Tłumaczenia na język polski:

  • kompendium   
  • ekstrakt   
  • przegląd   
  • skrót   
  • streszczenie   
  • urywek   
  • wyciąg   
  • wyjątek   
  • wypis   

Pozostałe znaczenia:

 
Una presentazione sintetica della sostanza di un contenuto (testuale) più esteso.

Przykładowe zdania z "compendio", pamięć tłumaczeniowa

add example
Vogliamo un accordo credibile, uno che compendi ambiente, posti di lavoro e competitività.Zależy nam na porozumieniu wiarygodnym, takim, które umożliwi osiągnięcie równowagi w dziedzinie środowiska, zatrudnienia i konkurencyjności.
Una sostanza attiva è approvata soltanto se, sulla base dei test di tossicità riproduttiva effettuati conformemente alle prescrizioni relative ai dati sulle sostanze attive e sui prodotti fitosanitari e di altri dati ed informazioni disponibili, incluso un compendio della letteratura scientifica, non è o non deve essere classificata, a norma della direttiva ‧/‧/CEE, come tossico per la riproduzione di categoria ‧ oSubstancja czynna jest zatwierdzana wyłącznie wtedy, gdy w oparciu o ocenę testów toksyczności reprodukcyjnej przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi danych dla substancji czynnych i środków ochrony roślin oraz inne dostępne dane i informacje, w tym przegląd literatury naukowej, nie zostanie lub nie została sklasyfikowana, zgodnie z przepisami dyrektywy ‧/‧/EWG, jako substancja toksyczna dla celów reprodukcyjnych pierwszej lub drugiej kategorii
Il settore della costruzione è un compendio di vari aspetti fondamentali nell'Unione europea, dal suo significativo contributo all'economia alla sicurezza dei cittadini europei nella propria abitazione e presso il luogo di lavoro.na piśmie - Branża budowlana w Unii Europejskiej wiąże się z różnymi zasadniczymi kwestiami, począwszy od znacznego udziału tej branży w gospodarce, a skończywszy na kwestiach bezpieczeństwa i zdrowia obywateli UE w ich domach i miejscach pracy.
Non mi vergogno di aver redatto una sintesi del trattato di Lisbona per i cittadini che è stata poi pubblicata nei quotidiani più diffusi - senza che nessuno la contestasse, aggiungerei - per permettere ai cittadini stessi di leggere un compendio del trattato in un linguaggio comprensibile, per poter valutarne da soli il contenuto, le affermazioni vere e quelle false.Nie wstydzę się, że przygotowaliśmy dla obywateli streszczenie traktatu lizbońskiego, które opublikowano w największych gazetach - pozwolę sobie dodać, że nikt go nie zakwestionował - obywatele mogli zapoznać się z jego treścią w zrozumiałym języku, sami się przekonać, co traktat zawiera, co jest prawdą, a co nie.
Il secondo punto è che la strategia Europa 2020 è un compendio di buone intenzioni e sembra molto positiva, ma dalle parole dobbiamo passare ai fatti.Druga uzgodniona kwestia - strategia Europa 2020 stanowi kompendium dobrych chęci, brzmi dobrze, ale od rozważań musimy przejść do działania.
Un compendio trimestrale di tali richieste è inviato alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestrePrzegląd takich wniosków jest przesyłany Komisji kwartalnie w ciągu jednego miesiąca od zakończenia każdego kwartału
ritiene essenziale che le disposizioni legislative vengano formulate in modo tale da renderne più agevole l'applicazione; ritiene parimenti importante migliorare la comprensione del diritto comuntario da parte dei cittadini e propone, pertanto, che un compendio del cittadino sia incluso, sotto forma di motivazione non-legalistica, in tutti gli atti legislativiuważa redagowanie prawodawstwa w sposób sprzyjający jego wprowadzaniu w życie za niezbędne; traktuje zwiększenie zrozumienia prawodawstwa wspólnotowego przez obywateli za sprawę równie istotną i w związku z tym proponuje dołączanie do wszystkich aktów prawnych streszczenia dla obywateli w formie uzasadnienia sporządzonego językiem nieprawniczym
esorta la Commissione a sostenere meccanismi per lq partecipazione, ove possibile, dei produttori nella fissazione dei prezzi, come previsto al paragrafo ‧ del compendio sulle strategie di cooperazione all'accordo di Cotonouwzywa Komisję do popierania mechanizmów na rzecz udziału producentów w określanie cen, tam gdzie jest to wykonalne, tak jak zostało to przewidziane w ust. ‧ kompendium w sprawie strategii współpracy związanych z Umową z Kotonu
