wymowa: IPA: korˈnuto

Tłumaczenia na język polski:

  • rogacz   
    (Noun  m)
  • rogaty   

Pozostałe znaczenia:

 
przen. przenośnie rogacz
 
rogaty
 
przen. przenośnie zdradzany
 
w kształcie rogu

Podobne frazy w słowniku włoski polski. (2)

alcaloidi della segale cornutaalkaloidy sporyszu
segale cornutasporysz

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cornuto", pamięć tłumaczeniowa

add example
mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.‧ dell'allegato del regolamento (CE) n. ‧/‧, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornutapół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.‧ Załącznika do rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu
Sono " testa cornuta " e " tizio minuscolo "Rogaty człowiek i karzeł
I chicchi di cereali di base e di altri cereali, avariati, colpiti da segala cornuta o cariati sono classificati nella categoria impurità varie, anche se presentano difetti che rientrano in altre categorieZiarna zbóż podstawowych i innych zbóż, które zostały uszkodzone, porażone sporyszem lub zbutwiałe, są sklasyfikowane jako inne zanieczyszczenia, nawet jeśli przedstawiają defekty należące do innych kategorii
Efavirenz non deve essere somministrato in concomitanza con terfenadina, astemizolo, cisapride, midazolam, triazolam, pimozide, bepridil o gli alcaloidi della segale cornuta (per esempio l' ergotamina, la diidroergotamina, l' ergonovina e la metilergonovina) poiché la competizione per il CYP‧A‧ da parte di efavirenz può inibire il metabolismo e creare condizioni che potrebbero portare a effetti indesiderati gravi e/o fatali (per esempio aritmie cardiache, sedazione prolungata o depressione respiratoria) (vedere paragrafoEfawirenzu nie wolno podawać jednocześnie z terfenadyną, astemizolem, cyzaprydem, midazolamem, triazolamem, pimozydem, beprydylem lub z alkaloidami sporyszu (na przykład ergotaminą, dihydroergotaminą, ergonowiną i metyloergonowiną), ponieważ efawirenz konkuruje z nimi o izoenzym CYP‧A‧, co mogłoby spowodować zahamowanie metabolizmu tych leków i stworzać potencjalne zagrożenie wystąpienia ciężkich i (lub) zagrażających życiu działań niepożądanych (na przykład zaburzeń rytmu serca, przedłużonego działania sedatywnego lub depresji oddechowej) (patrz punkt
Tali medicinali includono amiodarone, bepridile, chinidina, lidocaina sistemica, astemizolo, terfenadina, midazolam somministrato oralmente, triazolam, cisapride, pimozide, sertindolo, simvastatina, lovastatina, alcaloidi della segale cornuta (per esempio ergotamina, diidroergotamina, ergonovina e metilergonovina) (vedere paragrafoamiodaron, beprydyl, chinidynę, lidokainę podawaną ogólnie, astemizol, terfenadynę, midazolam podawany doustnie, triazolam, cyzapryd, pimozyd, sertindol, symwastatynę, lowastatynę i alkaloidy sporyszu (np. ergotamina, dihydroergotamina, ergonowina i metylergonowina) (patrz punkt
mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.‧ dell’allegato I del regolamento (CE) n. ‧/‧, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornutapół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.‧ załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu
Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati, gli insetti morti e i frammenti di insettiInne zanieczyszczenia to obce nasiona, ziarna uszkodzone, ciała obce, plewy, sporysz, ziarna zbutwiałe, martwe owady i ich części
mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.‧ dell’allegato del regolamento (CE) n. ‧/‧, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornutai pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.‧ Załącznika do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu
mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.‧ dell'allegato I del regolamento (CE) n. ‧/‧, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornutapół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.‧ załącznika do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu
Alcaloidi della segale cornuta (ergotamina, diidroergotaminaAlkaloidy sporyszu żytniego (ergotamina, dihydroergotamina
Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati (fra cui i chicchi colpiti da fusariosi), le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati e le impurità di origine animaleRóżnorodne zanieczyszczenia oznaczają obce nasiona, ziarna uszkodzone (w tym ziarna porażone fuzariozą), ciała obce, plewy, sporysz, ziarna zbutwiałe i zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego
REYATAZ con ritonavir non deve essere usato in combinazione con medicinali che siano substrati dell' isoenzima CYP‧A‧ del citocromo P‧ e che abbiano finestre terapeutiche strette (es.: astemizolo, terfenadina, cisapride, pimozide, chinidina, bepridil, triazolam, midazolam per somministrazione orale (per le precauzioni sulla somministrazione parenterale di midazolam, vedere paragrafo ‧) e alcaloidi della segale cornuta, in particolare, ergotamina, diidroergotamina, ergonovina, metilergonovina) (vedere paragrafoProduktu REYATAZ z rytonawirem nie wolno stosować z lekami, które są substratami izoenzymu CYP‧A‧ cytochromu P‧ i mają wąski indeks terapeutyczny (np. astemizol, terfenadyna, cyzapryd, pimozyd, chinidyna, beprydyl, triazolam, midazolam podawany doustnie (środki ostrożności w przypadku pozajelitowego podania midazolamu, patrz punkt ‧. ‧), alkaloidy z grupy ergotaminy, a w szczególności ergotamina, dihydroergotamina, ergonowina, metyloergonowina) (patrz punkt
Cornuto e contento!Rogaty i szczęśliwy!
Vattene, sei cornuto e sbirro!Idź, ty tchórzliwy glino!
Questi farmaci comprendono: astemizolo, terfenadina, midazolam orale (Per avvertenza su midazolam somministrato per uso parenterale, vedere paragrafo ‧), triazolam, cisapride, pimozide, amiodarone, alcaloidi della segale cornuta (es. ergotamina, diidroergotamina, ergonovina e metilergonovina) e vardenafilDo leków tych zalicza się astemizol, terfenadynę, midazolam stosowany doustnie (środki ostrożności podczas podawania midazolamu pozajelitowo, patrz punkt ‧. ‧), triazolam, cyzapryd, pimozyd, amiodaron, alkaloidy sporyszu (np. ergotaminę, dihydroergotaminę, ergonowinę i metyloergonowinę) i wardenafil
Controindicazioni per l uso in associazione Efavirenz non deve essere somministrato in associazione con terfenadina, astemizolo, cisapride, midazolam, triazolam, pimozide, bepridil o gli alcaloidi della segale cornuta (per esempio l' ergotamina, la diidroergotamina, l' ergonovina e la metilergonovina) in quanto l' inibizione del loro metabolismo può portare ad eventi gravi che mettono in pericolo la vita del paziente (vedere paragrafoPrzeciwwskazania do jednoczesnego stosowania Efawirenzu nie wolno stosować jednocześnie z: terfenadyną, astemizolem, cyzaprydem, midazolamem, triazolamem, pimozydem, beprydylem ani z alkaloidami sporyszu (na przykład ‧ ergotaminą, dihydroergotaminą, ergonowiną i metyloergonowiną) gdyż wpływ na hamowanie ich metabolizmu może doprowadzić do wystąpienia ciężkich zdarzeń zagrażających życiu (patrz punkt
mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.‧ dell’allegato I del regolamento (CE) n. ‧/‧, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornutapół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.‧ Załącznika do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu
% di impurità varie (chicchi estranei, chicchi avariati, impurità propriamente dette, pule, segale cornuta, chicchi cariati, insetti morti o frammenti di insetti% innych zanieczyszczeń (obce nasiona, ziarna uszkodzone, plewy, sporysz, ziarna zbutwiałe, martwe owady lub ich części
La somministrazione concomitante degli alcaloidi della segale cornuta (ergotamina, diidroergotamina), che sono substrati del CYP‧A‧, è controindicata in quanto l aumento delle concentrazioni plasmatiche di questi medicinali può causare ergotismo (vedere paragrafoJednoczesne podawanie alkaloidów sporyszu (ergotaminy, dihydroergotaminy), które są substratami CYP‧A‧ jest przeciwwskazane ze względu na to, że zwiększone stężenie tych leków w osoczu może prowadzić do zatrucia alkaloidami sporyszu (patrz punkt
astemizolo o terfenadina (usati per trattare i sintomi di allergia) bepridil (usato per trattare disturbi cardiaci) cisapride (usato per trattare il bruciore di stomaco) alcaloidi della segale cornuta (per esempio, ergotamina, diidroergotamina, ergonovina e metilergonovina) (usati per trattare emicrania e cefalea a grappoloastemizol lub terfenadynę (stosowane w leczeniu objawów alergii) beprydyl (stosowany w leczeniu choroby serca) cyzapryd (stosowany w leczeniu zgagi) alkaloidy sporyszu (na przykład ergotaminę, dihydroergotaminę, ergonowinę i metyloergonowinę) (stosowane w leczeniu migreny i gromadnych bólów głowy
mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.‧ dell’allegato del regolamento (CE) n. ‧/‧, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornutapół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.‧ Załącznika do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu
Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, gli insetti morti e i frammenti di insettiInne zanieczyszczenia obejmują obce nasiona, ziarna uszkodzone, ciała obce, plewy, sporysz, martwe owady i fragmenty owadów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 108 zdań frazy cornuto.Znalezione w 0,716 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.