Tłumaczenia na język polski:

  • kompendium   
  • ekstrakt   
  • przegląd   
  • skrót   
  • streszczenie   
  • urywek   
  • wyciąg   
  • wyjątek   
  • wypis   

Pozostałe znaczenia:

 
Una presentazione sintetica della sostanza di un contenuto (testuale) più esteso.

Przykładowe zdania z "compendio", pamięć tłumaczeniowa

add example
visti il Libro verde della Commissione sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori (COM‧) e il compendio del diritto europeo dei consumatori- analisi comparativauwzględniając Zieloną księgę Komisji w sprawie przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta (COM‧) oraz opracowanie Kompendium prawa konsumenckiego we WE- analiza porównawcza
accoglie quindi favorevolmente i progressi cui fa riferimento la Quinta relazione annuale sull'attuazione del codice di condotta e, in particolare, il mantenimento del compendio delle pratiche concordate dagli Stati membri pubblicato nell'allegato I e la tabella all'allegato ‧ contenente dati sul numero e sul valore delle licenze di esportazione concesse, nonché sul valore delle esportazioni di armiz zadowoleniem przyjmuje tym samym zaistniały postęp, opisany w piątym rocznym raporcie Rady w sprawie realizacji postanowień kodeksu postępowania, a w szczególności fakt kontynuacji opublikowanego w załączniku I kompendium uzgodnionych praktyk Państw Członkowskich oraz zamieszczonego w załączniku ‧ wykazu danych dotyczących ilości i wartości przyznanych licencji eksportowych oraz wartości eksportu broni
Gli Stati membri forniscono alla Commissione un compendio dei piani e dei programmi nazionali che essi elaborano ai fini dello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, in particolare per i progetti dichiarati di interesse europeo di cui agli articoli dal ‧ alPaństwa członkowskie przekazują Komisji streszczenia krajowych planów i programów, które są przygotowywane w celu rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, a w szczególności projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, o których mowa w art
Libri di testo e compendiPodręczniki i prace przeglądowe
Egli è responsabile del panel, della sua organizzazione e del suo funzionamento, nonché della preparazione, della codificazione e della presentazione dei campioni agli assaggiatori e del compendio dei dati e del loro trattamento statisticoKierownik jest odpowiedzialny za zespół, jego organizację i funkcjonowanie, za przygotowanie, oznaczenie kodowe i podanie próbek degustatorom, zbieranie danych i ich statystyczne przetwarzanie
esorta la Commissione a sostenere meccanismi per lq partecipazione, ove possibile, dei produttori nella fissazione dei prezzi, come previsto al paragrafo ‧ del compendio sulle strategie di cooperazione all'accordo di Cotonouwzywa Komisję do popierania mechanizmów na rzecz udziału producentów w określanie cen, tam gdzie jest to wykonalne, tak jak zostało to przewidziane w ust. ‧ kompendium w sprawie strategii współpracy związanych z Umową z Kotonu
Sussistono interessi contrapposti che rendono difficile il consenso, ma ciò che è stato raggiunto in questo caso con un certo successo è un accordo che sostanzialmente compendia una serie di desideri comuni.Są to sprzeczne, trudne do pogodzenia interesy, ale umowa, którą udało się osiągnąć, stanowi zasadniczo wyraz wspólnych pragnień.
la classificazione e l'utilizzazione documentaria di tali sentenze da parte della Corte di giustizia nonché, se necessario, la redazione di compendi e traduzioni e la pubblicazione di sentenze di particolare importanzaklasyfikowanie i opracowywanie dokumentacji tych wyroków przez Trybunał Sprawiedliwości, w tym, w miarę potrzeby, sporządzanie streszczeń i tłumaczeń oraz publikację wyroków o szczególnym znaczeniu
