wymowa: IPA: /lɑ̃dmɛ̃/ , SAMPA: /lA~d.mE~/      

Tłumaczenia na język polski:

  • dzień     
  • jutro       
  • następny dzień   
  • przyszłość   

Pozostałe znaczenia:

 
Le jour suivant.

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (1)

le lendemainnastępny dzień

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "lendemain", pamięć tłumaczeniowa

add example
pour les autres ayants droit, de trois ans à compter du lendemain du décès du voyageur, sans que ce délai puisse toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de l’accidentroszczenia innych osób uprawnionych- po trzech latach, licząc od następnego dnia po dniu, w którym nastąpiła śmierć podróżnego, najpóźniej jednak po pięciu latach, licząc od następnego dnia po dniu, w którym nastąpił wypadek
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document Ordre du jour PE ‧.‧/OJMEUstalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad PE ‧.‧/OJME
La modification prend effet le lendemain de sa publication audit Journal officielZmiana staje się skuteczna od dnia jej opublikowania w tym Dzienniku Urzędowym
Rétrospectivement, la synergie de la mer Noire, élaborée peu après l'adhésion de ces deux pays, semble avoir consisté en un document élaboré à la hâte et conçu pour combler un "vide" ou un "trou noir", selon votre préférence, auquel l'UE a dû faire face quasiment du jour au lendemain.Synergia czarnomorska, opracowana niedługo po przystąpieniu tych dwóch krajów do UE, wydaje się być z perspektywy czasu pospiesznie skleconym dokumentem, aby zapełnić próżnię lub czarną dziurę - w zależności od tego, co kto woli - z którą UE musiała poradzić sobie niemalże z dnia na dzień.
Les régimes totalitaires ne naissent pas du jour au lendemain.Reżimy totalitarne nie pojawiają się w ciągu jednej nocy.
Je souhaiterais par conséquent demander au Bureau et au service administratif du Parlement de réfléchir à une manière de résoudre cette situation avant les vacances parlementaires au lendemain du 7 mai, afin d'être en mesure de débattre et de remédier à cette situation lors de la prochaine session.Chciałbym dlatego prosić Prezydium i administrację Parlamentu o ustalenie, jak możemy uratować sytuację w tym momencie zanim Parlament uda się na wakacje po 7 maja, żebyśmy mogli przedyskutować i naprawić sytuację podczas następnej sesji.
Ces dernières seront par ailleurs complétées par des mesures de police spéciales, déjà approuvées au niveau bilatéral ou multilatéral, de sorte qu'au lendemain de l'abolition des contrôles, il y aura plus de liberté mais pas moins de sécurité.Rozwiązań tych dopełniają specjalne działania patrolowe, już uzgodnione na szczeblu dwu- i wielostronnym. Tak więc dzień po zniesieniu kontroli panować będzie większa swoboda, ale nie zmniejszy się bezpieczeństwo.
La Commission a déjà mobilisé 10 millions d'euros pratiquement du jour au lendemain et 32 millions d'euros supplémentaires ont d'ores et déjà été affectés pour la période à venir.Komisja już przeznaczyła 10 milionów euro praktycznie z dnia na dzień, a kolejne 32 miliony euro zostały już przeznaczone na ten cel w nadchodzącym okresie.
Que faut-il faire si le dispositif transdermique se détache Si le dispositif transdermique s est détaché, appliquez-en un nouveau pendant le reste de la journée, puis remplacez-le au moment habituel le lendemainJak postępować w razie odklejenia się plastra Jeśli plaster sam się odklei, należy nalepić nowy na resztę dnia, a następnie zmienić go o zwykłej porze kolejnego dnia
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document Ordre du jour ‧.‧/OJMEUstalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument Porządek obrad ‧.‧/OJME
Le règne du citoyen.Pour des lendemains qui chantentOni tworzą lepsze jutro
Vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais les citoyens en ont assez des promesses sans lendemain.Być może na papierze można uwiecznić to, czego chcemy, ale ludzie są bez wątpienia zmęczeni obietnicami bez pokrycia.
Un "atterrissage en douceur" signifie en réalité que nous allons augmenter les quotas au fil des ans et maintenir une situation, au terme du régime de quotas, en 2015, où nous n'assisterons pas à une chute vertigineuse des prix du jour au lendemain, ce qui pourrait se produire si nous ne faisons rien."Miękkie lądowanie” oznacza, że będziemy zwiększać kwoty w ciągu kilku lat i utrzymywać sytuację, w której pod koniec funkcjonowania systemu kwot w 2015 r., nie będziemy obserwować gwałtownego spadku cen, do czego doszłoby, jeśli nie zrobilibyśmy nic.
Était -il utileque le journal soit prêt pour le lendemain ?Czy przydajesi ́ mo ̋ liwoÊç przeczytania takiej gazetynast ́ pnego dnia ?
