheidsduur van het invoercertificaat in die afdelingen vastgesteldW przypadku produktów wymienionych w części I, sekcja D, F i L załącznika ‧ do rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ okres ważności pozwoleń na przywóz jest określony we wspomnianych sekcjach
Een rechthoek met daarin de kleine letter e, gevolgd door het nummer of de kenletter(s) van de lidstaat die de EG-typegoedkeuring heeft verleendprostokąta otaczającego małą literę e, po której następuje numer lub litera(-y) wyróżniające państwo członkowskie, które przyznało homologację WE
Bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ december ‧ tot vaststelling, voor ‧, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften zijn quota voor ‧ vastgesteldRozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na ‧ r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe, określa kwoty na rok
Daar het maatregelen van algemene strekking betreft tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van deze verordening, onder meer door deze verordening aan te vullen met nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten zij worden vastgesteld volgens de in artikel ‧ bis van Besluit ‧/‧/EG bepaalde regelgevingsprocedure met toetsingZe względu na to, że środki te mają zasięg ogólny, a ich celem jest wprowadzenie zmian do elementów innych niż istotne tego rozporządzenia lub jego uzupełnienie poprzez dodanie nowych elementów innych niż istotne, muszą one zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. ‧a decyzji ‧/‧/WE
Bijlage I bij Richtlijn ‧/‧/EG wordt overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn gewijzigdW załączniku I do dyrektywy ‧/‧/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy
De Gemeenschap is, in overeenstemming met het Verdrag en met name artikel ‧, lid ‧, ervan, samen met haar lidstaten bevoegd voor het aangaan van internationale overeenkomsten en het implementeren van de daaruit resulterende verplichtingen die bijdragen tot het nastreven van de in artikel ‧, lid ‧, van het EG-Verdrag opgenomen doelstellingenZgodnie z Traktatem, w szczególności z jego art. ‧ ust. ‧, Wspólnota wraz z jej Państwami Członkowskimi posiada kompetencje do zawierania umów międzynarodowych oraz do realizacji obowiązków z nich wynikających, które przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w art. ‧ Traktatu
VN/ECE-reglementen die deel uitmaken van de EG-typegoedkeuringRegulaminy EKG ONZ wymagane przy homologacji typu WE
Voorts kunnen de lidstaten, in afwijking van Verordening (EG) nr. ‧/‧ betreffende de overbrenging van afvalstoffen, binnenkomende overbrengingen onder bepaalde voorwaarden beperkenPonadto odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w sprawie przemieszczania odpadów umożliwia państwom członkowskim- pod pewnymi warunkami- ograniczenie transportów przychodzących
vaststellen dat de Republiek Polen, door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad van ‧ februari ‧ betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van richtlijn ‧/‧/EEG, althans door deze bepalingen niet aan de Commissie mee te delen, de krachtens artikel ‧ van deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet is nagekomenstwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającej dyrektywę ‧/‧/EWG a w każdym razie nie powiadamiając Komisji o takich przepisach, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. ‧ wymienionej dyrektywy
Verordening (EG, Euratom) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ juni ‧ houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L ‧ van ‧.‧.‧, blzRozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
erkent het belang van de EU-wetgeving waarmee ook de onderwijsrechten van studenten die geen onderdaan van een lidstaat zijn gewaarborgd worden, zoals bijvoorbeeld Richtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad van ‧ april ‧ betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden en Richtlijn ‧/‧/EG van de Raad van ‧ november ‧ betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen; nodigt de Commissie uit een waakzaam oog te houden op elke maatregel of actie van lidstaten waarmee verworven rechten worden beknot of opgehevenpodkreśla znaczenie istniejącego prawodawstwa UE, takiego jak dyrektywa ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich oraz dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. dotycząca statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi, gwarantującego prawo do edukacji uczniom z krajów trzecich; wzywa Komisję do stałej kontroli wszystkich podejmowanych w państwach członkowskich środków, których celem jest ograniczenie lub zniesienie nabytych praw
Betreffende de steun die wordt toegekend op grond van artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ voor de hoeveelheden ondermelk en mageremelkpoeder die voor de vervaardiging van diervoeders worden gebruikt, delen de lidstaten de Commissie uiterlijk op de twintigste van iedere maand met betrekking tot de voorafgaande maand volgens het model in bijlage V bij deze verordening de volgende gegevens meeW przypadku pomocy przyznawanej zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ do odtłuszczonego mleka i odtłuszczonego mleka w proszku z przeznaczeniem na pasze, Państwa Członkowskie przekazują Komisji następujące informacje, najpóźniej dwudziestego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający przekazanie informacji, według wzoru w załączniku V do niniejszego rozporządzenia
Monitoringplan voor de milieueffecten overeenkomstig bijlage ‧ bij Richtlijn ‧/‧/EGPlan monitorowania dotyczący skutków dla środowiska zgodny z załącznikiem ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE
De in artikel ‧, lid ‧, van Besluit ‧/‧/EG vastgestelde termijn bedraagt drie maandenOkres, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ decyzji ‧/‧/WE wynosi trzy miesiące
Besluit ‧/‧/EG van de Raad van ‧ december ‧ tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen voor projecten buiten de Gemeenschap (Midden- en Oost-Europa, Middellandse-Zeegebied, Latijns-Amerika en Azië en de Republiek Zuid-Afrika) (PB L ‧ van ‧.‧.‧, blzDecyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na pokrycie ewentualnych strat w związku z pożyczkami na projekty poza terytorium Wspólnoty (kraje Europy Środkowo-Wschodniej, kraje basenu Morza Śródziemnego, Ameryka Łacińska i Azja oraz Republika Południowej Afryki) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
Alle airconditioners voor huishoudelijk gebruik in de toeristische accommodatie hebben een energie-efficiëntieklasse die ‧ % boven de drempel ligt om in aanmerking te komen voor klasse A in Richtlijn ‧/‧/EG (‧ puntenEfektywność energetyczna wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych typu domowego obiektu zakwaterowania turystycznego jest wyższa o ‧ % od progu kwalifikującego do klasy A określonego w dyrektywie ‧/‧/WE (‧ punkty
Enkele van de maatregelen als voorzien in de Resoluties ‧ en ‧ werden uitgevoerd door middel van Verordening (EG) nr. ‧ van de Raad van ‧ juni ‧ betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van LiberiaNiektóre ze środków przewidzianych przez rezolucje ‧ oraz ‧ zostały wdrożone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczącego niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii [‧]
Deel C van bijlage ‧ bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigdNależy zatem odpowiednio zmienić część C załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr
Een jaar later echter, in ‧, zakte de staalproductie als gevolg van de oliecrisis in, met een daling van ‧ miljoen ton (‧ %) in de EGJednak rok później, w roku ‧, kryzys naftowy spowodował nagły spadek produkcji stali, i w konsekwencji produkcja w WE zmniejszyła się w ciągu jednego roku o ‧ milionów ton (‧ %
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 179394 zdań frazy EG-douanegebied.Znalezione w 20,919 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.