Tłumaczenia na język polski:

  • atrofia   
    (Noun  f)
  • zanik   

Przykładowe zdania z "atrofia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Si osserva spesso un atrofia prostatica reversibile in maschi adulti interiU samców często wykrywano odwracalną atrofię prostaty
Le due diagnosi più frequenti associate al sanguinamento uterino che si verificano durante il trattamento con raloxifene sono state l atrofia endometriale ed i polipi endometriali benigniDwie najczęściej rozpoznawane przyczyny krwawień z dróg rodnych podczas stosowania raloksyfenu, to zanik endometrium oraz łagodne polipy endometrium
Tale osservazione è anche coerente con i noti effetti farmacodinamici dell' aggiunta di progestinici sull' endometrio, ad es. riduzione dei livelli dei recettori degli estrogeni e atrofia endometrialeTa obserwacja jest ponadto zgodna ze znanym wpływem farmakodynamicznym dołączenia progestagenów na endometrium, co powoduje m. in. zmniejszenie liczby receptorów estrogenowych i zanik endometrium
Nel cane sono state osservate dilatazione ed atrofia dei tubuli renaliU psów zaobserwowano rozszerzenie i zanik kanalików nerkowych
Xeomin deve essere usato con cautela: Se si verifica qualsiasi tipo di sanguinamento Nei pazienti in terapia anticoagulante Nei pazienti che soffrono di sclerosi laterale amiotrofica o di un altra affezione che determina disfunzione neuromuscolare periferica In muscoli bersaglio che presentano una debolezza marcata oppure atrofiaNależy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu Xeomin: • jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia krwawienia • jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe • jeśli u pacjenta występuje stwardnienie boczne zanikowe lub inne choroby wywołujące zaburzenie czynności nerwowo-mięśniowej • gdy mięśnie, do których ma zostać wstrzyknięty lek, znajdują się w stanie wyraźnego osłabienia lub zaniku
Apparato gastroenterico: colite, compresa la colite da citomegalovirus (da ‧ a < ‧), pancreatite (da ‧ a < ‧) e atrofia dei villi intestinaliUkład pokarmowy: zapalenie okrężnicy w tym zapalenie okrężnicy wywołane przez wirus CMV (≥ ‧ do > ‧), zapalenie trzustki (≥ ‧ do < ‧) i atrofia kosmków jelitowych
considerando che, stando alle ricerche, i disabili sono maggiormente esposti al rischio di obesità a causa di una serie di fattori che includono cambiamenti patofisiologici del metabolismo del loro corpo, l'atrofia del sistema muscolare e l'inattività fisicamając na uwadze, że badania wykazały, że osoby niepełnosprawne są bardziej narażone na ryzyko otyłości spowodowanej licznymi czynnikami, w tym patofizjologicznymi zmianami w metabolizmie energii i budowie ciała, a także atrofią mięśni oraz brakiem aktywności fizycznej
La somministrazione di pemetrexed a topi maschi ha determinato un danno sulla capacità riproduttiva caratterizzato da una riduzione del grado di fertilità e atrofia testicolarePo podaniu pemetreksedu samcom myszy obserwowano szkodliwy wpływ na reprodukcję, objawiający się zmniejszoną płodnością i zanikiem jąder
Nel ratto sono state osservate riduzione della cellularità midollare e atrofia timica solo nello studio di carcinogenicitàJedynie w badaniu rakotwórczości u szczurów stwierdzono zmniejszenie liczby komórek w szpiku kostnym i zanik grasicy
Gastrointestinali: colite, compresa la colite da citomegalovirus (comune), pancreatite (comune) e atrofia dei villi intestinaliUkład pokarmowy: zapalenie okrężnicy w tym zapalenie okrężnicy wywołane przez wirus CMV (często), zapalenie trzustki (często) i atrofia kosmków jelitowych
Sono state osservate riduzioni nel peso dei testicoli e/o lesioni istologiche (per esempio atrofia tubulare e cellule tubulari giganti) nei ratti e in uno studio condotto sulla scimmiaW badaniach na szczurach i małpach stwierdzono zmniejszenie masy jąder i (lub) zmiany histopatologiczne (np. zanik kanalików i komórki olbrzymie kanalików
Si ritiene che le alterazioni dell utero (atrofia dell endometrio) e della piastra di accrescimento osseo (ispessimento epifisario o displasia della cartilagine) siano correlate all azione farmacologica di sunitinibUważa się, że zmiany w obrębie macicy (zanik błony śluzowej) i płytki wzrostowej kości (zgrubienie nasad kostnych lub dysplazja chrząstki) są związane z działaniem farmakologicznym sunitynibu
considerando che i disabili rappresentano fino al ‧ % della popolazione attiva nell'Unione europea e che, stando alle ricerche, i disabili sono maggiormente esposti al rischio di obesità a causa, tra l'altro, dei cambiamenti patofisiologici nel metabolismo energetico e nella composizione del corpo, nonché dell'atrofia muscolare e dell'inattività fisicamając na uwadze, że osoby niepełnosprawne stanowią ‧ % czynnego społeczeństwa UE; mając ponadto na uwadze, że badania pokazują, że osoby niepełnosprawne są w większym stopniu narażone na otyłość, m. in. z powodu zmian patofizjologicznych w metabolizmie energii i strukturze ciała oraz ze względu na zanik mięśni i bezwład fizyczny
Nel cane sono state osservate dilatazione ed atrofia dei tubuli renaliU psów stwierdzono poszerzenie z zanikiem kanalików nerkowych
Atrofia muscolare (riduzione del tessuto muscolare) a livello della base del pollice e disturbiZanik mięśni (zmniejszenie ilości tkanki mięśniowej) kłębu kciuka oraz zaburzenia czucia w
Tacrolimus unguento non ha ridotto lo spessore cutaneo e non ha causato atrofia cutanea negli animaliU zwierząt takrolimus nie zmniejszał grubości skóry i nie powodował jej zaniku
E le sue piaghe da decubito, e l' atrofia muscolareOraz jej odleżyny i atrofię mięśni
Lo sviluppo di atrofia dei tubuli dei testicoli negli animali di sesso maschile è stata messa in correlazione alla somministrazione cronica degli ERA, incluso ambrisentan (vedere paragrafoPrzewlekłe stosowanie ERA, w tym również ambrisentanu wiązało się z występowaniem zaniku kanalików nasiennych u zwierząt eksperymentalnych (patrz punkt
L' atrofia dei tubuli dei testicoli, occasionalmente associata ad azospermia, è stata osservata in studi di tossicità e fertilità con dose orale ripetuta sui ratti maschi e sui topi senza margini di sicurezzaW badaniach toksyczności i płodności, po zastosowaniu doustnych dawek wielokrotnych, u samców szczurów i myszy obserwowano zanik kanalików nasiennych, czasem związany z brakiem wydzielania nasienia bez marginesu bezpieczeństwa
Tali alterazioni erano associate ad un aumento dell' ematopoiesi extramidollare splenica, ad atrofia del timo e ad una diminuzione dell' ematopoiesi epaticaZmiany te były związane ze zwiększoną pozaszpikową hematopoezą śledzionową, atrofią grasicy i zmniejszoną hematopoezą wątrobową
L atrofia retinica si verificava non prima diDo atrofii siatkówki nie dochodziło przed upływem ‧ miesięcy terapii
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 70 zdań frazy atrofia.Znalezione w 0,204 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.