Tłumaczenia na język polski:

  • wygnanie, płacz, ból są obowiązkami życia   
  • wygnanie, płacz, ból są| obowiązkami życia   

Przykładowe zdania z "exilium", pamięć tłumaczeniowa

add example
Omnes jus habent satis altae vitae ut suam valetudinem et suae familiae et suam voluptatem confirmet , praesertim quod pertinet ad cibum , vestem , domum , medicinales curas et beneficia socialia quae necesseria sunt . Omnes jus habent securitati in penuria laboris aut in morbo aut in infirmitate aut in viduitate aut in senectute aut in aliis casibus in quibus copia vivendi esse non potest , temporibus voluntatem non sequentibus .Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny , włączając w to wyżywienie , odzież , mieszkanie , opiekj lekarską i konieczne świadczenia socjalne , oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia , choroby , niezdolności do pracy , wdowieństwa , starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny .
Quinquaginta minuta post septimam horam antemeridianam sunt.Jest 7:50.
Communis Conventus jurum hominis praesentem universalem Declarationem pronuntiat ut communis perfectus qui petatur ab omnibus populis et omnibus nationibus , ut societatis singuli homines et omnes partes , habentes hanc declarationem constanter in mente , institutione et educatione conantur ut horum jurum libertatumque respectus evolvatur , et firmentur ordinis nationalis et internationalis consiliorum incessu gratia et universalis veraque admotio tam in ipsarum sociarum civitatum populationibus quam in finium populationibus quae eorum jurisdictioni subactae sunt .ZWAŻYWSZY , że jednakowe rozumienie tych praw i woln ości ma olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji ,
Ratione conscientiaque praediti sunt et alii erga alios cum fraternitate se gerere debent . oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa .
Hae capsae magnitudinis eiusdem sunt.Te pudełka tej samej wielkości.
Is flos flavus, alteri caerulei sunt.Ten kwiat jest żółty, a inne niebieskie.
lingua qualibet scribere potes. linguae omnes in Tatoëba aequae sunt.Możesz pisać w dowolnym języku. W Tatoeba wszystkie języki równe.
Praeterea fietur nulla distinctio condita in civili decreto , juridico aut internationali gentis aut finium cujus est aliquis , sive gens aut fines liberi sunt , sive sub tutella , sive non suae potestatis sive subacti termino aliquo sui imperii .Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej , prawnej lub międzynar odowej kraju lub obszaru , do którego dana osoba przynależy , bez względu na to , czy dany kraj lub obszar jest niepodległy , czy też podlega systemowi powiernictwa , nie rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej niepodległości .
Omnes homines dignitate et iure liberi et pares nascuntur, rationis et conscientiae participes sunt, quibus inter se concordiae studio est agendum.Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach. one obdarzone rozumem i sumieniem oraz powinny postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.
In officio sunt.Oni w pracy.
Bracae meae sunt.To moje majtki.
Quattuor oceani in mundo sunt.Na świecie cztery oceany.
Viginti minuta post sextam horam sunt.Jest dwudziesty szósty.
Quadraginta quinque minuta post septimam horam sunt.Jest siódma czterdzieści pięć.
Hi libri novi sunt.Te książki nowe.
Robertus et Didymus fratres sunt.Bob i Tom braćmi.
Nullum decretum hujus Declarationis interpretari potest quasi civitati , societati aut cuidam homini jus aliquid implicans se dedendi alicui facinori aut aliquid faciendi ad libertates et jura evertenda , quae hoc loco enuntiata sunt .Żadnego z postanowień niniejszej Deklaracji nie można rozumieć jako udzielającego jakiemukolwiek Państwu , grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do podejmowania działalności lub wydawania aktów zmierzających do obalenia któregokolwiek z praw i wolności zawartych w niniejszej Deklaracji .
Multi libri in bibliotheca sunt.Jest wiele książek w bibliotece.
Tres raedae tibi sunt.Masz trzy samochody.
Sinae multo maiores sunt quam Iaponia.Chiny znaczenie większe od Japonii.
Nullus cruciabitur neque poenis nec tractationibus , quae humanae sunt , objicietur .Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny , nieludzki lub poniżający .
Illae bracae meae sunt.To moje spodnie.
Crura eius longa sunt.Jego nogi długie.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 59 zdań frazy exilium.Znalezione w 0,535 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.