Tłumaczenia na język polski:

  • w nadziei   
  • w przyszłości   

Przykładowe zdania z "in spe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Quisque potest sibi assumere libertates omnes omnesque jures in hac declaratione pronuntiatos , sine ulla distinctione gentis , coloris , sexus , linguae , religionis , politicae sententiae aut omnis generis sententiae , nationis originis aut civitatis , divitiarum aut ortus aut omnis generis situs .Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy , koloru , płci , języka , wyznania , poglądów politycznych i innych , narodowości , pochodzenia społecznego , majątku , urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu .
Quibus linguis in Belgica loquuntur?Jakimi językami mówi się w Belgii?
Requiescat in pace.Spoczywaj w pokoju.
Bonum est fugienda aspicere in alieno malo.Dobrze jest uczyć się na błędach innych.
In principio creavit Deus caelum et terram.Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
Calefacta est in focum.Ona ogrzała się przy ogniu.
Credimus in Deo.Wierzymy w Boga.
Statio in media urbe est.Dworzec jest w śródmieściu.
Statio in media urbe est.Dworzec znajduje się w centrum miasta.
Communis Conventus jurum hominis praesentem universalem Declarationem pronuntiat ut communis perfectus qui petatur ab omnibus populis et omnibus nationibus , ut societatis singuli homines et omnes partes , habentes hanc declarationem constanter in mente , institutione et educatione conantur ut horum jurum libertatumque respectus evolvatur , et firmentur ordinis nationalis et internationalis consiliorum incessu gratia et universalis veraque admotio tam in ipsarum sociarum civitatum populationibus quam in finium populationibus quae eorum jurisdictioni subactae sunt .ZWAŻYWSZY , że jednakowe rozumienie tych praw i woln ości ma olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji ,
In flumine natat.On pływa w rzece.
lingua qualibet scribere potes. linguae omnes in Tatoëba aequae sunt.Możesz pisać w dowolnym języku. W Tatoeba wszystkie języki są równe.
Gallia est in Europa Occidentali.Francja znajduje się w Europie Zachodniej.
Praeterea fietur nulla distinctio condita in civili decreto , juridico aut internationali gentis aut finium cujus est aliquis , sive gens aut fines liberi sunt , sive sub tutella , sive non suae potestatis sive subacti termino aliquo sui imperii .Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej , prawnej lub międzynar odowej kraju lub obszaru , do którego dana osoba przynależy , bez względu na to , czy dany kraj lub obszar jest niepodległy , czy też podlega systemowi powiernictwa , nie rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej niepodległości .
Nullus ex libidine apprehendi in vinculis esse , exsulari potest .Nikogo nie wolno samowolnie aresztować , zatrzymać lub wygnać z kraju .
Helena in horto ludit.Helen bawi się w ogrodzie.
Ioannes parentibus semel in mense scribit.John pisze do rodziców raz w miesiącu.
Illud verbum in glossario meo non est.Tego słowa nie ma w moim słowniku.
In illo colle nartis prolabi potestis.Na tamtym wzgórzu można jeździć na nartach.
In officio sunt.Oni są w pracy.
Editisne oryzam in terra vestra?Czy w pańskim kraju je się ryż?
Omnes jus habent satis altae vitae ut suam valetudinem et suae familiae et suam voluptatem confirmet , praesertim quod pertinet ad cibum , vestem , domum , medicinales curas et beneficia socialia quae necesseria sunt . Omnes jus habent securitati in penuria laboris aut in morbo aut in infirmitate aut in viduitate aut in senectute aut in aliis casibus in quibus copia vivendi esse non potest , temporibus voluntatem non sequentibus .Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny , włączając w to wyżywienie , odzież , mieszkanie , opiekj lekarską i konieczne świadczenia socjalne , oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia , choroby , niezdolności do pracy , wdowieństwa , starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny .
Quattuor oceani in mundo sunt.Na świecie są cztery oceany.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 142 zdań frazy in spe.Znalezione w 0,494 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.