Tłumaczenia na język polski:

  • badania społeczne   
    (noun  )
     
    zbieranie danych poprzez wywiady i ankiety w celu zgromadzenia określonego zbioru danych, które następnie podlegają analizie
  • badanie społeczne   

Przykładowe zdania z "indagine sociale", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nel ‧ i direttori dei servizi di statistiche sociali europei hanno concordato un quadro, chiamato Sistema europeo di indagine sanitaria (EHSS), per la raccolta di dati armonizzati attraverso indagini e/o moduli di indagine relativi alla saluteW ‧ r. europejscy dyrektorzy ds. statystyk społecznych uzgodnili ramy systematycznego gromadzenia ujednoliconych danych za pomocą badań ankietowych lub części badań ankietowych dotyczących zdrowia, określane mianem europejskiego systemu badań nad zdrowiem (EHSS
Un caso di problema di salute o di malattia collegato al lavoro non implica necessariamente il riconoscimento da parte di un'autorità e i dati relativi sono desunti dalle indagini demografiche esistenti, quali l'indagine europea sulla salute basata su interviste (European Health Interview Survey- EHIS) o altre indagini socialiPrzypadek problemu zdrowotnego i choroby związanej z pracą nie musi być związany z faktem stwierdzenia choroby przez organ krajowy, a dane takie dostarczają badania statystyczne ludności, takie jak europejskie badania ankietowe dotyczące zdrowia (EHIS) i inne statystyczne badania społeczne
identificazione e valutazione, sulla base di strumenti, nuovi o esistenti, di indagini sanitarie per intervista, di serie di quesiti ad hoc riguardanti la parte sanitaria del sistema europeo di moduli d'indagine statistica socialeokreślenie i ocena, na podstawie istniejących lub opracowanych niedawno instrumentów badania zdrowia za pomocą wywiadu, zestawów pytań doraźnych na potrzeby części dotyczącej zdrowia w ramach europejskiego systemu modułów badań w dziedzinie statystyki społecznej
Fintantoché la povertà e l'esclusione sociale coinvolgeranno quasi un cittadino su sei, come mostrano le indagini statistiche nell'UE, toccherà a noi, come deputati, non solo sfidare la Commissione e gli Stati membri, ma anche esercitare pressioni efficaci per l'attuazione delle misure specifiche adottate nella lotta contro la povertà e contro misure antisociali di austerità, e limitare un ulteriore deterioramento dell'ambito sociale, in particolare nel caso delle donne.Tak długo, jak ubóstwo i wykluczenie społeczne będą dotykać prawie co szóstego obywatela - jak pokazują badania statystyczne w UE - posłowie do PE powinni nie tylko apelować do Komisji i państw członkowskich, lecz również wywierać skuteczną presję w kwestii wdrażania specjalnych środków przyjętych w celu walki z ubóstwem i antyspołecznymi cięciami oraz ograniczyć dalsze pogarszanie się sytuacji społecznej, zwłaszcza w odniesieniu do kobiet.
chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere un'indagine circa il rapporto esistente tra i diversi modelli urbanistici e il comportamento sociale nonché le condizioni che favoriscono la pace sociale e la salutewzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania badań nad powiązaniami pomiędzy różnymi modelami urbanistycznymi i zachowaniami społecznymi oraz warunkami sprzyjającymi harmonii społecznej i zdrowiu
constata che, secondo un'ordinanza giudiziaria, la rappresentanza della Commissione a Vienna aveva stipulato rapporti di lavoro che non rispettavano le vigenti norme in materia di legislazione sociale e del lavoro; chiede a quali conclusioni è giunta l'indagine dell'OLAF e quali misure ha preso la Commissione; chiede inoltre quali costi ha già dovuto sostenere la Commissione, considerato che ha perso i processi dinanzi al tribunale del lavoro e ha dovuto pagare i contributi sociali arretrati, e quali altri costi potrebbero ancora sorgerestwierdza, że zgodnie z orzeczeniem sądu w wiedeńskim przedstawicielstwie Komisji istniały stosunki zatrudnienia, przy których pominięto obowiązujące przepisy prawa pracy i praw socjalnych; zapytuje, jaki wynik przyniosło dochodzenie OLAF i jakie Komisja podjęła działania w tej sprawie; zapytuje ponadto, jakie koszty Komisja poniosła w wyniku przegranych procesów przed sądem pracy i konieczności uregulowania zaległych składek na ubezpieczenia społeczne; zapytuje także, jakie mogą pojawić się jeszcze dalsze koszty
