Tłumaczenia na język polski:

  • badania społeczne   
    (noun  )
     
    zbieranie danych poprzez wywiady i ankiety w celu zgromadzenia określonego zbioru danych, które następnie podlegają analizie
  • badanie społeczne   

Przykładowe zdania z "indagine sociale", pamięć tłumaczeniowa

add example
per quanto riguarda i settori in cui si possono utilizzare indicatori per i quali già esistono raccolte di dati o sono programmate indagini a livello dell'UE, a sviluppare ulteriormente e a sottoporre al Consiglio strategie nei settori seguenti: efficienza degli investimenti, TIC, mobilità, istruzione degli adulti, insegnanti e formatori, istruzione e formazione professionali, inclusione sociale e cittadinanza attivaw odniesieniu do związanych ze wskaźnikami dziedzin, w których rozpoczęto już zbieranie danych lub planuje się przeprowadzenie przez UE przeglądów, do dalszego opracowywania i przedłożenia Radzie strategii dotyczących efektywności inwestycji, sektora technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, mobilności, kształcenia dorosłych, nauczycieli i trenerów, kształcenia zawodowego i szkoleń zawodowych, integracji społecznej i aktywnego obywatelstwa we wspomnianych dziedzinach
Anche i fattori sociali , geografici e storici sono influenti , nella misura in cui la percezione pubblica dell immigrato varia grandemente negli Stati membri . Oltre alla funzione di mappatura e analisi , le indagini preparatori e svolgono un ruolo di sensibilizzazione e di comunicazione .Ponieważ polityka i komunikaty władz publicznych mają znaczący wpływ na wiarygodność i skuteczność kampanii , osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki i opinii mogą stanowić jedną z jej najważniejszych grup docelowych .
chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere un'indagine circa il rapporto esistente tra i diversi modelli urbanistici e il comportamento sociale nonché le condizioni che favoriscono la pace sociale e la salutewzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania badań nad powiązaniami pomiędzy różnymi modelami urbanistycznymi i zachowaniami społecznymi oraz warunkami sprzyjającymi harmonii społecznej i zdrowiu
INDAGINE PILOTA DI DATI SULLE PRESTAZIONI NETTE DI PROTEZIONE SOCIALEZBIÓR DANYCH PILOTAŻOWYCH DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ NETTO Z TYTUŁU OCHRONY SOCJALNEJ
Pregherei la Commissione di svolgere indagini su quell'ondata di caldo, sul numero di vittime e di prendere coscienza del fatto che la Francia non ha fatto nulla per evitarlo; nonostante ciò, quando è arrivato l'autunno e tutti i morti erano state seppelliti, c'erano 14 000 persone in meno sul loro registro dei servizi sociali.Proszę Komisję, aby zbadała kwestię tej fali upałów, określiła liczbę ofiar i zdała sobie sprawę z faktu, że Francja nic z tym nie zrobiła, a gdy przyszła jesień i wszyscy ci ludzie zostali pochowani, ubyło 14 000 osób w rejestrze francuskich służb socjalnych.
