Tłumaczenia na język polski:

  • badania społeczne   
    (noun  )
     
    zbieranie danych poprzez wywiady i ankiety w celu zgromadzenia określonego zbioru danych, które następnie podlegają analizie
  • badanie społeczne   

Przykładowe zdania z "indagine sociale", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pertanto, quando effettua visite metodologiche in uno Stato membro le cui informazioni statistiche sono sottoposte ad esame, la Commissione (Eurostat) dovrebbe essere autorizzata ad accedere ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, di Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le sottostanti informazioni contabili dettagliate, le indagini e i questionari statistici pertinenti nonché altre informazioni correlate, nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati e di segreto statisticoDlatego też Komisja (Eurostat), przeprowadzając inspekcje metodologiczne w państwach członkowskich, których informacje statystyczne są przedmiotem kontroli, powinna mieć prawo do dostępu do rachunków instytucji rządowych na poziomie centralnym, regionalnym, lokalnym i na poziomie zabezpieczeń społecznych, w tym do otrzymania szczegółowych informacji rachunkowych będących ich podstawą, odpowiednich badań i kwestionariuszy statystycznych oraz innych istotnych informacji, przestrzegając przepisów z zakresu ochrony danych oraz poufności informacji statystycznych
Esaminando i casi del campione, il Comitato osserva che molto spesso le azioni finanziarie o i recuperi dei pagamenti non dovuti e/o le eventuali azioni disciplinari (per esempio l'immissione della ragione sociale di un'impresa nel sistema di allarme precoce) erano stati attuati con successo dal servizio comunitario competente o da un'agenzia o erano in fase avanzata di attuazione nel corso o prima dell'indagine dell'OLAFKomitet Nadzoru zwraca uwagę, na podstawie wybranych do analizy spraw, że bardzo często finansowe działania uzupełniające bądź odzyskanie nienależnie wypłaconych środków lub – w stosownych przypadkach – działania dyscyplinarne (np. wpisanie przedsiębiorstwa do systemu wczesnego ostrzegania) zostały z powodzeniem przeprowadzone lub zostały rozpoczęte przez właściwą służbę lub agencję Komisji przed dochodzeniem OLAF-u bądź w czasie jego trwania
Entro la fine del ‧ tutti gli Stati membri effettuano un'indagine pilota di dati per il ‧ in vista dell'introduzione di un modulo sulle prestazioni nette di protezione socialeW celu wprowadzenia modułu dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej, we wszystkich państwach członkowskich, w terminie do końca ‧ r., pilotażowo gromadzone są dane za rok
Un caso di problema di salute o di malattia collegato al lavoro non implica necessariamente il riconoscimento da parte di un'autorità e i dati relativi sono desunti dalle indagini demografiche esistenti, quali l'indagine europea sulla salute basata su interviste (European Health Interview Survey- EHIS) o altre indagini socialiPrzypadek problemu zdrowotnego i choroby związanej z pracą nie musi być związany z faktem stwierdzenia choroby przez organ krajowy, a dane takie dostarczają badania statystyczne ludności, takie jak europejskie badania ankietowe dotyczące zdrowia (EHIS) i inne statystyczne badania społeczne
chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere un'indagine circa il rapporto esistente tra i diversi modelli urbanistici e il comportamento sociale nonché le condizioni che favoriscono la pace sociale e la salutewzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania badań nad powiązaniami pomiędzy różnymi modelami urbanistycznymi i zachowaniami społecznymi oraz warunkami sprzyjającymi harmonii społecznej i zdrowiu
è profondamente preoccupato per le presunte uccisioni extragiudiziarie, la diffusione della tortura, l'impunità e altre violazioni dei diritti umani commesse da entrambe le parti; invita il governo nepalese e le altre parti in conflitto a fare quanto è in loro potere per garantire indagini esaustive e trasparenti in merito alle violazioni dei diritti umani, compresi i casi irrisolti di sparizioni forzate, e insiste sul fatto che adeguate condanne degli accusati saranno essenziali per il ripristino della pace socialewyraża głębokie zaniepokojenie z powodu rzekomych bezprawnych egzekucji, szerzących się tortur, bezkarności i innych aktów łamania praw człowieka dokonywanych przez obie strony konfliktu; wzywa rząd nepalski i inne strony zaangażowane w konflikt do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia wyczerpującego i przejrzystego dochodzenia w sprawie przypadków łamania praw człowieka, w tym nierozwiązanych spraw dotyczących uprowadzeń, oraz podkreśla, że skazanie winnych jest niezbędne dla przywrócenia spokoju społecznego
Pregherei la Commissione di svolgere indagini su quell'ondata di caldo, sul numero di vittime e di prendere coscienza del fatto che la Francia non ha fatto nulla per evitarlo; nonostante ciò, quando è arrivato l'autunno e tutti i morti erano state seppelliti, c'erano 14 000 persone in meno sul loro registro dei servizi sociali.Proszę Komisję, aby zbadała kwestię tej fali upałów, określiła liczbę ofiar i zdała sobie sprawę z faktu, że Francja nic z tym nie zrobiła, a gdy przyszła jesień i wszyscy ci ludzie zostali pochowani, ubyło 14 000 osób w rejestrze francuskich służb socjalnych.
