Tłumaczenia na język polski:

  • Złoty Wiek Hiszpanii   

Przykładowe zdania z "Siglo de oro", pamięć tłumaczeniowa

add example
La coltivazione dei fagioli svolge una funzione di grande importanza nella zona, una miriade di dati bibliografici attesta del resto la sua notorietà in varie opere, quali la Descripción económica del Reyno de Galicia (Lucas Labrada, ‧), Historia fin de sigloUprawa fasoli ma wielkie znaczenie dla przedmiotowego obszaru, o czym świadczą liczne dane bibliograficzne pojawiające się często w różnych pracach, takich jak Descripción económica del Reyno de Galicia (Lucas Labrada, ‧), Historia fin de siglo
Tra questi, va ricordata l'opera Geografía de Catalunya di Lluís Solé y Sabaris , in cui si scrive en el siglo ‧ tenemos noticias de unos intentos de cultivo de arroz en el Delta del Ebro, sin embargo el máximo desarrollo de este cultivo llegó en el siglo XIXWśród nich wyróżnia się dzieło Geografía de Catalunya (Geografia Katalonii) autorstwa Lluísa Solé y Sabaris , gdzie wspomina się: wwieku mamy wzmianki o próbach uprawy ryżu w delcie rzeki Ebro, jednak największy rozkwit tej uprawy przypadł na wiek XIX
Un altro passo dello stesso volume recita ...en el Delta, que era utilizado para pastos del ganado trashumante, el Canal de la Derecha, nacido en Xerta en la segunda mitad del siglo XIX, permitió la inundación de agua dulce e introducir el cultivo del arroz que ha ido creciendo continuamente, con el beneficio de desalar las tierras salobres y al mismo tiempo obtener un buen cultivoW innym fragmencie to samo dzieło zaznacza: (...) w delcie używanej jako pastwiska dla trzody wędrującej sezonowo Canal de la Derecha (Kanał Prawy) zbudowany w Xerta w drugiej połowie ‧ w. umożliwił zalanie słodką wodą i wprowadzenie uprawy ryżu, która stale się rozrastała przyczyniając się do odsalania słonych ziem, a tym samym do otrzymywania dobrych upraw
Essi hanno inoltre sottolineato che il debito di EUR 220 000 non era stato inserito nella dichiarazione in quanto , in base alla legge belga , ciò è vietato quando il de cuius non era residente e , a maggior ragione , perché così era stato detto l oro di fare dall autorità nazionale competente ( fonte di informazione che essi potevano conside-Podkreślają oni także , iż dług w kwocie 220 000 EUR nie został wykazany w oświadczeniu spadkowym , gdyż jest to na podstawie prawa belgijskiego zakazane , w przypadku gdy spadkodawca nie zamieszkiwał w Belgii , a co więcej , dlatego że taką informację uzyskali oni od właściwego
Una vo/ta città deg/i ange/i, ora los ange/es è divenuta un/ uogo in cui co/oro che dovrebbero proteggerci sono i nostri aguzzini, dove essere/ a/ egge significa essere a/ di sopra de//a/ eggeKiedyś było to Miasto Aniołów, ale stało się miejscem, } gdzie nasi obrońcy stali się gnębicielami.Gdzie być prawem znaczy być ponad nim
La SNCM può, a partire dalla notifica della presente decisione e fino al ‧ dicembre ‧, operare soltanto le ‧ navi che l’impresa SNCM possiede già, cioè: Napoléon Bonaparte, Danielle Casanova, Île de Beauté, Corse, Liamone, Aliso, Méditerranée, Pascal Paoli, Paglia Orba, Monte Cinto e Monte d’OroOd dnia notyfikacji niniejszej decyzji do dnia ‧ grudnia ‧ r. SNCM może eksploatować wyłącznie jedenaście statków, które już posiada, tj.: Napoléon Bonaparte, Danielle Casanova, Île de Beauté, Corse, Liamone, Aliso, Méditerranée, Pascal Paoli, Paglia Orba, Monte Cinto i Monte d’Oro
uros Oro Valuta estera Titoli Totale ‧ uros ‧ ariazione Euros ( ‧ ) ( ‧ ) ( ‧ ) ( ‧ ) Deutsche Bundesbank ‧ anca di Grecia Banco de España Banque de France Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Banca d' Italia Banque centrale du Luxembourg De Nederlandsche Bank Oesterreichische Nationalbank Banco de Portugal Suomen Pankki-- Finlands Bank Totale relativo alle BCN appartenenti all' area dell' eurołoto Waluty obce Papiery wartościowe Razem ‧ miana EUR