Tra i temi discussi: ‧) la limitata base giuridica per gli interventi dell'OLAF in alcuni settori e la limitata capacità giuridica dell'Ufficio per far valere la sua posizione; ‧) la mole di lavoro amministrativo degli investigatori; ‧) superlavoro, mancanza di personale nelle unità e la questione degli agenti temporanei; ‧) le competenze specifiche necessarie in materia di sostegno alle indagini finanziarie; ‧) la necessità di un compendio procedurale OLAF; ‧) il ruolo consultivo dell'Unità magistrati; ‧) il problema della visibilità dell'OLAF all'interno delle istituzioni e la necessità pressante di un forte sostegno gestionale e di una leadership effettivaPodczas rozmów poruszono m.in. następujące kwestie: (i) ograniczenia w pracy OLAF-u w niektórych sektorach związane z podstawą prawną, jak również jego ograniczona zdolność prawna do reprezentowania swojego stanowiska; (ii) duże obciążenie pracą administracyjną urzędników śledczych; (iii) nadgodziny, niedobór personelu w działach i kwestia pracowników zatrudnionych na czas określony; (iv) szczególna wiedza fachowa niezbędna w dziedzinie finansowego wsparcia dochodzeniowego; (v) potrzeba stworzenia krótkiego podręcznika OLAF-u na temat procedur; (vi) doradcza rola działu Sędziowie i prokuratorzy; (vii) rozpoznawalności OLAF-u w instytucjach, jak również pilnej potrzeby silnego wspierania zarządzania i skutecznego kierownictwa
Il cluster dell'istruzione universitaria sta elaborando un compendio delle migliori prassi riguardo all'ammodernamento delle università per i responsabili politici e per il grande pubblicoKlaster szkolnictwa wyższego opracowuje obecnie kompendium najlepszych praktyk w zakresie modernizacji uniwersytetów przeznaczone dla decydentów politycznych i opinii publicznej
una tabella unica compendia le informazioni per Stato membrojedna tabela zawierająca zestawienie informacji dla każdego Państwa Członkowskiego
Il CESE appoggia la realizzazione da parte della Commissione di un compendio delle buone pratiche registrate dagli Stati membri dell'UE ma anche dagli Stati Uniti e dal Giappone in questo campo e che hanno ampliato l'accesso delle PMI agli appalti pubbliciNależy się skoncentrować także na możliwości uczestniczenia MŚP w procedurach zamówień publicznych. EKES popiera opracowanie przez Komisję kompendium najlepszych wzorców, które w tej dziedzinie zebrano zarówno w państwach członkowskich UE, jak również w Stanach Zjednoczonych i Japonii, a których efektem było rozszerzenie dostępu MŚP do rynków publicznych
ha effetti potenzialmente nocivi a livello endocrino, neurotossico e immunotossico, negli adulti o durante lo sviluppo, sulla base di una valutazione e di altri dati e informazioni disponibili, incluso un compendio della letteratura scientificajak wynika z oceny oraz innych dostępnych danych i informacji, w tym przeglądu literatury naukowej, może mieć właściwości powodujące zaburzenia endokrynologiczne, neurotoksyczność oraz właściwości immunotoksyczne dla dorosłych i w okresie rozwoju
(EN) Signora Presidente, esordirò complimentandomi oggi con l'Alto rappresentante per aver sostenuto la lunga tradizione parlamentare del compendio delle varie posizioni.Pani przewodnicząca! Przede wszystkim pragnę pogratulować wysokiej przedstawiciel podtrzymania długiej parlamentarnej tradycji związanej ze zmianą opcji politycznej.
Non mi vergogno di aver redatto una sintesi del trattato di Lisbona per i cittadini che è stata poi pubblicata nei quotidiani più diffusi - senza che nessuno la contestasse, aggiungerei - per permettere ai cittadini stessi di leggere un compendio del trattato in un linguaggio comprensibile, per poter valutarne da soli il contenuto, le affermazioni vere e quelle false.Nie wstydzę się, że przygotowaliśmy dla obywateli streszczenie traktatu lizbońskiego, które opublikowano w największych gazetach - pozwolę sobie dodać, że nikt go nie zakwestionował - obywatele mogli zapoznać się z jego treścią w zrozumiałym języku, sami się przekonać, co traktat zawiera, co jest prawdą, a co nie.
