wymowa: IPA: pu.sɛ̃    

Tłumaczenia na język polski:

  • kurczak   
    (Noun  m)
  • kurczę   
     
    pisklę kury
  • kurczątko   
  • pisklę   

Pozostałe znaczenia:

 
pot. potocznie kochanie, kurczaczku
 
pisklę
 
kurczę

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (1)

Marouette poussinKureczka zielonka

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "poussin", pamięć tłumaczeniowa

add example
VOLAILLES DE REPRODUCTION ET DE RENTE AUTRES QUE LES RATITES ET ŒUFS À COUVER ET POUSSINS D’UN JOUR AUTRES QUE DE RATITESDRÓB ROZPŁODOWY I PRODUKCYJNY Z WYŁĄCZENIEM PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH ORAZ JAJA WYLĘGOWE I JEDNODNIOWE PISKLĘTA NIEPOCHODZĄCE OD PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH
Les poussins dJednodniowym kurczętom, które mają być wysłane do Finlandii lub Szwecji w celu włączenia ich do stad drobiu hodowlanego lub do stad drobiu użytkowego, musi towarzyszyć świadectwo przedstawione w załączniku
Comprend également le montant payé pour les œufs à couver et les achats et ventes de poussinsObejmuje także kwoty zapłacone za jaja wylęgowe oraz zakup i sprzedaż kurcząt
Le marquage individuel des œufs à couver utilisé pour la production de poussins se fait dans l'établissement de production, qui imprime son numéro distinctif sur les œufsIndywidualne znakowanie jaj wylęgowych, stosowane w produkcji piskląt, przeprowadza się w zakładzie producenta, który drukuje swój numer odróżniający na jajach
Restrictions aux mouvements des poussins d’un jourOgraniczenia dotyczące przemieszczania piskląt jednodniowych
Les programmes de contrôle transmis par la Suisse à la Commission le ‧ octobre ‧ fournissent des garanties similaires à celles prévues à l’article ‧, paragraphe ‧, du règlement (CE) no ‧/‧ en ce qui concerne les salmonelles chez les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, dans les œufs à couver provenant de ces volailles, chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus, dans les œufs de table provenant de ces volailles, chez les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction ou à la ponte, et chez les poulets de chairProgramy zwalczania, przesłane Komisji przez Szwajcarię w dniu ‧ października ‧ r., stanowią gwarancje równoważne gwarancjom przewidzianym w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do salmonelli u drobiu hodowlanego gatunku Gallus gallus i jego jaj wylęgowych, kur niosek gatunku Gallus gallus i ich jaj konsumpcyjnych, a także jednodniowych piskląt gatunku Gallus gallus przeznaczonych do celów hodowlanych lub do produkcji jaj konsumpcyjnych oraz u brojlerów
Les volailles de reproduction ou de rente, les oeufs à couver et les poussins dDrób zarodowy i drób przeznaczony do produkcji, jaja wylęgowe oraz jednodniowe pisklęta muszą pochodzić z zakładów zatwierdzonych przez właściwe władze zainteresowanego państwa trzeciego, zgodnie z wymaganiami, które są przynajmniej równoważne wymaganiom ustanowionym w załączniku ‧ do dyrektywy ‧/EWG, pod warunkiem że zatwierdzenie tych zakładów nie jest zawieszone lub wycofane
«poussins», les volailles vivantes de basse-cour dpisklęta”-oznacza żywe kury, kaczki, gęsi, indyki i perliczki o wadze poniżej ‧ gramów
les poussins destinés à la production de poulets de chair doivent être âgés de moins de trois jours au moment où ils quittent leur unité de production dkurczęta do produkcji broilerów poniżej trzeciego dnia życia w chwili, gdy opuszczają jednostkę produkcyjną, w której zostały wyprodukowane
Les poussins d’un jour et les œufs à couver doivent être transportésPisklęta jednodniowe i jaja wylęgowe są transportowane
Le vaccin a protégé les poussins pendant la première période de leur vie, au cours de laquelle le risque de contracter la maladie est le plus élevéSzczepionka chroniła kurczęta we wczesnym okresie życia, kiedy zagrożenie chorobą jest największe
soit des poussins sentinelles et de tous les oiseaux morts à lalbo ze zmarłych kurcząt wskaźnikowych i wszystkich ptaków martwych przy przyjeździe i tych, które padną w czasie trwania kwarantanny