La SNCM può utilizzare soltanto le ‧ navi già in suo possesso alla data della decisione finale, cioè: Napoléon Bonaparte, Danielle Casanova, Île de Beauté, Corse, Liamone, Aliso, Méditerranée, Pascal Paoli, Paglia Orba, Monte Cinto e Monte d'OroPośród tych warunków art. ‧ decyzji ostatecznej ustanawia warunek, że do dnia ‧ grudnia ‧ r. SNCM nie może nabywać nowych statków ani podpisywać umów na budowę, zamówienie lub fracht w odniesieniu do statków nowych lub odnowionych. SNCM miała działać przy użyciu jedynie jedenastu statków, które posiadała już w dniu wydania decyzji ostatecznej, tj.: Napoléon Bonaparte, Danielle Casanova, Île de Beauté, Corse, Liamone, Aliso, Méditerranée, Pascal Paoli, Paglia Orba, Monte Cinto oraz Monte d'Oro
Questo è il motivo per cui, per esempio, a Dakhla, l'ex capitale spagnola Villa Cisneros, situata in quella parte del Sahara occidentale ora controllato dal Marocco, l'insenatura marina lunga 40 km è conosciuta come Rio de Oro, o Fiume d'Oro, per il riflesso del sole sulle squame dei banchi di pesci.Dlatego też, na przykład, w Dhakla, czyli byłej hiszpańskiej stolicy Villa Cisneros w tej części Sahary Zachodniej, która obecnie znajduje się pod kontrolą Maroka, znajduje się 40-kilometrowa zatoka morska, zwana Rio de Oro, lub Złotą Rzeką, od odbić światła słonecznego na łuskach ławic ryb.
Indubbiamente il riferimento del presidente Sarkozy all'attuale sistema mi ricorda moltissimo ciò che fece il generale de Gaulle prima che Bretton Woods all'epoca fallisse, ossia prima della "resa” di Fort Knox quando il presidente Nixon decise di svincolare il dollaro dall'oro.Z całą pewnością odniesienie się przez pana przewodniczącego Sarkozy'ego do obecnego systemu bardzo mi przypomina to, co zrobił generał de Gaulle przed załamaniem się pierwszego Bretton Woods, przed "odtworzeniem” Fort Knox, gdy prezydent Nixon podjął decyzję o zniesieniu wymienialność dolara na złoto.
(DE) Signora Presidente, il nocciolo della questione è la nostra capacità, come Unione europea, di seguire una strategia chiara e impedire una corsa all'oro o alle pietre preziose.(DE) Pani przewodnicząca! To jest kwestia tego, abyśmy my, jako Unia Europejska, realizowali jasną strategię i zapobiegali wybuchowi gorączki złota lub drogocennych kamieni.
Causa T-‧/‧: Sentenza del Tribunale di primo grado ‧ febbraio ‧- Lee/DE/UAMI- Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE) (Marchio comunitario- Opposizione- Domanda di marchio comunitario figurativo PIAZZA del SOLE- Marchi nazionali e internazionali denominativi anteriori PIAZZA e PIAZZA D'ORO- Impedimento relativo alla registrazione- Assenza di rischio di confusione- Art. ‧, n. ‧, lett. b), del regolamento (CE) n. ‧/‧- Assenza di somiglianza tra i segniSprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ lutego ‧ r.- Lee/DE przeciwko OHIM- Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE) (Wspólnotowy znak towarowy- Postępowanie w sprawie sprzeciwu- Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego PIAZZA del SOLE- Wcześniejsze słowne krajowe i międzynarodowe znaki towarowe PIAZZA i PIAZZA D'ORO- Względna podstawa odmowy rejestracji- Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd- Artykuł ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧- Brak podobieństwa oznaczeń
Peggy Sue é ancora cotta de " l' uomo dal bercio d' oro "Peggy Sue ciągle trwa przy " Śpiewaku bez powodu "
C/Siglo XX, no ‧-‧ bajo, E-‧ GIJON- ASTURIASC/Siglo XX, no ‧-‧ bajo, E-‧ GIJON- ASTURIAS
Dalla vendita di 400 tonnellate di oro?Ze sprzedaży 400 ton złota?
