Tłumaczenia na język polski:

  • angiografia   
     
    med. medycyna, medyczny rentgenografia fragmentu układu krwionośnego;

Przykładowe zdania z "rappresentazione vascolare", pamięć tłumaczeniowa

add example
Se del caso negli atti delegati può essere prevista l’apposizione dell’etichetta sul prodotto o la sua stampigliatura sull’imballaggio, o possono essere definiti i requisiti per la rappresentazione dell’etichetta nei cataloghi, per le vendite a distanza o via InternetW stosownych przypadkach akty delegowane mogą przewidywać umieszczenie etykiety na produkcie lub jej wydrukowanie na opakowaniu lub określać szczegółowe informacje dotyczące wymogów etykietowania w katalogach, w przypadku sprzedaży na odległość i sprzedaży internetowej
Migliorare la rappresentazione e la consultazione delle impresePoprawa możliwości lobbowania przez środowiska biznesu i konsultacji z nim
esorta la Commissione europea a migliorare in modo sostanziale le informazioni statistiche e la loro rappresentazione cartografica, in modo da rispecchiare la situazione realeWzywa Komisję do znacznego udoskonalenia danych statystycznych oraz ich kartograficznej prezentacji, aby były one zgodne ze stanem faktycznym
Nel caso dell’utilizzazione del logo per l’etichettatura, si fa obbligo di rispettare rigorosamente le proporzioni dei caratteri, secondo la rappresentazione grafica di seguito riportataJeżeli na etykiecie jest umieszczane logo, konieczne jest ścisłe zachowanie proporcji między poszczególnymi literami oraz ich zgodności z formą graficzną przedstawioną poniżej
Le interconnessioni all'interno del sistema devono essere indicate per mezzo di uno schema elettrico per i collegamenti di trasmissione elettrici, uno schema idraulico per i collegamenti di trasmissione pneumatici o idraulici e una rappresentazione schematica semplificata per i collegamenti meccaniciWzajemne połączenia w Układzie należy przedstawić za pomocą schematu zasadniczego połączeń elektrycznych, schematu instalacji rurowej w przypadku pneumatycznych lub hydraulicznych urządzeń transmisyjnych oraz uproszczonego rozplanowania schematycznego połączeń mechanicznych
Nella rappresentazione grafica, una decade di peso molecolare deve avere normalmente una larghezza di circa ‧ cm e il massimo del picco deve avere unNa wizerunku graficznym jedna dekada masy cząsteczkowej powinna mieć normalnie około ‧ cm szerokości, a maksymalna wartość szczytowa około ‧ cm wysokości
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE CURVE CONCENTRAZIONE-RISPOSTAWYKREŚLENIE KRZYWEJ ODPOWIEDZI STĘŻENIOWEJ
È relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni graficheUchwyty, aktywne jednostki oprzyrządowania i wszelkie inne oprzyrządowanie zamontowane na podstawowej (bazowej) płycie kończącej ramię manipulacyjne robota
Causa C-‧/‧ P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) ‧ ottobre ‧- Henkel KGaA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado- Marchio comunitario- Regolamento (CE) n. ‧/‧- Art. ‧, n. ‧, lett. b)- Diniego di registrazione- Marchio figurativo- Rappresentazione di una tavoletta rettangolare rossa e bianca con un nucleo ovale blu- Carattere distintivoSprawa C-‧/‧ P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia ‧ października ‧ r.- Henkel KGaA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie- Wspólnotowy znak towarowy- Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- Artykuł ‧ ust. ‧ lit. b)- Odmowa rejestracji- Graficzny znak towarowy- Przedstawienie prostokątnej tabletki w kolorze czerwono-białym z niebieskim środkiem o owalnym kształcie- Charakter odróżniający
Abbreviazione di P age D escription L anguage; PDL descrive, in modo astratto, la rappresentazione grafica di una pagina.-Prima del trasferimento al toner o che l' inchiostro sia posato sulla carta, un PDL deve essere precedentemente " interpretato " first. In & UNIX;, il PDL più importante è & PostScriptSkrót od P age D escription L anguage (język opisu strony); PDL w abstrakcyjny sposób opisuje graficzny wygląd strony. Zanim zostanie on przełożony na papier, PDL musi najpierw zostać " zinterpretowany ". W Uniksie najważniejszym PDL jest & PostScript
Una leggera ambiguità che ho notato nella relazione della vostra Commissione è legata alla rappresentazione esterna dell'area euro.W sprawozdaniu przygotowanym przez państwa komisję zauważyłem jeszcze jedną drobną niejasność dotyczącą reprezentowania strefy euro na zewnątrz.