Compte tenu de cet accord et du dispositif de lutte contre la maladie mis en place au Canada, il convient d'appliquer des dispositions différentes en matière de certification pour les poussins d’un jour et les œufs à couver provenant de zones autres que celles qui font l'objet de mesures officielles de restriction concernant l'IAFPW świetle tej umowy oraz systemu zwalczania chorób stosowanego w Kanadzie właściwe jest zastosowanie alternatywnych przepisów dotyczących wystawiania świadectw dla piskląt jednodniowych i jaj wylęgowych pochodzących z obszarów innych niż podlegające urzędowym ograniczeniom związanym z wystąpieniem ognisk LPAI
d’une écloserie située dans la zone A, dans la zone de surveillance, jusqu’à une quelconque exploitation, à condition qu’ils soient issus d’œufs récoltés dans des exploitations situées en dehors des zones de protection et de surveillance et que l’écloserie puisse assurer qu'étant donné ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité, il ne peut y avoir eu aucun contact entre ces œufs et d’autres œufs à couver ou poussins d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans ces zones, et dont l’état sanitaire est dès lors différentz wylęgarni położonej na obszarze A w strefie nadzorowanej do każdego innego gospodarstwa pod warunkiem, że kurczęta te wykluły się z jaj zebranych w gospodarstwach położonych poza strefami ochronną i nadzorowaną, i że wylęgarnia może dzięki zasadom funkcjonowania logistyki i bezpieczeństwa biologicznego zagwarantować brak kontaktu między tymi jajami i wszystkimi pozostałymi jajami wylęgowymi lub jednodniowymi kurczętami, pochodzącymi ze stad drobiu hodowanych w tych strefach, i których stan zdrowia jest w związku z tym inny
vu le règlement (CEE) no ‧ du Conseil, du ‧ octobre ‧, concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no ‧, et notamment ses articles ‧, ‧ etuwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie produkcji i wprowadzania do obrotu jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego[‧], ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr ‧[‧]
les volailles, y compris les poussins d’un jour, destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles ‧, ‧, ‧ et ‧ et celles fixées en application des articles ‧ etdrób (w tym pisklęta jednodniowe) przeznaczony do odnowy stada spełnia warunki określone w art. ‧, ‧, ‧ i ‧ oraz warunki ustanowione na podstawie art. ‧ i
Assieds- toi, mon poussinPowiedz, co ci jest?
de poussins dpiskląt jednodniowych, które odpowiadają wymaganiom określonym we wzorze świadectwa zdrowia zwierząt określonego w załączniku I wzór C i które pochodzą z państw trzecich lub ich części wymienionych w kolumnie C Załącznika do decyzji ‧/WE
les poussins d'un jourpisklęta jednodniowe
Production et commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de bassecour (version codifiée) * (article ‧ du règlement) (voteProdukcja i obrót jajami wylęgowymi i pisklętami drobiu hodowlanego (wersja ujednolicona) * (art. ‧ Regulaminu) (głosowanie
Les poussins dNadwyżki jednodniowych kurcząt, których definicję przedstawiono w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG, oraz nadwyżki zarodków w odpadach z wylęgarni zabija się jak najszybciej, zgodnie z załącznikiem G
En ce qui concerne les bufflonnes, les poussins et les œufs, il y a lieu d’adapter certaines caractéristiques des produits objet de l’approvisionnement aux besoins qui se sont manifestés dans les exploitations des départements français d’outre-merW odniesieniu do bawolic, kurcząt i jaj należy dostosować niektóre cechy produktów będących przedmiotem dostaw do potrzeb, które dały się zauważyć w realizacji bilansu francuskich departamentów zamorskich
Les poussins dJednodniowe kurczęta, które mają być wysłane do Finlandii lub Szwecji w celu włączenia ich do stad drobiu hodowlanego lub do stad drobiu użytkowego, muszą pochodzić z jaj wylęgowych drobiu hodowlanego, który został poddany badaniu przewidzianemu w art
qui ont été détenues dans le territoire de..., région..., depuis leur éclosion ou ont été importées comme poussins dbył trzymany na obszarze...‧, region...‧ od chwili wylęgu lub był przywożony jako jednodniowe pisklęta
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 478 zdań frazy poussin.Znalezione w 0,542 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.