Tłumaczenia na język polski:

  • fizjologiczne wytwarzanie ciepła   

Przykładowe zdania z "produzione di calore (fisiologica)", pamięć tłumaczeniowa

add example
evidenzia il potenziale offerto dalle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento che, in quanto infrastrutture, consentono di utilizzare e combinare in modo ottimale un ampio spettro di input energetici privi di carburanti fossili: calore in eccedenza risultante dalla produzione di energia, diverse forme di calore rinnovabile (per esempio, energia geotermica, riscaldamento/raffreddamento da acque marine di profondità, acque lacustri, pompe di calore o biomassa), nonché calore risultante dall'incenerimento dei rifiuti biodegradabili e/o da processi industrializwraca uwagę na potencjał, jaki oferują sieci ciepłownicze i instalacje chłodnicze, które jako infrastruktura pozwalają na optymalne wykorzystanie i dobranie szerokiego wachlarza surowców energetycznych bez użycia paliw kopalnych: nadwyżki ciepła pochodzące z procesu wytwarzania energii elektrycznej, różne formy energii cieplnej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii (np. energia geotermiczna, ciepło lub zimno z wód głębokomorskich i śródlądowych lub biomasa) pompy ciepłownicze oraz energia cieplna ze spalania odpadów ulegających biodegradacji i/lub z procesów przemysłowych
La cogenerazione di calore ed elettricità, sia nella forma di utilizzo per il riscaldamento di calore residuo per la produzione di elettricità, che nella forma di utilizzo di produzione di elettricità da calore residuo (per esempio nelle fornaci) potrebbe permettere un enorme aumento dell'efficienza nello sfruttamento dei combustibili, che passerebbe da circa il ‧ al ‧ %Skojarzona produkcja energii cieplnej i elektrycznej, czy to poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego powstałego z wytwarzania energii elektrycznej do celów grzewczych, czy też poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego (np. w piecach) do produkcji energii elektrycznej, pozwoliłaby na ogromny wzrost (od około ‧ % do ‧ %) efektywności w wykorzystaniu paliw
Esistono tuttavia produzioni di bioenergie, ad es. la produzione di biogas dal letame (meglio ancora in combinazione con un impianto di cogenerazione calore/energia), la produzione combinata di elettricità e di calore da legno sminuzzato (proveniente dai residui della silvicoltura o dalle colture silvicole a ciclo breve) e l'aggiunta di legno sminuzzato al combustibile in centrali elettriche di grandi dimensioni, per le quali i costi di contenimento si limitano a ‧ euro per tonnellata di COW przypadku innych linii rozwoju w zakresie bioenergii, takich jak np. produkcja biogazu na bazie gnojowicy (najlepiej połączona z powiązaną produkcją energii elektrycznej i cieplnej), kombinowana produkcja energii elektrycznej i ciepła na bazie ścinków (z odpadów drewna leśnego lub upraw o krótkiej rotacji) oraz spalanie ścinków w istniejących wielkich elektrowniach, koszty uniknięcia emisji wynoszą zaledwie ‧ EUR/t CO
consumo finale lordo di energia: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all’industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all’agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di calore con la distribuzione e la trasmissionekońcowe zużycie energii brutto oznacza towary energetyczne dostarczane do celów energetycznych przemysłowi, sektorowi transportowemu, gospodarstwom domowym, sektorowi usługowemu, w tym świadczącemu usługi publiczne, rolnictwu, leśnictwu i rybołówstwu, łącznie ze zużyciem energii elektrycznej i ciepła przez przemysł energetyczny na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła oraz łącznie ze stratami energii elektrycznej i ciepła podczas dystrybucji i przesyłania