& kmplot; fornisce anche alcuni utili strumenti numerici e grafici come: Evidenziare e calcolare l' area compresa tra la curva e l' asse delle X Trovare massimi e minimi Cambiare dinamicamente i parametri delle funzioni Tracciare la curva della derivata e dell' integrale. Questi strumenti sono di aiuto per apprendere la relazione tra le funzioni matematiche e la loro rappresentazione grafica in un sistema di assi coordinati& kmplot; dostarcza także kilka obliczeniowych i wizualnych udogodnień: Wypełnianie i obliczanie powierzchni obszaru pomiędzy wykresem i osią Znajdywanie wartości maksymalnych i minimalnych Dynamiczna zmiana parametrów funkcji Rysowanie funkcji pochodnych i całek. Te cechy programu pomagają w nauce o zależnościach między funkcjami matematycznymi i ich reprezentacją graficzną w układzie współrzędnych
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo nazionale e internazionale costituito dalla rappresentazione di una linea ondulata bianca su sfondo nero, per prodotti appartenenti alle classi ‧, ‧ eZnak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Graficzny międzynarodowy i krajowy znak towarowy przedstawiający białą linię falistą na czarnym tle dla towarów należących do klas ‧, ‧ i
Gli Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione si adoperano per realizzare una rappresentazione equilibrata tra uomini e donne nel consiglio di amministrazionePaństwa członkowskie, Parlament Europejski i Komisja dokładają starań, by osiągnąć zrównoważoną reprezentację mężczyzn i kobiet w Radzie Zarządzającej
Inoltre, per tener conto di talune indicazioni nutrizionali sotto forma di rappresentazione pittorica, grafica o simbolica utilizzate in vari Stati membri, nell'articolo ‧, paragrafo ‧ è stata introdotta una misura transitoria che prevede l'autorizzazione di norme e criteri nazionali per l'uso di loghi e simboli ove conformi ai principi generali del regolamentoPonadto w celu uwzględnienia niektórych oświadczeń żywieniowych w formie obrazowej, graficznej lub symbolicznej stosowanych w niektórych Państwach Członkowskich wprowadzono uzgodnienie przejściowe w art. ‧ ust. ‧, które przewiduje zezwolenie na stosowanie krajowych zasad i kryteriów w odniesieniu do użycia znaków graficznych i symboli, jeśli są one zgodne z ogólnymi zasadami rozporządzenia
Tutte le cartelle che vedi in " Navigazione dei CD audio " sono virtuali. Mostrano semplicemente il contenuto del CD con filtri differenti. Quando apri la cartella Ogg Vorbis, stai guardando i contenuti del CD come se fossero in formato Ogg. Puoi entrare anche nelle altre cartelle e troverai MP‧, flac e rappresentazioni del contenuto del CD anche in WAV. Puoi sempre vedere la dimensione stimata che occuperanno i file reali nei vari formatiWszystkie katalogi, które widzisz w Przeglądarce audio cd to atrapy. Można powiedzieć, że pokazują one zawartość płyty po przepuszczeniu przez różne filtry. Gdy otworzysz katalog Ogg Vorbis, widzisz zawartość CD, która tak wyglądałaby, gdyby była przechowywana w formacie Ogg. Jeśli przejrzysz inne katalogi, znajdziesz reprezentacje zawartości płyty w formatach MP‧, flac i wav. Masz oczywiście możliwość sprawdzenia ich rozmiaru po przekodowaniu do każdego z dostępnych formatów
Il protocollo NFS di Sun permette l' accesso remoto trasparente ai filesystem condivisi su una rete. Il protocollo NFS è progettato per essere indipendente da macchina, sistema operativo, architettura di rete e protocollo di trasporto. Questa indipendenza è ottenuta attraverso l' uso di primitive di invocazione remota di procedure (RPC, ovvero Remote Procedure Call) costruite su una rappresentazione esterna di dati (XDR, eXternal Data RepresentationProtokół zdalnego dostępu do plików sieciowych NFS autorstwa firmy Sun, został opracowany tak, aby był niezależny od sprzętu, systemu operacyjnego, architektury sieci czy też stosowanego protokołu transportowego. Jest to osiągnięte dzięki wykorzystaniu mechanizmu RPC (Remote Procedure Call) zbudowanego na bazie protokołu XDR (eXternal Data Representation