Causa C-‧/‧: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) ‧ marzo ‧- Saiwa SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) Barilla G. e R. Fratelli SpA (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado- Marchio comunitario- Art. ‧, n. ‧, lett. b), del regolamento (CE) n. ‧/‧- Rischio di confusione- Domanda di marchio figurativo comunitario comprendente gli elementi denominativi SELEZIONE ORO e Barilla- Opposizione del titolare del marchio nazionale e internazionale ORO nonché del marchio nazionale ORO SAIWA- Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondatoSprawa C-‧/‧ P: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia ‧ marca ‧ r.- Saiwa SpA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Barilla G. e R. Fratelli SpA (Odwołanie- Wspólnotowy znak towarowy- Artykuł ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧- Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd- Zgłoszenie wspólnotowego graficznego znaku towarowego zawierającego elementy słowne SELEZIONE ORO i Barilla- Sprzeciw właściciela krajowego i międzynarodowego znaku towarowego ORO oraz krajowego znaku towarowego ORO SAIWA- Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście nieuzasadnione
Tuttavia, lo Stato membro non può assoggettare all'imposta le cessioni effettuate alle condizioni di cui all'articolo ‧ né le esportazioni riguardanti l'oro da investimentoPaństwo członkowskie nie może jednakże opodatkować dostaw dokonywanych na warunkach, o których mowa w art. ‧, ani eksportu złota inwestycyjnego
È pertanto necessario prorogare la validità della deroga concessa con la decisione ‧/‧/CE fino all'entrata in vigore di una direttiva di razionalizzazione delle deroghe ai sensi dell'articolo ‧ della direttiva ‧/‧/CEE, che copra l'evasione fiscale in materia di IVA connessa all'esenzione dell'oro da investimento, o fino al ‧ dicembre ‧, se quest'ultima data è anterioreW związku z powyższym konieczne jest przedłużenie okresu obowiązywania odstępstwa udzielonego na mocy decyzji ‧/‧/WE do momentu wejścia w życie dyrektywy regulującej odstępstwa na mocy art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG, która obejmuje unikanie podatku VAT związane z wyłączeniem od podatku złota na inwestycje, albo do dnia ‧ grudnia ‧ r., w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza
il valore di mercato di altri contratti a premio (cioè non in valuta estera e non in orowartość rynkowa innych opcji (tj. z wyłączeniem opcji walutowych i na złoto
Le autorità competenti hanno facoltà di consentire agli enti di usare il valore netto attualizzato nel calcolo della posizione aperta netta in ciascuna valuta e in oroWłaściwe organy powinny mieć możliwość zezwalania instytucjom na stosowanie metody zaktualizowanej wartości netto w rachunku otwartych pozycji netto w każdej walucie i w złocie
Tu non me lo prendi il mio oroNie zabierzesz mi mojego zlota
per l'impresa Rio Tinto: impresa mineraria internazionale attiva nella produzione di alluminio, diamanti, prodotti di energia (carbone e uranio), oro, minerali industriali e ferro grezzow przypadku Rio Tinto: międzynarodowe przedsiębiorstwo wydobywcze, prowadzące działalność w zakresie produkcji aluminium, diamentów i produktów energetycznych (węgla i uranu), złota, minerałów przemysłowych i rudy żelaza
Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra le differenze da rivalutazione di prezzo e di cambio, bensì viene contabilizzata un’unica differenza da rivalutazione dell oro, basata sul prezzo in euro per unità di peso di oro, derivante dal cambio euro/ dollaro statunitense alla data della rivalutazione trimestralePrzy przeszacowaniu złota nie wykazuje się odrębnie różnicą cenową i walutową, lecz księguje tylko łączną różnicę z przeszacowania złota wynikającą z ceny w euro za określoną jednostkę wagi złota, wyliczoną na podstawie kursu walutowego euro w stosunku do dolara USA obowiązującego w dniu kwartalnego przeszacowania
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 27061 zdań frazy Siglo de oro.Znalezione w 6,96 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.