Tłumaczenia na język polski:

  • nadwrażliwość opóźniona   

Przykładowe zdania z "ipersensibilità ritardata", pamięć tłumaczeniowa

add example
Negli studi clinici, le reazioni di ipersensibilità ritardata sono state non comuni e si sono verificate dopo intervalli di tempo senza somministrazione di Remicade inferiori ad ‧ anno (vedere paragrafo ‧ e ‧: ipersensibilità ritardataW badaniach klinicznych reakcje nadwrażliwości typu późnego obserwowano niezbyt często.Występowały one gdy przerwa w stosowaniu preparatu Remicade była krótsza niż ‧ rok (patrz punkt ‧. ‧. i punkt ‧. ‧: nadwrażliwość typu późnego
Non sono disponibili dati sufficienti sull incidenza di reazioni di ipersensibilità ritardata dopo intervalli di tempo senza somministrazione di Remicade superiori ad ‧ anno, ma i dati, pur in numero limitato, derivanti dagli studi clinici suggeriscono un aumento del rischio di ipersensibilità ritardata all aumento della durata degli intervalli di tempo senza somministrazione di RemicadeBrak wystarczających danych dotyczących częstości występowania reakcji nadważliwości typu późnego po przerwie w stosowaniu preparatu Remicade dłuższej niż ‧ rok.Jednakże ograniczone dane z badań klinicznych sugerują, że ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości typu późnego zwiększa się wraz z wydłużeniem przerwy pomiędzy kolejnymi podaniami preparatu Remicade
Reazioni all infusione e ipersensibilità Infliximab è stato associato a reazioni acute correlate all infusione, che includono shock anafilattico e reazioni da ipersensibilità ritardata (vedere paragrafoReakcje związane z infuzją i nadwrażliwość Stosowanie infliksymabu było związane z wystąpieniem ostrych reakcji związanych z infuzją, w tym wstrząsu anafilaktycznego i reakcji nadwrażliwości typu późnego (patrz punkt
In uno studio su ‧ pazienti con artrite reumatoide, sottoposti a trattamento con Humira, non è stata evidenziata alcuna inibizione dell ipersensibilità ritardata, nè riduzione dei livelli delle immunoglobuline o cambiamenti nel numero dei linfociti T, B, delle cellule NK, dei monociti/macrofagi e dei neutrofiliW badaniu ‧ pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonych produktem Humira nie stwierdzono działania hamującego reakcje nadwrażliwości typu późnego, obniżenia stężenia immunoglobulin lub zmian w liczbie efektorowych komórek T, B, NK, monocytów/makrofagów oraz granulocytów obojętnochłonnych
I data disponibili suggeriscono un aumento del rischio di ipersensibilità ritardata all aumento della durata degli intervalli di tempo senza somministrazione di RemicadeZ dostępnych danych wynika, że ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości typu późnego zwiększa się wraz z wydłużeniem przerwy pomiędzy kolejnymi podaniami preparatu Remicade
In uno studio su ‧ pazienti adulti affetti da artrite reumatoide trattati con Enbrel, non c è stata nessuna prova di depressione della ipersensibilità di tipo ritardato, diminuzione dei livelli di immunoglobuline, o modifica del numero delle popolazioni delle cellule effettriciW badaniu obejmującym ‧ dorosłych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, leczonych produktem Enbrel, nie potwierdzono zaburzeń nadwrażliwości typu późnego, obniżenia poziomu immunoglobulin lub zmian ilościowych w populacjach komórek efektorowych
Sul rischio di reazioni acute correlate all infusione e di reazioni di ipersensibilità ritardate• Ryzyko wystąpienia ostrej reakcji związanej z infuzją i reakcji nadwrażliwości typu późnego
Studi sulle cavie hanno indicato la possibilità che enfuvirtide possa provocare ipersensibilità ritardata da contattoBadania na świnkach morskich wskazują na możliwość powodowania przez enfuwirtyd reakcji opóźnionej kontaktowej nadwrażliwości
In uno studio su ‧ pazienti adulti affetti da artrite reumatoide trattati con Enbrel, non c è stata nessuna prova di depressione della ipersensibilità di tipo ritardato, diminuzione dei livelli di immunoglobuline, o modifica del numero delle popolazioni delle cellule effettriciW badaniu obejmującym ‧ dorosłych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, leczonych produktem Enbrel, nie potwierdzono zaburzeń nadwrażliwości typu późnego, obniżenie poziomu immunoglobulin lub zmian ilościowych w populacjach komórek efektorowych
Negli studi clinici sono state riportate reazioni di ipersensibilità ritardataW badaniach klinicznych obserwowano reakcje nadwrażliwości typu późnego
