Tłumaczenia na język polski:

 
miłość wszystko zwycięża więc i my się jej poddajmy

Przykładowe zdania z "omnia vincit amor et nos cedamus amori", pamięć tłumaczeniowa

add example
Amor omnia vincit.Miłość zwycięża wszystko.
PATER noster, qui es in cœlis; sanctificatur nomen tuum: Adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in cœlo, et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie: Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris: et ne nos inducas in tentationem: sed libera nos a malo.Ojcze nasz, któryś jest w niebie! Święć się imię twoje! Przyjdź królestwo twoje! Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi! Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Vanitas vanitatum et omnia vanitas.Marność nad marnościami i wszystko marność.
Nos pueri sumus.Jesteśmy chłopakami.
Nos viri sumus.Jesteśmy mężczyznami.
Domina Thomas nos historiam docet.Pani Thomas uczy nas historii.
In principio creavit Deus caelum et terram.Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
Omnis jus habet in socialibus et externis rebus ordinem regnari , ut jura et libertates enuntiatae in hac Declaratione fieri possint .Każdy człowiek ma prawo do takiego porządku społecznego i międzynarodowego , w którym prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji byłyby w pełni realizowane .
Omnis homo jus habet libere interesse culturae societatis , et frui artibus , et interesse profectibus scientiae et beneficiis quae id sequuntur .Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa , do korzystania ze sztuki , do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw .
Cum quaedam communis conceptio horum jurum et libertatum gravissima sit , ut obligatio haec plane expleatur ,ZWAŻYWSZY , że Państwa Członkowskie podjęły się we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych zapewnić powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności ,
Audiatur et altera pars.Niech będzie wysłuchana i druga strona.
Cum sociae civitates pollicitae sint se affirmaturas esse verecundiam universam veramque jurum hominis et libertatum praecipuarum , temperatione Nationum Conjunctarum adjuvante ,ZWAŻYWSZY , że Narody Zjednoczone przywróciły swą wiarę w podstawowe prawa człowieka , godność i wartość jednostki oraz w równouprawnienie mężczyzn i kobiet , oraz wyraziły swe zdecydowanie popierania postępu społecznego i poprawy warunków życia w większej wolności ,
Omnes jus habent cum quieti et otiis tum circumscriptioni modicae temporis laboris et commeatibus statis quae pecunia soluunturKażdy człowiek ma prawo do urlopu i wypoczynku , włączając w to rozsądne ograniczenie godzin pracy i okresowe pł atne urlopy .
Doctrinae ad scientiam et ad professionem pertinentes multis exponenda est ; oportet aditum studiis superis in tota aequalitate omnibus secundum meritum patere .Oświata techniczna i zawodowa jest powszechnie dostępna , a studia wyższe są dostępne dla wszystkich na zasadzie równości w zależności od zalet osobistych .
Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione jus habent aequum praesidium legis habere .Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo , bez jakiejkolwiek różnicy , do jednakowej ochrony prawnej .
Magdalena et Ania bonae amicae sunt.Magdalena i Ania są przyjaciółkami.
Duos filios et unam filiam habent.Mają dwóch synów i córkę.
Ratione conscientiaque praediti sunt et alii erga alios cum fraternitate se gerere debent .Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 94 zdań frazy omnia vincit amor et nos cedamus amori.Znalezione w 0,421 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.