Tłumaczenia na język polski:

  • Złoty Wiek Hiszpanii   

Przykładowe zdania z "Siglo de oro", pamięć tłumaczeniowa

add example
Un altro passo dello stesso volume recita ...en el Delta, que era utilizado para pastos del ganado trashumante, el Canal de la Derecha, nacido en Xerta en la segunda mitad del siglo XIX, permitió la inundación de agua dulce e introducir el cultivo del arroz que ha ido creciendo continuamente, con el beneficio de desalar las tierras salobres y al mismo tiempo obtener un buen cultivoW innym fragmencie to samo dzieło zaznacza: (...) w delcie używanej jako pastwiska dla trzody wędrującej sezonowo Canal de la Derecha (Kanał Prawy) zbudowany w Xerta w drugiej połowie ‧ w. umożliwił zalanie słodką wodą i wprowadzenie uprawy ryżu, która stale się rozrastała przyczyniając się do odsalania słonych ziem, a tym samym do otrzymywania dobrych upraw
Tra questi, va ricordata l'opera Geografía de Catalunya di Lluís Solé y Sabaris , in cui si scrive en el siglo ‧ tenemos noticias de unos intentos de cultivo de arroz en el Delta del Ebro, sin embargo el máximo desarrollo de este cultivo llegó en el siglo XIXWśród nich wyróżnia się dzieło Geografía de Catalunya (Geografia Katalonii) autorstwa Lluísa Solé y Sabaris , gdzie wspomina się: wwieku mamy wzmianki o próbach uprawy ryżu w delcie rzeki Ebro, jednak największy rozkwit tej uprawy przypadł na wiek XIX
La coltivazione dei fagioli svolge una funzione di grande importanza nella zona, una miriade di dati bibliografici attesta del resto la sua notorietà in varie opere, quali la Descripción económica del Reyno de Galicia (Lucas Labrada, ‧), Historia fin de sigloUprawa fasoli ma wielkie znaczenie dla przedmiotowego obszaru, o czym świadczą liczne dane bibliograficzne pojawiające się często w różnych pracach, takich jak Descripción económica del Reyno de Galicia (Lucas Labrada, ‧), Historia fin de siglo
Causa T-‧/‧: Sentenza del Tribunale di primo grado ‧ febbraio ‧- Lee/DE/UAMI- Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE) (Marchio comunitario- Opposizione- Domanda di marchio comunitario figurativo PIAZZA del SOLE- Marchi nazionali e internazionali denominativi anteriori PIAZZA e PIAZZA D'ORO- Impedimento relativo alla registrazione- Assenza di rischio di confusione- Art. ‧, n. ‧, lett. b), del regolamento (CE) n. ‧/‧- Assenza di somiglianza tra i segniSprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ lutego ‧ r.- Lee/DE przeciwko OHIM- Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE) (Wspólnotowy znak towarowy- Postępowanie w sprawie sprzeciwu- Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego PIAZZA del SOLE- Wcześniejsze słowne krajowe i międzynarodowe znaki towarowe PIAZZA i PIAZZA D'ORO- Względna podstawa odmowy rejestracji- Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd- Artykuł ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧- Brak podobieństwa oznaczeń
La SNCM può, a partire dalla notifica della presente decisione e fino al ‧ dicembre ‧, operare soltanto le ‧ navi che l’impresa SNCM possiede già, cioè: Napoléon Bonaparte, Danielle Casanova, Île de Beauté, Corse, Liamone, Aliso, Méditerranée, Pascal Paoli, Paglia Orba, Monte Cinto e Monte d’OroOd dnia notyfikacji niniejszej decyzji do dnia ‧ grudnia ‧ r. SNCM może eksploatować wyłącznie jedenaście statków, które już posiada, tj.: Napoléon Bonaparte, Danielle Casanova, Île de Beauté, Corse, Liamone, Aliso, Méditerranée, Pascal Paoli, Paglia Orba, Monte Cinto i Monte d’Oro
(DE) Signora Presidente, il nocciolo della questione è la nostra capacità, come Unione europea, di seguire una strategia chiara e impedire una corsa all'oro o alle pietre preziose.(DE) Pani przewodnicząca! To jest kwestia tego, abyśmy my, jako Unia Europejska, realizowali jasną strategię i zapobiegali wybuchowi gorączki złota lub drogocennych kamieni.