vista l'indagine speciale n. ‧ del ‧ di Eurobarometro sulla politica sociale e dell'occupazione europea, dalla quale emerge che la mobilità riveste un'importanza crescente per i cittadini europeiuwzględniając badanie Eurobarometru nr ‧ z ‧ r. w sprawie europejskiej polityki zatrudnienia i polityki społecznej, zgodnie z którym dla obywateli UE mobilność staje się coraz ważniejsza
Pertanto, quando effettua visite metodologiche in uno Stato membro le cui informazioni statistiche sono sottoposte ad esame, la Commissione (Eurostat) dovrebbe essere autorizzata ad accedere ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, di Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le sottostanti informazioni contabili dettagliate, le indagini e i questionari statistici pertinenti nonché altre informazioni correlate, nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati e di segreto statisticoDlatego też Komisja (Eurostat), przeprowadzając inspekcje metodologiczne w państwach członkowskich, których informacje statystyczne są przedmiotem kontroli, powinna mieć prawo do dostępu do rachunków instytucji rządowych na poziomie centralnym, regionalnym, lokalnym i na poziomie zabezpieczeń społecznych, w tym do otrzymania szczegółowych informacji rachunkowych będących ich podstawą, odpowiednich badań i kwestionariuszy statystycznych oraz innych istotnych informacji, przestrzegając przepisów z zakresu ochrony danych oraz poufności informacji statystycznych
Con lettera del ‧ luglio ‧ (Doc. n. ‧-‧ D), l'Autorità ha informato le autorità norvegesi della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo ‧, paragrafo ‧, della Parte I del protocollo ‧ dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, in riferimento agli aiuti di Stato in forma di oneri sociali differenziati su base regionale e di aiuti diretti ai trasporti (di seguito denominata la decisione di avviare un procedimento di indagineListem z dnia ‧ lipca ‧ r. (nr dok.: ‧-‧ D) Urząd poinformował władze Norwegii o swojej decyzji o wszczęciu postępowania określonego w art. ‧ ust. ‧ części I protokołu ‧ do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, odnoszącej się do pomocy państwa w formie regionalnie zróżnicowanych składek na zabezpieczenie społeczne i pomocy bezpośredniej w transporcie (dalej zwanej decyzją o wszczęciu dochodzenia
Entro la metà del ‧ un nuovo modulo di indagine sulla disabilità e l'integrazione sociale, elaborato grazie ad un finanziamento concesso da Eurostat, dovrebbe essere disponibile per progetti pilota da attuare negli Stati membriDo połowy ‧ r. nowa część badań ankietowych dotycząca niepełnosprawności i integracji społecznej- wspierana z funduszy Eurostatu- powinna być gotowa do pilotażowego wdrożenia w państwach członkowskich
considerando la risoluzione ‧ dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, secondo cui le autorità messicane compiono attualmente sforzi considerevoli a tutti i livelli per riparare il tessuto sociale delle città, combattere la violenza nei confronti delle donne, indagare sugli assassinii e le sparizioni di donne e portare in giudizio sia gli autori di tali crimini sia i funzionari che, all'inizio, hanno trascurato tali indagini e ostacolato il corso della giustiziamając na uwadze, że zgodnie z rezolucją ‧ Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w chwili obecnej władze meksykańskie czynią znaczące wysiłki na wszystkich szczeblach, aby naprawić tkankę społeczną tych miast, walczyć z przemocą wobec kobiet, przeprowadzić dochodzenia w sprawie zabójstw i zaginięć kobiet oraz doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości zarówno sprawców tych zbrodni, jak i urzędników, którzy na samym początku niedbale prowadzili śledztwa i utrudniali pracę wymiaru sprawiedliwości
valutazione della situazione economica e sociale dell'industria della trasformazione e dell'acquacoltura sulla base di studi e indagini a campione sufficientemente ampie da garantire l’affidabilità delle stimeoceny sytuacji gospodarczej i społecznej przemysłu przetwórczego i sektora akwakultury na podstawie badań i dostatecznie dużych próbek zapewniających wiarygodność oszacowania
sottolinea la necessità che tutta la popolazione migrante sia interessata dalle attività di controllo e prevenzione sanitaria che vengono assicurate dai servizi appositi; sottolinea inoltre la necessità di predisporre e finanziare appositi programmi sociali e sanitari che, sulla base di oggettive indagini su specifici problemi di salute, possano contrastare le patologie ricorrenti nella popolazione migrantePonadto podkreśla potrzebę objęcia wszystkich imigrantów kontrolą i prewencją zdrowotną zapewnianą przez odpowiednie służby oraz potrzebę opracowania i sfinansowania odpowiednich programów socjalnych i zdrowotnych, które na podstawie obiektywnych badań konkretnych problemów zdrowotnych mogłyby pomóc w zwalczaniu chorób często występujących wśród migrantów
