Tłumaczenia na język polski:

  • kompendium   
  • ekstrakt   
  • przegląd   
  • skrót   
  • streszczenie   
  • urywek   
  • wyciąg   
  • wyjątek   
  • wypis   

Pozostałe znaczenia:

 
Una presentazione sintetica della sostanza di un contenuto (testuale) più esteso.

Przykładowe zdania z "compendio", pamięć tłumaczeniowa

add example
Una sostanza attiva è approvata solo se, sulla base della valutazione o di altri dati e informazioni disponibili, incluso un compendio della letteratura scientifica, si ritiene che non comporti rischi di effetti neurotossici o immunotossici nella fase di sviluppo negli esseri umani, tenendo conto dell'esposizione durante la vita embrionale o fetale e/o durante l'infanzia, nonché dei probabili effetti combinatiSubstancja czynna jest zatwierdzana wyłącznie wtedy, jeżeli w oparciu o ocenę lub inne dostępne dane i informacje, w tym przegląd literatury naukowej, nie została uznana za substancję wywołującą ryzyko rozwojowych neurotoksycznych lub immunotoksycznych właściwości u ludzi, uwzględniając narażenie podczas życia embrionalnego/płodowego i/lub w okresie dzieciństwa, a także prawdopodobne skutki skumulowane
Il compendio elenca tutte le attività svolte dai diversi ministeri ed organizzazioni a livello federale sull integrazione e ne fornisce un indice .To kompendium zawiera wykaz – wraz z indeksem – wszystkich działań podjętych przez poszczególne ministerstwa i agencje na szczeblu federalnym w zakresie integracji .
È stato altresì presentato un Compendio di sei pagine.Opublikowano również sześciostronicowe podsumowanie.
Compendio dell attivitàdella Corte di giustiziae del Tribunaledi primo gradodelle ComunitàeuropeePrzegląd działalności Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
Una sostanza attiva è approvata soltanto se, sulla base dei test di tossicità riproduttiva effettuati conformemente alle prescrizioni relative ai dati sulle sostanze attive e sui prodotti fitosanitari e di altri dati ed informazioni disponibili, incluso un compendio della letteratura scientifica, non è o non deve essere classificata, a norma della direttiva ‧/‧/CEE, come tossico per la riproduzione di categoria ‧ oSubstancja czynna jest zatwierdzana wyłącznie wtedy, gdy w oparciu o ocenę testów toksyczności reprodukcyjnej przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi danych dla substancji czynnych i środków ochrony roślin oraz inne dostępne dane i informacje, w tym przegląd literatury naukowej, nie zostanie lub nie została sklasyfikowana, zgodnie z przepisami dyrektywy ‧/‧/EWG, jako substancja toksyczna dla celów reprodukcyjnych pierwszej lub drugiej kategorii
Ho presentato un compendio, breve e concreto, delle priorità della presidenza ceca e della loro realizzazione.Przedstawiłem zwięzłe i rzeczowe streszczenie priorytetów prezydencji czeskiej i ich realizacji.
Il presente compendi o costituisce il capitolo 1.Niniejsze podsumowanie stanowi rozdziaú pierwszy .
la classificazione e l'utilizzazione documentaria di tali sentenze da parte della Corte di giustizia nonché, se necessario, la redazione di compendi e traduzioni e la pubblicazione di sentenze di particolare importanzaklasyfikowanie i opracowywanie dokumentacji tych wyroków przez Trybunał Sprawiedliwości, w tym, w miarę potrzeby, sporządzenie streszczeń i tłumaczeń, a także publikację wyroków o szczególnym znaczeniu
Un ruolo importante nel mantenere, chiarire e ordinare le conoscenze e, specialmente, nel garantire una valida formazione, spetta a libri di testo, compendi e manuali di qualità elevataW procesie zachowywania wiedzy, jej wyjaśniania i porządkowania oraz w szczególności dla zapewnienia dobrej jakości wykształcenia duże znaczenie mają dobre podręczniki, dzieła przeglądowe i kompendia
propone di mettere a punto un compendio delle vigenti norme e disposizioni legislative che riguardano aspetti relativi al mare, nonché di verificare se gli strumenti della politica regionale, il regolamento relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, quelli relativi all'apprendimento permanente e il Settimo programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tengono sufficientemente conto di tali aspettizachęca do dokonania przeglądu istniejących przepisów prawnych i zarządzeń, które dotyczą aspektów związanych z morzem oraz sprawdzenia instrumentów polityki regionalnej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów dotyczących funduszy kształcenia ustawicznego oraz siódmego programu ramowego na rzecz badań i rozwoju pod względem wystarczającego uwzględnienia tych aspektów i ewentualnie zapewnienia ich uwzględniania
COMPENDIO di camiva amministrazione nelle amività di istituzioni e organismi comunitari , fama eccezione per la Corte di giustizia delle Comunità europee e il Tribunale di primo grado nell esercizio delle loro funzioni giudiziarie .Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje skargi dotyczÊce przypadków niewúa ( ciwego administrowania w dziaúaniach instytucji i organów wspólnotowych , z wyúÊczeniem Trybunaúu Sprawiedliwo ( ci oraz SÊdu Pierws zej Instancji wykonujÊcych swoje funkcje sÊdowe .
Il cluster dell'istruzione universitaria sta elaborando un compendio delle migliori prassi riguardo all'ammodernamento delle università per i responsabili politici e per il grande pubblicoKlaster szkolnictwa wyższego opracowuje obecnie kompendium najlepszych praktyk w zakresie modernizacji uniwersytetów przeznaczone dla decydentów politycznych i opinii publicznej