sottolinea che sono attualmente disponibili tecnologie molto promettenti nel campo della produzione combinata di calore, elettricità e freddo e che anche il teleriscaldamento offre un'infrastruttura per le future fonti di energia rinnovabile; chiede pertanto ai governi nazionali di dare piena attuazione alla vigente direttiva sulla cogenerazione di calore ed energia e di creare le necessarie condizioni giuridiche e finanziarie per sfruttare appieno il potenziale di cogenerazione di calore ed energia, così come risulta dagli studi sul potenziale nazionalewskazuje na fakt, że istnieją bardzo obiecujące technologie dostępne do użytku w procesach skojarzonego wytwarzania ciepła, energii i chłodzenia oraz, że ogrzewanie komunalne również oferuje infrastrukturę dla przyszłych odnawialnych źródeł energii; ponagla w związku z tym rządy krajowe, aby w pełni wdrożyły istniejąca dyrektywę w sprawie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii oraz aby wprowadziły niezbędne warunki prawne i finansowe w celu pełnego wykorzystania potencjału skojarzonego wytwarzania ciepła i energii, zgodnie z rekomendacjami krajowych badań nad potencjałem energetycznym
Gli Stati membri che danno attuazione alla presente direttiva prima che la Commissione abbia stabilito i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore di cui al paragrafo ‧ dovrebbero adottare, entro la data di cui al paragrafo ‧, i propri valori nazionali di rendimento per la produzione separata di elettricità e di calore, da utilizzare per il calcolo del risparmio di energia primaria prodotto dalla cogenerazione secondo il metodo indicato nellPaństwa Członkowskie wprowadzające w życie niniejszą dyrektywę przed ustanowieniem przez Komisję zharmonizowanych wartości referencyjnych wydajności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła, o których mowa w ust. ‧, powinny, do daty określonej w ust. ‧, przyjąć własne krajowe wartości referencyjne wydajności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła, które będą stosowane do obliczania oszczędności w energii pierwotnej pochodzących z kogeneracji zgodnie z metodologią przedstawioną w załączniku
I costi di investimento e quelli operativi per la produzione di calore variano in modo considerevole a seconda dei paesi e dei tipi di uso, nonché in funzione delle caratteristiche delle risorse (condizioni geologiche locali), degli schemi locali di domanda e consumo del calore (ad esempio sistemi di teleriscaldamento o impianti a pompe di calore geotermico individuali o condominialiKoszty inwestycyjne i operacyjne produkcji ciepła wahają się znacznie w zależności od państwa i sposobu zastosowania, jak również w zależności od charakterystyki zasobu (lokalne warunki geologiczne), lokalnego zapotrzebowania na ciepło oraz struktury zużycia ciepła (takich jak systemy ciepłownicze lub indywidualne bądź kolektywne systemy geotermalnych pomp ciepła
favorire la progettazione di unità di cogenerazione per soddisfare domande economicamente giustificabili di calore utile ed evitare la produzione di una quantità di calore superiore al calore utilezachęty do projektowania jednostek kogeneracji dla pokrycia ekonomicznie uzasadnionego zapotrzebowania na ciepło użytkowe i unikania produkcji ciepła w ilościach przekraczających zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
In merito a quanto affermato sull’uso di taluni tipi di candele a scopi di illuminazione e/o produzione di calore, si ricorda che il considerando ‧ del regolamento provvisorio faceva riferimento all’intercambiabilità tra vari tipi di candele e al fatto che le candele erano largamente usate a scopo di decorazione di interni e non principalmente per la produzione di caloreW odniesieniu do uwagi na temat wykorzystywania niektórych typów świec: do produkcji światła lub ciepła, w motywie ‧ rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych stwierdzono, że różne typy świec mogą być stosowane wymiennie oraz że są one w dużej mierze stosowane dla celów dekoracji wnętrz, a nie głównie do produkcji ciepła
