Tłumaczenia na język polski:

  • w nadziei   
  • w przyszłości   

Przykładowe zdania z "in spe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Omnes jus habent satis altae vitae ut suam valetudinem et suae familiae et suam voluptatem confirmet , praesertim quod pertinet ad cibum , vestem , domum , medicinales curas et beneficia socialia quae necesseria sunt . Omnes jus habent securitati in penuria laboris aut in morbo aut in infirmitate aut in viduitate aut in senectute aut in aliis casibus in quibus copia vivendi esse non potest , temporibus voluntatem non sequentibus .Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny , włączając w to wyżywienie , odzież , mieszkanie , opiekj lekarską i konieczne świadczenia socjalne , oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia , choroby , niezdolności do pracy , wdowieństwa , starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny .
Cum in Carta gentes Conjunctarum Nationum rursus pronuntiaverint suam fidem in juribus praecipuis hominum , in dignitate et virtute hominis , in aequabilitate jurum virorum et feminarum , et se dixerint prompti ad favendum progressui civili et ad gignendum meliores conditiones vitae in majore libertate ,ZWAŻYWSZY , że konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między narodami ,
PATER noster, qui es in cœlis; sanctificatur nomen tuum: Adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in cœlo, et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie: Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris: et ne nos inducas in tentationem: sed libera nos a malo.Ojcze nasz, któryś jest w niebie! Święć się imię twoje! Przyjdź królestwo twoje! Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi! Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Nemo patibitur intercessiones ab arbitrio in rebus privatis , in familia , domo aut in epistularum consuetudine , nec ictus contra honorem famamque .Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne , rodzinne , domowe , ani w jego korespondencję , ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu .
Communis Conventus jurum hominis praesentem universalem Declarationem pronuntiat ut communis perfectus qui petatur ab omnibus populis et omnibus nationibus , ut societatis singuli homines et omnes partes , habentes hanc declarationem constanter in mente , institutione et educatione conantur ut horum jurum libertatumque respectus evolvatur , et firmentur ordinis nationalis et internationalis consiliorum incessu gratia et universalis veraque admotio tam in ipsarum sociarum civitatum populationibus quam in finium populationibus quae eorum jurisdictioni subactae sunt .ZWAŻYWSZY , że jednakowe rozumienie tych praw i woln ości ma olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji ,
Hoc jus non invocari potest in casu actionum vere constitutarum in communis juris scelere aut in factis adversus metas principiaque Conjunctarum Nationum .Nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania wszczętego rzeczywiście z powodu popełnienia przestępstwa pospolitego lub czynu sprzecznego z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych .
In usu jurium et fructu libertatum , quisque subjicitur solum finibus lege conditis , ut solum firmet gratiam et respectum jurium libertatumque alieni , et satisfaciat rectis expostulationibus honesti , reipublicae concordiae et universae in sociatate populari valetudinis .W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie takim ograniczeniom , które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności innych i w celu uczynienia zadość słusznym wymogom moralności , porządku publicznego i powszechnego dobrobytu demokratycznego społeczeństwa .
Omnis jus habet in socialibus et externis rebus ordinem regnari , ut jura et libertates enuntiatae in hac Declaratione fieri possint .Każdy człowiek ma prawo do takiego porządku społecznego i międzynarodowego , w którym prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji byłyby w pełni realizowane .
In principio creavit Deus caelum et terram.Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
Quamdiu in Libro Facierum agis?Jak dużo czasu spędzasz na Facebooku?
Cum dignitatis infixae omnibus humanae familiae partibus et eorum jurum aequalium , quae abalienari non possunt , agnitio constituat et in orbe terrarum libertatis et justitiae et pacis fundamentum ,Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ , obradująca w Paryżu , uchwaliła 10 grudnia 1948 roku jednomyślnie Powszechną Deklarację Praw Człowieka .
In illo colle nartis prolabi potestis.Na tamtym wzgórzu można jeździć na nartach.
In principio creavit Deus cælum et terram.Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię.
Fuistine umquam in Iaponia?Czy byłeś kiedykolwiek w Japonii?
Non credo in Deum.Nie wierzę w Boga.
Cras in bibliotheca discam.Zamierzam jutro studiować w bibliotece.
Statio in media urbe est.Dworzec jest w śródmieściu.
Populi voluntas publicorum imperiorum auctoritatis fundamentum est ; illa voluntas creatione honesta exprimi debet , quae statis diebus fieri debent , universali aequo suffragio secretaque tabella vel secundum aequalem judiciorum formulam suffragii libertatem in tuto collocantem .Wola ludu jest podstawą władzy rządu ; wola ta wyraża się w przeprowadzanych okresowo rzetelnych wyborach , opartych na zasadzie powszechności , równości i tajności , lub na innej równorzędnej procedurze , zapewniającej wolność wyborów .
Nihil novi in occidente.Na zachodzie bez zmian.
Didymus malum in duas partes secuit.Tom przeciął jabłko na pół.
Bonum est fugienda aspicere in alieno malo.Ucz cię na cudzych błędach.
Haec urbs in Gallia est.To miasto jest we Francji.
Feles nostra in culina est.Nasz kot jest w kuchni.
Pisces in mari vivunt.Ryby żyją w morzu.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 142 zdań frazy in spe.Znalezione w 2,855 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.