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Commissione per l'occupazione e gli affari socialiSprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
In maniera più rilevante, una dinamica salariale più vigorosa rispetto alle attese correnti comporta notevoli rischi al rialzo per la stabilità dei prezzi, considerando il positivo slancio della crescita del PIL in termini reali osservato negli ultimi trimestri, il fatto che le indagini congiunturali indicano un grado di utilizzo della capacità produttiva che si avvicina ai livelli massimi raggiunti nel ‧ e il miglioramento in atto per quanto riguarda l' andamento del mercato del lavoro. È pertanto di cruciale importanza che le parti sociali continuino a mostrare senso di responsabilitàSpośród czynników fundamentalnych, poważne ryzyko wzrostu inflacji wiąże się z możliwością wyższych niż obecnie zakładane podwyżek płac; wskazuje na to korzystne tempo wzrostu realnego PKB notowane w ostatnich kwartałach, coraz lepsze wyniki rynku pracy oraz fakt, że wg badań ankietowych wykorzystanie mocy produkcyjnych zbliża się do szczytowych wartości z ‧ r. Dlatego jest sprawą kluczową, by partnerzy społeczni nadal zachowywali się w sposób odpowiedzialny
Tra i principali oggetti di indagine che essa comprende si trovano: lo studio dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche d'integrazione nei paesi dell'UE; gli obiettivi e gli indicatori adottati; gli effetti della politica fiscale sul piano dell'integrazione (in molti Stati membri, infatti, la riscossione delle tasse è effettuata a livello nazionale, mentre buona parte degli oneri legati all'esclusione sociale ed a problemi correlati sono a carico degli enti locali e regionaliPowinno się prowadzić na przykład badania na temat sposobów wdrażania polityki integracyjnej w Państwach Członkowskich UE, dalszych działań, stojących za nimi celów oraz używanych wskaźników, a także na temat wpływu polityki fiskalnej na integrację (w wielu Państwach Członkowskich podatki pobierane są na poziomie krajowym, podczas gdy duża część kosztów integracji, np. działania przeciw wykluczeniu, ponoszona jest przez władze lokalne i regionalne
Non solo dovrebbe essere garantita loro una protezione legale o fisica, ma dovrebbero poter contare anche su assistenza medica e psicologica e riabilitazione sociale. Coloro che collaborano con le autorità, poi, dovrebbero vedersi rilasciare un permesso di soggiorno per la durata delle indagini sul caso che li ha visti coinvolti.Należy im zagwarantować nie tylko ochronę prawną i fizyczną, ale także pomoc medyczną i psychologiczną oraz resocjalizację, a tym, którzy współpracują z władzami, należałoby zapewnić pozwolenia na pobyt na czas dochodzenia w sprawach handlu ludźmi.