produzione lorda di energia termica: l’energia termica complessivamente prodotta dall’impianto incluso il calore utilizzato dalle apparecchiature ausiliarie che utilizzano un fluido caldo (riscaldamento di ambienti, riscaldamento a combustibile liquido, ecc.) e le perdite negli scambi di calore impianto/rete, nonché il calore ottenuto da processi chimici utilizzato come forma di energia primariaProdukcja ciepła brutto: łączna ilość ciepła wytworzonego przez instalację, obejmująca ciepło wykorzystane w urządzeniach pomocniczych instalacji, wykorzystujących gorący płyn (ogrzewanie pomieszczeń, ogrzewanie ciekłego paliwa itp.) oraz straty przy wymianie ciepła w instalacji lub sieci, a także ciepło z procesów chemicznych, wykorzystane jako pierwotna forma energii
H CHP è la quantità di calore utile prodotto mediante cogenerazione (calcolato a questo fine come produzione totale di calore meno qualsiasi calore prodotto in caldaie separate o mediante estrazione di vapore fresco dal generatore di vapore prima della turbinaHchp oznacza ilość ciepła użytkowego z kogeneracji (obliczanego w tym celu jako całkowita produkcja ciepła pomniejszona o wszelkie ciepło wyprodukowane w oddzielnych kotłach lub poprzez upust pary świeżej z wytwornicy pary przed turbiną
produzione lorda di energia termica: l'energia termica complessivamente prodotta dall'impianto incluso il calore utilizzato dalle apparecchiature ausiliarie che utilizzano un fluido caldo (riscaldamento di ambienti, riscaldamento a combustibile liquido, ecc.) e le perdite negli scambi di calore impianto/rete, nonché il calore ottenuto da processi chimici utilizzato come forma di energia primariaProdukcja ciepła brutto: łączna ilość ciepła wytworzonego przez instalację, obejmująca ciepło wykorzystane w urządzeniach pomocniczych instalacji, wykorzystujących gorący płyn (ogrzewanie pomieszczeń, ogrzewanie ciekłego paliwa itp.) oraz straty przy wymianie ciepła w instalacji lub sieci, a także ciepło z procesów chemicznych, wykorzystane jako pierwotna forma energii
teleriscaldamento energicamente efficiente: il teleriscaldamento che rispetta, sotto il profilo della generazione, i criteri della cogenerazione ad alto rendimento oppure, nel caso degli impianti di produzione di calore, i valori di riferimento per la produzione separata di calore stabiliti dalla decisione ‧/‧/CEefektywne energetycznie ciepłownictwo komunalne oznacza system ciepłownictwa komunalnego, który pod względem generacji ciepła albo spełnia kryteria wysokosprawnej kogeneracji, albo- w przypadku kotłów cieplnych- odpowiada wartościom referencyjnym dla oddzielnej produkcji ciepła określonym w decyzji ‧/‧/WE
il calore generato durante il processo di incenerimento e di coincenerimento è recuperato per quanto praticabile, ad esempio attraverso la produzione di calore ed energia combinati, la produzione di vapore industriale o il teleriscaldamentob)ciepło wytworzone w trakcie procesu spalania i współspalania jest odzyskiwane w zakresie w jakim jest to praktycznie możliwe, np. przez połączenie produkcji ciepła i energii, wytwarzanie pary technologicznej lub ogrzewanie z sieci
Per potenziare la produzione di calore a partire dalla biomassa a livello europeo, il Comitato chiede ulteriori iniziative legislative a favore della produzione e dello sfruttamento di questo tipo di caloreW celu wspierania produkcji energii cieplnej z biomasy na poziomie europejskim Komitet postuluje dalsze inicjatywy legislacyjne w sprawie produkcji i wykorzystania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych
(PL) Signor Presidente, ogni piano dovrebbe contemplare decisioni relative alla situazione in termini di tempo e di spazio, ma le attuali decisioni della Commissione rallentano le decisioni di piani precedenti, per esempio piani relativi a investimenti nella cogenerazione vengono ritardati dal mercato, in quanto non conviene convertire impianti di generazione di calore in impianti efficienti di produzione di calore ed elettricità gravati dagli oneri sulle emissioni e da problemi di rete.Panie Przewodniczący! Każdy plan powinien obejmować decyzje umiejscowione zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, jednak obecne decyzje Komisji hamują implementację wcześniejszych, np. plany inwestycji kogeneracyjnych są wstrzymywane przez rynek, nie opłaca się bowiem ciepłowni przekształcać w efektywne elektrociepłownie obciążane zakupem emisji i problemami sieciowymi.