RAPPRESENTAZIONE COERENTE DEGLI STOCK DI CARBONIO NEL SUOLOSPÓJNA FORMA WYRAŻANIA ZASOBÓW WĘGLA W ZIEMI
La tabella ‧ contiene una rappresentazione grafica dell'andamento degli spread di FTW tabeli ‧ przedstawiono wykres zmian stopy ryzyka kredytowego FT
L'autoregolamentazione comporta vari elementi: la consultazione e l'adeguata rappresentazione delle parti interessate; codici di condotta; organismi nazionali che favoriscano la cooperazione a livello comunitario; valutazione a livello nazionale dei quadri di autoregolamentazioneRegulacja wewnętrzna obejmuje wiele elementów: konsultację i odpowiednią reprezentację zainteresowanych stron; kodeksy postępowania; ułatwianie przez władze krajowe współpracy na poziomie Wspólnoty; ocena ram regulacji wewnętrznej na poziomie krajowym
Gesu ', chi dirige questa rappresentazione?Kto to reżyseruje?
Il Comitato raccomanda di prestare particolare attenzione all'influenza esercitata dai mass media, al fine di eliminare le immagini stereotipate delle donne e degli uomini e promuovere una rappresentazione di entrambi i sessi che rifletta in maniera più precisa il loro contributo a tutti i settori della societàKomitet zaleca zwrócenie szczególnej uwagi na oddziaływanie środków masowego przekazu w celu eliminacji stereotypowych wizerunków mężczyzn i kobiet i propagowania takiego przedstawiania obu płci, które by właściwiej odzwierciedlało ich wkład we wszystkie dziedziny życia społecznego
Onorevoli deputati, desidero ribadire che una rappresentazione paritaria di uomini e donne non è soltanto un principio politico, democratico ed etico, ma rimane nella sostanza una questione economica fondamentale, giacché possiamo sperare di crescere in futuro soltanto se la società è in grado di sfruttare tutti i talenti disponibili nel migliore dei modi.Panie i panowie! Chciałbym podkreślić, że równa reprezentacja kobiet i mężczyzn jest nie tylko sprawą zasady politycznej, demokracji i etyki, ale w gruncie rzeczy stanowi podstawowy problem ekonomiczny, ponieważ nie można mieć nadziei na przyszły rozwój, jeśli nasze społeczeństwo nie wykorzysta wszystkich swoich talentów w jak najlepszy sposób.
L'ordinanza impugnata si basa su un'inesatta rappresentazione dei fatti: è pacifico che non è stata redatta nessuna relazione dal gruppo ad hoc del Comitato permanente il ‧ novembreZaskarżone postanowienie zostało oparte na błędnym stanie faktycznym: bezspornie nie istnieje żadna opinia grupy ad-hoc Stałego Komitetu z dnia ‧ listopada ‧ r
Il grafico sopra riportato raffigura la quantità di glucosio, in relazione al tempo, necessaria perché in un soggetto la concentrazione del glucosio nel sangue intero sia mantenuta intorno ai valori della glicemia a digiuno, ed è inoltre una rappresentazione dell' effetto, nel tempo, di queste insuline sul metabolismo del glucosioPowyższy wykres odzwierciedla względne ilości glukozy potrzebne w różnym czasie do utrzymania stężenia glukozy w pełnej krwi na poziomie zbliżonym do stężenia na czczo i służy jako wskaźnik działania tych insulin na metabolizm glukozy w zależności od czasu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 975 zdań frazy rappresentazione vascolare.Znalezione w 0,619 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.