Tłumaczenia na język polski:

  • w nadziei   
  • w przyszłości   

Przykładowe zdania z "in spe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Omnes jus habent satis altae vitae ut suam valetudinem et suae familiae et suam voluptatem confirmet , praesertim quod pertinet ad cibum , vestem , domum , medicinales curas et beneficia socialia quae necesseria sunt . Omnes jus habent securitati in penuria laboris aut in morbo aut in infirmitate aut in viduitate aut in senectute aut in aliis casibus in quibus copia vivendi esse non potest , temporibus voluntatem non sequentibus .Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny , włączając w to wyżywienie , odzież , mieszkanie , opiekj lekarską i konieczne świadczenia socjalne , oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia , choroby , niezdolności do pracy , wdowieństwa , starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny .
Cum in Carta gentes Conjunctarum Nationum rursus pronuntiaverint suam fidem in juribus praecipuis hominum , in dignitate et virtute hominis , in aequabilitate jurum virorum et feminarum , et se dixerint prompti ad favendum progressui civili et ad gignendum meliores conditiones vitae in majore libertate ,ZWAŻYWSZY , że konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między narodami ,
PATER noster, qui es in cœlis; sanctificatur nomen tuum: Adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in cœlo, et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie: Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris: et ne nos inducas in tentationem: sed libera nos a malo.Ojcze nasz, któryś jest w niebie! Święć się imię twoje! Przyjdź królestwo twoje! Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi! Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Nemo patibitur intercessiones ab arbitrio in rebus privatis , in familia , domo aut in epistularum consuetudine , nec ictus contra honorem famamque .Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne , rodzinne , domowe , ani w jego korespondencję , ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu .
Hoc jus non invocari potest in casu actionum vere constitutarum in communis juris scelere aut in factis adversus metas principiaque Conjunctarum Nationum .Nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania wszczętego rzeczywiście z powodu popełnienia przestępstwa pospolitego lub czynu sprzecznego z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych .
Communis Conventus jurum hominis praesentem universalem Declarationem pronuntiat ut communis perfectus qui petatur ab omnibus populis et omnibus nationibus , ut societatis singuli homines et omnes partes , habentes hanc declarationem constanter in mente , institutione et educatione conantur ut horum jurum libertatumque respectus evolvatur , et firmentur ordinis nationalis et internationalis consiliorum incessu gratia et universalis veraque admotio tam in ipsarum sociarum civitatum populationibus quam in finium populationibus quae eorum jurisdictioni subactae sunt .ZWAŻYWSZY , że jednakowe rozumienie tych praw i woln ości ma olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji ,
Omnis jus habet in socialibus et externis rebus ordinem regnari , ut jura et libertates enuntiatae in hac Declaratione fieri possint .Każdy człowiek ma prawo do takiego porządku społecznego i międzynarodowego , w którym prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji byłyby w pełni realizowane .
In usu jurium et fructu libertatum , quisque subjicitur solum finibus lege conditis , ut solum firmet gratiam et respectum jurium libertatumque alieni , et satisfaciat rectis expostulationibus honesti , reipublicae concordiae et universae in sociatate populari valetudinis .W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie takim ograniczeniom , które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności innych i w celu uczynienia zadość słusznym wymogom moralności , porządku publicznego i powszechnego dobrobytu demokratycznego społeczeństwa .
Nullus ex libidine apprehendi in vinculis esse , exsulari potest .Nikogo nie wolno samowolnie aresztować , zatrzymać lub wygnać z kraju .
In principio creavit Deus caelum et terram.Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
Amicus meus in hac domo habitat.Mój przyjaciel mieszka w tym domu.
In principio creavit Deus cælum et terram.Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
Non credo in Deum.Nie wierzę w Boga.
Quisque jus habet libenter iter facere et in civitate suam domum eligere .Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego Państwa .
Librum in cubiculo legit.Czyta książkę w swoim pokoju.
In culina est.To jest w kuchni.
Sola in cubiculo vivit.Ona mieszka sama w tym pokoju.
Aliqui pueri in hortis publicis ludunt.W parku bawi się kilkoro dzieci.
In principio creavit Deus cælum et terram.Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię.
Bibuntne homines potionem Sinensem in terra tua?Czy w twoim kraju ludzie piją herbatę?
Pater meus nunc in horto est.Mój ojciec jest w tej chwili w ogrodzie.
Ea mihi semel in mense scribit.Ona pisze do mnie raz w miesiącu.
Quisque potest sibi assumere libertates omnes omnesque jures in hac declaratione pronuntiatos , sine ulla distinctione gentis , coloris , sexus , linguae , religionis , politicae sententiae aut omnis generis sententiae , nationis originis aut civitatis , divitiarum aut ortus aut omnis generis situs .Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy , koloru , płci , języka , wyznania , poglądów politycznych i innych , narodowości , pochodzenia społecznego , majątku , urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu .
Ea semel in hebdomade teniludio cum amicis ludit.Gra w tenisa z przyjaciółmi raz w tygodniu.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 142 zdań frazy in spe.Znalezione w 2,458 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.