una tabella unica compendia le informazioni per Stato membropojedyncza tabela zawierająca zestawienie informacji dla każdego państwa członkowskiego
visto il Libro verde sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori (COM‧), e il Compendio comunitario di diritto del consumo- analisi comparativauwzględniając Zieloną księgę w sprawie przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta (COM‧) i Kompendium WE w zakresie ochrony konsumentów- analiza porównawcza
una tabella unica compendia le informazioni per Stato membropojedyncza tabela podsumowująca informacje dotyczące każdego Państwa Członkowskiego
Ciò che otteniamo è di fatto un compendio dei diversi capitoli.W rzeczywistości oznacza to pociąganie razem za wszystkie sznurki.
È stato altresì presentato un Compendio di sei pagine.Opublikowano również sześciostronicowe podsumowanie.
la classificazione e l'utilizzazione documentaria di tali sentenze da parte della Corte di giustizia nonché, se necessario, la redazione di compendi e traduzioni e la pubblicazione di sentenze di particolare importanzaklasyfikowanie i opracowywanie dokumentacji tych wyroków przez Trybunał Sprawiedliwości, w tym, w miarę potrzeby, sporządzanie streszczeń i tłumaczeń oraz publikację wyroków o szczególnym znaczeniu
Egli è responsabile del panel, della sua organizzazione e del suo funzionamento, nonché della preparazione, della codificazione e della presentazione dei campioni agli assaggiatori e del compendio dei dati e del loro trattamento statisticoKierownik jest odpowiedzialny za zespół, jego organizację i funkcjonowanie, za przygotowanie, oznaczenie kodowe i podanie próbek degustatorom, zbieranie danych i ich statystyczne przetwarzanie
visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou (Benin) il ‧ giugno ‧ e, in particolare, l'articolo ‧ che riconosce il ruolo fondamentale dei prodotti di base agricoli e minerari per la stabilità economica dei paesi ACP, nonché il Compendio delle strategie di cooperazione, approvato dai i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e dalla Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altrauwzględniając Umowę o Partnerstwie AKP-WE, podpisaną w Kotonu (Benin) ‧ czerwca ‧ r., w szczególności jej art. ‧ uznający zasadniczą rolę podstawowych produktów rolnych i wydobywczych w stabilizacji gospodarczej krajów AKP oraz Kompendium strategii współpracy, zatwierdzone przez członków grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Wspólnotę Europejską i jej Państwa Członkowskie
Quando la riservatezza può essere assicurata soltanto compendiando le informazioni in questione, si concederà l'accesso al compendioGdy poufność może być zapewniona jedynie poprzez streszczenie istotnych informacji, dostęp do streszczenia będzie umożliwiony
Tra i temi discussi: ‧) la limitata base giuridica per gli interventi dell'OLAF in alcuni settori e la limitata capacità giuridica dell'Ufficio per far valere la sua posizione; ‧) la mole di lavoro amministrativo degli investigatori; ‧) superlavoro, mancanza di personale nelle unità e la questione degli agenti temporanei; ‧) le competenze specifiche necessarie in materia di sostegno alle indagini finanziarie; ‧) la necessità di un compendio procedurale OLAF; ‧) il ruolo consultivo dell'Unità magistrati; ‧) il problema della visibilità dell'OLAF all'interno delle istituzioni e la necessità pressante di un forte sostegno gestionale e di una leadership effettivaPodczas rozmów poruszono m.in. następujące kwestie: (i) ograniczenia w pracy OLAF-u w niektórych sektorach związane z podstawą prawną, jak również jego ograniczona zdolność prawna do reprezentowania swojego stanowiska; (ii) duże obciążenie pracą administracyjną urzędników śledczych; (iii) nadgodziny, niedobór personelu w działach i kwestia pracowników zatrudnionych na czas określony; (iv) szczególna wiedza fachowa niezbędna w dziedzinie finansowego wsparcia dochodzeniowego; (v) potrzeba stworzenia krótkiego podręcznika OLAF-u na temat procedur; (vi) doradcza rola działu Sędziowie i prokuratorzy; (vii) rozpoznawalności OLAF-u w instytucjach, jak również pilnej potrzeby silnego wspierania zarządzania i skutecznego kierownictwa
