Tłumaczenia na język polski:

  • angiografia   
     
    med. medycyna, medyczny rentgenografia fragmentu układu krwionośnego;

Przykładowe zdania z "rappresentazione vascolare", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dato che il Tribunale non ha motivato tale rappresentazione dei fatti, esso avrebbe violato anche l'obbligo di motivazioneZ uwagi na to, że Sąd nie uzasadnił tego przeinaczenia faktów, naruszył on ciążący na nim obowiązek uzasadnienia
Nel complesso, il nome "pacchetto sociale” è abbastanza semplicemente una rappresentazione erronea.Nazwa "pakiet socjalny” w ujęciu całościowym stanowi niejaką deformację.
Pertanto, la determinazione definitiva della soglia percentuale ai fini della classificazione di una determinata zona come svantaggiata dovrebbe essere oggetto di un'attenta valutazione e potrebbe essere discussa ulteriormente solo quando saranno state effettuate le simulazioni e saranno disponibili le rappresentazioni cartograficheStąd też należy ostrożnie podejść do ostatecznego wyznaczenia wielkości procentowej, powyżej której obszar uznawany jest za ONW, a dyskusje na ten temat odłożyć do czasu udostępnienia symulacji i map
Abbiamo assunto una posizione ferma in quest'Aula quando si è trattato della reazione provocata dalle rappresentazioni del profeta Mohammed sui giornali danesi.W tej Izbie trwaliśmy przy swoim zdaniu w kontekście reakcji wywołanych przedstawieniem proroka Mahometa w duńskiej prasie.
Attraverso mezzi appropriati dobbiamo garantire che i professionisti dei media e della pubblicità rispettino la dignità umana e si oppongano alle forme di discriminazione diretta o indiretta e di rappresentazione stereotipica.Za pomocą właściwych środków musimy zapewnić poszanowanie ludzkiej godności przez media oraz podmioty zajmujące się zawodowo reklamą, a także sprzeciwiać się bezpośrednim lub pośrednim wizerunkom o charakterze dyskryminacyjnym lub stereotypowym.
oggetto territoriale: una rappresentazione astratta di un fenomeno reale connesso con una località o un'area geografica specificaobiekt przestrzenny oznacza abstrakcyjną reprezentację zjawiska świata rzeczywistego związaną z określonym położeniem lub obszarem geograficznym
Rappresentazione visiva di un' entità in un diagramma REWizualna reprezentacja generalizacji w & UML
Rappresentazione schematica della disposizione generale del contenitore del reattore, dellOgólny szkic struktury zbiornika reaktora, umiejscowienia rdzenia i otworów w zbiorniku, metod obsługi paliwa w zbiorniku
Definizione e rappresentazione cartograficaOkreślenie i lokalizacja
Sistema di avviso di prossimità al terreno e sistema di avviso e rappresentazione del terrenoSystem ostrzegania o bliskości ziemi (GPWS) oraz zbliżeniowy system ostrzegania o przeszkodach terenu (TAWS
Il logo del prodotto è costituito dalla rappresentazione stilizzata di una donna in costume tipico Pontecorvese denominata pacchiana, con un cesto contenente sei Peperoni di Pontecorvo; un settimo Peperone di Pontecorvo, entra nel drappo in cui troviamo la scritta Peperone di PontecorvoLogo produktu składa się z wystylizowanego rysunku kobiety w charakterystycznym dla regionu Pontecorvo stroju ludowym zwanym pacchiana; przed kobietą znajduje się koszyk zawierający sześć sztuk Peperoni di Pontecorvo; siódma sztuka Peperone di Pontecorvo położona jest na tkaninie, na której znajduje się napis Peperone di Pontecorvo
i) il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o una dichiarazione pre-contrattuale resa dal soggetto o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritierai) sytuacja, w której jakiekolwiek istotne wystąpienie albo oświadczenie złożone przez podmiot przed zawarciem umowy, lub wystąpienie albo oświadczenie, co do którego-- zgodnie z prawem właściwym-- przyjmuje się, że zostało złożone przez podmiot, okaże się nieprawidłowe lub nieprawdziwe
Motivi dedotti: violazione dell'art. ‧, n. ‧, lett. b), del regolamento del Consiglio n. ‧/‧, in quanto i) il marchio anteriore andrebbe visto come una rappresentazione di una stella a cinque punte circondata da un cerchio e non solamente come una stella, ii) il marchio anteriore sarebbe un marchio intrinsecamente forte e non un marchio con un debole carattere distintivo e iii) l'elemento grafico del marchio richiesto dominerebbe l'elemento verbale e non viceversaPodniesione zarzuty: naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady nr ‧/‧ w zakresie w jakim i) wcześniejszy znak towarowy składa się z wizerunku pięcioramiennej gwiazdy otoczonej kołem a nie tylko gwiazdy ii) wcześniejszy znak towarowy jest znakiem samoistnie silnym i nie znakiem towarowym posiadającym niewielki charakter odróżniający iii) element graficzny wcześniejszego znaku dominuje nad elementem słownym a nie vice versa
In materia di asilo, diciamo "sì” alla solidarietà fra gli Stati membri per quanto, a nostro avviso, una soluzione progressista dovrebbe garantire una migliore rappresentazione ai richiedenti asilo più vulnerabili.Jeśli chodzi o azyl mówimy "tak” solidarności pomiędzy państwami członkowskimi, ale dla nas postępowe rozwiązanie oznacza, że osoby ubiegające się o azyl, które są słabsze, muszą mieć najlepszą reprezentację.