uros Oro Valuta estera Titoli Totale ‧ uros ‧ ariazione Euros ( ‧ ) ( ‧ ) ( ‧ ) ( ‧ ) Deutsche Bundesbank ‧ anca di Grecia Banco de España Banque de France Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Banca d' Italia Banque centrale du Luxembourg De Nederlandsche Bank Oesterreichische Nationalbank Banco de Portugal Suomen Pankki-- Finlands Bank Totale relativo alle BCN appartenenti all' area dell' eurołoto Waluty obce Papiery wartościowe Razem ‧ miana EUR
La SNCM può utilizzare soltanto le ‧ navi già in suo possesso alla data della decisione finale, cioè: Napoléon Bonaparte, Danielle Casanova, Île de Beauté, Corse, Liamone, Aliso, Méditerranée, Pascal Paoli, Paglia Orba, Monte Cinto e Monte d'OroPośród tych warunków art. ‧ decyzji ostatecznej ustanawia warunek, że do dnia ‧ grudnia ‧ r. SNCM nie może nabywać nowych statków ani podpisywać umów na budowę, zamówienie lub fracht w odniesieniu do statków nowych lub odnowionych. SNCM miała działać przy użyciu jedynie jedenastu statków, które posiadała już w dniu wydania decyzji ostatecznej, tj.: Napoléon Bonaparte, Danielle Casanova, Île de Beauté, Corse, Liamone, Aliso, Méditerranée, Pascal Paoli, Paglia Orba, Monte Cinto oraz Monte d'Oro
Indubbiamente il riferimento del presidente Sarkozy all'attuale sistema mi ricorda moltissimo ciò che fece il generale de Gaulle prima che Bretton Woods all'epoca fallisse, ossia prima della "resa” di Fort Knox quando il presidente Nixon decise di svincolare il dollaro dall'oro.Z całą pewnością odniesienie się przez pana przewodniczącego Sarkozy'ego do obecnego systemu bardzo mi przypomina to, co zrobił generał de Gaulle przed załamaniem się pierwszego Bretton Woods, przed "odtworzeniem” Fort Knox, gdy prezydent Nixon podjął decyzję o zniesieniu wymienialność dolara na złoto.
Questo è il motivo per cui, per esempio, a Dakhla, l'ex capitale spagnola Villa Cisneros, situata in quella parte del Sahara occidentale ora controllato dal Marocco, l'insenatura marina lunga 40 km è conosciuta come Rio de Oro, o Fiume d'Oro, per il riflesso del sole sulle squame dei banchi di pesci.Dlatego też, na przykład, w Dhakla, czyli byłej hiszpańskiej stolicy Villa Cisneros w tej części Sahary Zachodniej, która obecnie znajduje się pod kontrolą Maroka, znajduje się 40-kilometrowa zatoka morska, zwana Rio de Oro, lub Złotą Rzeką, od odbić światła słonecznego na łuskach ławic ryb.
C/Siglo XX, no ‧-‧ bajo, E-‧ GIJON- ASTURIASC/Siglo XX, no ‧-‧ bajo, E-‧ GIJON- ASTURIAS
Le riserve ufficiali devono essere i) sotto il controllo effettivo dell'autorità monetaria competente dell'Eurosistema o di una BCN e ii) crediti altamente liquidi, negoziabili e con elevato merito di credito detenuti dall'Eurosistema nei confronti di non residenti nell'area dell'euro e denominati in valute diverse dall'euro, nonché averi in oro, posizioni di riserva nel FMI o diritti speciali di prelievo (DSPAktywa rezerwowe muszą: i) znajdować się pod skuteczną kontrolą właściwych władz monetarnych Eurosystemu lub KBC; oraz ii) być bardzo płynnymi, zbywalnymi i wiarygodnymi należnościami Eurosystemu od rezydentów spoza strefy euro nominowanymi w walutach innych niż euro, złotem, transzą rezerwową w MFW lub specjalnymi prawami ciągnienia (SDR
(EN) Mentre Il Vitello d'oro di Damien Hurst batteva ogni record per un'asta d'arte, gli istituti finanziari registravano perdite record, portando il Financial Times a commentare:Podczas gdy The Golden Calf Damiena Hirsta okazał się nowym aukcyjnym rekordem cenowym, instytucje finansowe odnotowały rekordowe straty, co zostało skomentowane w następujący sposób w "Financial Times”:
E' deplorevole che non si definiscano regole chiare a livello comunitario e che il cianuro continui a essere utilizzato nell'estrazione mineraria dell'oro, esponendo a un grave rischio i lavoratori e l'ambiente.Szkoda, że na szczeblu UE nie są tworzone jednoznaczne przepisy i cyjanek jest wciąż wykorzystywany w przemyśle wydobycia złota i tym samym naraża pracowników i środowisko na ogromne niebezpieczeństwo.
