Tłumaczenia na język polski:

  • nadwrażliwość opóźniona   

Przykładowe zdania z "ipersensibilità ritardata", pamięć tłumaczeniowa

add example
In uno studio su ‧ pazienti adulti affetti da artrite reumatoide trattati con Enbrel, non c è stata nessuna prova di depressione della ipersensibilità di tipo ritardato, diminuzione dei livelli di immunoglobuline, o modifica del numero delle popolazioni delle cellule effettriciW badaniu obejmującym ‧ dorosłych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, leczonych produktem Enbrel, nie potwierdzono zaburzeń nadwrażliwości typu późnego, obniżenia poziomu immunoglobulin lub zmian ilościowych w populacjach komórek efektorowych
In uno studio su ‧ pazienti con artrite reumatoide, sottoposti a trattamento con Humira, non è stata evidenziata alcuna inibizione dell ipersensibilità ritardata, nè riduzione dei livelli delle immunoglobuline o cambiamenti nel numero dei linfociti T, B, delle cellule NK, dei monociti/macrofagi e dei neutrofiliW badaniu ‧ pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonych produktem Humira nie stwierdzono działania hamującego reakcje nadwrażliwości typu późnego, obniżenia stężenia immunoglobulin lub zmian w liczbie efektorowych komórek T, B, NK, monocytów/makrofagów oraz granulocytów obojętnochłonnych
In uno studio su ‧ pazienti adulti affetti da artrite reumatoide trattati con Enbrel, non c è stata nessuna prova di depressione della ipersensibilità di tipo ritardato, diminuzione dei livelli di immunoglobuline, o modifica del numero delle popolazioni delle cellule effettriciW badaniu obejmującym ‧ dorosłych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, leczonych produktem Enbrel, nie potwierdzono zaburzeń nadwrażliwości typu późnego, obiżenie poziomu immunoglobulin lub zmian ilościowych w populacjach komórek efektorowych
In uno studio su ‧ pazienti adulti affetti da artrite reumatoide trattati con Enbrel, non c è stata nessuna prova di depressione della ipersensibilità di tipo ritardato, diminuzione dei livelli di immunoglobuline, o modifica del numero delle popolazioni delle cellule effettriciW badaniu obejmującym ‧ dorosłych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, leczonych produktem Enbrel, nie potwierdzono zaburzeń nadwrażliwości typu późnego, obniżenie poziomu immunoglobulin lub zmian ilościowych w populacjach komórek efektorowych
Reazioni all infusione e ipersensibilità Infliximab è stato associato a reazioni acute correlate all infusione, che includono shock anafilattico e reazioni da ipersensibilità ritardata (vedere paragrafoReakcje związane z infuzją i nadwrażliwość Stosowanie infliksymabu było związane z wystąpieniem ostrych reakcji związanych z infuzją, w tym wstrząsu anafilaktycznego i reakcji nadwrażliwości typu późnego (patrz punkt
Non sono disponibili dati sufficienti sull incidenza di reazioni di ipersensibilità ritardata dopo intervalli di tempo senza somministrazione di Remicade superiori ad ‧ anno, ma i dati, pur in numero limitato, derivanti dagli studi clinici suggeriscono un aumento del rischio di ipersensibilità ritardata all aumento della durata degli intervalli di tempo senza somministrazione di RemicadeBrak wystarczających danych dotyczących częstości występowania reakcji nadważliwości typu późnego po przerwie w stosowaniu preparatu Remicade dłuższej niż ‧ rok.Jednakże ograniczone dane z badań klinicznych sugerują, że ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości typu późnego zwiększa się wraz z wydłużeniem przerwy pomiędzy kolejnymi podaniami preparatu Remicade
I data disponibili suggeriscono un aumento del rischio di ipersensibilità ritardata all aumento della durata degli intervalli di tempo senza somministrazione di RemicadeZ dostępnych danych wynika, że ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości typu późnego zwiększa się wraz z wydłużeniem przerwy pomiędzy kolejnymi podaniami preparatu Remicade
Studi sulle cavie hanno indicato la possibilità che enfuvirtide possa provocare ipersensibilità ritardata da contattoBadania na świnkach morskich wskazują na możliwość powodowania przez enfuwirtyd reakcji opóźnionej kontaktowej nadwrażliwości
Negli studi clinici sono state riportate reazioni di ipersensibilità ritardataW badaniach klinicznych obserwowano reakcje nadwrażliwości typu późnego
Negli studi clinici, le reazioni di ipersensibilità ritardata sono state non comuni e si sono verificate dopo intervalli di tempo senza somministrazione di Remicade inferiori ad ‧ anno (vedere paragrafo ‧ e ‧: ipersensibilità ritardataW badaniach klinicznych reakcje nadwrażliwości typu późnego obserwowano niezbyt często.Występowały one gdy przerwa w stosowaniu preparatu Remicade była krótsza niż ‧ rok (patrz punkt ‧. ‧. i punkt ‧. ‧: nadwrażliwość typu późnego
Reazioni di ipersensibilità immediata o ritardata quali ingrossamento di labbra, lingua o faringe (angioedemaNatychmiastowe lub opóźnione reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk ust, języka i gardła (obrzęk naczynioruchowy
Sul rischio di reazioni acute correlate all infusione e di reazioni di ipersensibilità ritardate• Ryzyko wystąpienia ostrej reakcji związanej z infuzją i reakcji nadwrażliwości typu późnego
Attualmente la società ha ritardato il rimborso di debiti nei confronti di una serie di creditoriObecnie spółka ma opóźnienia w spłacie swoich zobowiązań wobec pewnej liczby wierzycieli
Non vi è alcuna evidenza di un effetto teratogeno, ma studi preclinici hanno mostrato alcuni rischi potenziali di telmisartan nello sviluppo postnatale della prole quali minore peso corporeo, apertura ritardata degli occhi e mortalità più elevataBrak jest dowodów na działanie teratogenne, ale badania przeprowadzone na zwierzętach wskazują na potencjalne ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju pourodzeniowym u potomstwa, spowodowanych przez telmisartan takich jak mniejsza masa ciała, opóźnione otwieranie oczu oraz większa śmiertelność
Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termineOpóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2469 zdań frazy ipersensibilità ritardata.Znalezione w 2,453 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.