Se un nuovo dispositivo di produzione del calore è installato nel periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica, si tratta di un’unità di cogenerazione ad alto rendimento [ai sensi dell’articolo ‧ e dell’allegato ‧ della direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una pompa di calore o di una caldaia ad alto rendimentoJeżeli w okresie ważności oznakowania ekologicznego instalowana jest nowa moc wytwórcza energii cieplnej, jest to wysokosprawna jednostka kogeneracji (zgodnie z definicją zawartą w art. ‧ i załączniku ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), pompa ciepła lub kocioł o wysokiej sprawności
l’indice di energia primaria (PER) corrisponde a: COP × ‧,‧ (o COP/‧,‧) per le pompe di calore elettriche e COP × ‧,‧ (o COP/‧,‧) per le pompe di calore a gas o ad assorbimento funzionanti a gas, in cui ‧,‧ è l’efficienza europea media di produzione elettrica, tenuto conto delle perdite di rete, e ‧,‧ è l’efficienza europea media di gas, perdite di distribuzione comprese, in base alla direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ‧ aprile ‧, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva ‧/‧/CEE del ConsiglioWskaźnik zużycia energii pierwotnej (PER) uzyskuje się w następujący sposób: COP × ‧,‧ (lub COP/‧,‧) dla elektrycznie zasilanych pomp ciepła lub COP × ‧,‧ (COP/‧,‧) dla pomp ciepła zasilanych gazem lub absorpcyjnych pomp ciepła, gdzie ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność wytwarzania energii elektrycznej z uwzględnieniem utrat z sieci, a ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność gazową z uwzględnieniem utrat związanych z dystrybucją, zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającą dyrektywę Rady ‧/‧/EWG
La direttiva sulla promozione della cogenerazione costituisce una componente essenziale del sistema di limitazione delle emissioni di gas serra, dal momento che dovrebbe consentire di ridurre le emissioni nei Quindici di ‧ Mt CO‧ all'anno e mira ad aumentare l'efficacia energetica della produzione di calore in tutti in casi in cui finora questo sistema non era utilizzato (specie in combinazione con le principali fonti di calore destinate al riscaldamento di abitazioni private, eccDyrektywa w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii jest znaczącym elementem systemu ograniczania emisji gazów cieplarnianych i może przynieść efekt obniżenia emisji (UE-‧) o ‧ mln ton CO‧eq rocznie, a ma na celu zwiększenie energetycznej wydajności produkcji ciepła wszędzie tam, gdzie system ten nie był do tej pory wykorzystywany (zwłaszcza większe źródła ciepła dla ogrzewania mieszkań itp
Gli Stati membri provvedono affinché i regimi nazionali di sostegno non comportino effetti di spiazzamento a carico della produzione di calore e di freddo ad opera di impianti di cogenerazione ad elevata efficienza, e ciò in linea con la direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'‧ febbraio ‧ sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia(direttiva UE sulla cogenerazionePaństwa Członkowskie podejmują działania na rzecz zapobieżenia marginalizacji ogrzewania i chłodzenia w wysoce wydajnych elektrociepłowniach poprzez opracowanie krajowych systemów wsparcia zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii (dyrektywa UE w sprawie kogeneracji