Per facilitare l’individuazione di soluzioni innovative, una di tali indagini sonderà anche l’opinione pubblica sulla politica di prevenzione e di lotta alla povertà e all’esclusione sociale, compresi eventualmente i sistemi di protezione sociale, e sul ruolo potenziale dell’Unione nella lotta alla povertà e all’esclusioneCelem ułatwienia identyfikacji innowacyjnych rozwiązań jeden z takich sondaży obejmie badanie opinii publicznej na temat polityki zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz walki z nimi, w tym, w odpowiednich przypadkach, systemów ochrony socjalnej, i ewentualnej roli Unii w walce z ubóstwem i wykluczeniem
Pregherei la Commissione di svolgere indagini su quell'ondata di caldo, sul numero di vittime e di prendere coscienza del fatto che la Francia non ha fatto nulla per evitarlo; nonostante ciò, quando è arrivato l'autunno e tutti i morti erano state seppelliti, c'erano 14 000 persone in meno sul loro registro dei servizi sociali.Proszę Komisję, aby zbadała kwestię tej fali upałów, określiła liczbę ofiar i zdała sobie sprawę z faktu, że Francja nic z tym nie zrobiła, a gdy przyszła jesień i wszyscy ci ludzie zostali pochowani, ubyło 14 000 osób w rejestrze francuskich służb socjalnych.
Quando effettua visite di controllo in uno Stato membro le cui informazioni statistiche sono sottoposte ad esame, la Commissione (Eurostat) deve in particolare disporre del diritto di accedere ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, degli Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le informazioni contabili dettagliate in base alle quali sono stati elaborati tali conti, le indagini statistiche e i questionari pertinenti nonché altre informazioni correlate, nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati e di segreto statisticoKomisja (Eurostat), przeprowadzając wizyty kontrolne w państwach członkowskich, których informacje statystyczne są przedmiotem kontroli, powinna mieć prawo do dostępu do rachunków instytucji rządowych na poziomie centralnym, regionalnym, lokalnym i zabezpieczeń społecznych, w tym do otrzymania szczegółowych informacji rachunkowych będących ich podstawą, odpowiednich badań i kwestionariuszy statystycznych oraz innych istotnych informacji, przestrzegając przepisów z zakresu ochrony danych oraz poufności informacji statystycznych
misure concrete e positive (a norma dell'articolo ‧, paragrafo ‧, del trattato CE), per superare il divario di retribuzione e la segregazione di genere, da mettere in atto ad opera delle parti sociali e degli organismi per la parità ai diversi livelli contrattuali e di settore, quali: la promozione di accordi salariali per combattere le discriminazioni retributive, indagini sistematiche sulla parità di trattamento salariale, fissazione di obiettivi qualitativi e quantitativi e di parametri di riferimento, scambio delle migliori prassikonkretne i pozytywne działania (zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE) na rzecz zniesienia różnic w wynagrodzeniach i segregacji płciowej, realizowane przez partnerów społecznych i organy ds. równości szans, na różnych poziomach, zarówno umownych, jak i sektorowych, takie jak: promowanie porozumień w zakresie wynagrodzeń mających na celu niwelowanie GPG, badania na temat równego traktowania w zakresie płac, ustanowienie celów ilościowych i jakościowych oraz analizy porównawczej, wymiana najlepszych praktyk
ritiene fondamentale che, per essere ritenuti idonei per l'SPG Plus, i paesi beneficiari devono avere ratificato e attuato le convenzioni internazionali a tale riguardo e che il prossimo regolamento deve definire procedure credibili con cui ciò può essere valutato, che coinvolgano il Parlamento europeo e altri interessati, ad esempio le parti sociali, e sulla cui base avviare indagini nel caso di prove di attuazione insufficienti; sottolinea che il livello di attuazione dei diritti umani nei paesi interessati deve diventare un criterio decisionalepodkreśla, że jest sprawą zasadniczą, by kraje-beneficjenci, aby mogły zostać objęte GSP plus, powinny zarówno ratyfikować, jak i stosować odpowiednie konwencje międzynarodowe, oraz że przyszłe rozporządzenie musi wskazywać wiarygodne procedury oceny wypełnienia tego wymogu, włączając w to Parlament Europejski i inne strony, np. partnerów społecznych, oraz wszczynania postępowań w przypadku dowodów nieodpowiedniego stosowania konwencji; kładzie nacisk na fakt, że poziom wdrażania praw człowieka w danych krajach musi stać się kryterium decydującym
Indagine sulle modalità di promozione della partecipazione dei lavoratori al processo decisionale e al capitale socialePoszukiwanie sposobów zwiększenia udziału pracowników w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie i w jego kapitale