invita il governo turco ad applicare le norme ambientali dell'Unione europea ai progetti che si presume comportino eventuali danni all'ambiente, come la miniera d'oro prevista a Bergama ed altri progetti minerari analoghi, la diga di Yortanli, attualmente in costruzione, la diga di Ilisu, che potrebbe portare alla disstruzione di siti storicamente importanti, come Hasankeyf (che verrebbe sommerso dalla diga Ilisu) e Allionoi (che verrebbe sommerso dalla diga Allini), ed altre dighe progettate nella valle di Munzur e a Yusufeli, nella provincia di Artvinwzywa rząd turecki do stosowania unijnych norm ochrony środowiska naturalnego przy realizacji przedsięwzięć mogących przyczynić się do powstania szkód w środowisku naturalnym, takich jak projektowana kopalnia złota w Pergamonie oraz inne podobne projekty wydobywcze, jak również budowana obecnie zapora wodna Yortanli, zapora Ilisu, która może doprowadzić do zniszczenia terenów o historycznym znaczeniu, takich jak Hasankeyf (które mają być zalane wskutek budowy zapory Ilisu) i Allioni (które mają być zalane wskutek budowy zapory Allini) i inne projekty w tej dziedzinie, których budowę zaplanowano w dolinie Manuzr i Yusufeli w prowincji Artvin
Due esempi sono a) un contratto per la consegna di tanti strumenti rappresentativi di capitale dell’entità che corrispondono a un valore di CU‧, e b) un contratto per la consegna di un quantitativo di strumenti rappresentativi di capitale pari a un valore di ‧ once d’oroOto dwa przykłady: a) umowa o wydanie przez jednostkę takiej liczby własnych instrumentów kapitałowych, aby ich wartość była równa ‧ j.p.; b) umowa o wydanie przez jednostkę takiej liczby własnych instrumentów kapitałowych, aby ich wartość była równa wartości ‧ uncji złota
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (‧-‧) ‧ ‧ ‧ o ‧ ‧ ‧] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.‧- Investindustrial/Stroili Oro, al seguente indirizzoMogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (‧-‧) ‧ ‧ ‧ lub ‧ ‧ ‧) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.‧- Investindustrial/Stroili Oro, na adres
Posso vivere con enormi profitti ottenuti in pochi secondi in qualsiasi settore, nel commercio di oro se volete, ma non quando si tratta di nutrire ampie porzioni della popolazione mondiale.Mogę utrzymywać się z olbrzymich zysków uzyskanych w ciągu paru sekund w jakimkolwiek obszarze, w handlu złotem na przykład, ale nie w przypadku, gdy prowadzi to do głodzenia wielkich grup populacji światowej.
Avidi dirigenti bancari, concentrati unicamentesul "valore per gli azionisti”(shareholder value), godono ancora dei privilegi della celebrità, e le agenzie di valutazionestatunitensi continuanoa fare affari d'oro e a menarci per il naso.Chciwi prezesi banków, skoncentrowani wyłącznie na zyskach akcjonariuszy, nadal korzystają ze statusu gwiazd, zaś amerykańskie agencje ratingowe świetnie prosperują, wyprowadzając nas w pole.
La risoluzione si concentra esclusivamente sull'estrazione e, nello specifico, sulla produzione dell'oro.Rezolucja dotyczy wyłącznie górnictwa, a zwłaszcza wydobycia złota.
Per 20 anni diverse potenze coloniali hanno sfruttato i giacimenti di petrolio, oro, rame e uranio della regione di Abyei.Przez 20 lat różne siły imperialistyczne próbowały eksploatować złoża ropy naftowej i złota, miedzi i uranu w Abyei.
Opposizione del titolare del marchio nazionale e internazionale ORO nonché del marchio nazionale ORO SAIWASprzeciw właściciela krajowego i międzynarodowego znaku towarowego ORO oraz krajowego znaku towarowego ORO SAIWA
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 24244 zdań frazy Siglo de oro.Znalezione w 5,611 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.