raccomanda di coordinare le attività di indagine nei campi pertinenti, sia all’interno che all’esterno dell’UE, e di sviluppare le conoscenze sui modi in cui i cittadini usano le tecnologie on-line, sui rischi connessi e sui potenziali effetti dannosi dell’uso delle tecnologie on-line da parte loro, compresi gli aspetti tecnici, psicologici e socialiZaleca skoordynowanie działań badawczych w odpowiednich dziedzinach wewnątrz i na zewnątrz Unii oraz zdobycie wiedzy na temat sposobów korzystania przez obywateli z technologii internetowych, związanego z tym ryzyka oraz możliwych szkodliwych skutków stosowania tych technologii, z uwzględnieniem aspektów technicznych, psychologicznych i społecznych
Nel quadro del programma rivisto Eurostat di indagine sociale, la Commissione intende predisporre un modulo sulla responsabilizzazione dei consumatori per valutarne le competenze e il grado di informazione e consapevolezza riguardo ai loro diritti e alla relativa affermazione.W ramach realizowanego przez Eurostat zmienionego Europejskiego Programu Badania Społecznego Komisja planuje uruchomić moduł dotyczący wzmacniania pozycji konsumentów, poprzez który chce badać umiejętności konsumentów, informacje skierowane do konsumentów, a także ich świadomość przysługujących im praw oraz asertywność.
Si è verificato tuttavia un altro incidente che non è stato possibile menzionare prima che terminassero gli emendamenti, quindi leggerò questo emendamento orale: "Esprime profondo rammarico per la mortale esplosione che ha provocato un morto e dieci feriti, accaduta a Mitrovica nord il 2 luglio, durante la manifestazione di protesta contro l'apertura di un centro per i servizi sociali e per l'attentato del 5 luglio contro un deputato serbo al parlamento del Kosovo; condanna fermamente tutti gli atti di violenza e invita le parti ad agire in maniera responsabile; incoraggia EULEX a fare ogni sforzo necessario per allentare la tensione ed evitare nuove violenze e invita la polizia del Kosovo, con l'assistenza di EULEX, ad avviare senza indugio un'indagine scrupolosa e imparziale su tali eventi al fine di assicurare i colpevoli alla giustizia”.Miał miejsce również inny incydent, do którego nie można było odnieść się przed zakończeniem poprawek, przeczytam zatem poprawkę ustną: "wyraża głęboki żal z powodu zabójczej eksplozji, w wyniku której zginęła jedna osoba, a dziesięć zostało rannych, a do której doszło w północnej części Mitrowicy w dniu 2 lipca podczas demonstracji przeciwko otwarciu centrum służb cywilnych oraz z powodu ataku w dniu 5 lipca na serbskiego posła do parlamentu Kosowa; z całą mocą potępia wszelkie akty przemocy i wzywa strony do rozsądnego działania; wzywa EULEX do podjęcia wszelkich starań na rzecz rozładowania napięcia i zapobieżenia dalszym aktom przemocy oraz wzywa policję Kosowa, aby z pomocą EULEX-u natychmiast wszczęła wyczerpujące i bezstronne dochodzenia w sprawie tych wydarzeń w celu postawienia ich sprawców przed sądem”.
Oggetto: Indagine della Corte costituzionale portoghese su di un possibile finanziamento illecito del Partido Social Democrata (PSD) da parte del gruppo SomagueDotyczy: śledztwa portugalskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwości niezgodnego z prawem finansowania Partido Social Democrata (PSD) przez grupę Somague
Per facilitare l’individuazione di soluzioni innovative, una di tali indagini sonderà anche l’opinione pubblica sulla politica di prevenzione e di lotta alla povertà e all’esclusione sociale, compresi eventualmente i sistemi di protezione sociale, e sul ruolo potenziale dell’Unione nella lotta alla povertà e all’esclusioneCelem ułatwienia identyfikacji innowacyjnych rozwiązań jeden z takich sondaży obejmie badanie opinii publicznej na temat polityki zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz walki z nimi, w tym, w odpowiednich przypadkach, systemów ochrony socjalnej, i ewentualnej roli Unii w walce z ubóstwem i wykluczeniem
Con lettera del ‧ luglio ‧ (Doc. n. ‧-‧ D), l'Autorità ha informato le autorità norvegesi della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo ‧, paragrafo ‧, della Parte I del protocollo ‧ dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, in riferimento agli aiuti di Stato in forma di oneri sociali differenziati su base regionale e di aiuti diretti ai trasporti (di seguito denominata la decisione di avviare un procedimento di indagineListem z dnia ‧ lipca ‧ r. (nr dok.: ‧-‧ D) Urząd poinformował władze Norwegii o swojej decyzji o wszczęciu postępowania określonego w art. ‧ ust. ‧ części I protokołu ‧ do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, odnoszącej się do pomocy państwa w formie regionalnie zróżnicowanych składek na zabezpieczenie społeczne i pomocy bezpośredniej w transporcie (dalej zwanej decyzją o wszczęciu dochodzenia
Credo che l'adozione della pagella dei mercati dei beni al consumo migliorerà gli strumenti di controllo sui settori le cui debolezze e violazioni devono essere oggetto di indagini, coinvolgerà le autorità nazionali di protezione dei consumatori nella conservazione della qualità dei servizi sociali e contribuirà a ripristinare la fiducia dei consumatori nel mercato interno.Uważam, że przyjęcie tablicy wyników dla rynków konsumenckich udoskonali narzędzia nadzoru nad sektorami, które należy zbadać pod kątem słabości i naruszeń prawa, zaangażuje krajowe organy ochrony konsumentów w proces utrzymywania należytej jakości usług społecznych i pomoże przywrócić zaufanie konsumentów do rynku wewnętrznego.