Si nous désirons réellement que ces délégations empêchent que l'argent alloué au développement ne termine en de mauvaises mains ou qu'il ne soit engouffré dans des projets sans lendemain, alors les délégations européennes ont besoin de renforts.Jeżeli naprawdę chcemy, aby delegatury te zapobiegały wpadaniu środków na rozwój w niewłaściwe ręce lub topieniu ich w nieudanych projektach, musimy zwiększyć ich obsadę.
Conformément aux dispositions de l'article ‧ du règlement (CE) no ‧/‧, le régime d'aide sera mis en œuvre à partir du lendemain de sa publication sur le site internet de la direction générale de l'agriculture et du développement ruralZgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ program pomocy wejdzie w życie następnego dnia po jego opublikowaniu na stronie internetowej DG AGRI
Sans préjudice de l’article ‧ ci-dessus, au cas où un montant doit être inscrit jusqu’au lendemain au crédit du compte de trésorerie ouvert au nom du FESF, la BCE paie des intérêts sur ce solde d’un montant équivalent au taux de facilité de dépôt applicable de la BCE sur la base du nombre exact de joursJeżeli wbrew powyższemu art. ‧ na rachunku pieniężnym otwartym na rzecz EFSF pozostanie do następnego dnia roboczego saldo dodatnie, od takiego salda EBC wypłaca odsetki w wysokości odpowiadającej mającej zastosowanie stopie depozytu w banku centralnym na koniec dnia, przy użyciu metody naliczania przyjmującej, że rok wynosi ‧ dni (actual/‧ basis
À propos des événements tragiques dont Erevan a été le théâtre au lendemain des élections, le 1er mars, la Commission s'inquiète, elle aussi, des affrontements violents entre la police et les manifestants de l'opposition, qui ont fait plusieurs morts dans la capitale.W związku z tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce w Erewaniu 1 marca w wyniku wyborów, Komisja podziela ogólne obawy związane z gwałtownymi starciami pomiędzy policją i demonstrującą opozycją, które doprowadziły do śmierci kilku osób.
Toutefois, les transports n'auront un avenir heureux que si les mesures nécessaires ne doivent pas être prises du jour au lendemain.Jednakże przyszłość transportu będzie udana jedynie wtedy, jeżeli konieczne działania nie będą musiały być podejmowane w środku nocy.
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document Ordre du jour PE ‧.‧/OJJEUstalony został porządek dzienny jutrzejszego posiedzenia (dokument Porządek dzienny PE ‧.‧/OJJE
Comme vous aurez pu le lire dans la communication adoptée par la Commission mercredi dernier, et dont j'ai eu l'occasion de discuter avec votre conférence des présidents le lendemain, la Commission tient beaucoup à accélérer la mise en œuvre du rapport de Larosière.Jak mogli się państwo przekonać na podstawie komunikatu, który Komisja przyjęła w zeszłą środę, i który miałem możliwość omówić z państwem w trakcie Konwentu Przewodniczących odbytego dzień później, Komisja dąży do przyspieszenia realizacji sprawozdania, sporządzonego przez pana de Larosière'a.
Si le Conseil est vraiment désireux, comme le sont le Parlement et la Commission, de donner à l'Europe toutes les chances dans la mondialisation, il doit comprendre que dépenser bien est plus utile encore que dépenser peu, et que dépenser en commun sur des projets communs est plus judicieux que de disséminer ses ressources dans des projets sans lendemain.Jeśli Rada, podobnie jak Parlament i Komisja, naprawdę chce dać Europie szansę w kontekście globalizacji, to musi zrozumieć, że rozsądne wydawanie środków finansowych jest znacznie korzystniejsze niż ograniczanie wydatków, i że wspólne finansowanie wspólnych projektów jest rozwiązaniem inteligentniejszym niż rozdzielanie skąpych zasobów pomiędzy wiele projektów krótkotrwałych.
La suspension visée au premier alinéa ne prend pas fin avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont envoyé une réponse si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé, ou, si un autre moyen de communication est utilisé, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont envoyé une réponse, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception d’une réponseZawieszenie, o którym mowa w akapicie pierwszym, nie wygasa przed upływem okresu co najmniej ‧ dni kalendarzowych ze skutkiem od dnia następującego po dniu, w którym instytucja/podmiot zamawiający wysłała swoją odpowiedź, jeśli korzystał z faksu lub środków elektronicznych, lub jeśli korzystał z innych środków komunikacji przed upływem okresu albo co najmniej ‧ dni kalendarzowych ze skutkiem od dnia następującego po dniu, w którym instytucja/podmiot zamawiający wysłał swoją odpowiedź, albo co najmniej ‧ dni kalendarzowych ze skutkiem od dnia następującego po dniu otrzymania odpowiedzi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 840 zdań frazy lendemain.Znalezione w 2,204 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.