Un compendio trimestrale di queste richieste specifiche è trasmesso alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestrePrzegląd takich szczególnych wniosków jest przesyłany Komisji kwartalnie w ciągu jednego miesiąca od zakończenia każdego kwartału
L'articolato pacchetto considera anche le misure relative alle indagini, alle competenze e alle giuste sovranità in caso di incidente marittimo, compendio che speriamo contribuisca a rendere più chiare le responsabilità e i relativi risarcimenti.Ten szeroko zakrojony pakiet uwzględnia również środki dotyczące dochodzeń, kompetencji i suwerenności w razie wypadków morskich. Mam nadzieję, że to kompendium pomoże wyjaśnić sprawy odpowiedzialności i odszkodowań.
Questa relazione , all insegna del motto Investire per la crescita e la competitività in Europa , fornisce un compendio di conclusioni e di raccomandazioni su come il capitale di rischio può consentire al vecchio continente di ricoprireKonferencja , która miała miejsce pod patronatem Wielkiej Brytanii , poświecona była konkretnym zagadnieniom uznanym za istotne dla proce su ożywienia
Compendio statistico delle regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % di quello dell UE , 2000Statystyki dotyczące regionów których PKB na mieszkańca jest niższy niż 75 % w UE , 2000
La relazione annuale ed un compendio della stessa sono disponibili in tutte le ‧ lingue ufficiali nella pagina Internet del MediatoreRoczne sprawozdanie oraz wersja skrócona zawierająca wyłącznie podsumowanie i dane statystyczne jest dostępna w dwudziestu trzech językach urzędowych na stronie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
Egli è responsabile del panel, della sua organizzazione e del suo funzionamento, nonché della preparazione, della codificazione e della presentazione dei campioni agli assaggiatori e del compendio dei dati e del loro trattamento statisticoKierownik jest odpowiedzialny za zespół, jego organizację i funkcjonowanie, za przygotowanie, oznaczenie kodowe i podanie próbek degustatorom, zbieranie danych i ich statystyczne przetwarzanie
Non mi vergogno di aver redatto una sintesi del trattato di Lisbona per i cittadini che è stata poi pubblicata nei quotidiani più diffusi - senza che nessuno la contestasse, aggiungerei - per permettere ai cittadini stessi di leggere un compendio del trattato in un linguaggio comprensibile, per poter valutarne da soli il contenuto, le affermazioni vere e quelle false.Nie wstydzę się, że przygotowaliśmy dla obywateli streszczenie traktatu lizbońskiego, które opublikowano w największych gazetach - pozwolę sobie dodać, że nikt go nie zakwestionował - obywatele mogli zapoznać się z jego treścią w zrozumiałym języku, sami się przekonać, co traktat zawiera, co jest prawdą, a co nie.
Il secondo punto è che la strategia Europa 2020 è un compendio di buone intenzioni e sembra molto positiva, ma dalle parole dobbiamo passare ai fatti.Druga uzgodniona kwestia - strategia Europa 2020 stanowi kompendium dobrych chęci, brzmi dobrze, ale od rozważań musimy przejść do działania.
Un compendio non tecnico delle informazioni forniteNietechniczne streszczenie przedstawionych informacji
Allo scopo di utilizzare al meglio il denaro pubblico e di rispemare l ambiente , il Mediatore ha optato per una tiratura limitata della Relazione annuale completa ( 10 200 copie ) , memendo invece a disposizione di un pubblico notevolmente più ampio il Compendio e statistiche ( 24 000 copie ) .W celu jak najlepszego wykorzystania publicznych pieniÝdzy i poszanowania ( rodowiska naturalnego Rzecznik opowiedziaú siÝ za ograniczonym nakúadem peúnego Sprawozdania rocznego ( 10 200 egzemplarzy ) , przy jednoczesnym szerszym dostÝpie do Streszczenia i danych statystycznych ( 24 000 egzemplarzy ) .
COMPENDIO coordinati dal capo del l u U cio .PODSUMOWANIE
Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se, sulla base della valutazione di test di genotossicità di livello superiore, effettuati conformemente ai requisiti relativi ai dati per le sostanze attive, gli antidoti agronomici o i sinergizzanti e ad altri dati e informazioni disponibili, incluso un compendio della letteratura scientifica, rivisto dall'autorità, non sono o non devono essere classificati, a norma della direttiva ‧/‧/CEE, come mutageni di categoria ‧ oSubstancję czynną, sejfner lub synergetyk zatwierdza się wyłącznie wtedy, gdy w oparciu o ocenę testów genotoksyczności wyższego rzędu przeprowadzonych zgodnie z wymogami dotyczącymi danych dla substancji czynnych, sejfnerów lub synergetyków oraz w oparciu o inne dostępne dane i informacje- w tym przegląd literatury naukowej- ocenione przez Urząd, nie zostały sklasyfikowane lub nie muszą być sklasyfikowane, zgodnie z przepisami dyrektywy ‧/‧/EWG, jako mutagen kategorii ‧ lub
chiede l'aggiornamento dei compendi elettronici, realizzati per dar conto di tutti i progetti dell'EIDHR, organizzati su base geografica e tematicawzywa do aktualizacji kompendiów elektronicznych, które mają obejmować wszystkie projekty w ramach EIDHR w ujęciu geograficznym i tematycznym
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 115 zdań frazy compendio.Znalezione w 0,261 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.