Gli sviluppi a livello aziendale hanno formato oggetto di analisi attraverso un'indagine sulle imprese europee, mentre le attività di discussione con le parti sociali e i governi figurano nel programma di lavoro annualeDziałania na poziomie przedsiębiorstw również były przedmiotem sprawozdań sporządzanych w ramach badań nad przedsiębiorstwami europejskimi, podczas gdy działalność w zakresie organizowania debat z partnerami społecznymi i rządami planowana jest w ramach rocznych programów pracy
Quando effettua visite di controllo in uno Stato membro le cui informazioni statistiche sono sottoposte ad esame, la Commissione (Eurostat) deve in particolare disporre del diritto di accedere ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, degli Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le informazioni contabili dettagliate in base alle quali sono stati elaborati tali conti, le indagini statistiche e i questionari pertinenti nonché altre informazioni correlate, nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati e di segreto statisticoKomisja (Eurostat), przeprowadzając wizyty kontrolne w państwach członkowskich, których informacje statystyczne są przedmiotem kontroli, powinna mieć prawo do dostępu do rachunków instytucji rządowych na poziomie centralnym, regionalnym, lokalnym i zabezpieczeń społecznych, w tym do otrzymania szczegółowych informacji rachunkowych będących ich podstawą, odpowiednich badań i kwestionariuszy statystycznych oraz innych istotnych informacji, przestrzegając przepisów z zakresu ochrony danych oraz poufności informacji statystycznych
Oggetto: Indagine sul Fondo sociale europeo a NavarraDotyczy: dochodzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w Nawarze
identificazione e valutazione, sulla base di strumenti, nuovi o esistenti, di indagini sanitarie per intervista, di serie di quesiti ad hoc riguardanti la parte sanitaria del sistema europeo di moduli d'indagine statistica socialeokreślenie i ocena, na podstawie istniejących lub opracowanych niedawno instrumentów badania zdrowia za pomocą wywiadu, zestawów pytań doraźnych na potrzeby części dotyczącej zdrowia w ramach europejskiego systemu modułów badań w dziedzinie statystyki społecznej
Entro la metà del ‧ un nuovo modulo di indagine sulla disabilità e l'integrazione sociale, elaborato grazie ad un finanziamento concesso da Eurostat, dovrebbe essere disponibile per progetti pilota da attuare negli Stati membriDo połowy ‧ r. nowa część badań ankietowych dotycząca niepełnosprawności i integracji społecznej- wspierana z funduszy Eurostatu- powinna być gotowa do pilotażowego wdrożenia w państwach członkowskich
per quanto riguarda i settori in cui si possono utilizzare indicatori per i quali già esistono raccolte di dati o sono programmate indagini a livello dell'UE, a sviluppare ulteriormente e a sottoporre al Consiglio strategie nei settori seguenti: efficienza degli investimenti, TIC, mobilità, istruzione degli adulti, insegnanti e formatori, istruzione e formazione professionali, inclusione sociale e cittadinanza attivaw odniesieniu do związanych ze wskaźnikami dziedzin, w których rozpoczęto już zbieranie danych lub planuje się przeprowadzenie przez UE przeglądów, do dalszego opracowywania i przedłożenia Radzie strategii dotyczących efektywności inwestycji, sektora technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, mobilności, kształcenia dorosłych, nauczycieli i trenerów, kształcenia zawodowego i szkoleń zawodowych, integracji społecznej i aktywnego obywatelstwa we wspomnianych dziedzinach
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51967 zdań frazy indagine sociale.Znalezione w 7,417 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.