invita la Commissione ad attuare l'articolo ‧, lettera g) dell'accordo di Cotonou e le disposizione fissate dal compendio sulle strategie di cooperazione all'accordo, in particolare i paragrafi da ‧ aapeluje do Komisji, by wdrożyła art. ‧ lit. g) Umowy z Kotonu oraz przepisy określone w kompendium w sprawie strategii współpracy związanych z Umową, w szczególności jego ustępy ‧ do
una tabella unica compendia le informazioni per Stato membropojedyncza tabela zawierająca zestawienie informacji dla każdego państwa członkowskiego
La Commissione redige un compendio delle informazioni relative alla Comunità nel suo insiemeKomisja zbierze informacje dla Wspólnoty jako całości
la classificazione e l’utilizzazione documentaria di tali sentenze da parte della Corte di giustizia nonché, se necessario, la redazione di compendi e traduzioni e la pubblicazione di sentenze di particolare importanzaklasyfikację i wykorzystanie dokumentacji tych orzeczeń przez Trybunał Sprawiedliwości, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wyciągów i tłumaczeń, a także publikację orzeczeń o szczególnym znaczeniu
È stato altresì presentato un Compendio di sei pagine.Opublikowano również sześciostronicowe podsumowanie.
Una sostanza attiva è approvata solo se, sulla base della valutazione o di altri dati e informazioni disponibili, incluso un compendio della letteratura scientifica, si ritiene che non comporti rischi di effetti neurotossici o immunotossici nella fase di sviluppo negli esseri umani, tenendo conto dell'esposizione durante la vita embrionale o fetale e/o durante l'infanzia, nonché dei probabili effetti combinatiSubstancja czynna jest zatwierdzana wyłącznie wtedy, jeżeli w oparciu o ocenę lub inne dostępne dane i informacje, w tym przegląd literatury naukowej, nie została uznana za substancję wywołującą ryzyko rozwojowych neurotoksycznych lub immunotoksycznych właściwości u ludzi, uwzględniając narażenie podczas życia embrionalnego/płodowego i/lub w okresie dzieciństwa, a także prawdopodobne skutki skumulowane
La Commissione può pubblicare o presentare su Internet, nella lingua originale del documento di cui si tratta, ogni compendio, conclusione, parte di conclusione o documento di lavoro del Forum, nonché ogni resoconto e ogni relazioneKomisja może publikować lub umieszczać w Internecie wszelkie streszczenia, wnioski, częściowe wnioski lub dokumenty robocze Forum, protokoły lub sprawozdania, w oryginalnym języku danego dokumentu
un compendio delle difficoltà incontrate nellpodsumowanie trudności napotkanych w trakcie stosowania systemu płatności dodatkowych
L' Oraculum è un compendio calendrico del SottomondoRokroczium to kalendaryczne nadkompedium dziejów Antydii
Quando vi è il rischio che un'impresa la quale è in grado di esercitare pressioni economiche e commerciali molto considerevoli sui propri concorrenti o sui propri partner commerciali, clienti o fornitori, adotti contro di loro misure di ritorsione come conseguenza della loro collaborazione nell'indagine effettuata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Autorità stessa protegge l'anonimato degli autori, consentendo l'accesso a una versione non riservata o ad un compendio delle risposte in questioneGdy istnieje niebezpieczeństwo, że przedsiębiorstwo, które może wywrzeć presję w sprawach gospodarczych i handlowych na swoich konkurentów, partnerów handlowych, klientów i dostawców, podejmie kroki odwetowe w stosunku do wyżej wymienionych w wyniku ich współpracy w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Nadzoru EFTA, Urząd będzie chronić anonimowość autorów zapewniając dostęp do jawnej wersji lub streszczenia odpowiedzi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 79 zdań frazy compendio.Znalezione w 1,195 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.