Tłumaczenia na język polski:

  • kompendium   
  • ekstrakt   
  • przegląd   
  • skrót   
  • streszczenie   
  • urywek   
  • wyciąg   
  • wyjątek   
  • wypis   

Pozostałe znaczenia:

 
Una presentazione sintetica della sostanza di un contenuto (testuale) più esteso.

Przykładowe zdania z "compendio", pamięć tłumaczeniowa

add example
la classificazione e l'utilizzazione documentaria di tali sentenze da parte della Corte di giustizia nonché, se necessario, la redazione di compendi e traduzioni e la pubblicazione di sentenze di particolare importanzaklasyfikowanie i opracowywanie dokumentacji tych wyroków przez Trybunał Sprawiedliwości, w tym, w miarę potrzeby, sporządzanie streszczeń i tłumaczeń oraz publikację wyroków o szczególnym znaczeniu
Quando vi è il rischio che un'impresa la quale è in grado di esercitare pressioni economiche e commerciali molto considerevoli sui propri concorrenti o sui loro partner commerciali, clienti o fornitori, adotti contro di loro misure di ritorsione, come conseguenza della loro collaborazione nell'indagine effettuata dalla Commissione, la Commissione stessa protegge l'anonimato degli autori, consentendo l'accesso a una versione non riservata o ad un compendio delle risposte in questioneGdy istnieje niebezpieczeństwo, że przedsiębiorstwo, które może wywrzeć presję w sprawach gospodarczych i handlowych na swoich konkurentów, partnerów handlowych, klientów i dostawców, podejmie kroki odwetowe w stosunku do wyżej wymienionych w wyniku ich współpracy w śledztwie prowadzonym przez Komisję, Komisja będzie chronić anonimowość autorów, zapewniając dostęp do jawnej wersji lub streszczenia odpowiedzi
la classificazione e l’utilizzazione documentaria di tali sentenze da parte della Corte di giustizia nonché, se necessario, la redazione di compendi e traduzioni e la pubblicazione di sentenze di particolare importanzaklasyfikację i wykorzystanie dokumentacji tych orzeczeń przez Trybunał Sprawiedliwości, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wyciągów i tłumaczeń, a także publikację orzeczeń o szczególnym znaczeniu
Un compendio trimestrale di queste richieste specifiche è trasmesso alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestrePrzegląd takich szczególnych wniosków jest przesyłany Komisji kwartalnie w ciągu jednego miesiąca od zakończenia każdego kwartału
Quando vi è il rischio che un'impresa la quale è in grado di esercitare pressioni economiche e commerciali molto considerevoli sui propri concorrenti o sui propri partner commerciali, clienti o fornitori, adotti contro di loro misure di ritorsione come conseguenza della loro collaborazione nell'indagine effettuata dalla Commissione, la Commissione stessa protegge l'anonimato degli autori, consentendo l'accesso a una versione non riservata o ad un compendio delle risposte in questioneGdy istnieje niebezpieczeństwo, że przedsiębiorstwo, które może wywrzeć presję w sprawach gospodarczych i handlowych na swoich konkurentów, partnerów handlowych, klientów i dostawców podejmie kroki odwetowe w stosunku do wyżej wymienionych w wyniku ich współpracy w postępowaniu prowadzonym przez Komisję, Komisja będzie chronić anonimowość autorów zapewniając dostęp do jawnej wersji lub streszczenia odpowiedzi
La Commissione può pubblicare o presentare su Internet, nella lingua originale del documento di cui si tratta, ogni compendio, conclusione, parte di conclusione o documento di lavoro del Forum, nonché ogni resoconto e ogni relazioneKomisja może publikować lub umieszczać w Internecie wszelkie streszczenia, wnioski, częściowe wnioski lub dokumenty robocze Forum, protokoły lub sprawozdania, w oryginalnym języku danego dokumentu
L' Oraculum è un compendio calendrico del SottomondoRokroczium to kalendaryczne nadkompedium dziejów Antydii
Una sostanza attiva è approvata soltanto se, sulla base di linee guida per l'esecuzione dei test riconosciute a livello comunitario o internazionale o di altri dati e informazioni disponibili, incluso un compendio della letteratura scientifica, è considerata come non avente effetti nocivi sul sistema endocrino sospettati di avere rilevanza tossicologica negli esseri umani, anche quando è probabile che l'esposizione avvenga durante la vita embrionale o fetale e/o durante l'infanzia, tenendo debitamente conto dei probabili effetti combinatiSubstancja czynna jest zatwierdzana wyłącznie wtedy, jeżeli w oparciu o ocenę Wspólnoty lub przyjęte w skali międzynarodowej wytyczne dotyczące testów lub inne dostępne dane i informacje, w tym przegląd literatury naukowej, nie została uznana za substancję powodującą zaburzenia endokrynologiczne, co do których istnieją podejrzenia, że mogą mieć znaczenie toksykologiczne dla ludzi, w tym jeśli narażenie może wystąpić podczas życia embrionalnego/płodowego i/lub w okresie dzieciństwa, z należytym uwzględnieniem prawdopodobnych skutków skumulowanych
