Tłumaczenia na język polski:

  • kompendium   
  • ekstrakt   
  • przegląd   
  • skrót   
  • streszczenie   
  • urywek   
  • wyciąg   
  • wyjątek   
  • wypis   

Pozostałe znaczenia:

 
Una presentazione sintetica della sostanza di un contenuto (testuale) più esteso.

Przykładowe zdania z "compendio", pamięć tłumaczeniowa

add example
visti il Libro verde della Commissione sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori (COM‧) e il compendio del diritto europeo dei consumatori- analisi comparativauwzględniając Zieloną księgę Komisji w sprawie przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta (COM‧) oraz opracowanie Kompendium prawa konsumenckiego we WE- analiza porównawcza
accoglie quindi favorevolmente i progressi cui fa riferimento la Quinta relazione annuale sull'attuazione del codice di condotta e, in particolare, il mantenimento del compendio delle pratiche concordate dagli Stati membri pubblicato nell'allegato I e la tabella all'allegato ‧ contenente dati sul numero e sul valore delle licenze di esportazione concesse, nonché sul valore delle esportazioni di armiz zadowoleniem przyjmuje tym samym zaistniały postęp, opisany w piątym rocznym raporcie Rady w sprawie realizacji postanowień kodeksu postępowania, a w szczególności fakt kontynuacji opublikowanego w załączniku I kompendium uzgodnionych praktyk Państw Członkowskich oraz zamieszczonego w załączniku ‧ wykazu danych dotyczących ilości i wartości przyznanych licencji eksportowych oraz wartości eksportu broni
Il compendio elenca tutte le attività svolte dai diversi ministeri ed organizzazioni a livello federale sull integrazione e ne fornisce un indice .To kompendium zawiera wykaz – wraz z indeksem – wszystkich działań podjętych przez poszczególne ministerstwa i agencje na szczeblu federalnym w zakresie integracji .
Compendio dell attivitàdella Corte di giustiziae del Tribunaledi primo gradodelle ComunitàeuropeePrzegląd działalności Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
Il presente compendi o costituisce il capitolo 1.Niniejsze podsumowanie stanowi rozdziaú pierwszy .
Gli Stati membri forniscono alla Commissione un compendio dei piani e dei programmi nazionali che essi elaborano ai fini dello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, in particolare per i progetti dichiarati di interesse europeo di cui agli articoli dal ‧ alPaństwa członkowskie przekazują Komisji streszczenia krajowych planów i programów, które są przygotowywane w celu rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, a w szczególności projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, o których mowa w art
Libri di testo e compendiPodręczniki i prace przeglądowe
Egli è responsabile del panel, della sua organizzazione e del suo funzionamento, nonché della preparazione, della codificazione e della presentazione dei campioni agli assaggiatori e del compendio dei dati e del loro trattamento statisticoKierownik jest odpowiedzialny za zespół, jego organizację i funkcjonowanie, za przygotowanie, oznaczenie kodowe i podanie próbek degustatorom, zbieranie danych i ich statystyczne przetwarzanie
esorta la Commissione a sostenere meccanismi per lq partecipazione, ove possibile, dei produttori nella fissazione dei prezzi, come previsto al paragrafo ‧ del compendio sulle strategie di cooperazione all'accordo di Cotonouwzywa Komisję do popierania mechanizmów na rzecz udziału producentów w określanie cen, tam gdzie jest to wykonalne, tak jak zostało to przewidziane w ust. ‧ kompendium w sprawie strategii współpracy związanych z Umową z Kotonu
COMPENDIO di camiva amministrazione nelle amività di istituzioni e organismi comunitari , fama eccezione per la Corte di giustizia delle Comunità europee e il Tribunale di primo grado nell esercizio delle loro funzioni giudiziarie .Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje skargi dotyczÊce przypadków niewúa ( ciwego administrowania w dziaúaniach instytucji i organów wspólnotowych , z wyúÊczeniem Trybunaúu Sprawiedliwo ( ci oraz SÊdu Pierws zej Instancji wykonujÊcych swoje funkcje sÊdowe .
Sussistono interessi contrapposti che rendono difficile il consenso, ma ciò che è stato raggiunto in questo caso con un certo successo è un accordo che sostanzialmente compendia una serie di desideri comuni.Są to sprzeczne, trudne do pogodzenia interesy, ale umowa, którą udało się osiągnąć, stanowi zasadniczo wyraz wspólnych pragnień.
la classificazione e l'utilizzazione documentaria di tali sentenze da parte della Corte di giustizia nonché, se necessario, la redazione di compendi e traduzioni e la pubblicazione di sentenze di particolare importanzaklasyfikowanie i opracowywanie dokumentacji tych wyroków przez Trybunał Sprawiedliwości, w tym, w miarę potrzeby, sporządzanie streszczeń i tłumaczeń oraz publikację wyroków o szczególnym znaczeniu