Indagine sulle modalità di promozione della partecipazione dei lavoratori al processo decisionale e al capitale socialePoszukiwanie sposobów zwiększenia udziału pracowników w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie i w jego kapitale
INDAGINE PRESSOIL GRUPPO DI LAVORO DEL CONSIGLIO : NELLE RELAZIONI DI VALUTAZIONE D IMPATTO DELLA COMMISSIONE VI È UN EQUILI BRO ADEGUATO TRA L IMPATTO ECONOMICO , AMBIENTALE E SOCIALE ?ANKIETA PRZEPROWADZONA NA FORUM RADY : SPRAWOZDANIA KOMISJI Z OCENY ODDZIAŁYWANIA WYKAZAŁY ODPOWIEDNIĄ RÓWNOWAGĘ MIĘDZY ODDZIAŁYWANIEM EKONOMICZNYM , SPOŁECZNYM ORAZ ŚRODOWISKOWYM
D'altra parte, il CESE invita la Commissione ad adottare un approccio globale nel trattare il tema dei PPP e, nel quadro delle sue comunicazioni, a compilare (previa indagine presso gli Stati membri) un elenco di criteri che i poteri pubblici potrebbero prendere in considerazione per gli aspetti sociali ed ambientaliPoza tym EKES apeluje do Komisji o traktowanie zagadnienia PPP w sposób kompleksowy oraz do sporządzenia w ramach jej komunikatów (po przeprowadzeniu odpowiednich badań w państwach członkowskich) wykazu kryteriów, które władze publiczne mogłyby uwzględniać w odniesieniu do aspektów społecznych i ekologicznych
Oggetto: Indagine sul Fondo sociale europeo a NavarraDotyczy: dochodzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w Nawarze
invita gli esperti della Commissione che si occupano della materia ad operare una distinzione più chiara tra organizzazioni di volontariato e ONG, le cui attività non sono organizzate sulle stesse basi di volontariato, e chiede un'esauriente indagine paneuropea sulla natura, il livello e i meccanismi interni della partecipazione sociale, compresi la partecipazione dei volontari e i finanziamenti a tal finewzywa odpowiednich ekspertów Komisji do wprowadzenia wyraźnego rozróżnienia pomiędzy organizacjami wolontariackimi i organizacjami pozarządowymi, których działalność nie jest zorganizowana na takiej samej podstawie wolontariackiej, oraz wzywa do przeprowadzenia wszechstronnych badań ogólnoeuropejskich nad charakterem, stopniem i mechanizmami wewnętrznymi uczestnictwa społecznego, w tym nad udziałem wolontariuszy i finansowaniem udzielanym w tym celu
chiede l'avvio di indagini sulle azioni suicide commesse per vendetta e per ragioni politiche, sociali o culturali e rivolge un insistente appello alla comunità internazionale affinché faccia rispettare il diritto internazionale e ricercare la pace, ovunque le donne siano state, o rischino di essere arruolate per attacchi suicidiwzywa do zbadania politycznych, społecznych lub kulturowych przyczyn ataków samobójczych popełnianych w duchu zemsty rodowej i wzywa usilnie społeczność międzynarodową do działań na rzecz przestrzegania prawa międzynarodowego oraz do dążenia do przywrócenia pokoju, wszędzie tam gdzie kobiety zostały lub mogą zostać zwerbowane do popełnienia ataków samobójczych
chiede che venga compiuto uno sforzo in più a beneficio delle persone anziane che soffrono di disabilità onde facilitarne l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro e evitare al massimo il fenomeno delle pensioni anticipate tra le persone con disabilità; sottolinea che, in linea con il mutamento demografico, aumenta in modo significativo il numero delle persone con disabilità che invecchiano; è dell'avviso che proprio le persone con disabilità in vecchiaia abbiano bisogno di un sostegno globale e di una maggiore riabilitazione sociale; esorta la Commissione a esaminare quali misure vengono attuate negli Stati membri per garantire a tale riguardo un'assistenza adeguata ai bisogni; raccomanda di illustrare i risultati di tale indagine in un raffronto delle migliori prassiwzywa do podjęcia dodatkowych wysiłków na rzecz osób starszych dotkniętych niepełnosprawnością, z myślą o ułatwieniu im zaistnienia lub powrotu na rynek pracy oraz o unikaniu, w miarę możliwości, zjawiska przechodzenia przez osoby niepełnosprawne na wcześniejsze emerytury; zauważa, że wskutek zmian demograficznych liczba starszych ludzi niepełnosprawnych znacząco wzrasta; jest zdania, że starsi ludzie niepełnosprawni szczególnie potrzebują kompleksowej opieki i rehabilitacji społecznej w większym zakresie; wzywa Komisję do zbadania, jakie działania w tej dziedzinie są podejmowane w państwach członkowskich w celu zagwarantowania opieki adekwatnej do potrzeb tych osób; zaleca zamieszczenie wyników tego badania w zestawieniu porównawczym najlepszych praktyk
Le indagini e le consultazioni svolte precedentemente all adozione della nuova strategia comunitaria hanno permesso di identificare le problematiche che più affliggono i giovani d oggi nei campi dell istruzione , dell occupazione , dell inclusione sociale e della salute .Z badań i konsultacji przeprowadzo nych przed przyjęciem nowej strategii UE wynika , że do zagadnień najbardziej zajmujących dzisiejszą młodzież należą : edukacja , zatrudnienie , integracja społeczna oraz zdrowie .
