Tłumaczenia na język polski:

  • fizjologiczne wytwarzanie ciepła   

Przykładowe zdania z "produzione di calore (fisiologica)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore (di cui all'articoloZharmonizowane wartości referencyjne wydajności dla rozdzielonej produkcji ciepła (określone w art
ritiene opportuno prevedere piattaforme tecnologiche per la produzione di energia elettrica solare, di energia eolica e di energia da biomassa nonché per l'integrazione delle energie rinnovabili nel settore edilizio, incluse la cogenerazione di calore ed elettricità e il riscaldamento e raffreddamento a distanza basati su fonti rinnovabiliuważa, że należy przewidzieć platformy technologiczne dla wytwarzania energii słonecznej, energii wiatrowej, biomasy i integracji odnawialnych energii w sektorze budowlanym, włącznie ze skojarzonym wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej oraz ciepłownictwem/chłodnictwem (CHP/DHC
La sua situazione insulare sul lago di Costanza la contraddistingue rispetto ad altre regioni di produzione orticola, per le sue condizioni geografiche e climatiche specifiche (umidità, calore, luminositàPołożenie na Jeziorze Bodeńskim oraz szczególne warunki geograficzne i klimatyczne (wilgotność, ciepło, oświetlenie) wyróżniają ją spośród innych regionów upraw
Il consumo di combustibili dovrebbe includere soltanto quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica, escludendo pertanto i quantitativi di combustibile attribuibili alla fornitura di caloreZużycie paliwa powinno obejmować jedynie paliwo używane do wytwarzania energii elektrycznej, tj. wyłączając ilości związane z dostawą ciepła
Puntando invece su soluzioni caratterizzate da maggiore efficienza energetica, come l'uso di legno sminuzzato per generare calore o elettricità, il ricorso a oli vegetali puri di produzione locale, la fornitura di biogas a veicoli o distretti privi di una rete di distribuzione del gas naturale o ancora le tecnologie solari decentrate ecc., si creerebbero nuove possibilità di produzione e di distribuzione, che possono essere organizzate a livello regionale e hanno un forte potenziale occupazionaleGdyby jednak postawić na bardziej wydajne energetycznie zastosowanie np. ścinków drewnianych do produkcji ciepła lub energii elektrycznej lub na czyste oleje roślinne z regionalnych upraw, dostawy biogazu dla pojazdów lub terenów pozbawionych sieci gazu ziemnego czy zdecentralizowane technologie wykorzystujące energię słoneczną itd., dałoby to możliwość powstania nowych, zorganizowanych regionalnie kanałów produkcji i dystrybucji, otwierających wielki potencjał w zakresie tworzenia miejsc pracy
produzione potenziale di calore e di gas, criticità potenziale (se del casopotencjalne wytwarzanie ciepła, potencjalne wytwarzanie gazu, potencjalna krytyczność (w stosownych przypadkach
Al fine di evitare distorsioni della concorrenza gli impianti di produzione di elettricità possono ricevere quote a titolo gratuito per servizi di teleriscaldamento e teleraffreddamento e per l’energia termica e frigorifera prodotti mediante la cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’‧ febbraio ‧, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, laddove l’energia termica prodotta da impianti in altri settori beneficiasse di un’assegnazione gratuitaAby uniknąć zakłóceń konkurencji, wytwórcy energii elektrycznej mogą otrzymać bezpłatne uprawnienia w odniesieniu do emisji z produkcji ciepła i chłodzenia dystrybuowanego przez lokalne sieci ciepłownicze oraz za energię cieplną i chłodzenie uzyskiwane w ramach kogeneracji o wysokiej sprawności, określonej w dyrektywie ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii, w przypadku gdy tego rodzaju energia cieplna wytwarzana przez instalacje w innych sektorach miałaby zostać objęta przydziałem bezpłatnych uprawnień
Il contenuto calorifico del condensato di ritorno verso l’impianto di cogenerazione (ad esempio dopo essere stato utilizzato per il teleriscaldamento o in un processo industriale) non è considerato come calore utile e può essere detratto dal flusso di calore associato alla produzione di vapore in conformità delle pratiche adottate dagli Stati membriCiepła zawartego w kondensacie powracającym do instalacji kogeneracji (np. po wykorzystaniu w sieci ciepłowniczej lub w procesie technologicznym) nie uważa się za ciepło użytkowe i można je odjąć od przepływu ciepła związanego z wytwarzaniem pary zgodnie z praktykami państw członkowskich
La produzione più efficiente di elettricità è quella che avviene nel quadro del teleriscaldamento o attraverso generazione combinata di calore e vapore (cogenerazione) in taluni processi industrialiEnergię elektryczną najbardziej wydajnie wytwarza się w połączeniu z wytwarzaniem ciepła dla lokalnych systemów grzewczych lub z produkcją ciepła i pary dla przemysłu (system kogeneracji ciepła i energii- CHP
Occorre passare da una politica unidimensionale in materia di biocarburanti a una politica olistica per l'energia dalla biomassa, e concentrare tale elemento laddove è maggiormente efficace, vale a dire nella produzione di elettricità e calore.Musimy przejść od jednowymiarowej polityki biopaliw do polityki holistycznej dotyczącej energii z biomasy i koncentrować wykorzystanie biomasy tam, gdzie jest to najefektywniejsze, czyli w sektorach produkcji energii elektrycznej i ciepła.
Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche o rifiuti rinnovabili, ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettricaPaństwo członkowskie może wymagać od operatora systemu dystrybucyjnego, aby dysponując instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną, przyznawał pierwszeństwo tym instalacjom, które wykorzystują odnawialne źródła energii lub odpady lub tym, które produkują energię cieplną w skojarzeniu z energią elektryczną
La misurazione del rendimento di calore utile nel punto di produzione dellPomiary produkcji ciepła użytkowego w miejscu jego wytworzenia przez elektrownię kogeneracyjną wyraźnie wykazują potrzebę zapewnienia, że korzyści z ciepła użytkowego wytworzonego w kogeneracji nie zostaną utracone wraz z dużymi stratami ciepła występującymi w sieciach dystrybucyjnych
CPA ‧.‧.‧: Macchine ed apparecchi per la produzione del freddo e pompe di calore, di uso non domesticoCPA ‧.‧.‧: Urządzenia chłodnicze lub zamrażające i pompy cieplne, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych
Occorre adeguare le norme di pianificazione e gli orientamenti per tenere conto delle apparecchiature di produzione di calore, di freddo e di elettricità da fonti rinnovabili efficienti sotto il profilo dei costi e non dannose per l’ambienteZasady i wytyczne dotyczące planowania powinny zostać dostosowane w celu uwzględnienia oszczędnych i przyjaznych dla środowiska urządzeń grzewczych, chłodzących i elektrycznych, wykorzystujących odnawialne źródła energii
CHP Hη è il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come il rendimento annuo di calore utile diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e dellCHP Hη oznacza wydajność cieplną produkcji kogeneracyjnej definiowaną jako roczna produkcja ciepła użytkowego podzielona przez wsad paliwa wykorzystany do wyprodukowania sumy ciepła użytkowego i energii elektrycznej z kogeneracji
Le emissioni associate alla produzione di calore o elettricità importati da altri impianti non sono assegnate allEmisji związanych z produkcją energii cieplnej lub elektrycznej importowanej z innych instalacji nie przypisuje się do instalacji importującej
In materia di sicurezza degli approvvigionamenti, è importante tuttavia sottolineare le opportunità offerte dalle soluzioni che coniugano attività industriali e produzione di energia (recupero del calore di scarto, raffreddamento, produzione di energia, tecniche di cogenerazione e di poligenerazione, eccW dziedzinie bezpieczeństwa dostaw należy jednak zwrócić uwagę na możliwości rozwiązań łączących działalność przemysłową i wytwarzanie energii (wykorzystywanie straconego ciepła, chłodzenie, produkcja energii, techniki kogeneracji i poligeneracji itp
alla produzione comune di calore ed energia elettrica (cogenerazione) e, eventualmente, alla trigenerazioneskojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej (kogeneracja) i ewentualnie skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej z jednoczesną produkcją chłodu (trójgeneracja
Dobbiamo seguire entrambe le direzioni: impiegare il calore perso dalla produzione di energia elettrica o immettere il biogas direttamente nella rete.Powinniśmy podążać za tymi dwoma wytycznymi: albo zużywać utracone ciepło podczas produkcji energii elektrycznej, albo włączyć biogaz bezpośrednio do sieci.
Domanda di pronuncia pregiudiziale- Högsta domstolen- Interpretazione dell'art. ‧, punti ‧ e ‧, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio ‧ dicembre ‧, ‧/‧/CE, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L ‧, pag. ‧)- Qualificazione di una centrale di produzione combinata di calore e di energia elettrica composta da diverse caldaie- Impianto di incenerimento o di coincenerimentoWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Högsta domstolen- Wykładnia art. ‧, pkt ‧ i ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie spalania odpadów (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Kwalifikacja jednostki wytwarzającej w jednym procesie ciepło i energię elektryczną składającej się z kilku pieców- Spalarnia i współspalarnia
Per potenziare la produzione di calore a partire dalla biomassa a livello europeo, il Comitato chiede ulteriori iniziative legislative a favore della produzione e dello sfruttamento di questo tipo di caloreW celu wspierania produkcji energii cieplnej z biomasy na poziomie europejskim Komitet postuluje dalsze inicjatywy legislacyjne w sprawie produkcji i wykorzystania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych
CPA ‧.‧.‧: Parti di macchine ed apparecchi per la produzione del freddo e parti di pompe di caloreCPA ‧.‧.‧: Części przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
Le emissioni associate alla produzione di calore o elettricità importati da altri impianti non sono assegnate all'impianto importatoreEmisji związanych z produkcją ciepła lub energii elektrycznej importowanej z innych instalacji nie przypisuje się do instalacji importującej
A livello dell'UE viene raccomandato di prestare attenzione e dare un sostegno adeguato alle tecnologie per l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, alle tecnologie pulite per la produzione di calore e alle infrastrutture più moderne per il trasporto e lo stoccaggio dell'energiaNa szczeblu UE zaleca się poświęcanie większej uwagi i zapewnienie odpowiedniego wsparcia technologiom służącym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, czystym technologiom produkcji ciepła oraz najnowszej infrastrukturze przesyłu i magazynowania energii
costi d’esercizio evitati relativi ad un impianto convenzionale di cogenerazione, ovvero: i costi di combustibile per l'alimentazione dell’impianto convenzionale di cogenerazione per la produzione di uguali quantità di vapore e calore, i costi di personale, i costi di manutenzione e il costo dell’acqua demineralizzata, necessari per il funzionamento di un impianto convenzionalezaoszczędzone koszty związane z eksploatacją konwencjonalnej instalacji skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej: chodzi o koszty zasilania paliwem konwencjonalnej instalacji PCCE do produkcji takich samych ilości pary i ciepła, koszty personalne, koszty utrzymania, koszty wody demineralizowanej niezbędnej do funkcjonowania instalacji konwencjonalnej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1792693 zdań frazy produzione di calore (fisiologica).Znalezione w 147,114 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.