Tra i temi discussi: ‧) la limitata base giuridica per gli interventi dell'OLAF in alcuni settori e la limitata capacità giuridica dell'Ufficio per far valere la sua posizione; ‧) la mole di lavoro amministrativo degli investigatori; ‧) superlavoro, mancanza di personale nelle unità e la questione degli agenti temporanei; ‧) le competenze specifiche necessarie in materia di sostegno alle indagini finanziarie; ‧) la necessità di un compendio procedurale OLAF; ‧) il ruolo consultivo dell'Unità magistrati; ‧) il problema della visibilità dell'OLAF all'interno delle istituzioni e la necessità pressante di un forte sostegno gestionale e di una leadership effettivaPodczas rozmów poruszono m.in. następujące kwestie: (i) ograniczenia w pracy OLAF-u w niektórych sektorach związane z podstawą prawną, jak również jego ograniczona zdolność prawna do reprezentowania swojego stanowiska; (ii) duże obciążenie pracą administracyjną urzędników śledczych; (iii) nadgodziny, niedobór personelu w działach i kwestia pracowników zatrudnionych na czas określony; (iv) szczególna wiedza fachowa niezbędna w dziedzinie finansowego wsparcia dochodzeniowego; (v) potrzeba stworzenia krótkiego podręcznika OLAF-u na temat procedur; (vi) doradcza rola działu Sędziowie i prokuratorzy; (vii) rozpoznawalności OLAF-u w instytucjach, jak również pilnej potrzeby silnego wspierania zarządzania i skutecznego kierownictwa
Il cluster dell'istruzione universitaria sta elaborando un compendio delle migliori prassi riguardo all'ammodernamento delle università per i responsabili politici e per il grande pubblicoKlaster szkolnictwa wyższego opracowuje obecnie kompendium najlepszych praktyk w zakresie modernizacji uniwersytetów przeznaczone dla decydentów politycznych i opinii publicznej
una tabella unica compendia le informazioni per Stato membrojedna tabela zawierająca zestawienie informacji dla każdego Państwa Członkowskiego
Il CESE appoggia la realizzazione da parte della Commissione di un compendio delle buone pratiche registrate dagli Stati membri dell'UE ma anche dagli Stati Uniti e dal Giappone in questo campo e che hanno ampliato l'accesso delle PMI agli appalti pubbliciNależy się skoncentrować także na możliwości uczestniczenia MŚP w procedurach zamówień publicznych. EKES popiera opracowanie przez Komisję kompendium najlepszych wzorców, które w tej dziedzinie zebrano zarówno w państwach członkowskich UE, jak również w Stanach Zjednoczonych i Japonii, a których efektem było rozszerzenie dostępu MŚP do rynków publicznych
ha effetti potenzialmente nocivi a livello endocrino, neurotossico e immunotossico, negli adulti o durante lo sviluppo, sulla base di una valutazione e di altri dati e informazioni disponibili, incluso un compendio della letteratura scientificajak wynika z oceny oraz innych dostępnych danych i informacji, w tym przeglądu literatury naukowej, może mieć właściwości powodujące zaburzenia endokrynologiczne, neurotoksyczność oraz właściwości immunotoksyczne dla dorosłych i w okresie rozwoju
Questa relazione , all insegna del motto Investire per la crescita e la competitività in Europa , fornisce un compendio di conclusioni e di raccomandazioni su come il capitale di rischio può consentire al vecchio continente di ricoprireKonferencja , która miała miejsce pod patronatem Wielkiej Brytanii , poświecona była konkretnym zagadnieniom uznanym za istotne dla proce su ożywienia
Compendio statistico delle regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % di quello dell UE , 2000Statystyki dotyczące regionów których PKB na mieszkańca jest niższy niż 75 % w UE , 2000
Allo scopo di utilizzare al meglio il denaro pubblico e di rispemare l ambiente , il Mediatore ha optato per una tiratura limitata della Relazione annuale completa ( 10 200 copie ) , memendo invece a disposizione di un pubblico notevolmente più ampio il Compendio e statistiche ( 24 000 copie ) .W celu jak najlepszego wykorzystania publicznych pieniÝdzy i poszanowania ( rodowiska naturalnego Rzecznik opowiedziaú siÝ za ograniczonym nakúadem peúnego Sprawozdania rocznego ( 10 200 egzemplarzy ) , przy jednoczesnym szerszym dostÝpie do Streszczenia i danych statystycznych ( 24 000 egzemplarzy ) .
COMPENDIO coordinati dal capo del l u U cio .PODSUMOWANIE
(EN) Signora Presidente, esordirò complimentandomi oggi con l'Alto rappresentante per aver sostenuto la lunga tradizione parlamentare del compendio delle varie posizioni.Pani przewodnicząca! Przede wszystkim pragnę pogratulować wysokiej przedstawiciel podtrzymania długiej parlamentarnej tradycji związanej ze zmianą opcji politycznej.
Decisamente sì , soprattutto perché mi hadato la possibilità di leggere quotidianamente i compendi delle discussioni a cuinon ho potuto partecipare durante lesessioni parallele .– Bez wàtpienia – stwierdzi ∏ Vilem . – Szczególnie ̋ e znalaz ∏ em tu dobre omówieniedyskusji , w których nie mog ∏ em uczestniczyçpodczasrównoleg ∏ ychsesji . S ∏ owacjagratuluje pomys ∏ u !
Sempre nel mese di maggio , una versione fotocopiata della Relazione annuale 2004 Compendio e statistiche è stata messa a disposizione dei membri della commissione per le petizioni nelle 20 lingue u U ciali .RównieE w maju udostÝpniono czúonkom Komisji Petycji powielonÊ wersjÝ Sprawozdania rocznego 2004 : Streszczenie i statystyczne we wszystkich 20 jÝzykach urzÝdowych .
Non mi vergogno di aver redatto una sintesi del trattato di Lisbona per i cittadini che è stata poi pubblicata nei quotidiani più diffusi - senza che nessuno la contestasse, aggiungerei - per permettere ai cittadini stessi di leggere un compendio del trattato in un linguaggio comprensibile, per poter valutarne da soli il contenuto, le affermazioni vere e quelle false.Nie wstydzę się, że przygotowaliśmy dla obywateli streszczenie traktatu lizbońskiego, które opublikowano w największych gazetach - pozwolę sobie dodać, że nikt go nie zakwestionował - obywatele mogli zapoznać się z jego treścią w zrozumiałym języku, sami się przekonać, co traktat zawiera, co jest prawdą, a co nie.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 115 zdań frazy compendio.Znalezione w 0,565 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.