wymowa: IPA: pu.sɛ̃    

Tłumaczenia na język polski:

  • kurczak   
    (Noun  m)
  • kurczę   
     
    pisklę kury
  • kurczątko   
  • pisklę   

Pozostałe znaczenia:

 
pot. potocznie kochanie, kurczaczku
 
pisklę
 
kurczę

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (1)

Marouette poussinKureczka zielonka

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "poussin", pamięć tłumaczeniowa

add example
Marquage des emballages contenant des poussinsZnakowanie opakowań zawierających pisklęta
les poussins d’un jour abattus pour des raisons commercialesjednodniowe kurczęta zabite w celach handlowych
Dérogations concernant les oiseaux vivants et les poussins d’un jourOdstępstwa dla żywego drobiu i jednodniowych kurcząt
Sans préjudice de la partie C relative à la production et à la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour, la présente partie s'applique à la commercialisation, à l'intérieur de la Communauté, des œufs produits dans la Communauté, importés de pays tiers ou destinés à l'exportation hors de la CommunautéBez uszczerbku dla przepisów części C niniejszego załącznika dotyczącej przepisów regulujących produkcję i wprowadzanie do obrotu jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego przepisy niniejszej części stosuje się w przypadku wprowadzania do obrotu we Wspólnocie jaj produkowanych we Wspólnocie, przywożonych z państw trzecich lub przeznaczonych do wywozu poza Wspólnotę
Les poussins sont emballés par espèce, type et catégorie de volaillePisklęta są pakowane według gatunku, rodzaju i kategorii drobiu
Lorsqu’ils ne sont pas élevés dans l’État membre ayant importé les œufs à couver, les poussins d’un jour sont transportés directement jusqu’à leur destination finale (mentionnée aux cases I.‧ et I.‧ du modèle ‧ de certificat sanitaire figurant à l’annexe ‧ de la directive ‧/‧/CEE) et y séjournent pendant au moins trois semaines à compter de la date d’éclosionJeżeli jednodniowe pisklęta nie są chowane w państwie członkowskim, które dokonało przywozu jaj wylęgowych, pisklęta są transportowane bezpośrednio do miejsca przeznaczenia (określonego w pkt ‧.‧ i ‧.‧ świadectwa zdrowia, wzór ‧ w załączniku ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG) i trzymane tam przez co najmniej trzy tygodnie od daty wylęgu
Netvax est utilisé pour vacciner les poules contre l entérite nécrotique due à C. perfringens type A, afin qu elles transmettent leur immunité contre la maladie à leurs poussinsPreparat Netvax stosuje się do szczepienia kur przeciwko martwicowemu zapaleniu jelit wywołanemu przez C. perfringens typu A, aby mogły przekazać odporność przeciwko tej chorobie swemu potomstwu
Les certificats sanitaires en vue des échanges intracommunautaires de volailles vivantes, de poussins d’un jour ou d’œufs à couver provenant de France portent la mention suivanteŚwiadectwa zdrowia towarzyszące przesyłkom żywego drobiu, jednodniowych kurcząt i jaj wylęgowych w handlu wewnątrzwspólnotowym zawierają następującą adnotację
Lot constitué de volailles/de poussins d’un jour/d’œufs à couver provenant d’élevages dans lesquels aucune vaccination contre l’influenza aviaire n’a été pratiquéePrzesyłka zawiera drób/jednodniowe kurczęta/jaja wylęgowe pochodzące z gospodarstw, w których nie przeprowadzono szczepień przeciwko ptasiej grypie
Proposition de règlement du Conseil concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour (Version codifiée) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNSWniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie produkcji i obrotu jajami wylęgowymi i pisklętami drobiu hodowlanego (Wersja skodyfikowana) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧ (CNS
Les volailles et les poussins d’un jour importés dans la CommunautéDrobiu i jednodniowych piskląt przywożonych do Wspólnoty nie można
Pour les poussins relevant des codes NC ‧, ‧ et ‧, les opérateurs déclarent au moment de lDla piskląt objętych kodami CN ‧, ‧ i ‧ podmioty gospodarcze deklarują podczas dokonywania formalności celnych, że mają zamiar żądać refundacji wywozowej
poussins d'utilisation: les poussins de l'un des types suivantspisklęta użytkowe: pisklęta jednego z następujących rodzajów