E' una guida molto utile basata sulla legislazione esistente - circa 20 direttive - che costituisce una sorta di compendio di ciò che possiamo fare fin da subito per far valere i nostri diritti, perché, a volte, la cosa più importante è come applichiamo la nostra legislazione.Jest to bardzo użyteczny przewodnik powstały na bazie istniejącego prawodawstwa - około 20 dyrektyw - stanowiącego pewnego rodzaju kompendium na temat tego, co można obecnie zrobić, by wyegzekwować nasze prawa - czasem najważniejsze jest bowiem to, w jaki sposób egzekwujemy przepisy.
Una sostanza attiva è approvata solo se, sulla base della valutazione o di altri dati e informazioni disponibili, incluso un compendio della letteratura scientifica, si ritiene che non comporti rischi di effetti neurotossici o immunotossici nella fase di sviluppo negli esseri umani, tenendo conto dell'esposizione durante la vita embrionale o fetale e/o durante l'infanzia, nonché dei probabili effetti combinatiSubstancja czynna jest zatwierdzana wyłącznie wtedy, jeżeli w oparciu o ocenę lub inne dostępne dane i informacje, w tym przegląd literatury naukowej, nie została uznana za substancję wywołującą ryzyko rozwojowych neurotoksycznych lub immunotoksycznych właściwości u ludzi, uwzględniając narażenie podczas życia embrionalnego/płodowego i/lub w okresie dzieciństwa, a także prawdopodobne skutki skumulowane
ritiene essenziale che le disposizioni legislative vengano formulate in modo tale da renderne più agevole l'applicazione; ritiene parimenti importante migliorare la comprensione del diritto comuntario da parte dei cittadini e propone, pertanto, che un compendio del cittadino sia incluso, sotto forma di motivazione non-legalistica, in tutti gli atti legislativiuważa redagowanie prawodawstwa w sposób sprzyjający jego wprowadzaniu w życie za niezbędne; traktuje zwiększenie zrozumienia prawodawstwa wspólnotowego przez obywateli za sprawę równie istotną i w związku z tym proponuje dołączanie do wszystkich aktów prawnych streszczenia dla obywateli w formie uzasadnienia sporządzonego językiem nieprawniczym
Il cluster dell'istruzione universitaria sta elaborando un compendio delle migliori prassi riguardo all'ammodernamento delle università per i responsabili politici e per il grande pubblicoKlaster szkolnictwa wyższego opracowuje obecnie kompendium najlepszych praktyk w zakresie modernizacji uniwersytetów przeznaczone dla decydentów politycznych i opinii publicznej
Quando vi è il rischio che un'impresa la quale è in grado di esercitare pressioni economiche e commerciali molto considerevoli sui propri concorrenti o sui propri partner commerciali, clienti o fornitori, adotti contro di loro misure di ritorsione come conseguenza della loro collaborazione nell'indagine effettuata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Autorità stessa protegge l'anonimato degli autori, consentendo l'accesso a una versione non riservata o ad un compendio delle risposte in questioneGdy istnieje niebezpieczeństwo, że przedsiębiorstwo, które może wywrzeć presję w sprawach gospodarczych i handlowych na swoich konkurentów, partnerów handlowych, klientów i dostawców, podejmie kroki odwetowe w stosunku do wyżej wymienionych w wyniku ich współpracy w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Nadzoru EFTA, Urząd będzie chronić anonimowość autorów zapewniając dostęp do jawnej wersji lub streszczenia odpowiedzi
Un ruolo importante nel mantenere, chiarire e ordinare le conoscenze e, specialmente, nel garantire una valida formazione, spetta a libri di testo, compendi e manuali di qualità elevataW procesie zachowywania wiedzy, jej wyjaśniania i porządkowania oraz w szczególności dla zapewnienia dobrej jakości wykształcenia duże znaczenie mają dobre podręczniki, dzieła przeglądowe i kompendia
Tale pacchetto non deve essere incentrato esclusivamente sulla governance macroeconomica, ma rappresentare un compendio dei numerosi fascicoli a disposizione in tema di macroeconomia, tasse e bilancio.Pakiet nie powinien dotyczyć tylko zarządzania makroekonomicznego, ale powinien być zgodny z treścią trzech lub czterech pakietów aktów prawnych dotyczących kwestii makroekonomicznych, podatku oraz budżetu; dopiero wówczas można będzie powiedzieć: "oto pakiet”.