Reazioni di ipersensibilità immediata o ritardata quali ingrossamento di labbra, lingua o faringe (angioedemaNatychmiastowe lub opóźnione reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk ust, języka i gardła (obrzęk naczynioruchowy
In uno studio su ‧ pazienti adulti affetti da artrite reumatoide trattati con Enbrel, non c è stata nessuna prova di depressione della ipersensibilità di tipo ritardato, diminuzione dei livelli di immunoglobuline, o modifica del numero delle popolazioni delle cellule effettriciW badaniu obejmującym ‧ dorosłych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, leczonych produktem Enbrel, nie potwierdzono zaburzeń nadwrażliwości typu późnego, obiżenie poziomu immunoglobulin lub zmian ilościowych w populacjach komórek efektorowych
Ipersensibilità a lisinopril o a qualunque altro inibitore dell enzima di conversione dell angiotensina (ACE). Ipersensibilità all amlodipina o a qualunque altro derivato diidropiridinico. Ipersensibilità ad uno qualsiasi degli eccipienti. Grave ipotensione. Anamnesi di angioedema correlato a precedente terapia con ACE-inibitori. Angioedema ereditario o idiopatico (vedere paragrafo ‧). Occlusione emodinamicamente significativa del tratto di efflusso del ventricolo sinistro (stenosi aortica, cardiomiopatia ipertrofica), stenosi mitralica o shock cardiogeno. Scompenso cardiaco in seguito a infarto miocardico acuto (durante i primi ‧ giorni). Angina pectoris instabile (eccetto angina di Prinzmetal). Gravidanza e allattamento (vedere paragrafoNadwrażliwość na lizynopryl lub którykolwiek inhibitor ACE. • Nadwrażliwość na amlodypinę lub którąkolwiek inną pochodną dihydropirydyny. • Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą. • Ciężkie niedociśnienie. • Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie związany z wcześniejszym leczeniem inhibitorem ACE • Obrzęk naczynioruchowy dziedziczny lub idiopatyczny (patrz punkt ‧. ‧). • Hemodynamicznie istotne zwężenie drogi odpływu lewej komory (zwężenie aorty, kardiomiopatia przerostowa) zwężenie zastawki dwudzielnej lub wstrząs kardiogenny. • Niewydolność serca po ostrym zawale serca (w ciągu pierwszych ‧ dni). • Niestabilna dławica piersiowa (za wyjątkiem anginy Prinzmetala). • Ciąża i laktacja (patrz punkt
Ipersensibilità/reazioni da infusione Ipersensibilità/reazioni da infusione (incluse alcune reazioni pericolose per la vita e rare reazioni fatali) incluse e non limitate a vampate, dolore al torace, dispnea, ipotensione, apnea, peridita di coscienza, ipersensibilità ed anafilassi, sono state associate con la somministrazione di temsirolimus (vedere paragrafoNadwrażliwość/reakcje w trakcie wlewu Z podawaniem temsyrolimusu wiązało się występowanie reakcji nadwrażliwości/reakcji w trakcie wlewu, (w tym reakcje zagrażające życiu i rzadkie reakcje prowadzące do zgonu) obejmujących i nie ograniczających się do uderzeń gorąca, bólu w klatce piersiowej, duszności, niedociśnienia, bezdechu, utraty przytomności, reakcji nadwrażliwości i reakcji anafilaktycznych (patrz punkt
Ipersensibilità alla sostanza attiva o ad uno qualsiasi degli eccipienti Ipersensibilità accertata a qualsiasi altro agente antibatterico carbapenemico Ipersensibilità grave (per es.: reazione anafilattica, reazione cutanea grave) a qualsiasi altro tipo di agente antibatterico beta-lattamico (per es.: penicilline o cefalosporineNadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą • Nadwrażliwość na którykolwiek lek przeciwbakteryjny z grupy karbapenemów • Ciężka nadwrażliwość (np. reakcja anafilaktyczna, ciężka reakcja skórna) na inny lek przeciwbakteryjny z grupy beta-laktamów (np. penicylin lub cefalosporyn
Carte con una funzione di credito e/o con una di debito ritardato: questa categoria è segnalata solo se i dati non possono essere disaggregati in carte con una funzione di credito e carte con una funzione di debito ritardatoKarty z funkcją kredytową i/lub funkcją odroczonego obciążenia rachunku: ta kategoria jest wykazywana jedynie gdy danych nie można rozbić danych na kategorie karty z funkcją kredytową i karty z funkcją odroczonego obciążenia rachunku
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2469 zdań frazy ipersensibilità ritardata.Znalezione w 2,702 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.