Il conviendrait d'apprendre à manger et à boire aux poussins de certaines espèces (les dindes domestiques, par exemple) afin de leur éviter la déshydratation ou la faimW przypadku kurcząt i młodych niektórych gatunków (na przykład indyków domowych) konieczne może być przyuczenie zwierząt do korzystania z pożywienia i wody, w celu zapobieżenia odwodnieniu i możliwemu zagłodzeniu
Dérogations concernant les oiseaux vivants et les poussins d’un jourOdstępstwa w odniesieniu do żywych ptaków i jednodniowych kurcząt
Oh, mon poussin, sois gentilZnów to robisz, Kyle!
Ces graves perturbations du marché étant directement liées à une perte de confiance du consommateur résultant de risques pour la santé animale, il est dès lors justifié, à la demande des États membres concernés, de prendre des mesures exceptionnelles de soutien du marché au sens de l’article ‧ du règlement (CEE) no ‧/‧ et de l’article ‧ du règlement (CEE) no ‧/‧ et d’octroyer des aides permettant de compenser une partie des pertes économiques occasionnées par la destruction des œufs à couver ou de poussins, l’abattage anticipé d’une partie du cheptel reproducteur, la baisse temporaire de la production ou encore l'abattage des poulettes prêtes à pondre étant donné les mesures de biosécurité imposées par certains États membres à titre préventifPonieważ poważne zakłócenia rynku związane są z utratą zaufania konsumenta wynikającą z istnienia zagrożeń dla zdrowia zwierząt, właściwe jest zatem podjęcie, na wniosek zainteresowanych państw członkowskich, nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w rozumieniu art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ i art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ i przyznanie pomocy mogącej zrekompensować część strat finansowych spowodowanych zniszczeniem jaj wylęgowych lub likwidacją piskląt, przedwczesnym ubojem części stad hodowlanych, czasowym zmniejszeniem produkcji lub ubojem młodych kur niosek, wziąwszy pod uwagę środki bezpieczeństwa biologicznego wymagane zapobiegawczo przez niektóre państwa członkowskie
II.‧.‧. les volailles de reproduction dont les poussins d’un jour sont issusII.‧.‧. drób rozpłodowy, od którego pochodzą jednodniowe pisklęta
vers une exploitation ou un local de cette exploitation se trouvant dans le même État membre, pour autant que des mesures de biosécurité appropriées soient appliquées et que l'exploitation soit placée sous surveillance officielle après le transport et que les poussins d'un jour restent dans les exploitations de destination pendant au moins ‧ jours; oudo gospodarstwa lub obiektu tego gospodarstwa w tym samym państwie członkowskim, pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa biologicznego i objęcia gospodarstwa urzędowym nadzorem po transporcie, a pisklęta jednodniowe pozostają w gospodarstwie przeznaczenia przez co najmniej ‧ dni; lub
Pourquoi tu ne rentres pas, mon poussin?Może wrócisz do domu?
Fourniture aux îles Canaries du matériel de reproduction originaire de la Communauté pour la période du ‧er juillet ‧ au ‧ décembre ‧-Poussins et oeufs à couverDostawy na Wyspy Kanaryjskie materiału hodowlanego pochodzącego ze Wspólnoty na okres od dnia ‧ lipca do dnia ‧ grudnia ‧-pisklęta i jaja wylęgowe
II.‧.‧. [si les poussins d’un jour sont destinés à la reproduction, ni Salmonella Enteritidis ni Salmonella Typhimurium n’ont été détectées dans le cadre du programme de contrôle visé au point II.‧.‧.]II.‧.‧. [W przypadku jednodniowych piskląt przeznaczonych do celów hodowlanych, w ramach programu wymienionego w pkt II.‧.‧ nie wykryto ani Salmonella Enteritidis ani Salmonella Typhimurium]
Par dérogation à l’article ‧, paragraphe ‧, l’État membre concerné peut autoriser le transport de poussins d’un jourW drodze odstępstwa od art. ‧ ust. ‧, państwo członkowskie może zezwolić na przewożenie jednodniowych kurcząt
Je vais nulle part, poussinNigdzie nie jadę, kochanie
Sont exclus les poussins, poules pondeuses et poules de réformeWyłącza się młode kury, kury nioski oraz nioski wyłączone
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 478 zdań frazy poussin.Znalezione w 0,636 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.