wymowa: IPA: pu.sɛ̃    

Tłumaczenia na język polski:

  • kurczak   
    (Noun  m)
  • kurczę   
     
    pisklę kury
  • kurczątko   
  • pisklę   

Pozostałe znaczenia:

 
pot. potocznie kochanie, kurczaczku
 
pisklę
 
kurczę

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (1)

Marouette poussinKureczka zielonka

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "poussin", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tu n' es qu' un bébé, un petit poussin" Wciąż młode drzewko, ledwie kiełek "
Production et commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de bassecour (version codifiée) *Produkcja i obrót jajami wylęgowymi i pisklętami drobiu hodowlanego (wersja ujednolicona) *
Les poussins d’un jour doiventPisklęta jednodniowe
Au revoir, mon poussinAuf wiedersehen, kochanie
de poussins d’un jour issus d'œufs récoltés dans des exploitations qui, à la date de la collecte, étaient situées en dehors des zones de contrôle et d’observation, vers toute autre exploitation, pour autant que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans ces zones, et qui relèvent, par conséquent, d'un statut sanitaire différentjednodniowych kurcząt, które wykluły się z jaj zebranych w gospodarstwach położonych w dniu zbioru poza obszarami kontroli lub monitorowania do innych gospodarstw, pod warunkiem że wylęgarnia miejsca wysyłki może zapewnić dzięki swojej logistyce i higienicznym warunkom pracy brak kontaktu pomiędzy tymi jajami i wszelkimi innymi jajami wylęgowymi lub pisklętami jednodniowymi pochodzącymi ze stad drobiu z obszaru monitorowania i które w związku z tym mają inny status zdrowotny
d’une écloserie située dans la zone de surveillance jusqu’à une exploitation ou un local de cette exploitation, situés dans le même État membre, pour autant que les mesures de biosécurité appropriées soient appliquées, que l'établissement soit placé sous surveillance officielle après le transport et que les poussins d’un jour restent au moins vingt-et-un jours dans l’exploitation de destinationz wylęgarni położonej w strefie nadzorowanej do gospodarstwa lub kurnika takiego gospodarstwa położonego w tym samym państwie członkowskim, pod warunkiem, że stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa biologicznego i gospodarstwo jest objęte urzędowym nadzorem po transporcie, oraz jednodniowe kurczęta pozostają w gospodarstwie przeznaczenia przez okres co najmniej ‧ dni
Dispositions relatives aux mouvements des volailles vivantes, œufs à couver, poussins d’un jour, viandes de volaille fraîche, viandes hachées, préparations à base de viande, viandes séparées mécaniquement et produits à base de viandePrzepisy dotyczące przemieszczania żywego drobiu, jaj wylęgowych, jednodniowych kurcząt, świeżego mięsa z drobiu, mięsa mielonego, wyrobów mięsnych, mięsa odkostnionego mechanicznie oraz produktów mięsnych
présenté par Israël pour le contrôle des salmonelles chez les poussins d’un jour de Gallus gallus destinés à des troupeaux de poules pondeuses ou de poulets de chairjednodniowych piskląt gatunku Gallus gallus przeznaczonych do stad kur niosek i brojlerów – przedstawiony przez Izrael
Immunisation active des poussins: Pour prévenir la mortalité et réduire les signes cliniques et les lésions dus à la bursite infectieuse aviaireCzynne uodpornianie kurcząt w celu: • Zapobiegania śmiertelności oraz zmniejszenia objawów klinicznych i zmian patologicznych w następstwie zakażenia wirusami choroby Gumboro
Les garanties fournies au regard des points II.‧.‧ et II.‧.‧ s’appliquent uniquement aux poussins d’un jour de l’espèce Gallus gallus et seulement à partir du ‧er janvier ‧, si les poussins d’un jour sont élevés uniquement en vue de la production de viandesGwarancje wskazane w punktach II.‧.‧ i II.‧.‧ dotyczą jedynie jednodniowych piskląt należących do gatunku Gallus gallus, i mają zastosowanie dopiero od ‧ stycznia ‧ r., w przypadku gdy są one przeznaczone wyłącznie do produkcji mięsa
Les boîtes contiennent exclusivement des poussins dW skrzyniach znajdują się jedynie pisklęta pochodzące z tej samej wylęgarni; na skrzyniach umieszczony jest co najmniej odróżniający numer wylęgarni
Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique en Italie, il y a lieu d’approuver le plan de vaccination d’urgence soumis par l’Italie pour compléter les mesures de lutte prises par cet État membre et d’imposer certaines restrictions aux mouvements de la volaille, des œufs à couver de volaille, des poussins d’un jour et de certains produits avicolesMając na uwadze rozwój sytuacji epidemiologicznej we Włoszech, należy przyjąć plan szczepień interwencyjnych przedstawiony przez Włochy w celu uzupełnienia środków zwalczania choroby, podjętych przez to państwo członkowskie oraz wprowadzenia pewnych ograniczeń dotyczących przemieszczania drobiu, jaj wylęgowych oraz piskląt jednodniowych i niektórych produktów pochodzenia drobiowego
Production et commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour (version codifiée) *Produkcja i obrót jajami wylęgowymi i pisklętami drobiu hodowlanego (wersja ujednolicona) *
Les poussins d'un jour ont été abattus (par euthanasie) et incinérés conformément à la discipline sanitaire en vigueurJednodniowe kurczaki zostały poddane ubojowi (przez eutanazję) i spopielone zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi
Une èraflure, mon poussinTo jest tylko powierzchowna rana, kotleciku
Je vais nulle part, poussinNigdzie nie jadę, kochanie
En ce qui concerne les oiseaux élevés à des fins de reproduction, les échantillons doivent, au minimum, être prélevés sur les poussins dPróbki od ptaków chowanych w celach hodowlanych muszą być pobierane przynajmniej od piskląt jednodniowych, kurcząt czterotygodniowych oraz od młodych kur na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nieśności
Pour éviter de devoir modifier les modèles de certificat vétérinaire lorsque les dispositions relatives aux importations fixées dans le règlement (CE) no ‧/‧ deviendront applicables aux volailles de rente et aux poussins d’un jour destinés à d’autres fins que la reproduction, il convient de modifier également les modèles de certificat vétérinaire pour les importations de ces animaux et d’indiquer clairement quand ces modifications s’appliqueront aux différentes populationsW celu uniknięcia konieczności wprowadzania dalszych zmian we wzorach świadectw weterynaryjnych wraz z terminem zastosowania przepisów dotyczących przywozu ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do drobiu produkcyjnego i jednodniowych piskląt z wyłączeniem ptaków przeznaczonych do celów hodowlanych, należy przeprowadzić zmiany wzorów świadectw weterynaryjnych dotyczących również tych zwierząt, z jednoczesnym wyraźnym określeniem terminów zastosowania tych zmian w stosunku do poszczególnych populacji
les poussins de ‧ jour (y compris les poussins destinés à la fourniture de gibier de repeuplement) ne doivent pas avoir été vaccinés contre la maladie de Newcastle et ils doivent provenirpisklęta jednodniowe (włączając pisklęta przeznaczone do odnowy stada) nie są szczepione przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu, oraz pochodzą z
poussins de reproduction: les poussins destinés à la production de poussins de multiplicationPisklęta pierwszego pokolenia: pisklęta przeznaczone do produkcji piskląt hodowlanych
Poussins d’un jour au sens de la décision ‧/‧/CE [version modifiée en dernier lieu]»Jednodniowe pisklęta« zgodnie z definicją sformułowaną w decyzji ‧/‧/WE [z późniejszymi zmianami]
les conditions énoncées à l'annexe ‧ sont applicables aux importations de ratites de reproduction et de rente, d'œufs à couver et de poussins d'un jour de ratites de reproduction et de renteptaków bezgrzebieniowych do celów rozpłodowych i produkcyjnych oraz jaj wylęgowych i jednodniowych piskląt pochodzących od takich ptaków- wymogi określone w załączniku IX
Dérogations concernant les oiseaux vivants et les poussins d’un jourOdstępstwa w odniesieniu do żywych ptaków i jednodniowych kurcząt
Décision de la Commission du ‧ septembre ‧ fixant en matière de salmonelles les garanties complémentaires pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de volailles de reproduction et de poussins dDecyzja Komisji z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiająca dodatkowe gwarancje dotyczące salmonelli przy przesyłkach drobiu hodowlanego i jednodniowych kurcząt do Finlandii i Szwecji w celu włączenia ich do stad drobiu hodowlanego lub stad drobiu użytkowego
* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour (version codifiée) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- commission JURI* Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie produkcji i obrotu jajami wylęgowymi i pisklętami drobiu hodowlanego (wersja skodyfikowana) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- komisja JURI
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 478 zdań frazy poussin.Znalezione w 0,738 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.