Nel quadro del programma rivisto Eurostat di indagine sociale, la Commissione intende predisporre un modulo sulla responsabilizzazione dei consumatori per valutarne le competenze e il grado di informazione e consapevolezza riguardo ai loro diritti e alla relativa affermazione.W ramach realizowanego przez Eurostat zmienionego Europejskiego Programu Badania Społecznego Komisja planuje uruchomić moduł dotyczący wzmacniania pozycji konsumentów, poprzez który chce badać umiejętności konsumentów, informacje skierowane do konsumentów, a także ich świadomość przysługujących im praw oraz asertywność.
Sebbene il dirimo di presentare denunce al Mediatore europeo sia limitato a cimadini , residenti e persone giuridiche che abbiano la sede sociale in uno Stato membro , il Mediatore è autorizzato ad avviare indagini di propria iniziativa .ChociaE prawo skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jest ograniczone do obywateli , mieszkaûców i osób prawnych majÊcych miejsce zamieszkania lub statutowÊ siedzibÝ w paûstwie czúonkowskim , Rzecznik ma równieE prawo do wszczÝcia dochodzenia z wúasnej inicjatywy .
In maniera più rilevante, una dinamica salariale più vigorosa rispetto alle attese correnti comporta notevoli rischi al rialzo per la stabilità dei prezzi, considerando il positivo slancio della crescita del PIL in termini reali osservato negli ultimi trimestri, il fatto che le indagini congiunturali indicano un grado di utilizzo della capacità produttiva che si avvicina ai livelli massimi raggiunti nel ‧ e il miglioramento in atto per quanto riguarda l' andamento del mercato del lavoro. È pertanto di cruciale importanza che le parti sociali continuino a mostrare senso di responsabilitàSpośród czynników fundamentalnych, poważne ryzyko wzrostu inflacji wiąże się z możliwością wyższych niż obecnie zakładane podwyżek płac; wskazuje na to korzystne tempo wzrostu realnego PKB notowane w ostatnich kwartałach, coraz lepsze wyniki rynku pracy oraz fakt, że wg badań ankietowych wykorzystanie mocy produkcyjnych zbliża się do szczytowych wartości z ‧ r. Dlatego jest sprawą kluczową, by partnerzy społeczni nadal zachowywali się w sposób odpowiedzialny
Vorrei chiederle se ritiene che il numero delle indagini - per esempio, 49 per il Fondo sociale, corrispondente a migliaia di transazioni - le sembra sufficiente per esprimere un giudizio.Chciałbym również zapytać, czy sądzi pan, że liczba badań - na przykład 49 w przypadku Funduszu Społecznego, w którym dochodzi do tysięcy transakcji - jest dla pana wystarczająca do sformułowania opinii?
Fintantoché la povertà e l'esclusione sociale coinvolgeranno quasi un cittadino su sei, come mostrano le indagini statistiche nell'UE, toccherà a noi, come deputati, non solo sfidare la Commissione e gli Stati membri, ma anche esercitare pressioni efficaci per l'attuazione delle misure specifiche adottate nella lotta contro la povertà e contro misure antisociali di austerità, e limitare un ulteriore deterioramento dell'ambito sociale, in particolare nel caso delle donne.Tak długo, jak ubóstwo i wykluczenie społeczne będą dotykać prawie co szóstego obywatela - jak pokazują badania statystyczne w UE - posłowie do PE powinni nie tylko apelować do Komisji i państw członkowskich, lecz również wywierać skuteczną presję w kwestii wdrażania specjalnych środków przyjętych w celu walki z ubóstwem i antyspołecznymi cięciami oraz ograniczyć dalsze pogarszanie się sytuacji społecznej, zwłaszcza w odniesieniu do kobiet.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 59877 zdań frazy indagine sociale.Znalezione w 13,448 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.