Tra i principali oggetti di indagine che essa comprende si trovano: lo studio dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche d'integrazione nei paesi dell'UE; gli obiettivi e gli indicatori adottati; gli effetti della politica fiscale sul piano dell'integrazione (in molti Stati membri, infatti, la riscossione delle tasse è effettuata a livello nazionale, mentre buona parte degli oneri legati all'esclusione sociale ed a problemi correlati sono a carico degli enti locali e regionaliPowinno się prowadzić na przykład badania na temat sposobów wdrażania polityki integracyjnej w Państwach Członkowskich UE, dalszych działań, stojących za nimi celów oraz używanych wskaźników, a także na temat wpływu polityki fiskalnej na integrację (w wielu Państwach Członkowskich podatki pobierane są na poziomie krajowym, podczas gdy duża część kosztów integracji, np. działania przeciw wykluczeniu, ponoszona jest przez władze lokalne i regionalne
vista l'indagine speciale n. ‧ del ‧ di Eurobarometro sulla politica sociale e dell'occupazione europea, dalla quale emerge che la mobilità riveste un'importanza crescente per i cittadini europeiuwzględniając badanie Eurobarometru nr ‧ z ‧ r. w sprawie europejskiej polityki zatrudnienia i polityki społecznej, zgodnie z którym dla obywateli UE mobilność staje się coraz ważniejsza
Entro la metà del ‧ un nuovo modulo di indagine sulla disabilità e l'integrazione sociale, elaborato grazie ad un finanziamento concesso da Eurostat, dovrebbe essere disponibile per progetti pilota da attuare negli Stati membriDo połowy ‧ r. nowa część badań ankietowych dotycząca niepełnosprawności i integracji społecznej- wspierana z funduszy Eurostatu- powinna być gotowa do pilotażowego wdrożenia w państwach członkowskich
In maniera più rilevante, una dinamica salariale più vigorosa rispetto alle attese correnti comporta notevoli rischi al rialzo per la stabilità dei prezzi, considerando il positivo slancio della crescita del PIL in termini reali osservato negli ultimi trimestri, il fatto che le indagini congiunturali indicano un grado di utilizzo della capacità produttiva che si avvicina ai livelli massimi raggiunti nel ‧ e il miglioramento in atto per quanto riguarda l' andamento del mercato del lavoro. È pertanto di cruciale importanza che le parti sociali continuino a mostrare senso di responsabilitàSpośród czynników fundamentalnych, poważne ryzyko wzrostu inflacji wiąże się z możliwością wyższych niż obecnie zakładane podwyżek płac; wskazuje na to korzystne tempo wzrostu realnego PKB notowane w ostatnich kwartałach, coraz lepsze wyniki rynku pracy oraz fakt, że wg badań ankietowych wykorzystanie mocy produkcyjnych zbliża się do szczytowych wartości z ‧ r. Dlatego jest sprawą kluczową, by partnerzy społeczni nadal zachowywali się w sposób odpowiedzialny
Si è verificato tuttavia un altro incidente che non è stato possibile menzionare prima che terminassero gli emendamenti, quindi leggerò questo emendamento orale: "Esprime profondo rammarico per la mortale esplosione che ha provocato un morto e dieci feriti, accaduta a Mitrovica nord il 2 luglio, durante la manifestazione di protesta contro l'apertura di un centro per i servizi sociali e per l'attentato del 5 luglio contro un deputato serbo al parlamento del Kosovo; condanna fermamente tutti gli atti di violenza e invita le parti ad agire in maniera responsabile; incoraggia EULEX a fare ogni sforzo necessario per allentare la tensione ed evitare nuove violenze e invita la polizia del Kosovo, con l'assistenza di EULEX, ad avviare senza indugio un'indagine scrupolosa e imparziale su tali eventi al fine di assicurare i colpevoli alla giustizia”.Miał miejsce również inny incydent, do którego nie można było odnieść się przed zakończeniem poprawek, przeczytam zatem poprawkę ustną: "wyraża głęboki żal z powodu zabójczej eksplozji, w wyniku której zginęła jedna osoba, a dziesięć zostało rannych, a do której doszło w północnej części Mitrowicy w dniu 2 lipca podczas demonstracji przeciwko otwarciu centrum służb cywilnych oraz z powodu ataku w dniu 5 lipca na serbskiego posła do parlamentu Kosowa; z całą mocą potępia wszelkie akty przemocy i wzywa strony do rozsądnego działania; wzywa EULEX do podjęcia wszelkich starań na rzecz rozładowania napięcia i zapobieżenia dalszym aktom przemocy oraz wzywa policję Kosowa, aby z pomocą EULEX-u natychmiast wszczęła wyczerpujące i bezstronne dochodzenia w sprawie tych wydarzeń w celu postawienia ich sprawców przed sądem”.