Un ruolo importante nel mantenere, chiarire e ordinare le conoscenze e, specialmente, nel garantire una valida formazione, spetta a libri di testo, compendi e manuali di qualità elevataW procesie zachowywania wiedzy, jej wyjaśniania i porządkowania oraz w szczególności dla zapewnienia dobrej jakości wykształcenia duże znaczenie mają dobre podręczniki, dzieła przeglądowe i kompendia
La Commissione può pubblicare o presentare su Internet, nella lingua originale del documento di cui si tratta, ogni compendio, conclusione, parte di conclusione o documento di lavoro del Forum, nonché ogni resoconto e ogni relazioneKomisja może publikować lub umieszczać w Internecie wszelkie streszczenia, wnioski, częściowe wnioski lub dokumenty robocze Forum, protokoły lub sprawozdania, w oryginalnym języku danego dokumentu
A compendio e completamento della normativa è poi intervenuto l'obbligo di etichettatura e tracciabilità dei prodotti e dei mangimi contenenti OGM al superamento della soglia di tolleranza, nell'ipotesi di una commistione accidentale tecnicamente inevitabileUzupełnieniem i syntezą prawodawstwa w tym zakresie jest zobowiązanie do etykietowania i identyfikowalności produktów i pasz zawierających GMO w ilości przekraczającej próg tolerancji w przypadku technicznie nieuniknionego, niezamierzonego zmieszania się upraw
sollecita la Commissione a sostenere meccanismi che consentano ai produttori di partecipare, laddove possibile, alla determinazione dei prezzi, come previsto nel Compendio dell'Accordo di Cotonou; chiede all'UE di promuovere il commercio equo quale meccanismo per migliorare le condizioni dei produttori piccoli e marginalizzati e dei lavoratori poveriwzywa Komisję do wsparcia mechanizmów zaangażowania i udziału producentów w określaniu ceny, w przypadku, gdy jest to możliwe do wykonania, jak to przewidziano w kompendium do Umowy z Kotonu; wzywa UE do promowania uczciwego handlu jako mechanizmu poprawy warunków dla małych i marginalizowanych producentów oraz biednych pracowników
la classificazione e l’utilizzazione documentaria di tali sentenze da parte della Corte di giustizia nonché, se necessario, la redazione di compendi e traduzioni e la pubblicazione di sentenze di particolare importanzaklasyfikację i wykorzystanie dokumentacji tych orzeczeń przez Trybunał Sprawiedliwości, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wyciągów i tłumaczeń, a także publikację orzeczeń o szczególnym znaczeniu
Quando vi è il rischio che un'impresa la quale è in grado di esercitare pressioni economiche e commerciali molto considerevoli sui propri concorrenti o sui loro partner commerciali, clienti o fornitori, adotti contro di loro misure di ritorsione, come conseguenza della loro collaborazione nell'indagine effettuata dalla Commissione, la Commissione stessa protegge l'anonimato degli autori, consentendo l'accesso a una versione non riservata o ad un compendio delle risposte in questioneGdy istnieje niebezpieczeństwo, że przedsiębiorstwo, które może wywrzeć presję w sprawach gospodarczych i handlowych na swoich konkurentów, partnerów handlowych, klientów i dostawców, podejmie kroki odwetowe w stosunku do wyżej wymienionych w wyniku ich współpracy w śledztwie prowadzonym przez Komisję, Komisja będzie chronić anonimowość autorów, zapewniając dostęp do jawnej wersji lub streszczenia odpowiedzi
E' una guida molto utile basata sulla legislazione esistente - circa 20 direttive - che costituisce una sorta di compendio di ciò che possiamo fare fin da subito per far valere i nostri diritti, perché, a volte, la cosa più importante è come applichiamo la nostra legislazione.Jest to bardzo użyteczny przewodnik powstały na bazie istniejącego prawodawstwa - około 20 dyrektyw - stanowiącego pewnego rodzaju kompendium na temat tego, co można obecnie zrobić, by wyegzekwować nasze prawa - czasem najważniejsze jest bowiem to, w jaki sposób egzekwujemy przepisy.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 79 zdań frazy compendio.Znalezione w 0,182 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.