Gli Stati membri forniscono alla Commissione un compendio dei piani e dei programmi nazionali che essi elaborano ai fini dello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, in particolare per i progetti dichiarati di interesse europeo di cui agli articoli dal ‧ alPaństwa członkowskie przekazują Komisji streszczenia krajowych planów i programów, które są przygotowywane w celu rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, a w szczególności projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, o których mowa w art
Vogliamo un accordo credibile, uno che compendi ambiente, posti di lavoro e competitività.Zależy nam na porozumieniu wiarygodnym, takim, które umożliwi osiągnięcie równowagi w dziedzinie środowiska, zatrudnienia i konkurencyjności.
Egli è responsabile del panel, della sua organizzazione e del suo funzionamento, nonché della preparazione, della codificazione e della presentazione dei campioni agli assaggiatori e del compendio dei dati e del loro trattamento statisticoKierownik jest odpowiedzialny za zespół, jego organizację i funkcjonowanie, za przygotowanie, oznaczenie kodowe i podanie próbek degustatorom, zbieranie danych i ich statystyczne przetwarzanie
Nei casi in cui la riservatezza può essere garantita solo compendiando le informazioni in questione, verrà accordato l'accesso ad un compendioGdy poufność może być zapewniona jedynie poprzez streszczenie istotnych informacji, dostęp do streszczenia będzie umożliwiony
chiede l'aggiornamento dei compendi elettronici, realizzati per dar conto di tutti i progetti dell'EIDHR, organizzati su base geografica e tematicawzywa do aktualizacji kompendiów elektronicznych, które mają obejmować wszystkie projekty w ramach EIDHR w ujęciu geograficznym i tematycznym
Ci tengo a dire che, prima di presentare la proposta, la Commissione ha svolto un'analisi giuridica comparata, il "compendio”, che si occupa delle leggi gli Stati membri che dovranno recepire le direttive per i consumatori attualmente in riesame.Pozwolą państwo, że wyjaśnię. Zanim poddano wniosek pod dyskusję, Komisja przeprowadziła analizę prawnoporównawczą, tzw. kompendium, biorąc pod lupę uregulowania prawne państw członkowskich dokonujących transpozycji dyrektyw dotyczących konsumentów.
ritiene che la creazione di capacità commerciali che rientrino nell'ambito degli aiuti al commercio debba essere accompagnata da sforzi più efficaci volti ad assicurare una congrua remunerazione dei produttori; ricorda, a tal riguardo, l'importanza della partecipazione dei produttori alla fissazione dei prezzi, come previsto nel compendio dell'Accordo di Cotonouwyraża przekonanie, że utworzeniu zdolności handlowych objętych zakresem pomocy na rzecz handlu muszą towarzyszyć bardziej skuteczne wysiłki na rzecz zapewnienia godnego wynagrodzenia dla producentów; przypomina w związku z tym znaczenie uczestnictwa producentów w ustalaniu cen, jak przewidziano w kompendium umowy z Kotonu
visto il Libro verde sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori (COM‧), e il Compendio comunitario di diritto del consumo- analisi comparativauwzględniając Zieloną księgę w sprawie przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta (COM‧) i Kompendium WE w zakresie ochrony konsumentów- analiza porównawcza
ha effetti potenzialmente nocivi a livello endocrino, neurotossico e immunotossico, negli adulti o durante lo sviluppo, sulla base di una valutazione e di altri dati e informazioni disponibili, incluso un compendio della letteratura scientificajak wynika z oceny oraz innych dostępnych danych i informacji, w tym przeglądu literatury naukowej, może mieć właściwości powodujące zaburzenia endokrynologiczne, neurotoksyczność oraz właściwości immunotoksyczne dla dorosłych i w okresie rozwoju
. - (PT) Signora Presidente, il lungo processo di lavoro che questa importante relazione ha richiesto, compresi i tanti compromessi raggiunti, la ha resa un compendio equilibrato e ampio dei vari interessi ai quali la politica agricola comune (PAC) deve rispondere.(PT) Pani Przewodnicząca! Długotrwały proces opracowywania przedmiotowego sprawozdania, w tym liczne osiągnięte kompromisy, sprawiają, że dokument ten przedstawia szeroko zakrojony, wyważony obraz różnorodnych interesów, jakim służy wspólna polityka rolna (WPR).
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 79 zdań frazy compendio.Znalezione w 0,311 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.