valutare attentamente le iniziative prese in altri settori d'indagine, tra cui l'impatto delle TIC sull'insegnamento e sull'apprendimento, i risultati del mercato del lavoro in materia di mobilità e il background sociale degli studenti dell'istruzione terziariaprzeprowadzenia bilansu inicjatyw podjętych w innych związanych ze wskaźnikami dziedzinach, w tym wpływu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na nauczenia i uczenie się, wpływu mobilności na rynek pracy oraz pochodzenia społecznego studentów szkół wyższych
per quanto riguarda i settori in cui si possono utilizzare indicatori per i quali già esistono raccolte di dati o sono programmate indagini a livello dell'UE, a sviluppare ulteriormente e a sottoporre al Consiglio strategie nei settori seguenti: efficienza degli investimenti, TIC, mobilità, istruzione degli adulti, insegnanti e formatori, istruzione e formazione professionali, inclusione sociale e cittadinanza attivaw odniesieniu do związanych ze wskaźnikami dziedzin, w których rozpoczęto już zbieranie danych lub planuje się przeprowadzenie przez UE przeglądów, do dalszego opracowywania i przedłożenia Radzie strategii dotyczących efektywności inwestycji, sektora technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, mobilności, kształcenia dorosłych, nauczycieli i trenerów, kształcenia zawodowego i szkoleń zawodowych, integracji społecznej i aktywnego obywatelstwa we wspomnianych dziedzinach
Vorrei chiederle se ritiene che il numero delle indagini - per esempio, 49 per il Fondo sociale, corrispondente a migliaia di transazioni - le sembra sufficiente per esprimere un giudizio.Chciałbym również zapytać, czy sądzi pan, że liczba badań - na przykład 49 w przypadku Funduszu Społecznego, w którym dochodzi do tysięcy transakcji - jest dla pana wystarczająca do sformułowania opinii?
Un'indagine Eurobarometro mostra che più del 50 per cento dei cittadini si sente scoraggiato dall'instabilità sociale che si aspettano dopo il cambio del posto di lavoro in un altro Stato membro.Badania opinii publicznej przeprowadzone przez Eurobarometer pokazują, że ponad 50% obywateli czuje się zniechęconych brakiem bezpieczeństwa socjalnego w przypadku zmiany miejsca pracy w innym państwie członkowskim.
Tale indagine riguarda il calcolo delle prestazioni nette di protezione socialeZbiór ten obejmuje obliczenie świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej
Con lettera del ‧ luglio ‧ (Doc. n. ‧-‧ D), l'Autorità ha informato le autorità norvegesi della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo ‧, paragrafo ‧, della Parte I del protocollo ‧ dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, in riferimento agli aiuti di Stato in forma di oneri sociali differenziati su base regionale e di aiuti diretti ai trasporti (di seguito denominata la decisione di avviare un procedimento di indagineListem z dnia ‧ lipca ‧ r. (nr dok.: ‧-‧ D) Urząd poinformował władze Norwegii o swojej decyzji o wszczęciu postępowania określonego w art. ‧ ust. ‧ części I protokołu ‧ do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, odnoszącej się do pomocy państwa w formie regionalnie zróżnicowanych składek na zabezpieczenie społeczne i pomocy bezpośredniej w transporcie (dalej zwanej decyzją o wszczęciu dochodzenia
INDAGINE PILOTA DI DATI SULLE PRESTAZIONI NETTE DI PROTEZIONE SOCIALEZBIÓR DANYCH PILOTAŻOWYCH DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ NETTO Z TYTUŁU OCHRONY SOCJALNEJ
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51967 zdań frazy indagine sociale.Znalezione w 14,928 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.