dati aeronautici, una rappresentazione dei fatti, dei concetti o delle istruzioni aeronautiche, adeguata ai fini della loro comunicazione, interpretazione o trattamento in modo formalizzatodane lotnicze to przedstawienie faktów, pojęć lub instrukcji lotniczych w sposób sformalizowany, dostosowany do potrzeb komunikowania się, interpretowania lub przetwarzania
Gesu ', chi dirige questa rappresentazione?Kto to reżyseruje?
Per ciò che riguarda le istituzioni, ribadiamo il concetto che con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona l'Unione europea potrà assicurare una rappresentazione coerente e strutturata attraverso le nuove figure del Presidente del Consiglio e del Ministro degli Esteri europei.Odnośnie do instytucji, pamiętajmy, że wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego Unia Europejska może być pewna spójnego i zorganizowanego przedstawicielstwa gwarantowanego przez nowe osoby przewodniczącego Rady oraz europejskiego ministra spraw zagranicznych.
Causa T-‧/‧: Ricorso proposto il ‧ settembre ‧- ara/UAMI- Allrounder (Rappresentazione di una scarpa da ginnastica con la lettera A sul latoSprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ września ‧ r.- ara przeciwko OHIM- Allrounder (Przedstawienie obuwia sportowego z literą A na boku
Il grafico sopra riportato raffigura la quantità di glucosio, in relazione al tempo, necessaria perché in un soggetto la concentrazione del glucosio nel sangue intero sia mantenuta intorno ai valori della glicemia a digiuno, ed è inoltre una rappresentazione dell' effetto, nel tempo, di queste insuline sul metabolismo del glucosioPowyższy wykres odzwierciedla względne ilości glukozy potrzebne w różnym czasie do utrzymania stężenia glukozy w pełnej krwi na poziomie zbliżonym do stężenia na czczo i służy jako wskaźnik działania tych insulin na metabolizm glukozy w zależności od czasu
Una recente relazione dell'Agenzia dei diritti fondamentali conclude che "gli emendamenti potrebbero potenzialmente criminalizzare qualsiasi espressione pubblica, rappresentazione o informazione sull'omosessualità”.W ostatnim sprawozdaniu Agencji Praw Podstawowych UE stwierdzono, że "poprawki te mogą potencjalnie doprowadzić do uznania za niezgodny z prawem niemal każdego przypadku publicznego wyrażania lub przedstawiania homoseksualności, bądź też informowania o niej”.
I settori per i quali la diffusione di musica o di immagini svolge un ruolo di secondo piano nell'esercizio dell'attività imprenditoriale dovrebbero versare soltanto un importo minimo prestabilito, determinato chiaramente a seguito di negoziati tra gli organismi di rappresentazione collettiva e l'organo unico di gestione dei diritti d'autoreJeśli chodzi o gałęzie, w których rozpowszechnianie muzyki czy obrazu spełnia funkcję pośrednią w prowadzeniu działalności gospodarczej, to należy egzekwować od nich jedynie ustalone minimum, które zostanie oczywiście określone w wyniku negocjacji pomiędzy organizacjami reprezentującymi zbiorowo użytkowników i jedną tylko instancją zarządzającą prawami autorskimi
constata che l'analisi della gestione di bilancio, allegata al conto di gestione ‧, offra una buona panoramica delle principali evoluzioni finanziarie dell'esercizio in esame nonché un breve riepilogo delle relazioni sulle attività dei Direttori generali; ritiene che essa potrebbe tuttavia essere completata con una rappresentazione più uniforme delle attività delle Direzioni generalistwierdza, że analiza zarządzania budżetem dołączona do rachunków za ‧ r. zapewnia użyteczne przedstawienie głównych wydarzeń finansowych w roku podlegającym przeglądowi, a także zwięzłe streszczenie sprawozdań z działalności przedstawionych przez dyrektorów generalnych; uważa, że analiza ta byłaby wszakże jeszcze lepsza, gdyby prezentacja działalności dyrekcji generalnych była bardziej jednolita
Il grafico sopra riportato raffigura la quantità di glucosio, in relazione al tempo, necessaria perché in un soggetto la concentrazione del glucosio nel sangue intero sia mantenuta intorno ai valori della glicemia a digiuno, ed è inoltre una rappresentazione dell' effetto, nel tempo, di queste insuline sul metabolismo del glucosioPowyższy wykres przedstawia względne ilości glukozy potrzebne w różnych punktach czasowych do utrzymania stężenia glukozy w pełnej krwi na poziomie zbliżonym do stężenia na czczo i służy jako wskaźnik działania tych insulin na metabolizm glukozy w zależności od czasu
lo verso della sabbia nella rappresentazione del ciondolo ed Eyrishon lo riporterà dal tempo e dal posto dove si era persoPosypię poświęcony piasek na wizerunku naszyjnika, a Eyrishon sprowadzi spoza czasu i przestrzeni, to co zostało stracone
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 975 zdań frazy rappresentazione vascolare.Znalezione w 1,747 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.