Indice di energia primaria (PER): corrisponde a COP × ‧,‧ (o COP/‧,‧) per le pompe di calore con compressori elettrici e a COP × ‧,‧ (o COP/‧,‧) per le pompe di calore con compressori a gas, in cui ‧,‧ è l’efficienza media europea di produzione elettrica, tenuto conto delle perdite di rete, e ‧,‧ è l’efficienza media europea di gas, perdite di distribuzione compreseWskaźnik zużycia energii pierwotnej (PER) uzyskuje się w następujący sposób: COP × ‧,‧ (lub COP/‧,‧) dla elektrycznie zasilanych pomp ciepła lub COP × ‧,‧ (COP/‧,‧) dla pomp ciepła zasilanych gazem lub absorpcyjnych pomp ciepła, gdzie ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność wytwarzania energii elektrycznej z uwzględnieniem utrat z sieci, a ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność gazową z uwzględnieniem utrat związanych z dystrybucją
La conversione del calore solare in energia mediante sistemi ad energia solare termica concentrata (specchi lineari, torri solari, tecnologie che usano specchi di grandi dimensioni e tecnologie di concentrazione solare per la produzione di calore ad alta temperatura da convertire in elettricità) sta superando proprio ora la fase di ricerca per entrare in quella di dimostrazione e di commercializzazione, con alcuni impianti in SpagnaJeśli chodzi o przekształcanie ciepła emitowanego przez Słońce w energię elektryczną za pomocą systemów heliotermicznych (w bateriach słonecznych lub tzw. słonecznych wieżach, gdzie potężne lustra i technologie ogniskowania wykorzystuje się do wytwarzania elektryczności z powietrza rozgrzanego do bardzo wysokiej temperatury), to zakończył się etap badań i rozwoju i rozpoczyna etap demonstracji i wprowadzenia na rynek w kilku elektrowniach w Hiszpanii
l'operazione combinata di produzione di calore (e di elettricità nel caso della cogenerazione) e di distribuzione di calore risulti in un risparmio di energia primaria, oppurepołączone działania obejmujące generację ciepła (oraz, w przypadku kogeneracji, energii elektrycznej) i jego dystrybucję doprowadzą do zasadniczych oszczędności w zakresie energii, lub
chiede alla Commissione di presentare quanto prima una strategia volta ad inserire gli impianti per la produzione di biogas nei meccanismi di Kyoto, ad esempio attraverso i certificati verdi, premi speciali o crediti d'imposta per l'elettricità e il calore provenienti da impianti di produzione di biogas, o altre misure; rileva che ciò migliorerebbe il rapporto costi-efficienza degli impianti per la produzione di biogas e nel contempo renderebbe maggiormente trasparenti gli sforzi dell'agricoltura volti a contrastare il cambiamento climaticowzywa Komisję do jak najszybszego przedstawienia strategii w celu włączenia biogazowni do mechanizmów z Kioto, na przykład za pośrednictwem certyfikatów Green, specjalnych premii lub ulg podatkowych związanych z energią elektryczną i cieplną wytwarzaną w biogazowniach, lub innych środków; wskazuje, że zwiększyłoby to opłacalność biogazowni i jednocześnie uczyniłoby bardziej przejrzystymi wysiłki w dziedzinie rolnictwa w zakresie zwalczania zmian klimatycznych
Per energia del combustibile non prodotta mediante cogenerazione (non CHP) si intende l’energia del combustibile, basata sul valore inferiore di potere calorifico, necessaria in un’unità di cogenerazione per la produzione di calore non considerato come calore utile e/o di energia elettrica prodotta senza cogenerazione in un periodo di riferimento (cfr. la figuraEnergia uzyskana z paliwa nie na potrzeby kogeneracji oznacza energię uzyskaną z paliwa według dolnej wartości opałowej, potrzebną w jednostce kogeneracyjnej do wytworzenia ciepła nieuważanego za ciepło użytkowe i/lub energii elektrycznej niepochodzącej z kogeneracji w danym okresie referencyjnym (zob. rysunek
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1792693 zdań frazy produzione di calore (fisiologica).Znalezione w 159,332 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.